Caidat Va Cau Hinh DFS

  • View
    274

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Caidat Va Cau Hinh DFS

Ci t v cu hnh DFS - DISTRIBUTED FILE SYSTEM trn Windows Server 2008

I. Gii thiu:

Trong mng LAN khi h thng mng i hi phi thc hin vic chia s ti nguyn gia cc ngi dng trong mng vi nhau ngy cng nhiu th i hi h thng phi c mt File Server m ng cng vic ny. Tuy nhin trn thc t vi mt h thng mng ln n rt ln th vic mt my File Server gng gnh cho tt c cc yu cu l khng th. M yu cu t ra l lm sao c nhiu File Server hn v cng chia s cc mt lng ti nguyn no . Chnh v th Microsoft a ra mt gii php l Distributed File System (DFS) hay cn gi l h thng d liu phn tn Vi DFS lng d liu dng chia s cho ngi dng gi y khng cn nm trn duy nht mt File Server na m ty theo nhu cu thc t ngi qun tr mng s thit k 2 hay nhiu File Server cng thc hin vic chia s ny, tng hp tt c cc File Server ny c gi l Distributed File System (DFS). Nh vy vi m hnh DFS khi c cc yu cu truy cp ti nguyn t bn ngoi vo DFS th h thng s t phn chia u cc yu cu ny cho cc File Server bn trong DFS nhm trnh tnh trng mt File Server no qu ti trong khi mt File Server khc th qu nhn ri.

DFS (Distributed File System) l mt h thng tp hp cc ti nguyn chia s t nhiu cc my ch lu tr khc nhau. iu ny gip cho bn qun l cc ti nguyn chia s trong cng ty mt cch hiu qu v khoa hc, gip cho ngi dng c th tm kim mt ti nguyn chia s no mt cch d dng. C 2 loi DFS l: - Domain-based namespace: Hot ng trn mi trng Active Directory, c tnh dung li cao. Cho php ng b d liu dng chung gia cc Server trong h thng Domain. - Stand-alone namespace: Hot ng trn mi trng Workgroup, khng c tnh dung li v DFS ch hot ng trn mt my tnh c lp.

II. Ci t:DFS l mt vai tr (Role) trong Windows Server 2008, ci t vai tr lm DFS cho mt my Server lu tr ti nguyn no (v d: trong trng hp ny ta ci vai tr DFS trn mi trng Active Directory), ta vo cng c Server Manager v chn Roles Add Roles. Trong hp thoi Select Server Roles, ta chn vo mc File Services ci t vai tr ca cc dch v v tp tin. Chn Next tip tc.

. Trong hp thoi Selected Role Services, cho php ta la chn chi tit cc dch v v tp tin. Ta chn vo cc mc nh Distributed File System, Chn Next tip tc

. Trong hp thoi Create a DFS Namespace, ta chn vo mc Create a namespace later using the DFS Management snap-in Server Manager c th to tn Namespace sau. Chn Next tip tc.

Trong hp thoi Comfirm Installation Selections, chn Install tin hnh ci t.

Trong hp thoi Installation Results, chn Close hon tt vic ci t

III. Cu hnh:

III.1 To Namespace: Vo Start Administrative Tools chn DFS Management.

Trong hp thoi Namespace Server, ta chn Browse v ch nh my Server l gc cy DFS. Chn Next tip tc.

Trong hp thoi Namespace Name and Settings, ta t tn cho namespace. Chn Next tip tc.

Ti ca s Namespace Name and Settings bn t mt tn chia s mi trong bi v d ti t l Data

Tip tc nhp vo Edit Settings gn quyn cho ti nguyn c chia s Mc nh Windows s t to mt cy th mc vi nh dng C:\DFSRoots\[tn chia s ca bn] v bn c th ty chnh ng dn ny. Nhp vo Customize gn quyn cho ti nguyn c chia s

Trong bi gii s ti gn cho Everyone l Full Control

Tip theo ta phi cu hnh Replication h thng DFS hiu c trong mng c bao nhiu my tham gia vo h thng DFS

Ti Replication bn nhp phi chn New Replication Group

Trong Replication Group Type bn chn Multipurpose replication group

t tn cho Replication Group gi s ti t l Nhom 13 Com DFS