of 17 /17

KT 2017 TTHANG.pdf · Trách nhiêm cüa Giám doc Giám déc Chiu trách nhiêm Iâp Báo cáo tài chính phån ánh trung thvc và hqp lý tinh hình tài chính, két quå hoat

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)