Click here to load reader

Buod ng COVID-19 na mga Alert Level sa New Zealand · PDF file Buod ng COVID-19 na mga Alert Level sa New Zealand ... Karamihan ng mga negosyo ay bukas, ang mga lugar ng negosyo ay

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Buod ng COVID-19 na mga Alert Level sa New Zealand · PDF file Buod ng COVID-19 na mga Alert...

 • Buod ng COVID-19 na mga Alert Level sa New Zealand • Ang Pamahalaan ang nagpapasya sa mga Alert Level at tumutukoy sa pampublikong kalusugan at panlipunang mga hakbang

  na gagawin upang mapaglabanan ang COVID-19. Ang karagdagang patnubay ay makukuha sa Covid19.govt.nz website. • Ang mga panukala ay maaaring i-update batay sa bagong kaalaman sa agham tungkol sa COVID-19, mga impormasyon tungkol

  sa pagiging epektibo ng mga hakbang sa pagkontrol sa New Zealand at sa ibang bansa, o ang paglalapat ng mga Alert Level sa iba't ibang mga panahon (hal. ang paglalapat ay maaaring magkakaiba depende kung pababa o pataas ang mga Alert Level sa New Zealand).

  • Ang iba't ibang bahagi ng bansa ay maaaring may iba't ibang Alert Level. Maaaring tumaas at bumaba ang mga Alert Level natin.

  • Ang mahahalagang mga serbisyo kabilang ang mga supermarket, serbisyong pangkalusugan, serbisyong pang-emerhensiya, transportasyon ng mga gamit (utility) at kalakal ay patuloy na gagana sa anumang level. Ang mga tagapag-empleyo sa mga sektor na iyon ay dapat patuloy na tumutugon sa kanilang mga obligasyong pangkalusugan at pangkaligtasan.

  • Ang mga paghihigpit ay pinagsama-sama (sa Alert Level 4, lahat ng mga paghihigpit mula sa Alert Level 2 at 3 ay ilalapat).

  Level 1 – Maghanda Ang sakit ay na-kontrol sa New Zealand

  Level 2 – Bawasan Ang sakit ay na-kontrol, ngunit nananatili ang panganib ng pagkalat sa komunidad

  Level 3 – Higpitan Mataas na peligro (high risk) malamang na ang sakit ay hindi na-kontrol

  Level 4 – Lockdown Malamang na ang sakit ay hindi na-kontrol

  • Ang COVID-19 ay hindi pa na- kontrol sa ibang bansa.

  • Ang nakabukod na pagkalat sa sambahayan ay maaaring nangyayari sa New Zealand.

  • Ang pagkalat sa sambahayan ay maaaring nangyayari.

  • Isahan o nakabukod na mga grupo ng pagkahawa.

  • Ang pagkalat sa komunidad ay malamang na nangyayari.

  • Ang bagong mga kumpol ng nahawahan ay maaaring sumulpot ngunit mapipigilan sa pamamagitan ng testing at contact tracing.

  • Ang pagkalat sa komunidad ay nangyayari.

  • Laganap na mga pagkahawa at bagong mga kumpol ng nahawahan.

  • Nagpatupad ng mga hakbang sa pagpasok sa border upang bawasan ang panganib sa pag-angkat ng mga kaso ng COVID-19.

  • Masinsinang pagsusuri para sa COVID-19. • Mabilis na contact tracing ng anumang positibong kaso. • Pinag-uutos ang paghihiwalay ng sarili (self-isolation) at pag-kuwarentina. • Ang mga paaralan at lugar-trabaho ay bukas at dapat pinapatakbo nang ligtas.

  • Hinihimok ang pagpapanatili ng pisikal na pag-distansya. • Walang mga paghihigpit sa mga pagtitipon. • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, iulat ang tila-trangkasong mga sintomas. • Maghugas at patuyuin ang mga kamay, umubo sa braso, huwag hipuin ang iyong

  mukha. • Walang mga paghihigpit sa pagbibiyahe sa loob ng bansa – iwasan ang

  pampublikong sasakyan o paglalakbay kung may sakit.

  • Pisikal na pagdistansya na isang metro sa labas ng bahay (kabilang sa pampublikong sasakyan).

  • Ang mga pagtitipon ng mga tao na hanggang 100 katao sa panloob at hanggang 500 katao sa panlabas habang pinananatili ang mga ipinag-uutos na pisikal na pagdistansya at contact tracing.

  • Ang mga gawaing pang-isport at panlibangan ay pinapayagan kung tumutugon sa mga kondisyon sa mga pagtitipon, sinusunod ang pisikal na pagdistansiya at ang paglalakbay ay sa inyong lugar lamang (lokal).

  • Maaaring magbukas ang mga pampublikong lugar ngunit dapat sumunod sa mga kondisyon sa mga pagtitipon, at magsagawa ng mga hakbang para sa pampublikong kalusugan.

  • Ang mga serbisyong pangkalusugan ay pinatatakbo gaya ng karaniwan hangga't maaari.

  • Karamihan ng mga negosyo ay bukas, ang mga lugar ng negosyo ay maaaring bukas para sa mga kawani at mga kostumer kung saan ipinatutupad ang mga naaakmang hakbang. Hinihikayat ang alternatibong mga paraan ng pagtatrabaho (hal. pagtatrabaho mula sa malayo, pagtatrabaho na shift-based, pisikal na pagdistansya, iba't ibang oras ng kainan, naiaakmang (flexible) pagbabakasyon).

  • Ang mga paaralan at mga sentro ng Early Childhood Education ay bukas, kung saan may makukuhang malayuang pagkatuto (distance learning) para sa mga bata na hindi makapasok sa paaralan (hal. naghiwalay ng sarili).

  • Pinapayuhan ang mga tao na iwasan ang hindi mahalagang paglalakbay sa ibang rehiyon.

  • Ang mga taong nasa mataas na panganib ng malubhang karamdaman (ang mga matatandang tao at mga may kasalukuyang karamdaman) ay hinihikayat na manatili sa bahay kung maaari, at dagdagan ang pag-iingat kung lalabas ng bahay. Maaari nilang piliin na magtrabaho.

  • Ang mga tao ay inutusang manatili sa bahay na kanilang bubble maliban kung para sa pagkilos na mahalaga sa sarili – kabilang ang pagpasok sa trabaho, sa paaralan kung kailangan nila o para sa libangan sa kanilang lugar.

  • Pisikal na pag-distansiya na dalawang metro sa labas ng bahay (maging sa pampublikong sasakyan), o isang metro sa kontroladong mga lugar gaya ng mga paaralan at lugar-trabaho.

  • Ang mga tao ay kailangang manatili sa loob ng kanilang sambahayang bubble, ngunit maaari nila itong palawakin upang muling makipag-ugnay sa malapit na pamilya / whānau, o magdala ng mga tagapag-alaga o suporta para sa mga taong nakahiwalay. Ang pinalawak na bubble ay dapat manatiling eksklusibo.

  • Ang mga paaralan (year 1 hanggang year 10) at mga sentro ng Early Childhood Education ay maaaring ligtas na magbukas, ngunit may limitadong kapasidad. Ang mga bata ay dapat matuto mula sa bahay kung maaari.

  • Ang mga tao ay dapat magtrabaho mula sa bahay maliban kung ito ay hindi maaari. • Ang mga negosyo ay maaaring magbukas ng kanilang lugar, ngunit hindi

  maaaring pisikal na makipag-ugnayan sa mga kostumer.

  • Ang mga mababang panganib (low risk) na mga gawaing panlibangan sa inyong lugar ay pinahihintulutan.

  • Nakasarado ang mga pampublikong lugar (hal. mga aklatan, mga museo, mga sinehan, mga kainan, mga gym, mga pool, mga palaruan, mga pamilihan).

  • Ang mga pagtitipon ng mga tao na hanggang 10 katao ay pinapayagan ngunit para lang sa mga serbisyo ng kasal, libing at tangihanga. Ang pisikal na pag-distansiya at mga hakbang para sa pampublikong kalusugan ay kailangang panatilihin.

  • Ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay gumagamit ng virtual, walang-kontak na mga konsultasyon kung maaari.

  • Ang paglalakbay sa ibang rehiyon ay napaka-limitado (hal. para sa mga manggagawang kailangang-kailangan, may limitadong mga pagbubukod para sa iba).

  • Ang mga taong nasa mataas na panganib ng malubhang karamdaman (ang mga matatandang tao at mga may kasalukuyang karamdaman) ay hinihikayat na manatili sa bahay kung maaari, at dagdagan ang pag-iingat kung lalabas ng bahay. Maaari nilang piliin na magtrabaho.

  • Ang mga tao ay inutusang manatili sa bahay (sa kanilang bubble) maliban kung para sa pagkilos na mahalaga sa sarili.

  • Ang ligtas na gawaing panlibangan sa inyong lugar ay pinapayagan. • Ang paglalakbay ay mahigpit na nilimitahan. • Lahat ng mga pagtitipon ay kanselado at lahat ng mga pampublikong lugar ay

  sarado.

  • Nakasarado ang mga negosyo maliban sa mga serbisyong kailangang-kailangan (hal. mga supermarket, mga botika, mga klinika, mga gasolinahan) at mga gamit sa pagligtas ng buhay.

  • Nakasarado ang mga pasilidad sa pag-aaral. • Posible ang pagrasyon ng mga suplay at pagrekisisyon ng mga pasilidad. • Muling pagbibigay ng prayoridad sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

  Hanay ng mga Panukala (ay mailalapat sa lokal na lugar o sa bansa)Pagtatasa ng PanganibAntas ng alerto

  ISTRATEHIYA SA PAGPUKSA – Ang New Zealand ay nagtutulungan upang puksain ang COVID-19

  Inilathala noong 16 Abril 2020

  A LE

  RT _S

  U M

  M A

  RY _T

  A G

  A LO

  G _1

  6/ 0

  4

Search related