Click here to load reader

CENS DE LA POBLACIÓ INSULAR DE CONILL ORYCTOLAGUS ... · PDF file Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus a la Reserva de Biosfera de Menorca 2018 5 Al primer

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENS DE LA POBLACIÓ INSULAR DE CONILL ORYCTOLAGUS ... · PDF file Cens de la...

 • PROGRAMA DE SEGUIMENT DE

  BIODIVERSITAT A LA RESERVA DE

  BIOSFERA DE MENORCA

  CENS DE LA POBLACIÓ INSULAR

  DE CONILL ORYCTOLAGUS

  CUNICULUS A LA RESERVA DE

  BIOSFERA DE MENORCA (ILLES

  BALEARS) 2018

 • Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus

  a la Reserva de Biosfera de Menorca 2018

  2

  Autor:

  Javier Méndez Chavero

  e-mail: [email protected]

  Citació a efectes bibliogràfics:

  Méndez, J. 2018. Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus

  a la Reserva de Biosfera de Menorca (Illes Balears) 2018. Informe inèdit.

  Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de Biosfera.

  Fotografia portada: Conill Oryctolagus cuniculus (Autor: Joan Florit).

  mailto:[email protected]

 • Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus

  a la Reserva de Biosfera de Menorca 2018

  3

  ÍNDEX:

  1. INTRODUCCIÓ.............................................................PÀG. 4

  1.1. Objectius de l’estudi............................................................pàg. 4

  2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CONILL....PÀG. 5

  2.1. Morfologia...........................................................................pàg. 5

  2.2. Ecologia i etologia de l’espècie...........................................pàg. 6

  3. METODOLOGIA D’ESTUDI........................................PÀG. 8

  3.1. Metodologia d’estudi aplicada: mètode de seguiment per

  freses........................................................................................pàg. 10

  3.1.1. Àrea d’estudi.......................................................................pàg. 10

  3.1.2. Dates de mostreig................................................................pàg. 10

  3.1.3. Unitat de mostreig...............................................................pàg. 10

  3.1.4. Determinació de les zones a mostrejar. Els transectes........pàg. 11

  3.1.5. Metodologia de mostreig ...................................................pàg. 16

  3.1.6. Presa de dades.....................................................................pàg. 17

  3.1.7. Estimes de l’abundància.....................................................pàg. 18

  3.1.8. Presencia o absència a la unitat de mostreig.......................pàg. 18

  4. RESULTATS...............................................................PÀG. 18

  5. CONCLUSION............................................................PÀG. 25

  5.1. En quant a la metodologia................................................pàg. 25

  5.2. En quant als resultats........................................................pàg. 26

  5.3. Altres aspectes..................................................................pàg. 29

  6. AGRAÏMENTS...........................................................PÀG. 29

  7. BIBLIOGRAFIA.........................................................PÀG. 30

 • Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus

  a la Reserva de Biosfera de Menorca 2018

  4

  1. Introducció

  Conèixer la situació de les poblacions de la fauna d’un territori és un dels

  requisits més importants per gestionar els espais naturals i la seva biodiversitat.

  Conèixer estimes de la població de les diferents espècies animals d’un territori

  determinat o la distribució de les seves abundàncies dins aquest és una informació

  bàsica per saber l’evolució natural d’aquestes o la seva resposta davant alteracions del

  medi o malalties. En el cas d’espècies com el conill Oryctolagus cuniculus, aquesta

  importància és encara major donat que es tracta d’una espècie cinegètica.

  El càlcul de les densitats reals de les poblacions d’una espècie és de vegades una

  feina complicada, donada la dificultat de detectar als animals, la manca de coneixement

  i informació que es té sobre determinades espècies o l’amplitud de les seves poblacions.

  En el cas del conill, calcular las densitats reals de les seves poblacions mitjançant els

  contactes directes amb els animals és molt complicat donat el seu mimetisme amb el

  medi, el seu caràcter nocturn i/o crepuscular i el fet de que visquin bona part del dia sota

  terra. Per aquesta raó, en moltes ocasions ens conformem amb obtenir estimes de

  l’abundància poblacional que ens permetin fer comparatives temporals (entre un període

  de temps i un altre) o espacials (entre una zona determinada i un altre) d’una espècie,

  sense necessitat de conèixer el nombre exacta d’individus.

  En el cas de Menorca, el conill és una espècie amb un gran valor ecològic, al

  tractar-se d’una presa important pels grans depredadors. A la vegada, també té un gran

  interès socioeconòmica, pel fet de ser una de les principals espècies cinegètiques a l’illa.

  Donada aquesta importància, tant ecològica com socioeconòmica, és important obtenir

  informació de la seva situació a l’illa que permeti desenvolupar una gestió adequada.

  Aquesta informació també permetrà prendre les decisions adequades en quant a

  l’aprofitament cinegètic de l’espècie.

  1.1. Objectius de l’estudi

  Els objectius principals d’aquest cens de conill a la Reserva de Biosfera de

  Menorca són:

   Determinar la distribució del conill a la Reserva de Biosfera de Menorca

  mitjançant l’elaboració d’una cartografia en quadrats UTM 2’5x2’5 km.

   Determinar l’abundància relativa del conill a la Reserva de Biosfera de Menorca

  mitjançant l’elaboració d’una cartografia en quadrats UTM 2’5x2’5 km.

   Establir una metodologia adequada que permeti dur a terme un seguiment anual

  de les poblacions de conill a la Reserva de Biosfera de Menorca.

   Establir comparatives temporals (sèrie d’anys) en l’abundància i la distribució

  del conill a la Reserva de Biosfera de Menorca sobre una cartografia en quadrats

  UTM 2’5 x 2’5 km.

 • Cens de la població insular de conill Oryctolagus cuniculus

  a la Reserva de Biosfera de Menorca 2018

  5

  Al primer any (2015), el fet de què es tractés del primer cens que es feia a tota la

  superfície de l’illa va fer que un dels objectius principals de l’estudi fos establir una

  metodologia adequada a les característiques de la Reserva de Biosfera de Menorca.

  Així, la metodologia havia també de complir uns objectius bàsics: permetre un

  seguiment continuat, que es pugues repetir en el temps, que fos senzilla, d’un cost

  econòmic no molt elevat i eficaç. Per aquest motiu, els dos primers anys, principalment

  el primer (2015), van servir per elaborar una metodologia de cens basada en les

  característiques pròpies de l’illa i poder valorar tant l’esforç de prospecció com els

  resultats obtinguts. L’any 2016, un cop perfilada la metodologia amb l’experiència de

  l’any anterior, un dels objectius era posar en practica les modificacions fetes en quant a

  l’esforç de mostreig (veure apartat de metodologia) i acabar de corregir-la per millorar

  en el possible la seva viabilitat tant pel que fa a la seva posada en pràctica com pel que

  fa als resultats.

  2. Característiques generals del conill

  El conill de camp Oryctolagus cuniculus pertany al grup dels Euteris, al ordre

  dels Lagomorfs i a la família dels Lepòrids. La família dels Lepòrids esta formada per

  les llebres del gènera Lepus, amb unes 30 espècies, i els conills, amb 10 gèneres i 24

  espècies, entre els quals es troba el gènera Oryctolagus. Aquest gènere només té una

  espècie coneguda en estat salvatge Oryctolagus cuniculus. D’aquest ha donat per

  domesticació el conill domèstic.

  Miller (1912) descriu dues subespècies de conill salvatge: el Oryctolagus

  cuniculus huxleyi, més antic i de menor tamany, i el Oryctolagus cuniculus cuniculus,

  més modern i que apareix como una evolució de l’anterior. Altres autors com Ellerman

  & Morrison-Scott (1951) xerren de fins a 6 subespècies diferents.

  Més recentment, gràcies a diferents estudis genètics, es reconeix l’existència de

  dues subespècies diferents: Oryctolagus cuniculis algirus i Oryctolagus cuniculis

  cuniculis (Monnerot et al., 1994; Van der Loo et al., 1991; Ferrand, 1995). Als estudis

  recents, el terme huxleyi s’ha substituït per algirus.

  Aquesta espècie sembla ser originaria de la conca mediterranea (Mc Bride,

  1988) i la península Ibèrica (Bell & Webb, 1981), tot i que alguns autors la fan pròpia

  del sud-oest de la Península Ibèrica i el nord d’Àfrica (Moreno et al., 1996). Totes les

  races domèstiques pertanyen a l’espècie Oryctolagus cuniculus. La seva distribució

  actual està molt influenciada per les introduccions humanes.

  2.1. Morfologia

  És una espècie de tamany mitja, amb el cap arrodonit i lleugerament allargat.

  Tenen les extremitats posteriors llargues i molt fortes, jugant aques

Search related