of 9 /9

 · cüa mình. Vän phòng có trách nhiêm quån lý, sù dung nguôn luc duqc giao theo quy dinh cüa Công ty và pháp luât hiên hành. ChtrŒng Il VV, TRÁCH vÀ QUYÊN HAN

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)