Cau Hinh Snort (Nids)

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cau Hinh Snort (Nids)

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  1/14

  NIDS (Network Intrusion Detection System) với Snort 

  I: Chuẩn bị

  • Máy chủ Linux chạy HDH CentOS 6.5 • Máy Client chạy HĐH Windows 7

   

  II: Cấu hinh

  • Ci !"t th#$ các %&i h' t() cho We*

  +(oot,-/01L02134  yu$ inst8ll 1y $ys9l1se(:e( $ys9l1*ench $ys9l1de:el htt;d ;h; ;h;1$*st(in% ;h;lex *ison • ?@i :A các %&i s8uB ho"c c& th li#n h :Ei %i@n% :i#n

   

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  2/14

   

  • Fi@i nGn : ci !"t Li*dnet1.4.t%I

  +(oot,-/01L02134  t8( 1Ix:> li*dnet1.4.t%I  

  +(oot,-/01L02134  cd li*dnet1.4

  +(oot,-/01L02134 li*dnet1.4 .Jcon>i%u(e 11;(e>ix

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  3/14

  +(oot,-/01L02134  cd li*;c8;1.3.3

  +(oot,-/01L02134 li*;c8;1.3.3 .Jcon>i%u(e

  11;(e>ix

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  4/14

  +(oot,-/01L02134  t8( 1Ix:> sno(t14.R...t8(.%I

  +(oot,-/01L02134  cd sno(t14.R..

  +(oot,-/01L02134 sno(t14.R.. .Jcon>i%u(e 11with1$ys9l1 li*(8(iesi(e 11en8*le1(elo8d 11en8*le1Ili* 11en8*le1%(e 11en8*le1$;ls 11en8*le1;;$ 11en8*le1;e(>;(o>ilin% 11with1dnet1includes

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  5/14

  +(oot,-/01L02134 sno(t14.R.. $Kdi( JetcJsno(t

  +(oot,-/01L02134 sno(t14.R.. $Kdi( J:8(Jlo%Jsno(t

  • ?h8y !Yi 9uyAn sZ h[u củ8 th $Nc J:8(Jlo%Jsno(t

  +(oot,-/01L02134 sno(t14.R.. chown sno(t\sno(t J:8(Jlo%Jsno(tJ

  • Chuyn :A th $Nc J(oot : co;y tt c@ các >ile cu h]nh củ8 Sno(t tEi th $Nc JetcJsno(t

  +(oot,-/01L02134  c; sno(t14.R..JetcJ^ JetcJsno(tJ

  +(oot,-/01L02134  ($ 1(> JetcJsno(tJM8Ke>ile^ _t; tin h' t() cho :ic *i#n dUch các ch`n% t(]nh :iQt *an% $b n%un C

  +(oot,-/01L02134  $Kdi( 1; Jus(Jloc8lJli*6Jsno(tdyn8$ic(ules

  Co;y ton *V th $Nc Sno(t(ules1sn8;shot114f5g.t8(.%I :oth $Nc JetcJsno(t

  +(oot,-/01L02134  c; sno(t(ules1sn8;shot14f5g.t8(.%I JetcJsno(tJ

  • Chuyn !Qn th $Nc JetcJsno(t tiQn hnh %i@i nGn : ci !"t Sno(t(ule

  +(oot,-/01L02134  cd JetcJsno(tJ

  +(oot,-/01L02134 sno(t t8( 1Ix:> sno(t(ules1sn8;shot1 4f5g.t8(.%I

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  6/14

  +(oot,-/01L02134 sno(t c; JetcJsno(tJso(ulesJ;(eco$;iledJCentos151JxR616J4.f.5.gJ^.so Jus(Jloc8lJli*6Jsno(tdyn8$ic(ulesJ

  +(oot,-/01L02134 sno(t c8t JetcJsno(tJso(ulesJ^.(ules  JetcJsno(tJ(ulesJso1(ules.(ules

  • Chuyn !Qn th $Nc JetcJsno(t : tiQn hnh cu h]nh Sno(t

  +(oot,-/01L02134 sno(tcd JetcJsno(t

  +(oot,-/01L02134 sno(t :i sno(t.con>

   Djn% 3 t(Z !n% dkn tEi th $Nc chX8 ules

   :8( mL0/?H JetcJsno(tJ(ules

   Djn%  t(Z !n% dkn tEi th $Nc chX8 th :in

  :8( 00OCmL0/?H JetcJsno(tJ;(e;(oc(ules

  Djn% 6RR tiQn hnh *Z du  : !iAn thn% tin :A d8t8*8se out;ut d8t8*8se\ lo%B $ys9lB use(

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  7/14

  +(oot,-/01L02134 sno(t se(:ice $ys9ld st8(t

  +(oot,-/01L02134 sno(t chKcon>i% $ys9ld on

  • ?ạo CSDL cho Sno(t :Ei MySpL

  +(oot,-/01L02134 sno(t echo rset ;8sswo(d >o( (oot,loc8lhosto( sno(t,loc8lhost

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  8/14

  +(oot,-/01L02134  $: 8dod*5 J:8(JwwwJ8dod*

  • Fi@i nGn %&i *8se1.g.f.t8(.%I

  +(oot,-/01L02134  t8( 1Ix:> *8se1.g.f.t8(.%I  

  • Di chuyn ton *V th $Nc *8se1.g.f :8 %i@i nGn :o th $Nc J:8(JwwwJht$lJ*8se

  +(oot,-/01L02134  $: *8se1.g.f J:8(JwwwJht$lJ*8se

  • ?h8y !Yi 9uyAn sT h[u củ8 th $Nc *8se

  +(oot,-/01L02134  chown 8;8che\8;8che J:8(JwwwJht$lJ*8seJ

  • S8 >ile ;h;.ini

  +(oot,-/01L02134  :i JetcJ;h;.ini  

   -Z tt c@ du  !u djn%B t djn% 4 1 5 • S8 >ile htt;d.con>

  +(oot,-/01L02134  :i JetcJhtt;dJcon>Jhtt;d.con>  

   ?ại djn% 476 *Z du  !u djn% • hTi !Vn% dUch :N htt;dB : cho ;hG; KhTi !Vn% cPn% h

  thqn%

  +(oot,-/01L02134  se(:ice htt;d st8(t

  +(oot,-/01L02134  chKcon>i% htt;d on • Ci !"t %&i ;el

  +(oot,-/01L02134  (;$ 1i:h e;el1(ele8se161R.no8(ch.(;$

  • Ci d"t th#$ các %&i s8u

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  9/14

  +(oot,-/01L02134  yu$ 1y inst8ll ;c(e ;c(e1de:el ;h;1;e8(  ;h;1;e8(1zu$*e( ;h;1;e8(1zu$*e(1Wo(ds ;h;1;e8(12$8%e1Colo(  ;h;1;e8(12$8%e1C8n:8s ;h;1;e8(12$8%e1F(8;h

  Sủ8 >ile sno(t.con>  +(oot,-/01L02134  :i JetcJsno(tJsno(t.con> 

   ? djn% R3 1 R64 tiQn hnh thG$ d{u  :o !u tt c@ các djn% t(Z !n% dkn tEi các ules

  • hTi !Vn% dUch :N Sno(t : cho ;hG; KhTi !Vn% cPn% h thqn%

  +(oot,-/01L02134  se(:ice sno(td st8(t

  +(oot,-/01L02134  chKcon>i% sno(td on

  • ?ạo  ules Ki$ t(8 ;h@n Xn% củ8 Sno(t

  +(oot,-/01L02134  :i JetcJsno(tJ(ulesJic$;.(ules  

   ?ại !{y tiQn hnh soạn  (ules $Ei :Ei nVi dun% nh s8u

  8le(t ic$; 8ny 8ny 1 8ny 8ny _$s%\r0h8t hien co n%uoi d8n% ;in% :8o he thon%r sid\

  • ?(Z !n% dkn tEi ules :8 KhTi tạo

  +(oot,-/01L02134  :i JetcJsno(tJsno(t.con> 

  • ?ại djn% Rg *Z du  t(Ec dn% dkn tEi ules ic$; :8

  KhTi tạo

  Rg include |mL0/?HJic$;.(ules

  • hTi !Vn% lại dUch :N Sno(t

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  10/14

  +(oot,-/01L02134  se(:ice sno(td (est8(t

  • }8n% $áy Client !~n% nhv; :o -8se ! Ki$ t(8 :Ei !U8 ch• htt;\JJf4.6R.3.g5J*8se Ch€n Continue ! tiQ; tNc

   

  • ?(Z !n% dkn tEi 8dod*

  http://192.168.0.135/base http://192.168.0.135/base

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  11/14

  •  zhv; các thn% tin :A d8t8*8seB use(n8$eB ;8sswo(d củ8 mse(n8$e 9u@n t(U d8t8*8se

   

  •  zhv; mse(n8$e : ;8sswo(d 9u@n t(U

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  12/14

   

  • Ch€n Continue ! :o *uuwowcstiee;s theo

   

  • ?(8n% 9u@n t(U Sno(t

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  13/14

   

  • ?hn% sq cN th Khi Sno(t ;hát hin c& n%i !8n% ;in% :o h thqn%

   

 • 8/16/2019 Cau Hinh Snort (Nids)

  14/14

   

  ?iQn% Fi& }n }8o