cau hinh settopbox

  • View
    177

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of cau hinh settopbox

VNPN Nam inh

H-ng dn cu Settop Box MyTVA/ CAI T C BAN B-c 1./ C m jack ngu n, cap tin hiu Video,sound, J45(cap mang) bt cng t c ngu n(power v vi tri I) man hinh Tivi hin thi hinh nh sau:

- Man hinh thng bao li khng kt ni vi may chu do 2 nguyn nhn sau:. 1) Cha c u hinh settopBox hoc c u hinh cha ung. 2) ng truyn cha thng vi may chu, Modem c u hinh cha ung.

1

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

Bc 2: Vao cu hinh Settop box - B m trn i u khi n vao phim Set man hinh hin thi cua s nhp Password

Nhp pass :6321 b m phim OK --> vao man hinh setup

2

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh Bc 3: Chon "C ban" b m phim OK trn i u khi n

Bc 4: Chon Cap mang LAN

- Chuyn sang nt Tip theo trn man hinh. Bc 5: Cu hinh ia ch settopBox 1./ cu hinh vi ai ch Ip tnh. 3 Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

- Chon mc Lan man hinh hin thi ca s nhp ia ch IP,Subnet mask, defaul gateway Nhp ia ch Ip theo di c cp theo tng khu vc, huyn (lu ia ch mt na chinh xac, ia ch Ip khng c trng nhau) Vi d: ia ch IP: 172.25.xxx.xxx Mt na: 255.255.xxx.xxx Cng ra: 172.25.xxx.1 2./ Cu hinh vi ia ch ng. - Chon nt option DHCP ---> chuyn nt tip theo ( trng ngi s dng va mt khu)

4

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

Bc 6: Nhp thng s Tai khon, mt kh u.

- may chu xac nhn thu bao, ia ch may chu cp nht nguyn nhng tham s c sn. - tai khon , mt khu: nhp tn truy nhp, mt khu (khai bao trong portal MyTV) Chon OK trong trn man hinh. Bc 7: Khi ng lai SettopBox 5 Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

Trn mn hinh chon nt Khi ng lai Bc 8: Update phn mm cho settopBox - Settop Box c ch t ng cp nht phn mm mi. do vy khi settopBox c kt ni ti may chu settopBox s kim tra xem c Version nao mi khng , nu c s t ng download v update lai phn mm cua settop Box. Khi man hinh c thng bao phn trm download update. Lu trong sut thi gian update tuyt i khng c khi ng, tt ngun Modem,settop Box, ngt kt ni.Nu qua trinh update bi gian oan settop Box s bi hng. B./ CAI T KHAC. 1./ Cai t settop Box HD s dng man hinh TV analog. - Vao man hinh cai t chon mc Nng cao

6

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

Chon mc Cai t khac

7

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh

Bm vao nt th xung cua ca s H thng mau

8

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh Chon h thng mau PAL hoc NTSC

9

Phong Mang -DVTH

VNPN Nam inh Bm OK khi ng lai settop Box 2./ Reset Settop Box tr v cu hinh ban u. - Chon mc thit lp cai t --> chon OK khi ng lai STB

10

Phong Mang -DVTH