of 4 /4
REVISTA D’INFORMACIÓ DE L’ISCR SANT FRUCTUÓS · INSAF Setembre 2011 · Núm. 1 CERTUS ET GAUDENS Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós Tarragona, 27 - 29 d’octubre de 2011 deixebla de Pau, santa d’orient i d’occident TECLA CONGRÉS INTERNACIONAL SANTA TECLA, PROTOMÀRTIR, SEMBLANT ALS APÒSTOLS TITULAR DE LA SEU METROPOLITANA I PRIMADA DE TARRAGONA PATRONA DE TARRAGONA Santa Tecla serà la gran protagonista del nou curs que iniciem. A ella li dediquem un Congrés Internacional els dies 27, 28 i 29 d’octubre que porta per títol: «Tecla, deixebla de Pau, santa d’Orient i d’Occident» i que tindrà lloc al claustre de Sant Pau de l’edifici renovat del Seminari. Tradició i modernitat, natura i espiritualitat, bellesa i harmonia envoltaran la Capella romànica de Sant Pau —lloc de culte i símbol de la predicació de l’Apòstol a Tàrraco—. Les paraules dels diversos professors i experts sobre les Actes de Pau i Tecla, gairebé faran reviure en les roques que fonamenten la capella algunes paraules que l’Apòstol pronuncià allí mateix, anunciant l’Evangeli i posant per exemple a la seva deixebla i col·laboradora en l’evangelització: Tecla. Però, prèviament i en el marc de la Festa Major tarragonina, el dia 19 de setembre a les 19.30 h s’inaugurarà una exposició de Goigs i Imatges de Santa Tecla al mateix edifici del Seminari. En l’acte es presentarà un llibre editat per Gogistes Tarragonins que recull goigs antics i més nous dedicats a la santa: goigs de Tarragona, Sitges i Barcelona. Al cor Amics de la Catedral clourà aquest acte amb un breu repertori ce cants dedicats a la Patrona de Tarragona. El tret de sortida no podia ser més espectacular ni més emocionant. Mn. Joan Roig i Montserrat, Rector d’Ulldemolins i d’altres pobles del Priorat, canonge honorari de la Seu Metropolitana, és l’autor d’aquest llibre que porta per títol «Els goigs de Santa Tecla. Protomàrtir, titular de la Seu Metropolitana i Primada de Tarragona i Patrona de la ciutat», un tresor més per a tots els tarragonins i amants de Santa Tecla. Ja des d’ara li agraïm de tot cor la seva passió i competència en l’art dels goigs i escoltarem amb delit les seves paraules en una conferència que impartirà a la capella major del Seminari. Hi esteu tots convidats. Com veieu el programa és exquisit, i de setembre a octubre no podrem sinó bategar amb Santa Tecla. Ella assenyala amb el seu dit a Pau, el seu mestre. I Pau és el nostre Pare i Pastor, model del bisbe Fructuós tal i com ho va escriure el redactor de les Actes martirials: «era tal com l’Esperit Sant, per boca de l’Apòstol Sant Pau, vas d’elecció i mestre dels pagans, havia manifestat que calia que fos un bisbe». Josep M. Gavaldà Ribot Director de l’INSAF

Certus et Gaudens

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista d'informacio de l'Institut Superior de Ciencies Religioses Sant Fructuos de Tarragona

Text of Certus et Gaudens

Page 1: Certus et Gaudens

REVISTA D’INFORMACIÓ DE L’ISCR SANT FRUCTUÓS · INSAF Setembre 2011 · Núm. 1

CERTUS ET GAUDENS

Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós

Tarragona, 27 - 29 d’octubre de 2011

PatrocinaOrganitza

deixebla de Pau,santa d’orient i d’occident

TECLACONGRÉS INTERNACIONAL

Col·labora

SANTA TECLA, PROTOMÀRTIR, SEMBLANT ALS APÒSTOLSTITULAR DE LA SEU METROPOLITANA I PRIMADA DE TARRAGONAPATRONA DE TARRAGONA

Santa Tecla serà la gran protagonista del nou curs que iniciem. A ella li dediquem un Congrés Internacional els dies 27, 28 i 29 d’octubre que porta per títol: «Tecla, deixebla de Pau, santa d’Orient i d’Occident» i que tindrà lloc al claustre de Sant Pau de l’edifi ci renovat del Seminari. Tradició i modernitat, natura i espiritualitat, bellesa i harmonia envoltaran la Capella romànica de Sant Pau —lloc de culte i símbol de la predicació de l’Apòstol a Tàrraco—. Les paraules dels diversos professors i experts sobre les Actes de Pau i Tecla, gairebé faran reviure en les roques que fonamenten la capella algunes paraules que l’Apòstol pronuncià allí mateix, anunciant l’Evangeli i posant per exemple a la seva deixebla i col·laboradora en l’evangelització: Tecla.

Però, prèviament i en el marc de la

Festa Major tarragonina, el dia 19 de setembre a les 19.30 h s’inaugurarà una exposició de Goigs i Imatges de Santa Tecla al mateix edifi ci del Seminari. En l’acte es presentarà un llibre editat per Gogistes Tarragonins que recull goigs antics i més nous dedicats a la santa: goigs de Tarragona, Sitges i Barcelona. Al cor Amics de la Catedral clourà aquest acte amb un breu repertori ce cants dedicats a la Patrona de Tarragona. El tret de sortida no podia ser més espectacular ni més emocionant.

Mn. Joan Roig i Montserrat, Rector d’Ulldemolins i d’altres pobles del Priorat, canonge honorari de la Seu Metropolitana, és l’autor d’aquest llibre que porta per títol «Els goigs de Santa Tecla. Protomàrtir, titular de la Seu Metropolitana i Primada de Tarragona i Patrona de la ciutat», un tresor més per a tots els tarragonins i amants de Santa Tecla. Ja des d’ara li agraïm de tot cor la seva passió i competència en l’art dels goigs i escoltarem amb delit les seves paraules en una conferència que impartirà a la capella major del Seminari. Hi esteu tots convidats.

Com veieu el programa és exquisit, i de setembre a octubre no podrem sinó bategar amb Santa Tecla. Ella assenyala amb el seu dit a Pau, el seu mestre. I Pau és el nostre Pare i Pastor, model del bisbe Fructuós tal i com ho va escriure el redactor de les Actes martirials: «era tal com l’Esperit Sant, per boca de l’Apòstol Sant Pau, vas d’elecció i mestre dels pagans, havia manifestat que calia que fos un bisbe». •

Josep M. Gavaldà RibotDirector de l’INSAF

Page 2: Certus et Gaudens

CERTUS ET GAUDENS

NOVA EDICIÓ DEL CURS TROBAR-SE EN LA FE A SALOU I VILAFORTUNY

Les parròquies de Santa Maria del Mar i Sant Ramon Nonat de Salou i la Parròquia de Santa Maria de Vi-lafortuny acolliran enguany el curs Trobar-se en la fe. La primera tro-bada serà el dia 5 de novembre a l’Església de Santa Maria del Mar de Salou de les 16’15 fi ns les 18 h. Les trobades de formació sobre els continguts bàsics de la fe cristiana es realitzaran un dissabte cada mes fi ns al maig. Malgrat el curs es faci en unes determinades parròquies cal dir que qualsevulla persona de l’Ar-quebisbat hi pot participar.

L’experiència del curs Trobar-se en la fe ha estat cada any enriquidora per a tots els que hi han participat. En aquesta nova edició els respon-sables de les respectives parròquies, juntament amb l’equip de professors de l’ISCR Sant Fructuós, intentarem potenciar més l’aspecte evangelitza-dor i pastoral del curs. S’ha escollit les paraules del salm 42 «Tot jo tinc set de Déu» per a un díptic infor-matiu que es repartirà per totes les cases i pisos de Salou i Vilafortuny. Durant el mes d’octubre s’endega-rà una campanya informativa que comptarà amb un equip de volunta-ris de les parròquies per tal d’animar a persones simpatitzants i allunyades de l’Església per formar part d’aquest grup de refl exió i convivència. L’Ins-titut s’encarregarà de l’organització general del curs i de la qualitat de les diferents conferències, mentre que les parròquies s’encarregaran del seguiment personal dels participants i els animaran en les diverses cele-bracions i activitats que cada parrò-quia organitzi al llarg de l’any.

Aquesta és una nova fórmula del curs Trobar-se en la fe que podria ser vàlida per a altres parròquies que vulguin dur a terme alguna propos-ta evangelitzadora. Trobareu tota la informació a la nostra pàgina web. •

ACTE ACADÈMIC D’INAUGURACIÓDEL CURS 2011-12

Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de Tarragona i President de l’Institut us convida a l’Acte d’Inauguració del curs 2011-12 de l’ISCR Sant Fructuós. El dijous 20 d’octubre a les 18 h celebrarem l’Eucaristia a la Capella del Seminari. Tot seguit, l’Arquebisbe beneirà les noves instal·lacions del Claustre de Sant Pau: aules, despatxos, sales de reunions, llibreria, remodelació del claustre cobert. Aquestes noves instal·lacions estaran al servei de la pastoral de tota l’Església diocesana de Tarragona. Institut, Delegacions diocesanes, servei de llibreria de l’Arquebisbat etc... podrem gaudir d’uns espais totalment remodelats per a les diverses activitats.

L’acte acadèmic tindrà lloc en la nova aula del primer pis del claustre de sant Pau, amb cabuda per a 220 persones. S’iniciarà a les 19 h amb la lectura de la Memòria del curs 2010-11 per part del Director de l’Institut. Seguidament el professor de Dret canònic, Josep Queraltó Serrano, prevere, pronunciarà la Lliçó Inaugural que porta per títol: «L’Absolució general en la disciplina penitencial de l’Església. Fonament canònic i teològic».

Com cada any els nous diplo-mats i llicenciats en Ciències Re-ligioses rebran els seus respectius títols i l’oblació dels presents. També els participants en el curs «Trobar-se en la fe» que s’ha re-alitzat durant els anys 2009-11 a l’Arxiprestat de Reus i de l’Alt Camp rebran el seu diploma. A tots els felicitem per endavant! L’acte es clourà amb els parla-ments de les autoritats presents. •

Page 3: Certus et Gaudens

CURS DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTESI ANIMADORS DE LA PASTORALDE JOVENTUT

Aquesta és una altra novetat d’aquest curs 2011-12 que l’ISCR Sant Fructuós volem viure amb molta il·lusió junta-ment amb els responsables de la De-legació diocesana de Catequesi i Ca-tecumenat i la Delegació de Joventut.

Mn. Xavier Morell, Delegat de Cate-quesi, i els responsables de la Pastoral de Joventut, Sra. Marisa Jiménez (De-legada), Mn. Simó Gras (Consiliari) i Mn. Joan Àguila, varen proposar a l’ISCR Sant Fructuós l’organització conjunta d’un curs de formació per als catequistes i animadors de joves en les dependències de l’Institut. Els respectius delegats són els respon-sables d’aquest curs de formació, i l’Institut en garanteix la seva qualitat i organització.

El curs va dirigit a aquelles per-sones que ja realitzen serveis en les catequesis parroquials o en l’anima-ció de grups de joves en parròquies i moviments. Oferirà els continguts bàsics de la fe cristiana: «Formació bàsica comuna» (40 hores) amb una orientació pedagògica que serveixi de model per als participants que a la vegada són cridats a transmetre la fe en els seus respectius llocs. El segon nivell del curs «Formació catequètica

fonamental. Àmbit pastoral» (20 ho-res) incidirà en la transmissió de la fe que és l’àmbit pastoral propi dels catequistes i dels animadors de la pas-toral de joves. Finalment, el curs té un tercer nivell «Formació catequèti-ca específi ca. Destinatari» (20 hores) que incideix en les diferències a tenir en compte en la transmissió de la fe segons els destinataris (infants, ado-lescents, joves, adults, discapacitats, universitaris etc...).

Aquest curs 2011-12 oferirem la For-mació bàsica comuna i la Formació ca-tequètica fonamental. Àmbit pastoral.

El curs de «Formació bàsica comu-na» es realitzarà enguany els dissabtes 8 octubre, 12 novembre, 3 desembre, 14 gener, 11 febrer, 10 març, 14 abril, 12 maig. I la «Formació catequètica fonamental. Àmbit pastoral» es rea-litzarà els dissabtes: 22 octubre, 26 novembre, 17 desembre, 28 gener, 25 febrer, 24 març, 28 abril, 26 maig. Les sessions tindran lloc al Seminari de 10 a 13 h.

Si algun catequista o animador de joves està interessat en participar en aquest curs de formació cal que ho comuniqui al seu respectiu Rector de Parròquia o responsable de la Pastoral de Joves. Cal realitzar la inscripció a través de la pàgina web de l’Institut (http://insaf.arquebisbattarragona.cat), o bé posant-se en contacte amb els respectius delegats diocesans ([email protected] - [email protected]), o trucant a la secretaria de l’Institut (Tf. 977 233 833). •

CERTUS ET GAUDENS

«La teva paraula fallum als meus passos,és la claror que m’il·lumina el camí.»

Salm 119

Page 4: Certus et Gaudens

DISPOSES DE TEMPS LLIURE?APROFITA L’OPORTUNITAT!

L’Institut acull una mitjana de 400 alumnes cada curs. Tanmateix tots els nostres alumnes no tenen un mateix perfi l: estudiants universitaris, mes-tres i professors de religió catòlica, joves i no tant joves... han optat pels nostres estudis. Molts d’ells segueixen diferents assignatures per tal d’obte-nir titulacions acadèmiques: batxille-rat o grau en Ciències Religioses, la Llicenciatura o Màster en Ciències Religioses, el títol de la DECA (De-claració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) etc.

Però també altres persones seguei-xen els nostres estudis de forma par-cial per tal d’enriquir els seus coneixe-ments. Són els alumnes extraordinaris o oients. Aquests no necessiten cap requisit d’accés a la universitat, ni necessiten preparar cap examen o fer cap treball. És una manera profi tosa d’ocupar un temps lliure amb la sola

CERTUS ET GAUDENS

satisfacció d’aprendre o d’aprofundir matèries que fi ns ara hom no ha po-gut fer.

L’Institut anima a tots els qui dispo-seu de temps lliure per a informar-vos sobre les diferents assignatures i ens oferim per a orientar-vos sobre quina és la millor opció per a iniciar uns estudis que us ompliran molt. Només a tall d’exemple us indiquem algunes assignatures amb les quals podeu co-mençar aquesta gran aventura: Intro-ducció al Nou Testament, Introducció a l’Antic Testament, Ecumenisme, Ma-riologia, Història de l’Església, Evan-gelis Sinòptics i Fets dels Apòstols, Pentateuc i Llibres històrics, Cristolo-gia, Misteri de Déu, Doctrina social de l’Església, Art cristià, Comunicació i Pastoral etc...

Veniu a l’Institut i us informarem detalladament! •

Una formació que se sent: cursos de Bíblia, espiritualitat, religions...

•Per a tot tipus de persones•Estudis universitaris: Grau i Màster en Ciències Religioses•Oferta de crèdits de lliure elecció per a estudiants de la URV•Cursos de Formació permanent del professorat reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat•Cursos per a l’obtenció de la DECA•Formació dels futurs mestres i professors de Religió catòlica a les escoles •Formació dels futurs mestres i professors de Religió catòlica a les escoles d’Educació infantil, primària, secundària i batxillerat

Més informació i matrícules: C/Sant Pau, 4 (ed. del Seminari -43003 Tarragona- T977 23 38 33 · insaf@arquebisbattarragona.org - http://insaf.arqubisbattarragona.org

CERTUS ET GAUDENSÉs el nom del nostre full infor-

matiu. Són els dos adjectius que més sobresurten quan llegim les Actes martirials del Bisbe Sant Fructuós. El redactor no es can-sa d’escriure que Fructuós estava SEGUR I JOIÓS de la Resurrecció que esperava. Hem volgut fer nostres aquestes dues virtuts del Bisbe Fructuós, ja que tots els qui formem aquesta comunitat edu-cativa de l’ISCR Sant Fructuós volem destacar per ser persones joioses i confi ades en la missió que hem rebut del Senyor. •

Edita:INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIESRELIGIOSES SANT FRUCTUÓSC/Sant Pau n.4 (Edifi ci del Seminari)43003 TARRAGONATel. 977 23 38 33Fax 977 22 44 27ins[email protected]://insaf.arquebisbattarragona.cat

Imprimeix: RABASSA, arts gràfi ques

DL. T-1346-11

No sabem

si haurem de ser

riu cabalós

o si estem cridats a ser

la goteta de rosada

que Déu envia en el desert,

a la planta desconeguda.

Però,

més brillants o més humils

la nostra obligació és certa:

no estem destinats

a salvar-nos sols.

Beat Manuel Domingo i Sol