of 34 /34

static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/.../NAM/API_Baocaotaichinh_2013_Kiemtoan_Congtyme.pdf · Trách nhiêm cüa Kiem toán viên Trách nhiêm cùa chúng tôi là dua ra ý

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/.../NAM/API_Baocaotaichinh_2013_Kiemtoan_Congtyme.pdf ·...

  • 2014-02-21T10:16:06+0700NGUYỄN DUY KHANH