of 2 /2

 · nhiêm nhân sv quån lý câp cao cùa Công ty (bô nhiêm bà Ninh Thi Luân làm giü chúc vu Phó tông giám dôc, Phu trách lïnh vuc tài chính; Bô nhiêm ông Trân

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)