of 13 /13
ANEXA 1 CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL CAPITOLUI I Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale Art.1 Domeniul de aplicare (1) Codul de conduită a personalului contractual din Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș şi a unitãţilor subordonate, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual şi sunt definite în continuare cod de conduită. (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic. Art.2 Obiective Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș; b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei; c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din administraţia publică localã, pe de o parte, şi între cetăţeni şi Centrul de Cultura si Arta al Județului Timiș, pe de altă parte. Art.3 Principii generale (1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.3 din Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL(1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.3 din Legea nr. 477 din 8

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL(1) Principiile care guvernează conduita profesională...

 • ANEXA 1

  CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL

  CAPITOLUI I

  Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale

  Art.1

  Domeniul de aplicare

  (1) Codul de conduită a personalului contractual din Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș

  şi a unitãţilor subordonate, reglementează normele de conduită profesională a personalului

  contractual şi sunt definite în continuare cod de conduită.

  (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii

  pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, pentru personalul contractual, încadrat

  în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia

  persoanelor alese sau numite politic.

  Art.2

  Obiective

  Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public,

  o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor

  de corupţie din administraţia publică, prin:

  a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi

  profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Centrului de Cultura

  si Arta al Județului Timiș;

  b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte

  din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

  c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din

  administraţia publică localã, pe de o parte, şi între cetăţeni şi Centrul de Cultura si Arta al Județului

  Timiș, pe de altă parte.

  Art.3

  Principii generale

  (1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevãzute

  la art.3 din Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului

  contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

  a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul contractual au

  îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

 • b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul contractual au îndatorirea

  de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice

  sau a funcţiei;

  c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,

  principiu conform căruia personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în

  situaţii identice sau similare;

  d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul contractual au obligaţia de a îndeplini

  atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

  e) imparţialitatea, nediscriminarea şi independenţa, principiu conform căruia personalul

  contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,

  religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

  f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului contractual le este interzis să solicite

  sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în

  considerarea funcţiei sau a funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această

  funcţie;

  g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul contractual pot să-şi

  exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

  h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în

  îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să

  acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

  i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate personalul

  contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

  (2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

  a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei

  publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al

  Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative

  autonome, instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiilor

  naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital

  de stat, persoanele numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte

  organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia

  de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi

  tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

  b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea

  de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice sunt

  ocrotite şi promovate de lege;

  c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii

  este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

  d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care

  reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile

 • şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile

  normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

  e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice sunt

  datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de

  profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

  f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes

  public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori

  capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice şi al instituţiilor publice .

  g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile

  legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

  h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate

  publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară care a făcut o sesizare, convinsă fiind de

  realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

  Art.4

  Termeni

  În înţelesul prezentului cod de conduitã, expresiile şi termenii prevăzuţi la art.4 din Legea nr.

  477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

  instituţiile publice şi la art.3 din Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia

  personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări

  ale legii, au aceleaşi semnificaţii.

  CAPITOLUL II

  Norme generale de conduită profesională a

  personalului contractual

  Art.5

  Asigurarea unui serviciu public de calitate

  (1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul

  cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul

  realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin

  fişa postului.

  (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu , personalul contractual are obligaţia de a avea un

  comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă,

  pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea

  autorităţilor şi instituţiilor publice.

  Art.6

  Respectarea Constituţiei şi a legilor

 • (1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile

  ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile

  care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

  (2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea

  exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice sau a funcţiilor deţinute.

  Art.7

  Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

  (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate Centrului de Cultura si Arta al

  Județului Timiș, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii

  sau intereselor legale ale acesteia.

  (2) Personalului contractual le este interzis:

  a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Centrului de

  Cultura si Arta al Județului Timiș, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu

  caracter normativ sau individual; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru

  o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care primãria are

  calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; prevederea se aplică şi după încetarea

  raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte

  termene.

  c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

  prevederea se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă

  dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este

  de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale

  unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

  prevederea se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă

  dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de

  acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  (3) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia

  legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în

  condiţiile legii.

  (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin

  asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este

  permisă numai cu acordul primarului.

 • Art. 8

  Libertatea opiniilor

  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul contractual au obligaţia de a respecta

  demnitatea funcţiei, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Centrului de Cultura si

  Arta al Județului Timiș, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente

  personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea

  conflictelor datorate schimbului de păreri.

  Art. 9

  Activitatea publică

  (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către un angajat contractual

  desemnat de către directorul Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  (2) Personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate

  oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul Centrului

  de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  (3) Personalul contractual angajat în Instituție trebuie să respecte limitele mandatului de

  reprezentare încredinţat de directorul Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  (4) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, personalul contractual, pot participa la

  activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu

  reprezintă punctul de vedere oficial al Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  Art. 10

  Activitatea politică

  În exercitarea funcţiei publice sau a funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

  a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

  c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice

  sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

  d) să afişeze la avizierul primăriei sau a unităţilor subordonate însemne ori obiecte inscripţionate

  cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;

  e) să facă parte din conducerea partidelor politice sau organizaţiilor politice.

  Art. 11

  Folosirea imaginii proprii

  În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite

  utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi

  comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 • Art. 12

  Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

  (1) În relaţiile dintre personalul contractual din cadrul Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș,

  precum şi în relaţia acestora cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual este obligat să

  aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

  (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii

  persoanelor din cadrul spitalului şi unităţilor subordonate, precum şi ale persoanelor cu care intră

  în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

  a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

  b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;

  c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

  (3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea

  clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte

  principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

  a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de

  situaţii de fapt, conform principiului tratamentului nediferenţiat;

  b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,

  convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

  (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea

  persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă

  respectarea normelor de conduită prevăzute la art.12 alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale

  acestor raporturi.

  Art. 13

  Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

  (1) personalul contractual care reprezintă Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș în cadrul

  unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au

  obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o

  reprezintă.

  (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalul contractual are obligaţia de a nu exprima

  opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

  (3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual sunt obligaţi să aibă o conduită

  corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

  Art. 14

  Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

  Personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau

  orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu

  care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în

 • exercitarea funcţiilor publice sau a funcţiilor deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu

  aceste funcţii.

  Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, din cadrul Centrului de Cultura si Arta al Județului

  Timiș, precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, au obligaţia de a declara

  şi prezenta primarului, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu

  gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice, cu

  excepţia medaliilor, decoraţiilor, insignelor, ordinelor, eşarfelor, colanelor şi altele asemenea,

  primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei publice, precum şi obiectele de birotică cu o valoare

  de până la 50 euro.

  Directorul Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din Spital care va evalua şi va inventaria bunurile, va ţine

  evidenţa bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcţionar şi, înainte de finele anului, va propune

  primarului rezolvarea situaţiei bunului.

  În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a

  200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare

  şi numai dacă persoana solicită păstrarea acestor bunuri. Dacã nu solicitã păstrarea lor, la

  propunerea comisiei,, bunurile rămân în patrimoniul primăriei sau pot fi transmise cu titlu gratuit

  unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în condiţiile legii. Veniturile obţinute ca

  urmare a valorificării acestor bunuri se varsă la bugetul local.

  Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se

  păstrează de către primitor.

  Art. 15

  Participarea la procesul de luare a deciziilor

  (1) În procesul de luare a deciziilor personalul contractual are obligaţia să acţioneze conform

  prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

  (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către alţi

  funcţionari publici sau salariaţi contractuali, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

  Art. 16

  Obiectivitate în evaluare

  (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice şi a funcţiilor publice de conducere,

  personalul contractual are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la

  dezvoltarea carierei pentru pentru personalul contractual din subordine.

  (2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate

  criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când

  propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea

  de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

 • (3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

  promovarea în funcţiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau

  alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul cod de conduitã.

  Art. 17

  Folosirea prerogativelor de putere publică şi folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei

  deţinute

  (1) personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei publice sau a funcţiei

  deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

  (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

  ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în

  interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

  (3) Personalul contractual are obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice

  natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

  (4) Personalul contractual are obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali să se înscrie în

  organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-

  le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

  Art. 18

  Utilizarea resurselor publice

  (1) Personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a

  statului şi a Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș, să evite producerea oricărui prejudiciu,

  acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

  (2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile

  aparţinând Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș numai pentru desfăşurarea activităţilor

  aferente funcţiei publice sau a funcţiei deţinute.

  (3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin,

  folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

  (4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau

  activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Spitalului pentru

  realizarea acestora.

  Art. 19

  Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

  (1) Orice angajat contractual poate achiziţiona , concesiona sau închiria un bun aflat în

  proprietatea privată a statului sau a Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș, supus vânzării

  (concesionãrii, închirierii) în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

  a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre

  valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

 • b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului

  respectiv;

  c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele

  interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

  (2) Personalului contractual le sunt interzise furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile

  proprietate publică sau privată a statului ori a Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș, supuse

  operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

  (3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor

  prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

  CAPITOLUL III

  Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru personalul

  contractual

  Art. 20

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor

  prevăzute de prezentul cod de conduită, atât pentru funcţia publicã cât şi pentru personalul

  contractual

  (2) Prin activitatea sa Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenţa derularea

  procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfăşurată în conformitate

  cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

  Art. 21

  Averizarea privind fapte de încãlcare a legii

  Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către personalul contractual, prevăzute de lege ca

  fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi

  priveşte:

  a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură

  directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură

  cu serviciul;

  b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

  c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;

  d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

  e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

  f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau

  numite politic;

  g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

  h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

  i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;

 • j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,

  retrogradare şi eliberare din funcţie;

  k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea

  legii;

  l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

  m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel

  al ocrotirii interesului public.

  Art. 22

  Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, conform art.

  3 alin (2) lit „h” poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

  a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 21;

  b) Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș sau conducătorului autorităţii publice, instituţiei

  publice sau al unităţii bugetare în care se semnalează practica, chiar dacă nu se poate identifica

  exact făptuitorul;

  c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare celor din Centrului de Cultura si Arta al

  Județului Timiș sau din cadrul altor autorităţi publice, instituţii publice din care face parte persoana

  care a încălcat legea sau în care se semnalează încălcări ale legii;

  d) organelor judiciare;

  e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a

  incompatibilităţilor;

  f) comisiilor parlamentare;

  g) mass-media;

  h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

  i) organizaţiilor neguvernamentale.

  Art. 23

  Sesizarea

  (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi

  Autoritatea Naţională de Control pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

  a) încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către personalul contractual;

  b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra personalului contractual pentru a-l determina

  să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

  (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente

  potrivit legii sau a organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul Centrului de Cultura si

  Arta al Județului Timiș.

  (3) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu

  bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

 • Art. 24

  Protecţia personalului contractual şi a altor categorii de personal

  (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie

  după cum urmează:

  a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile art. 3 alin.

  (2) lit. h), până la proba contrară;

  b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de

  disciplină sau alte organisme similare din cadrul Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș au

  obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului. Anunţul se face prin comunicat pe

  pagina de Internet a spitalului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea

  nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

  (2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau

  indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau

  alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

  (3) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 21 lit. „a” şi lit.”b”, se vor aplica din

  oficiu măsurile de protecţie referitoare la protecţia datelor de identitate a martorului protejat,

  prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.

  (4) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune

  anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost

  aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.

  (5) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere

  disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi

  autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării

  ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

  Art. 25

  Soluţionarea sesizării

  (1) Rezultatele activităţii de cercetare pentru funcţionarii publici se consemnează într-un raport,

  pe baza căruia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către Centrului

  de Cultura si Arta al Județului Timiș cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost

  sesizată.

  (2) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport

  pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Autoritatea Naţională de Control vor

  formula recomandări către Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș cu privire la modul de

  corectare a deficienţelor constatate.

  (3) Recomandările Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Administraţiei şi

  Internelor, şi Autorităţii Naţionale de Control vor fi comunicate:

  a) personalului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

  b) Personalului contractual care face obiectul sesizării;

 • c) Managerului Spitalului.

  (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, Centrului de Cultura si Arta al Județului

  Timiș are obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi

  aplicării prezentului cod de conduită, conform prevederilor art. 20, modul de soluţionare a

  măsurilor prevăzute în recomandare.

  (4) În cazul în care în situaţia sesizată este implicat Managerul, Directorul Medical sau Directorul

  Financiar, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării

  prezentului cod de conduită va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei ori, după caz,

  primului-ministru.

  Art. 26

  Publicitatea cazurilor sesizate

  (1) Raportul anual cu privire la activitatea desfăşurată în cursul anului precedent va cuprinde

  şi modul în care a fost respectat prezentul cod de conduitã şi trebuie să cuprindă şi următoarele

  date:

  a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită

  profesională;

  b) categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi

  profesională;

  c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;

  d) evidenţierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să acţioneze sub presiunea

  factorului politic;

  e) recomandările propuse;

  f) autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.

  (3) Raportul se publică pe pagina de Internet a Centrului de Cultura si Arta al Județului Timiș.

  CAPITOLUL IV

  Dispoziţii finale

  Art. 27

  Răspunderea

  (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a

  personalului contractual, în condiţiile legii.

  (2) Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de

  conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

  (3) Persoanele numite de către manager să efectueze cercetarea administrativă pentru încălcarea

  prevederilor prezentului cod de conduită şi sã propună aplicarea sancţiunilor disciplinare vor avea

  în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

  (3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor

  fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

 • (4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele

  săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau

  juridice.

  Art. 28

  Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi funcţionare

  Prevederile prezentului cod de conduitã se vor armoniza cu regulamentul intern, cu regulamentul

  de organizare şi funcţionare.

  Art. 29

  Asigurarea publicităţii

  Pentru informarea cetăţenilor, compartimentul de specialitate are obligaţia de a asigura

  publicitatea prin toate mijloacele, iar personalul contractual cu funcţii de decizie vor folosi toate

  întâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara Centrului de Cultura si Arta al Județului

  Timiș pentru a promova principiile şi normele prezentului cod de conduită..

  Art. 30

  Intrarea în vigoare

  Prezentul cod de conduitã intrã în vigoare după 15 zile de la data emiterii deciziei.

  Elaborat,

  Consilier pe probleme

  de etica si conduita,

  CAPITOLUI IDomeniul de aplicare, obiective şi principii generaleDomeniul de aplicareArt.2ObiectiveArt.3Principii generaleArt.4Termeni

  CAPITOLUL IIAsigurarea unui serviciu public de calitateArt.6Art.7Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

  Art. 8Libertatea opiniilor

  Art. 9Activitatea publică

  Art. 10Activitatea politicăArt. 11Folosirea imaginii proprii

  Art. 12Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

  Art. 13Conduita în cadrul relaţiilor internaţionaleArt. 14Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

  Art. 15Participarea la procesul de luare a deciziilor

  Art. 16Obiectivitate în evaluare

  Art. 17

  Art. 18Utilizarea resurselor publiceArt. 19Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

  CAPITOLUL IIIArt. 21Art. 22Art. 23Sesizarea

  Art. 24Art. 25Soluţionarea sesizării

  Art. 26Publicitatea cazurilor sesizate

  CAPITOLUL IVArt. 27Răspunderea

  Art. 28Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi funcţionare

  Art. 29Asigurarea publicităţii

  Art. 30Intrarea în vigoare