29
MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE DREPT CONTRACTUL DE MANDAT REFERAT DREPT CIVIL. CONTRACTE Coordonator ştiinţific: Lect. Univ. Făracaş Vasile Augustin Asist. Univ. Fărcaş Lică Student, Pilcă Natalia, Anul III, Drept.

CONTRACTUL DE MANDAT

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONTRACTUL DE MANDAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE DREPT

CONTRACTUL DE MANDAT

REFERAT

DREPT CIVIL. CONTRACTE

Coordonator ştiinţific: Lect. Univ. Făracaş Vasile Augustin

Asist. Univ. Fărcaş Lică

Student, Pilcă Natalia,

Anul III, Drept.

Tîrgu Mureş

2011

Page 2: CONTRACTUL DE MANDAT

Planul lucrării

Capitolul 1.Noţiunea, caracterele juridice şi delimitarea contractului de

mandat de alte contracte civile............................................................................5

Secţiunea 1.1. Noţiune.............................................................................5

Secţiunea 1.2. Caractere juridice............................................................6

Secţiunea 1.3. Delimitarea de alte contracte civile...............................7

Capitolul 2. Condiţiile de validitate.............................................................8

Secţiunea 2.1.Capacitatea părţilor..........................................................8

Secţiunea 2.2.Obiectul mandatului.........................................................9

Secţiunea 2.3.Forma mandatului.............................................................9

Capitolul 3. Varietăţi de mandat....................................................................10

Secţiunea 3.1. Actul cu sine însuşi...........................................................10

Secţiunea 3.2. Dubla reprezentare............................................................ 10

Secţiunea 3.3. Mandatul în interes comun................................................ 10

Capitolul 4.Efectele contractului de mandat................................................11

Secţiunea 4.1 Efecte între părţi Obligaţiile mandatarului ........................11

Secţiunea 4.2 Obligaţiile mandantului........................................................11

Secţiunea 4.2. Efectele faţă de terţi.............................................................12

Secţiunea 4.3. Raporturile dintre mandant şi terţi........................................13

Secţiunea 4.4. Raporturile dintre mandatar şi terţi.......................................13

Capitolul 5. Încetarea contractului de mandat..............................................14

Secţiunea 5.1. Revocarea mandatului (art. 1522 pct. 1 C. civ.).......................14

Secţiunea 5.2. Renunţarea mandatarului (art. 1522 pct. 2 C. civ.)....................14

Secţiunea 5.3. Moartea mandatarului sau a mandantului.................................15

Secţiunea 5.4. Incapacitatea, interdicţia sau falimentul uneia dintre părţi........................15

Secţiunea 5. 5. Efectele încetării mandatului.......................................................15

ANEXE............................................................................................................................16

SPEŢE.............................................................................................................................18

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................20

2

Page 3: CONTRACTUL DE MANDAT

Mandatul cu reprezentare

CAPITOLUL 1. Noţiunea, caracterele juridice şi delimitarea

contractului de mandat de alte contracte civile.

Secţiunea 1.1 Noţiune

Potrivit art. 1532 Cod civil, „mandatul este un contract în puterea căruia o

persoană se obligă, fără plată, de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a

primit insărcinarea”. În legătură cu această definiţie legală, sunt de făcut mai multe

observaţii, care ne sunt prilejuite de rezultatele interpretării literale a textului citat.

Prima din aceste observaţii, ar putea fi aceea că legea nu indică ce natura juridică ar trebui să

aibă „acel ceva” la care se obligă mandantul (dacă poate fi un act juridic, o operaţiune

materială sau orice altceva). O a doua observaţie, este aceea că acel ceva cu care s-a

insărcinat a face mandatarul se va face de către acesta pe seama (socoteala, cheltuiala)

mandatului, şi nu şi în numele (în primul rand, în numele) mandatului.

Doctrina de drept civil, plecând de la definiţia legală citată precum şi de la practica judiciară, a

formulat o serie de definiţii ale contractului de mandat, definiţii care pun în evidenţă o serie de

aspecte pe care o considerăm mai amplă, „mandatul este un contract prin care o

persoană, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe

seama unei alte persoane, numite mandant, care îi dă această împuternicire şi pe care-l

reprezintă”.1

Cu privire la originea etimologică a noţiunii de mandat, nu există o unanimitate de vederi.

Astfel, un autor a fost de părere că mandatul consacră operaţiunea de dare a mâinii

(mandatarul işi punea mâna sa în mâna mandantului, ca simbol al hotărării sale de a-i fi

credincios în executarea mandatului primit mandantului) – manum dare. Acelaşi autor

1 Titus Prescure, Curs de contracte civile, Edit. Rosetti Buc.2003, pag. 424-425

3

Page 4: CONTRACTUL DE MANDAT

opinează, însă, ca originea cuvântului mandat ar putea pleca de la cuvântul latin mandare, cu

sensul de a porunci.

Despre mandat, ca instrument juridic pentru satisfacerea unor nevoi diverse, s-a spus – şi

această afirmaţie este pe deplin confirmată de practica juridică din toate timpurile – că „este de

un folos incontestabil, căci este greu ca omul să-şi poată întotdeauna face singur toate trebile

si interesele sale... Mandatul este un contract de binefacere căci el se întemeiază pe

amiciţie”.2

După cum în raporturile cu terţii mandatarul va lucra în numele şi pe socoteala mandantului,

mandatul primit de el va fi „cu reprezentare”, iar dacă va lucra în nume propriu dar pe

socoteala mandantului, mandatul este „fără reprezentare” ( în această ultimă ipoteză acordul

de voinţă dintre mandant şi mandatar, în sensul reprezentării, va fi ocult).

Deşi Codul civil reglementează doar mandatul cu reprezentare (art. 1532-1559), existenţa

mandatului fără reprezentare nu este contestată de nimeni, utilitatea sa practică impunându-l

de la sine.

În altă ordine de idei, trebuie menţionat faptul că raporturi juridice specifice mandatului se pot

crea nu numai în temeiul unui contract, ci şi în temeiul legii în cazuri anume prevăzute. Astfel,

de exemplu, art.35 alin.2 C.fam. prezumă existenţa unui mandat tacit reciproc între soţi în

cazul în care atributele legate de administrarea, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor comune

sunt exercitate doar de unul dintre aceştia; la rândul său , art.155 alin.1 C.fam. prevede ca în

cazul instituirii unei curatele se aplică regulile de la mandat; iar, în sfârşit, art.36 în Decretul

nr.31/1954 privitor la persoanele juridice prevede că raporturile dintre persoana juridică şi cei

care alcătuiesc organele sale sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a

prevăzut astfel prin lege, actul de înfiinţare sau statut.3

Secţiunea 1.2. Caractere juridice

Contractul de mandat are următoarele caractere juridice:

a) Mandatul este un contract consensual deoarece pentru încheierea lui este suficientă

simpla manifestare de voinţă a părţilor.

In practică, mandatul, ca instrumentum, se prezintă sub forma unui înscris, care de

2 Titus Prescure, Curs de contracte civile, Edit. Rosetti Buc.2003, pag. 4253 Conf. Dr. Dan Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Edit. Lumina Lex, Buc. 1997 pag. 255

4

Page 5: CONTRACTUL DE MANDAT

cele mai multe ori poartă numele de mandat, procură sau împuternicire.4

Dovada mandatului, de regulă, se face potrivit dreptului comun atât faţă de părţi, cât şi faţă de

terţul contractant ( nu şi de alţi terţi), înscris peste 250 lei, interdicţia probei cu martori etc.

Ca o excepţie de la regula de mai sus, dacă mandatul este tacit dovada se va putea face atât

între părţi cât şi faţă de terţi prin orice mijloace de probă admise de lege, indiferent de valoarea

actului.

În ceea ce priveşte pe terţi (alţii decât cei care au contractat cu mandatarul) aceştia vor putea

face dovada mandatului prin orice mijloace de probă (inclusiv martori sau prezumţii), deoarece

pentru ei contractul nu este decât un fapt juridic (şi nu act juridic).

b) În principiu, mandatul este cu titlu gratuit, fiind „fără plată, când nu s-a stipulat

contrariu” (art.1532, 1534 C. Civ).

Din conţinutul art.1534 C.civ. rezultă însă că mandatul este gratuit numai în lipsa unei

stipulaţii contrare; deci mandatul poate fi şi remunerat.

În consecinţă, prin natura sa contractul de mandat este gratuit. Gratuitatea mandatului nu este

însă şi de esenţa acestuia, părţile putând conveni şi asupra unei plăţi datorate mandatarului

(caz în care mandatul devine oneros)5.

c) Mandatul este un contract intuitu personae, deoarece se încheie în consideraţia unei

anume persoane, încrederea pe care mandatul o are în mandatar având o importanţă

esenţială la perfectarea contractului.

d) Când mandatul este cu titlu gratuit, el are caracter unilateral, deoarece creează

obligaţii exclusiv în sarcina uneia din părţi (a mandatarului). În cazul în care contractul este cu

titlu oneros, mandatul devine bilateral (sinalagmatic), fiecare dintre părţi obligându-se.

Secţiunea 1.3 Delimitarea de alte contracte civile

Deşi mandatul este, în principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandatul să

fie remunerat, dacă există stipulaţie expresă în acest sens (art.1534 C.civ.). Dacă mandatarul

este un profesionist, prezumţia de gratuitate nu operează, cuantumul remuneraţiei urmând a fi

stabilit – în lipsa de stipulaţie şi de criterii legale – de către instanţă, având în vedere natura şi

volumul serviciilor prestate.

4 Liviu Stanciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit. All Beck Buc. 2002, pag.2325 Liviu Stanciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit. All Beck Buc. 2002, pag.233

5

Page 6: CONTRACTUL DE MANDAT

Prin faptul că mandatul poate fi cu titlu oneros, el se aseamănă cu contractul de muncă si

contractul de antepriză. Principala deosebire constă în aceea ca mandatul are ca obiect

( principal ) încheierea de acte juridice cu terţii şi, de regulă, mandatarul este reprezentantul

mandatului, în timp ce contractul de muncă sau de antepriză are ca obiect acte sau fapte

materiale şi intelectuale prestate pentru cealaltă parte contractantă, iar salariatul, respectiv

antreprenorul (arhitectul), nu are calitatea de reprezentant.6

Precizăm însă, că salariatul poate primi împuternicire de reprezentare din partea unităţii ( de

exemplu, pentru achiziţionarea de bunuri), in care caz va avea calitatea de mandatar, cel puţin

în raporturile dintre el şi terţul contractant, precum şi între acesta din urmă şi mandant, chiar

dacă în raporturile dintre mandant şi salariatul lui (mandatar), datorită raporturilor de muncă

(raporturi de subordonare), regulile mandatului vor fi înlocuite – parţial – cu regulile aplicabile

raportului de muncă (obligativitatea acceptării şi executării mandatului, răspunderea

mandatarului faţă de mandant potrivit regulilor din dreptul muncii, iar nu din dreptul civil etc.).

Tot astfel, antreprenorul poate fi împuternicit să încheie anumite acte juridice în numele

clientului ( de exemplu, să obţină avize sau autorizaţii din partea organelor competente).

Pe de altă parte, un liber profesionist care, de regulă, este un reprezentant (mandatar), nu

întotdeauna va avea această calitate. De exemplu, avocatul care dă numai consultaţii juridice

sau care acordă numai asistenţă juridică, fără puteri de reprezentare, are – în raporturile civile

– de regulă, calitatea de antreprenor, iar nu de mandatar.7

CAPITOLUL 2.Condiţiile de validitate

6 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.2167 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.217

6

Page 7: CONTRACTUL DE MANDAT

Secţiunea 2. 1.Capacitatea părţilor

Mandantul trebuie să fie capabil de a contracta el insuşi actul cu a cărui îndeplinire îl

însărcinează pe mandatar (de conservare, de administrare, de dispoziţie)8. Nu interesează

dacă mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

În privinţa mandatarului se cere, în toate cazurile, capacitatea deplină de exerciţiu, deoarece în

actele pe care le încheie în numele reprezentantului (mandantului), el trebuie să exprime un

consimţământ valabil. Altfel spus, lipsa consimţământului sau viciile de voinţă sunt apreciate

nu numai în persoana mandantului, dar şi în aceea a mandatarului. Această soluţie rezultă,

per a contrario, şi din art.1552 pct.3 C.civ., care prevede că mandatul se stinge prin punerea

sub interdicţie a mandatarului; aşadar, un contract de mandat încheiat cu un mandatar

incapabil sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate fi recunoscut valabil.

Secţiunea 2.2.Obiectul mandatului

Mandatul poate avea ca obiect numai încheierea de acte juridice de către mandatar pe

seama şi în numele mandantului.

Ca şi în orice contract obiectul trebuie să îndeplinească condiţiile generale de validitate:

să fie determinat sau cel putin determinabil, să fie licit, moral şi posibil.

Nu pot face obiectul principal al contractului de mandat faptele materiale. Acestea pot fi

numai obiectul accesoriu, unui mandat în care obiectul principal înseamnă încheierea de acte

juridice (de ex., expertizarea unui bun ce urmează a fi cumpărat).

De asemenea, actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi încheiate prin

mandatar (de ex., testamentul, căsătoria etc.).

În consecinţă, mandatarul nu poate săvârşi dacât actele juridice cu care a fost

împuternicit de mandant, el neputând face nimic peste limitele mandatului său9.

Secţiunea 2.3.Forma mandatului

Potrivit art. 1533 mandatul poate fi scris, verbal sau tacit.

8 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.2259 Liviu Stanciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit. All Beck Buc. 2002, pag.236

7

Page 8: CONTRACTUL DE MANDAT

Mandatul este tacit când rezultă din împrejurări care fac neîndoielnică voinţa părţilor (nu

trebuie confundat cu mandatul aparent).

Mandatul este aparent când nu există voinţa mandantului de a fi reprezentat sau voinţa

există, dar mandatarul şi-a depăşit limitele împuternicirii, iar terţii contractează cu credinţa că

mandatarul are puteri de reprezentare.

Mandatul poate fi general sau special (art. 1535 C.civ.). Mandatul este general când

împuternicirea mandatarului nu are limite. Mandatul este special când se dă pentru o singură

operaţie juridică.

Potrivit art. 1536 alin.(2) C.civ. pentru actele de dispoziţie (înstrăinări, tranzacţii, inclusiv

participări la licitaţii) se cere mandat special. Specializarea se rezumă la indicarea naturii

operaţiei juridice şi a obiectului ei. De exemplu, pentru a încheia o vânzare având ca obiect un

teren mandatarul trebuie să aibă procură (ca instrumentum) în formă autentică, care să

aprecieze împuternicirea de vânzare-cumpărare, precum şi obiectul vânzării (cu indicarea

datelor de identificare).

Pentru actele de administrare, de conservare este suficient un mandat general art. 1536

alin (1) C. Civ.10

CAPITOLUL 3.Varietăţi de mandat

10 Liviu Stanciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit. All Beck Buc. 2002, pag.236

8

Page 9: CONTRACTUL DE MANDAT

Secţiunea 3.1 Actul cu sine însuşi este mandatul încheiat între mandatar (ca

reprezentant al mandatului) şi persoana sa (în nume propriu, de această dată).

Secţiunea 3.2 Dubla reprezentare este mandatul incheiat între mandatar (ca

reprezentant al mandatului) cu el însuşi (ca reprezentant al terţului).

În doctrină, actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare sunt cunoscute sub numele de

autocontracte. Autocontractul prezintă pentru interesele mandantului (cu execeptia cazului

când acesta a fost în cunoştinţă da cauză). Când interesele mandantului sunt lezate acesta

poate cere anularea actului pentru dol prin reticenţă.

Secţiunea 3.3 Mandatul în interes comun este mandatul în care

mandatarul contractează cu un terţ, atât în interesul mandantului, cât şi în interesul său

(pentru că au aceleaşi interese, de ex., bunul care urmează a se vinde este

coproprietate: mandant, mandatar).

Mandatul remunerat, în sensul că interesul mandatarului derivă din plata remuneraţiei (şi nu

obiectul comun).11

CAPITOLUL 4. Efectele contractului de mandat

11 Liviu Stanciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit. All Beck Buc. 2002, pag.237

9

Page 10: CONTRACTUL DE MANDAT

Întrucât mandatarul este reprezentantul mandantului, contractul de mandat produce

efecte nu numai între părţi (mandant şi mandatar), dar şi în privinţa terţului cu care se încheie

actul juridic ce formează obiectul mandatului12.

Efecte între părţi

Secţiunea 4.1 Obligaţiile mandatarului

a) Îndeplinirea mandatului. Principala obligaţie a mandatarului este să îndeplinească

împuternicirea dată de mandant, deci să execute mandatul (art. 1539 C. Civ.). Vinovăţia

mandatarului se apreciază în mod diferit, în funcţie de caracterul gratuit sau cu titlu oneros al

mandatului.

Dacă mandatul este cu titlu gratuit, culpa mandatarului se apreciază în concret ,,culpa

levis in concreto’’, în funcţie de diligenţa pe care o depune în mod obişnuit pentru treburile

proprii, în funcţie de experienţa proprie, de gradul de cultură, pregătire profesională etc. (art.

1540 C. civ.).

Dacă mandatul este cu titlu oneros, culpa mandatarului se apreciază după tipul abstract

,,culpa levis in abstracto’’ al omului prudent şi diligent aflat în aceeaşi situaţie. Mandatarul nu

este obligat să sacrifice un bun propriu pentru a salva pe cele ale mandantului, care se află în

posesia sa. Această obligaţie revine, potrivit art. 1566 C. civ., numai comodatarului care se

foloseşte de bunul împrumutat lui de către comodant.

b) Obligaţia de a da socoteală. Mandatarul trebuie să dea socoteală mandantului cu privire

la actele încheiate cu terţa persoană, predându-i toate înscrisurile, documentele, alte bunuri,

inclusiv sumele de bani încasate de la terţ, chiar dacă acestea sau numai unele dintre ele nu

s-ar cuveni mandantului. Terţa persoană va cere restituirea plăţii nedatorate de la mandant.

Dacă mandatarul a cheltuit sumele de bani cuvenite mandantului el va datora

acestuia dobânzi din ziua întrebuinţării lor, fără nici o punere în întârziere, fiind considerat de

rea - credinţă. Dacă mandatarul nu a întrebuinţat sumele de bani, dobânzile sunt datorate, în

caz de refuz de restituire, din momentul solicitării lor de către mandant.

12 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.231

10

Page 11: CONTRACTUL DE MANDAT

c) Obligaţii rezultând din substituirea unei terţe persoane. Contractul de mandat este,

de regulă, un contract ,, intuitu personae’’, aşa încât mandatarul trebuie să îndeplinească el

însuşi împuternicirea dată de mandant.

Mandatarul va răspunde faţă de mandant numai în următoarele cazuri:

- a desemnat o altă persoană (substituit) pentru îndeplinirea mandatului

fără a fi avut încuviinţarea mandantului;

- a desemnat o persoană incapabilă a încheia actele juridice cerute de

mandant, incapabilă sau în stare de insolvabilitate notorie.

În această situaţie mandatarul a avut dreptul de a substitui, dar se face vinovat

de ,,alegerea’’ nepotrivită a persoanei.

d) Pluralitatea mandatarilor. În cazul existenţei unei pluralităţi de mandatari, obligaţiile

acestora vor fi divizibile (conjuncte) cu excepţia cazului când, în contract, s-a prevăzut

solidaritatea acestora (art.1543 C. civ.).

Există pluralitate de mandatari ori de câte ori prin acelaşi mandat au fost desemnate

mai multe persoane în această calitate13.

Secţiunea 4.2. Obligaţiile mandantului

a) Dezdăunarea mandatarului. Mandantul este obligat să restituie toate cheltuielile făcute cu

ocazia executării mandatului. Acesta trebuie să plătească şi dobânzi la sumele avansate de

mandatar; aceste dobânzi curg, fără punere în întârziere, din ziua când mandatarul a făcut

plata (art. 1550 C. civ.).

De asemenea, mandantul suportă şi pierderile suferite de mandatar cu ocazia

îndeplinirii mandatului, dacă nu i se poate imputa vreo culpă.

b) Plata remuneraţiei. Când mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat să

plătească suma stipulată chiar dacă operaţia în vederea căreia a fost conferit mandatul nu a

putut fi efectuată. Numai culpa mandatarului în îndeplinirea mandatului îl poate scuti pe

mandant de plata remuneraţiei (art. 1548 C. civ.).

13 Prof. Univ. Dr. Iosif R. Urs, Prof. Univ. Dr. Smaranda Angheni, Drept civil – Contracte civile Vol. III, editia a-III-a, Edit. Oscar Print, Buc. 2000, pag.114-116

11

Page 12: CONTRACTUL DE MANDAT

c) Solidaritatea mandanţilor. Când mai multe persoane au numit un mandatar pentru o

afacere comună, fiecare dintre ele este răspunzătoare solidar pentru toate efectele

mandatului. Solidaritatea este în acest caz legală (art. 1551 C. civ.).

d) Dreptul de retenţie al mandatarului. Mandatarul poate reţine lucrurile pe care le-a primit

pentru mandant, până la achitarea cheltuielilor făcute pentru îndeplinirea mandatului, întrucât

creanţele corelative sunt prilejuite de acelaşi raport juridic. Astfel fiind, dreptul de retenţie se

poate recunoaşte şi pentru garantarea altor creanţe ale mandatarului faţă de mandant izvorâte

din raporturile de mandat14.

Efectele faţă de terţi

Secţiunea 4.3 Raporturile dintre mandant şi terţi

Ca urmare a actelor încheiate de mandatarul reprezentant, între mandant şi terţi se creează

raporturi juridice directe; în fapt, terţul tratează cu mandatarul, în drept , contractează cu

mandantul. Mandantul, deşi absent, a fost reprezentat de mandatar şi , prin urmare, toate

efectele legale active sau pasive ale actului încheiat de mandatar cu terţul se răsfrâng asupra

mandantului; el devine personal creditorul, respectiv debitorul terţului ori titularul dreptului real

dobândit prin actul încheiat, respectiv patrimoniul său va suferi modificarea rezultând din

înstrăinarea sau constituirea dreptului real în favoarea terţului ori prin stingerea unui raport

obligaţional.

Secţiunea 4.4. Raporturile dintre mandatar şi terţi

Întrucât mandatarul contractează în numele şi pe seama mandantului, nu se creează raporturi

juridice între el şi terţii cu care contractează. Faţă de mandatar, actul încheiat în limitele

împuternicirii nu produce efecte.

În schimb, pentru actele sale succesive, mandatarul – obligat să cunoască limitele

împuternicirii – este răspunzător faţă de terţi, în sensul că este reţinut să le garanteze

validitatea actelor, afară de cazul când a dat terţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de

14 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.238

12

Page 13: CONTRACTUL DE MANDAT

întinderea împuternicirii (art. 1545 C. civ.). Dacă terţii acceptă să contracteze cu mandatarul

peste limitele mandatului, se presupune că au luat asupra lor riscurile contractului încheiat în

astfel de condiţii15.

CAPITOLUL 5. Încetarea contractului de mandat15 Prof. Univ. Dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006, pag.242

13

Page 14: CONTRACTUL DE MANDAT

În afară de cauzele generale de stingere a obligaţiilor contractuale ( prin executare, prin

expirarea termenului stipulat sau realizarea condiţiei rezolutorii, prin imposibilitatea fortuită de

executare datorită pieirii bunului destinat vânzării sau altor cauze, prin rezoluţiunea titlului

mandantului etc.), mandatul se stinge prin revocarea lui, prin renunţarea mandatarului şi prin

moartea, punerea sub interdicţie ori insolvabilitatea sau falimentul uneia dintre părţi. Aceste

cauze particulare de încetare se explică prin faptul că mandatul se încheie ,,intuitu personae’’

şi are la bază încrederea reciprocă dintre părţi, iar dacă aceste motivaţii încetează, nici

contractul nu mai poate fi menţinut.

Secţiunea 5.1 Revocarea mandatului (art. 1522 pct. 1 C. civ.)

Mandatul poate fi revocat în mod unilateral de mandant sau de mandanţi atât în cazul

mandatului cu titlu gratuit, cât şi a celui cu titlu oneros şi chiar dacă este cu termen.

Revocarea poate să fie expresă printr-o declaraţie făcută în acest sens şi care trebuie

notificată terţelor persoane care, de bună credinţă, ar putea încheia acte juridice cu primul

mandatar.

Revocarea trebuie să fie făcută tacită ceea ce înseamnă că poate fi dedusă din orice

împrejurări care dovedesc voinţa mandantului de a revoca mandatul încredinţat unei persoane.

În cazul în care mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate să-i solicite

mandantului despăgubiri dacă revocarea sa este intempestivă sau abuzivă.

Secţiunea 5.2 Renunţarea mandatarului (art. 1522 pct. 2 C. civ.)

Mandatarul poate să renunţe la mandat anunţându-l pe mandant despre această

intenţie. Dacă prin renunţare mandatul este prejudiciat, mandatarul poate fi tras la răspundere

pentru acoperirea prejudiciului, cu excepţia cazului când dovedeşte că el însuşi ar fi suferit o

pagubă însemnată dacă ar fi continuat executarea mandatului (art. 1556 C. civ.).

Secţiunea 5.3. Moartea mandatarului sau a mandantului (art. 1522 pct.3 C. civ.)

Dacă mandatarul moare, moştenitorii lui trebuie să-l încunoştiiţeze pe mandant şi să

continue executarea acestuia pentru a nu cauza vreo pagubă mandantului.

14

Page 15: CONTRACTUL DE MANDAT

Tot astfel, dacă moare, moştenitorii lui trebuie să-i comunice manadatarului care va fi

obligat să încheie operaţiunea pentru care a primit împuternicire pentru a nu cauza pagube

moştenitorilor mandantului.

Mandatarul trebuie să dea socoteală moştenitorilor mandantului despre îndeplirea

împuternicirii şi să predea acestora bunurile, inclusiv sumele de bani cuvenite mandantului şi,

în prezent, moştenitorilor lui.

Secţiunea 5.4. Incapacitatea, interdicţia sau falimentul uneia dintre părţi (art. 1552

pct.3 C. civ.)

Aceste cauze se întemeiază tot pe caracterul ,,intuitu personae’’ al mandatului,

pe ,,încrederea’’ existentă între părţi, dublată de faptul că mandatarul trebuie să fie o persoană

,,capabilă’’ să încheie acte juridice în numele şi pe seama mandantului.

Secţiunea 5.5. Efectele încetării mandatului

Indiferent de cauza de încetare a mandatului, mandatarul este obligat să restituie

mandantului procura şi celelalte înscrisuri, documente sau bunuri primite cu ocazia şi în scopul

îndeplinirii mandatului. Dacă mandatarul nu a cunoscut cauza de încetare a mandatului actele

încheiate de el sunt valabil încheiate faţă de terţii de bună-credinţă (art. 1557-1558 C. civ.)16.

16 Prof. Univ. Dr. Iosif R. Urs, Prof. Univ. Dr. Smaranda Angheni, Drept civil – Contracte civile Vol. III, editia a-III-a, Edit. Oscar Print, Buc. 2000, pag.117-119

15

Page 16: CONTRACTUL DE MANDAT

ANEXE

CONTRACT DE MANDAT

(PROCURĂ)

Între:

A. .................................................................domiciliat în........................................,

(numele şi prenumele) (localitatea)

str. .............................., nr. ..........., bloc ................, scara.....................................,

etaj..........., apart. ............, judeţul........................................................., posesorul

sectorul

buletinului de identitate seria......................, nr. ..................., eliberat de................

cărţii

la data de..................................... în calitate de mandant şi

B. .................................................................. domiciliat în .....................................,

(numele şi prenumele) (localitatea)

str. ............................., nr. .........., bloc ................, scara.......................................,

etaj..........., apart. ..........., judeţul.........................................................., posesorul

sectorul

buletinului de identitate seria..................., nr. ...................., eliberat de..................

cărţii

la data de ....................................... în calitate de mandatar a intervenit următorul contract:

1a17. Obiectul contractului îl împuterniceşte pe mandatar ca în numele meu şi pentru

mine să vândă cui va crede de cuviinţă şi în condiţiile pe care le va crede de cuviinţă şi la

preţul ce-l va socoti potrivit, imobilul proprietatea mea în temeiul.............................................

compus din ....................................................

situat în ......................... str. .........., nr. ........., bloc............, scara........, etaj.........,

apart. .........................., judeţul ............................ şi având următoarele vecinătăţi

sectorul

.................................................................................................................................

17 Contract de mandat sau procură specială.

16

Page 17: CONTRACTUL DE MANDAT

Mandatarul meu va primi pentru mine şi în numele meu preţul convenit îndeplinind toate

formalităţile necesare încheierii şi autentificării contractului de vânzare – cumpărare şi semnării

valabil pentru mine şi în numele meu ori de câte ori va fi nevoie.

1b18 Obiectul contractului: mandatarul meu poate trata şi încheia orice contract de închiriere cu

oricine, fixând termenul şi preţul în condiţiile ce le va crede de cuviinţă, dar în conformitate cu

dispoziţiile legale, va putea primi chiriile şi plăti impozitele şi taxele de orice natură, va putea

face orice act necesar pentru o bună administrare. El mă va putea reprezenta şi îmi va putea

susţine interesele faţă de organele de administraţie publică, de instanţele judecătoreşti şi

particulare.

Încheiat astăzi................................... la ..............................................................

MANDANT MANDATAR

SPEŢE

SOLUŢII ALE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

1. Contract de mandat. Obligaţiile mandantului. Limite

Potrivit prevederilor art. 1532 C. civ., mandatul este un contract în virtutea căruia o persoană

se obligă de a face ceva pe seama altei persoane de la care a primit însărcinarea.

Mandatul, se arată în art. 1535 C. civ., poate fi special pentru o afacere sau pentru anumite

afaceri ori ,în general, pentru toate afacerile mandantului.

Când este vorba de acte de înstrăinare sau de acte de ipotecare, dispune art. 1536 alin.

2 C. civ., mandatul trebuie să fie special.

În sensul art. 1546 alin. 2 C. civ., mandantul nu este îndatorat pentru ceea ce

mandatarul a făcut peste limitele puterilor sale, afară de cazul când a ratificat expres sau tacit.

18 Procură generală de administrare. Domenille şi actele de reprezentare sunt multiple. Extractul (procura ) se autentifică de notarul public.

17

Page 18: CONTRACTUL DE MANDAT

Dacă din atitudinea şi comportamentul mandantului se demonstrează că acesta a

ratificat actele făcute de către mandatarul său, actele încheiate rămân valabile (CSJ, sc. Dec.

Nr. 1759/1994, Dr. nr. 10-11/1995, p.143).

2. Contract de mandat. Dispariţia bunului încredinţat mandatarului. Răspundere

Potrivit art. 1532 şi urm. C. civ., mandatul este convenţia în virtutea căreia o persoană se

obligă, cu sau fără plată, să facă ceva pentru altul, de la care a primit o sarcină anume, sau

omultitudine de însărcinări.

Atât darea, cât şi primirea mandatului pot fi exprese sau tacite, în cea de+a doua modalitate

primirea trebuind să rezulte din executarea de către mandatar a însărcinării.

În speţă, corect s-a reţinut că pârâtul, acceptând să primească buteliile de aragaz cu scopul

reîncarcării, la rugămintea reclamanţilor, cu sau fără nici o compensaţie, este obligat, ca

mandatar, să răspundă când, datorită culpei sale, au dispărut buteliile (CSJ, sc., dec. nr.

335/1991, Dr. nr. 1/1992, p.106).

3. Contract de mandat. Obligaţiile mandatarului. Substituirea lui prin altă persoană.

Răspundere

Mandatarul este ţinut faţă de mandant de două obligaţii: să-şi îndeplinească însărcinarea ce i

s-a dat, sub sancţiunea de daune-interese, fiind răspunzător nu numai de dol, ci şi de culpă,

precum şi să remită mandantului tot ceea ce a primit în virtutea mandatului.

El trebuie să-şi îndeplinească mandatul în persoană, fără să aibă dreptul de a-şi substitui pe

altcineva în îndeplinirea mandatului primit. Dacă, totuşi, îşi substituie o altă persoană,

mandatarul răspunde de faptele substituitului, tot aşa cum răspunde de faptele sale proprii.

Mandatarul nu răspunde, însă, în nici un caz, pentru daunele cauzate prin delict de către o

terţă persoană (art. 1539-1541 C. civ.) (TS, sc., dec. nr. 60/1971, Repertoriu de practică

judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-

1975, p. 140).

18

Page 19: CONTRACTUL DE MANDAT

BIBLIOGRAFIE

1. TITUS PRESCURE - Curs de contracte civile, Edit. Rosetti Buc.2003

2. Prof. Univ. Dr. FRANCISC DEAK - Tratat de drept civil. Contracte speciale,

Vol. II, Edit. Universul Juridic, Buc. 2006

3. Prof. Univ. Dr. IOSIF R. URS - Drept civil. Contracte civile Vol. III, editia a-

Prof. Univ. Dr. SMARANDA ANGHENI III-a, Edit. Oscar Print, Buc.2000

4. LIVIU STĂNCIULESCU - Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Edit.

All Beck Buc. 2002

5. Conf. Dr. DAN CHIRICĂ - Drept civil. Contracte speciale, Edit. Lumina Lex,

Buc. 1997

19