Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIALEK ARAB MESIR (Panduan & Praktikal)

Text of Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  1/60

  DIALEK ARAB MESIR(Panduan & Praktikal)

  Penyusun :Mohd Fadzil bin Md AsarBadan Komunikasi dan Bahasa ArabPersekutuan Melayu Republik Arab Mesir 2006id2172046 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDFcreator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

  2Indnn KomunIknsI dnn Inhnsn ArnbIorsokufunn MoInyu !oubIIk Arnb MosIr 2006

  Cofnknn Iorfnmn 2000Cofnknn Kodun 2006

  Hak cipta terpelihara :Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian,artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini, dalam apa juabentuk dan apa-apa cara pun sama ada cara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum

  mendapat kebenaran bertulis daripada penerbit.Tajuk Buku :Dialek Arab Mesir(Panduan dan Praktikal)

  Atur Huruf :Syafiq bin Zulakifli

  Teks diset dalam Polo/ino Lino/,pe 10poinTroJi/ionol AroIic 12poin.

  IforbIfknn oIoh :

  Indnn KomunIknsI dnn Inhnsn ArnbIorsokufunn MoInyu !oubIIk Arnb MosIr 2006o ?, Hunain Ibn Ishak Street, Seven District, Nasr City,CnIro,Arnb !oubIIk of Igyf.

  IzIn forbIf :Indnn Ionornngnn dnn IonorbIfnn IM!AM 20063

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Kandungan

  Kata - Kata AIuan Presiden PMRAM 2006 4Muqaddimah Penyusun 6BAB SATUKaedah Pertama 8Kaedah Kedua 10Kaedah Ketiga 12Kaedah Keempat 14Kaedah Kelima 16Kaedah Keenam 18

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  2/60

  Kaedah Ketujuh 20Kaedah Kelapan 21Kaedah Kesembilan 23Kaedah Kesepuluh 32Kaedah Kesebelas 38Kaedah Kedua Belas 46Kaedah Ketiga Belas 49BAB DUA 60BAB TIGA 70BAB EMPAT 80BAB LIMA 98

  RUJUKAN 1214 . . . Syukur kepada Allah s.w.t. yang masih memberi kekuatan kitasebagai seorang Islam meneruskan perjuangan menuntut ilmu diIerIembahan NiI ini SekaIung enghargaan dan ucaan lahniahkeada adan Komunikasi dan ahasa Arab IMRAM yangtelah bertungkus lumus sedaya upaya menghasilkan danmenerbitkan sebuah buku yang berjudul Dialek Arab Mesir(Panduan dan Praktikal) untuk kali yang kedua.

  Sedia maklum, Bahasa Arab merupakan bahasa utama yangdigunapakai oleh sebahagian daripada Negara-negara yangterletak di benua afrika dan timur tengah. Perkembangan bahasaal-Quran ini terus berkembang lantaran Islam sebagai agama yangamat ulung dan tinggi telah dibawa oleh junjungan besar NabiMuhammad S.A.W. Pada hari ini, bahasa Arab dikatakan sedangsetanding dengan bahasa-bahasa dunia yang lain.

  Rentetan daripada perkembangan yang amat meluas terhadapkepentingan mempelajari serta mendalami penguasaanpertuturan bahasa Arab, adalah wajar bagi pihak yangbertanggungjawab menerbitkan buku ini sebagai satu bahan

  ilmiah dan tambahan khusus kepada mereka yang menuntut diUniversiti Al-Azhar, Mesir yang menjadi keperluan asas dalamsetiap perlakuan dan tindakan.Kata - Kata AIuan PresidenPersekutuan MeIayu RepubIik Arab Mesir 2006Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)5Sahabat sahabat yang dirahmati Allah sekalian,

  Pemahaman daripada aspek penulisan sahaja belum tentumenjamin kesenangan hidup kita memahami serta menjiwai bahasaal-Quran ini. Bahasa Arab terus menjadi kepentingan di seluruhdunia menerusi persidangan-persidangan antarabangsa yang

  dikendalikan oleh beberapa buah institusi serta organisasi padasetiap tahun. Justeru, tidak hairanlah mengapa peluangberkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin Negara Islam akanmenjadi mudah apabila penguasaan dan pemahaman yangmendalam terhadpa bahasa al-Quran ini dititikberatkan.

  Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibatdalam menerbitkan buku ini. Semoga ia menjadi panduan yangberguna kepada kita khususnya di Mesir di dalam mengkaji bahasaArab Ammiah dan tidak meninggalkan bahasa Arab Fusha sebagai

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  3/60

  salah satu cabang utama pendidikan pada hari ini.

  Sekian, wassalam.

  HAIRULNIZAMBINMATHU5AINPrcsidcnPcrsckutuanMc!ayuRcpub!ikArabMcsir.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)6Segala puji bagi Allah Taala, selawat dan salam buat junjunganbesar Nabi Muhammad S.A.W rasul-Nya sebagai pembawa risalah

  Islam yang sempurna.Menyentuh penguasaan berbahasa Arab di kalangan kita,

  tidak semua siswazah yang menuntut di Timur Tengah dapatmenguasai bahasa Arabn Fusha dengan baik. Bagaimanapun adajuga yang dapat mendalami dan menguasai bahasa ini seperti yangdiharapkan. Penguasaan bahasa Arab Fusha perlu menjadikeutamaan bagi kita yang belajar di suasana berbahasa arab.

  Budaya memartabatkan bahasa Arab Fusha sendiri masihtidak dapat dilakukan oleh masyarakat arab Mesir sepenuhnya.Komunikasi sesame mereka banyak menggunakan bahasa ArabAmmiah. Oleh yang demikian, kita sebagai tetamu di sini perlu

  juga meraikan keadaan dan budaya yang ada di sekeliling kita. Jadi,kemampuan berbahasa Arab Ammiah tidak wajar diremehkan.Jadikan ia sebagai satu thaqafah yang kita kutip semasa menuntutdi bumi Mesir. Malah ada juga di kalangan kita yang benar-benarmenguasai lahjah ammiah ini sebagaimana kemampuannya dalambahasa Arab Fusha. Jika ini dapat dilakukan, secara langsungmereka yang berkenaan akan dapat menjiwai budaya masyarakatsetempat.

  Sebelum mendalami bahasa Arab Ammiah ini, kitahendaklah mendalami tatabahasa Arab Fusha. Ia akanmemudahkan kemampuan bahasa Arab Ammiah malah menjadiasas utama dalam lahjah ammiah ini. Buku kecil ini disusun bagi

  mendedah dan memudahkan masyarakat pelajar bukan arab sepertikita untuk mendapatkan sedikit kaedah bahasa Arab Ammiah.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Muqaddimah7Panduan yang disenarai hanya untuk dialek arab Mesir dikebanyakan kawasan terutama di bandar besar seperti Kaherah.Kawasan yang jauh dari Kaherah dan pedalaman mempunyai dialektersendiri.

  Di samping berbekalkan buku kecil ini dan bantuan secaralangsung mahupun tidak langsung daripada sahabatsahabat,kemampuan berbahasa Arab Ammiah perlu diperkukuh dengan

  membiasakan diri mendengar siaran televisyen dan radio. Hayatisebutan perkataan agar ia menjadi mudah difahami apabilaberinteraksi dengan orang arab. Orang kata, hendak seribu daya &tidak mahu seribu dalih. Seperkara lagi, latih selalu dan beranikandiri berkomunikasi dengan masyarakart arab. Jangan malu apabilamelakukan kesilapan.

  Saya berasa yakin betapa banyak lagi kelemahan yangterdapat di dalam buku ini. Bagi mereka yang lebih arif dalambidang ini, teguran dan nasihat adalah dialu-alukan. Bantuan dan

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  4/60

  tunjuk ajar daripada sahabatsahabatamat saya perlukan.

  Seterusnya, ambil manfaat daripada buku ini sekiranya ada,tegur dan baiki serta jadikan sempadan andai terdapat kesilapandan perkara yang bersifat negatif. Moga Allah SWT memberikekuatan kepada kita dalam mendalami ilmu agama melaluipenguasaan bahasa Arab Fusha dan Ammiah.

  Penyusun

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)8

  Bab Satu

  KAEDAH PERTAMAMenambah huruf (ba') di awal perbualan (mudhari') .Penambahan ini bertujuan memberi makna suatu perbuatansedang berlaku dan yang biasa dilakukan setiap masa.Bagaimanapun Lahjah `Ammiyah ini adakalanya tidakmenambah huruf (ba') untuk memberi makna perbuatansedang dan akan datang dalam masa yang sama. Apa yang

  pasti, kebanyakan bunyi sebutan perkataan `Ammiyahdidahului baris bawah/kasrah.

  Contoh : It tolib biyil'ab kurtil qadam kullis bu'(Pelajar bermain bola sepak setiap minggu)

  Ilmudarris bisyuf ilmudir(Guru melihat pengetua/pengarah)

  Muhammad bisafir kulli sanah(Muhammad bermusafir setiap tahun)

  Ilmu'allim biyirfa' idu(Guru mengangkat tangannnya)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)9

  It toliba tifham dars aktar syuwaiyah dilwakti(Pelajar memahami pelajaran lebih baik sekarang ini)

  Ehna nizakir ilkutub id dirasiah(Kami mengulangkaji buku pelajaran)

  Ilwazir yisafir barra(Menteri bermusafir luar negara)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  5/60

  Ilmuwazzaf yigi ilmaktab badri awi(Pegawai itu datang ke pejabat awal sungguh)

  Ilkumsari yiwazza' tazakir fil utubis(Konduktor bas mengagih tiket dalam bas)

  Humma bizakkru iddars kulli yum `asyan imtihan(Mereka mengulangkaji pelajaran setiap hari untukpeperiksaan)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)10

  KAEDAH KEDUAMenambah huruf (ha') di awal perbuatan (mudhari') untuktujuan memberi makna akan datang. Ia sama dengankedudukan huruf (sin) dalam bahasa Arab Fus'ha.

  Contoh : Ilustaz haiyitaghadda ma'aya ba'di dhuhr

  (Ustaz akan makan tengahari bersamaku selepas zohor) Id duktur haiyistarih syuwaiya(Doktor akan berehat sebentar)

  Ahmad haisafir ma'a shahbi(Ahmad akan bermusafir bersama kawan saya)

  Huwwa hai abil izzabit ba'di yumin(Dia akan berjumpa polis dua hari lagi)

  Il aulad hayisytiru hagah sa'ah(Bebudak itu akan membeli air bergas yang sejuk)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)11

  Ana hattaghadda ba'dima zakirte(Saya akan makan tengahari selepas saya membaca buku)

  Ir raiyis hai syufil muwazzafin fin nadi(Bos akan melihat para pegawai di kelab)

  Isy syaiyal haigibil hagaat minil udhah(Tukang bawa barang akan mengambil barang-barang daribilik)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  6/60

  Il'askari hayakkhud agazah `asyan bitgauwiz(Askar itu akan mengambil cuti sebab hendak berkahwin)

  Il utubis haiyu uf syuwaiyah `asyan sauwauh ta'ban(Bas itu akan berhenti sebentar sebab pemandunya letih)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)12

  KAEDAH KETIGA

  Menambah huruf (syin) dihujung kata kerja (madhi @mudhari') untuk tujuan memberi makna penafian/tidak.Bagaimanapun perlu ditambah huruf (mim) sebelum katakerja berkenaan.

  Contoh :

  Ana ma fahim tisy maudhu' da(Saya tidak faham tajuk ini)

  Il ragil maa'rak syil kitab kholis

  (Lelaki itu tidak membaca/tidak boleh membaca lansung) Huwwa ma biyiktibsyi gawab(Dia tidak menulis surat)

  Entu mab tizak krusy kifayah ablil imtihan(Kalian tidak membaca dengan cukup sebelum peperiksaan)

  It tolib ma bisafir syi fil agaza(Pelajar itu tidak bermusafir semasa musim cuti)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)13

  Ilmudarrisa ma tihdhur syil fasl wihiya ta'banah(Guru perempuan itu tidak datang kelas semasa dia sakit)

  Muhammad mai nam syil lel `asyan bizakir(Muhammad tidak tidur malam kerana membaca buku)

  Mahaddisy fisy syak ah dilwakti(Tidak ada orang di dalam rumah sewa sekarang)

  Ehna ma nirkabsyi `arabiya nahar da(Kami tidak menaiki kereta hari ini)

  Enti ma tisy tirisy aiyi hagaat minnuh

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  7/60

  (Kamu tidak membeli barang daripadanya)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)14

  KAEDAH KEEMPATMenambah kalimah (misy) sebelum kata nama dan kata kerjauntuk tujuan memberi makna penafian/tidak.

  Contoh :

  Ehna misy fahmien kholis min hagah di(Kami tidakfaham langsung tentang perkara ini)

  Il bantolun bita'ie misy maugud fil udah(Seluar kepunyaan saya tidak ada dalam bilik)

  Misy mumkin usib dars waruh in nadi(Saya tidak boleh meninggalkan pelajaran dan pergi kelab)

  Bukra misy haftah ilmaktaba(Saya tidak akan membuka perpustakaan/kedai buku esok)

  / Ana misy bakallim asbani/fransawi(Saya tidak boleh bercakap bahasa Sepanyol/Perancis)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)15

  Huwa misy muwafik fil igar lisy syak ah(Dia tidak setuju denagn nilai sewa rumah itu)

  Bain innuh misy biyifham dars(Nampaknya dia tidak faham pelajaran)

  It tolib misy hayisyrab wihuwa yit allim(Pelajar tidak akan minum semasa belajar)

  Ehna misy mabsutin bi natigit mubarah

  (Kami tidak berpuas hati dengan keputusan perlawanan) Izzabit misy hayak khud agazah fil `ied(Polis itu tidak mengambil cuti semasa hari raya)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)16

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  8/60

  KAEDAH KELIMAMenukar huruf (qaf) kepada huruf (hamzah). Bukan semuakata nama dan kata kerja yang didahului huruf (qaf) perluditukar kepada (hamzah), maknanya dikekalkan huruf asaltersebut semasa membunyikannya seperti G

  Contoh :

  Amishi misy adim

  (Pakaian/baju saya bukan baju lama) Ana ultil ku in nani misy maugud fil bait(Saya sudah beritahu kamu yang saya tidak ada di rumah)

  Humma aluu li inne `Ali raah issafarah(Mereka beritahu saya yang Ali pergi ke kedutaan)

  Um ya Abdar Rahman wik rak irrisalah(Kamu Abdul Rahman, bangun dan baca surat ini)

  Ehna ulna luh innana misy kaslanin(Kami beritahu pada dia yang kami tidak malas)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)17

  Mat ruhsyi nadi zaima ulti lak(Jangan pergi ke kelab sebagaimana saya beritahu kamu)

  Hiya alit li innil hisab minil kutub misy ghali(Dia beritahu saya yang jumlah harga buku tidak mahal)

  Ahmad aal innil agaza talat tiyam bass(Ahmad beritahu yang cuti hanya selama tiga hari)

  Wana ulti luh innil duktur misy maugud(Saya beritahu dia yang doktor tidak ada)

  Ana syaif amar innuh gamil giddan(Saya nampak bulan itu cantik sungguh)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)18

  KAEDAH KEENAMMenukar huruf (zhot) kepada huruf (dhot).

  Contoh :

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  9/60

  ,, Han sholli dhuhr bakdi syuwaiyah(Kami akan sembahyang Zohor sebentar lagi)

  ,, Innadhofah minal iman(Kebersihan sebahagian iman)

  ,, Adhfari tuwilah wi hakta'ha bukra

  (Kuku saya panjang dan saya akan potong esok),, Ma ninam syi fi dhulaam liannuh misy kuwais(Kami tidak tidur dalam gelap kerana ia tidak baik)

  ,, Udhatil yum nadhifah(Hari ini bilik saya tidak bersih)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)19

  ,, Haf dhu `ala wudhuk fil utubis(Jaga air wudhu' kamu di dalam bas)

  ,, Il mabani bainah dharifah giddan(Bangunan itu kelihatan cantik sungguh)

  ,, In nahafah suluk hadhari(Kebersihan satu lambang peribadi bertamadun)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)20

  KAEDAH KETUJUHMenukar huruf (tsa') kepada huruf (taa').

  Contoh : `Umri talata wi'isyrin sanahUmursuu tahun)

  Khudil hagaat dol min fuk ittalagah(Ambil barang-barang itu dari atas peti sejuk)

  Akhuki kibir lissa fil ism it tanawi(Abang saya masih di peringkat sekolah menengah)

  It tuum fihi manafi' kitirah

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  10/60

  (Bawang putih mengandungi banyak khasiat/kelebihan)

  Ana syufti kitir minat ullaab fil mal'ab(Saya melihat ramai pelajar di padang)

  Abli ma nisy tiriha ehna aizin nikraf tamanha bikam(Kami ingin tahu harga barang ini sebelum kamimembelinya)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  21

  KAEDAH KELAPANMenukar bunyi huruf (jim) kepada bunyi (gaa).

  Contoh : Kullina ar fiin innil utubisat gamilah giddan(Kami tahu sungguh yang bas-bas itu cantik bentuknya)

  It ullab birau wahu ilal gam'ah

  (Para pelajar pergi ke universiti) Il hagaat diyat gididah fi baladna(Barang-barang ini baru -dijual- di negara kita)

  Ana syuft huggaag bigah hizu nafsuhum(Saya melihat jemaah haji mempersiapkan diri)

  Huwa biyikra' gawwab min meraatuh(Dia membaca surat dari isterinya)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)22

  Ta akkad min annil gurnal dah bita' nahar dah(Pastikan surat khabar hari ini punya)

  Humma biyirga'u min gininah(Mereka pulang dari taman)

  Min raah `ala suu' bigib firakh(Siapa yang pergi ke pasar membeli ayam)

  Khud kurrasah elle maugudah ganbi syibbak(Ambil buku kerja yang berada di sebelah tingkap)

  Syil kurrah barra min guwa maktab

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  11/60

  (Bawa keluar bola ini dari dalam pejabat)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)23

  KAEDAH KESEMBILANPerubahan beberapa perkataan yang bersifat perintah/arahan.Contoh :

  )

  Eh ra'yak fil maudhu' dah(Apa pendapat kamu tentang tajuk ini)

  Eh le maugud gambak ya Hassan(Apa yang ada di sebelah kamu, Hasan?)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal) z

  M (man)

  (addi eh) Q Q24

  Ismek eh ya basya(Siapa nama kamu encik)

  Enta `aiz eh keda fil ha i ah(Apa yang kamu hendak sebenarnya)

  Eh le hasol embareh(Apa yang berlaku semalam)

  . Ana ma syuf tisy Muhammad, eh le gara `alaih(Saya tidak melihat Muhammad, apa yang berlaku

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  12/60

  pada dia?)

  ) Sheh hatak izai nahar da(Bagaimana kesihatan kamu hari ini?)

  . Ali mainam syi kulli lel, izai lau innuh haiyun ta'ban(Ali tidak tidur malam, bagaimana kalau dia jatuh sakit?)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  25

  . Izai yik ya habibti, wahisytini awi(Apa khabar sayang, abang rindu sangat pada kamu)

  Izai lau mai ruh syi kulliah bukrah(Bagaimana kalau dia tidak pergi universiti esok)

  Hanruh nifassah izai `asyan bukra misy agaza

  (Bagaimana kita hendak makan angina sebab esok bukanhari cuti)

  Izai yuku ya tullab, kulluku kuwai yisin(Murid-murid apa khabar, semua sihat?)

  ) Wisy syak zai amar(Muka kamu seperti bulan)

  Gau nahar dah misy zai embareh(Cuaca hari ini tidak seperti cuaca semalam)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)26

  Natiget mubarah likurtil qadam zai ful miya miya(Keputusan pertandingan bola sepak paling cemerlang)

  Muhamad zai mudir wi huwa misyi(Gaya Muhammad seperti pengarah semasa dia berjalan)

  Hanisytiri hagaat zai dih `asyan ha rahisa(Kita akan membeli barang seperti yang ini sebab harganyamurah)

  Karraru gumlah `ammiah zai matlub(Ulang selalu - latih menggunakan ayat berbahasa`Ammiah sebagaimana dikehendaki)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  13/60

  ) Min kaan `andak embareh(Siapakah yang bersama kamu semalam?)

  Enta bitit kallim ma'a min(Kamu bercakap dengan siapa?)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)27

  Ehna misy `ar fin hankallim ma'a min fil maudhu' da(Kami tidak tahu akan bercakap dengan siapa mengenaiperkara ini)

  Min yu uf uddam gam'ah bimufraduh(Siapa yang berdiri seorang diri di hadapan kuliah)

  Min `anduh fulus kitir dilwakti

  (Siapa yang mempunyai wang banyak sekarang) Min yi'dar bikallim `ammiah kuwaiyis(Siapa yang boleh bercakap bahasa Arab Ammiah denganbaik?)

  )

  Hangib kitab minin(Dari mana kita boleh dapatkan buku tersebut)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)28

  Ahmad biyihsal `ala fulus minin(Dari mana Ahmad akan mendapatkan wang?)

  Enta git minin(Kamu datang dari mana?)

  Humma gaiyin minin(Mereka datang dari mana?)

  Zuwar dhul minin wi `asan eh gaiyin hena(Para pelancong itu datang dari mana dan untuk apa datangke sini?)

  It tullab rogi in minin ya mudir(Para pelancong pulang dari mana, Tuan pengetua?)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  14/60

  Ana syaif zuwar kitir bas humma minin(Saya nampak ramai pelancong,tetapi mereka dari mana?)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)29

  )

  Entu saknin fin

  (Kalian tinggal di mana?)

  . Fi haddi syaaf Muhammad, huwa fin diwakti(Ada sesiapa nampak Muhammad, dia di mana sekarang ni?)

  Raiyah fen enta(Kamu hendak ke mana?)

  ." Ana badawwar `ala khudar, hiya tuba' fin(Saya sedang mencari sayur,dia ada di jual di mana?)

  Enta wudidt' fin(Kamu di lahirkan di mana?)

  Muhammad raah fin embareh(Muhammad pergi mana semalam?)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)30

  #)

  Umrak kaam diwakti(Berapa umur kamu sekarang?)

  `Andak kaam kitab(Kamu ada berapa buah buku?)

  Il hisab dah bikam(Berapa jumlah harga semua?)

  Enta bitisy tari kurrah dih bikaam(Berapa harga bola yang kamu beli?)

  $ Enti `arafah addi eh ana bahibbik(Kamu tahu bukan betapa saya sayangkan kamu)

  Addi eh tasrif fi syahr

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  15/60

  (Berapa banyak dia berbelanja dalam sebulan?)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)31

  $) %

  % Hat rauwah lisy sya'ah emta ba'ah(Bila kamu akan balik ke rumah?)

  %Emta tis kha minin num(Bila kamu bangun daripada tidur?)

  % Hayibdak farah emta ya Mahmud(Bila majlis kenduri nak mula ni Mahmud?)

  % Hanrauwah min ginennah emta ba'ah(Bila kita akan pergi ke taman?)

  %

  Hatigib liyi kitab min andak emta(Bila kamu akan berikan saya kitab yang ada pada kamu?)

  % Hayintihi misy war emta(Bila akan berhenti mesyuarat? )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)32

  KAEDAH KESEPULUHPerubahan perkataan yang bersifat kata tunjuk.Contoh:

  ,

  Ragil dah yisy rab syai(Lelaki ini minum teh )

  Syil kitab dah min tarabizah(Angkat kitab ini dari meja besar)

  Khud alam dah wiktib gauwah bih(Ambil pen ini dan tulis surat )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  16/60

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal) * + ) ;(* +) 33

  It tolib dah yi'rak abyat sye'r kuwais giddan( Pelajar ini baca bait syair baik sungguh )

  Ilmuhandis dah biyisy taghal kulli yum( Jurutera ini bekerja setiap hari)

  ,

  Y Hanirkab arabiah dih winifassah biha( Kita akan makan angin dengan kereta ini )

  Il ambubah dih tamanha bikaam( Berapa harga satu tong gas? )

  Il udhah dih misy was'ah awi(Bilik ini tidak begitu luas sangat )

  Huwa katab eh `ala wara ah ih( Apa yang dia tulis di kertas ini )

  Is sa'ah dih tuba' fin(Di mana jam ini dijual? )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)34

  ,

  [ Khut' kurrasah dih fi dakal makhzaan( Letakkan kursi ini di dalam stor )

  Khud lambah min dakal ragil( Ambil lampu dari lelaki itu )

  Addini kamaan dakal kitab( Berikan lagi buku itu kepada saya )

  Haat dakal kitab min andak( Bagi buku yang ada pada kamu )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  17/60

  Dakal maudu' kuwais giddan( Tajuk itu sungguh bagus )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)35

  . , .

  Dikis surah tuba' fil maktabah( Gambar itu dijual di kedai buku )

  It tullab biyidrisu fi dikil gam'ah maliziyah( Mahasiswa itu menuntut di Universiti KebangsaanMalaysia )

  Wana misyat ma'a dikil bint embareh( Saya berjalan dengan budak perempuan itu semalam )

  Dikil muhandisah tisy taghal fi syirkah kibirah( Jurutera itu bekerja di syarikat besar )

  Y Il kurra dikah biyibribha la'ib fil mal'ab( Pemain menendang bola ini di padang )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)36

  . . . , ~

  \ Iz zuwar dhul bizuru amakin tarikhiah fi masr( Para pelancong melacong tempat bersejarah di Mesir )

  Dhula naas biyuk `udu henak bakdi syugl( Orang itu duduk di sana selepas bekerja )

  Il banat dhul shatrin fid dirasah( Budak-budak perempuan semuanya cerdik di sekolah )

  Hadhul aganib misy fahmin kalamna( Orang luar itu tidak faham cakap kita )

  Hadhula `iyal lissa biyil `abu kurra

  ( Budak-budak kecil masih bermain bola )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)37

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  18/60

  ,

  . ] Kitab dah rakyinaah mazbut, misy keda ya Ali( Kita melihat buku ini bagus, betulkan Ali )

  Iktib gauwab zai keda ya Hussin( Tulis surat macam ni, Hussin!! )

  Aiwah keda sah(

  a, betul tu )

  Enta biti'mil keda leh( Kenapa kamu lakukan perkara tersebut, kenapa kamulakukan macam itu )

  Ma ti'mil syi keda `asyan ghalat( Jangan kamu lakukan macam itu sebab ianya salah )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)38

  Ana tolib fi gam'ah di(Saya penuntut di Universiti ini )

  ^ Ana basy ghal fi syirkit handasah(Saya bekerja di syarikat kejuruteraan )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)KAEDAH KESEBELASPerubahan beberapa perkataan termasuk baris sebutanbagi kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga.Bagaimanapun perkataan yang masih dikekalkan bentukdan bunyi sebutannya.Contoh:

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  19/60

  SS TZZ Z)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  20/60

  . Enta misy hartruh lin nadi bukra , misy keda( Kamu tidak akan pergi ke kelab esok, kan )

  Wenta hatingah fil imtihan sana di( Kamu akan berjaya dalam peperiksaan tahun ini )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal) . 41

  Enta bitikrak eh dilwakti( Apa yang kamu baca sekarang )

  xMafrud bitsalli ala waktiha ablima tinami( Kamu perlu solat pada masanya sebelum tidur)

  % Enta hatit ghaddi emta ya Hasnah( Hasnah, bila kamu akan makan tengahari ?)

  . Enta misy hartruhi lin nadi bukra , misy keda( Kamu tidak akan pergi ke kelab esok, kan? )

  Wenta hatingahi fil imtihan sana di( Kamu akan berjaya dalam peperiksaan tahun ini )

  Enta bitikraki eh dilwakti( Apa yang kamu baca sekarang? )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  42

  Entu gad'aanin witingahu bil imtiyaz( Kamu semua bijak dan akan berjaya cemerlang )

  Entu bitak kullu eh nahar dhah( Kamu semua makan apa hari ini )

  %

  Entu rikibtu eh hatta tausilu hena badri( Kamu menaiki apa sehingga sampai ke sini awal )

  Entu bitistannu min hena( Kamu semua tunggu siapa di sini )

  Mustahil entu hat ablu zabit fis suk( Mustahil kamu semua akan bertemu polis di pasar )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  21/60

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)43

  Huwa ustaz kibir fil gam'ah( Dia seorang professor hebat di Universiti )

  Huwa lazim yisrab dawak abli num( Dia mesti minum ubat sebelum tidur )

  Huwa yumkin birauwah lisy syak ah( Barangkali dia balik ke rumah sewa )

  Huwa yit `assya ma'a usratuh( Dia makan malam bersama keluarganya )

  x

  Mafrud huwa yisha minin num dilwakti( Sepatutnya dia bangun dari tidur sekarang )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)44

  Hiwa ustaz kibira fil gam'ah( Dia seorang professor hebat di Universiti )

  Huwa lazim tisyrab dawak abli num( Dia mesti minum ubat sebelum tidur )

  Hiwa yumkin bit rauwah lisy syak ah( Barangkali dia balik ke rumah sewa )

  { Hiwa tit `assya ma'a usratuh

  ( Dia makan malam bersama keluarganya ) xMafrud hiwa tisha minin num dilwakti( Sepatutnya dia bangun dari tidur sekarang )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)45

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  22/60

  |Humma yit'allimu lughaat `alamiah( Mereka belajar bahasa antarabangsa )

  | |Huma daiman biyisma'u anasyid wihumma yistaraihu( Mereka selalu mendengar nasyid semasa berehat )

  [ | Il banat humma bihibbu yut bukhu( Bebudak perempuan suka masak )

  | Il walidaini humma biyigh silu hudum( Dua orang budak membasuh pakaian )

  } |Humma aalu innil muhandis misy haigi( Mereka kata yang jurutera tidak akan datang )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)|

  46

  Ik kitab elle ma'ak bita'ie ana

  ( Buku yang ada pada kamu saya punya ) Il walad elle biyiktib dars yigtahid awi( Budak yang menulis nota rajin sungguh )

  Il fasl elle badris fihi kibir giddan( Aku belajar dalam kelas yang besar sungguh )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  KAEDAH KEDUA BELASPerubahan kata penyambung, malah ia berbeza langsungdengan kata penghubung dalam bahasa arab fusha.Seperkara kata ini tidak menerima perubahan sekalipunmenunjukkan perkara yang banyak @ ramai.Contoh:

  % - 47

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  23/60

  Il bint elle abiltiha embarih taliba gama'ah( Budak yang aku jumpa semalam rupanya siswauniversiti )

  Haat syantah elle gambak( Tolong beri beg plastik yang di sebelah kamu )

  Andi gazmah elle lunha hamrak( Aku ada kasut yang bewarna merah )

  Il muwazzafin elle syuftuhum maugudin fi musalladilwakti( Pegawai wang aku lihat tadi sekarang ni berada disurau )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)% . . . 48

  Il maulaat elle maugudin henak min syarkati( Kontraktor wanita yang berada di sana mereka semuadari syarikat saya )

  Il naas bisu'u utubis kuwaiyisin

  ( Orang yang memandu bas semuanya baik-baik )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)49

  , , , , , . , , ,

  , , , . . , , , , ,

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  24/60

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)KAEDAH KETIGA BELASPerubahan bebreapa kata tunjuk tempat atau hanya menerima perubahan sebutan bunyi sahaja.

  Contoh : Z* T RB bARB

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  25/60

  ( Bukan dia ke yang kita jumpa semalam ? )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)52

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fusha

  biasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  Contoh :

  Gawaz safar bita ak andi( Pasport kamu pada saya )

  Khud syai elle maugud anduh( Ambil teh yang ada pada dia )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)AnduhAndaha

  AnduhumAndakAndukuAndikAndiAndina

  Sebutandalam

  BahasaMe

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  26/60

  layu53

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fushabiasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  ( Luh ) ( Liha ) ( Luhum ) ^( Lak ) ( Laki ) ( Liku ) ( liya ) |( Lina )

  Contoh :

  Hagiblak fulus bakdi syuwaiyah( Aku akan beri kamu duit sebentar lagi )

  Kulli hagah di liku( Semua barang ini untuk kamu semua )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)54

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fushabiasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  ( Bih ) ( Biha ) ( Bihum) ( Bik ) ( Biki ) ( Biku ) ( Biya ) ( Bina )

  Contoh :

  |

  It tasih biy ya lamma tiusal lil bit( Hubungi saya bila kamu sampai rumah )

  xMafrud entu tit tisilu bih dilwakti( Sepatutnya kamu menghubungi dia sekarang )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)55

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  27/60

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fushabiasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  (Annuh ) (Anha ) ( Anhum ) ( Annak ) ( Annik )

  ( Anku ) ( Anni ) ( Anna ) |

  Contoh :

  $ Il maudhu' dah bikallim annuh bahsi dah( Assignment saya membincangkan tajuk ini )

  Il mudarris daiman bikallim annak asyanak gad'aan( Cikgu selalu cakap pasal kamu sebab kamu bijak )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)56

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fushabiasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  ( Minuh ) ( Minha )

  ( Minhum ) ( Minnak ) ( Minnik ) ( Minku ) ( Minni ) ( Minna ) |

  Contoh :

  Il gauwabat di ana istalimtaha minuh( Surat-surat ini saya terima daripada dia )

  It telfiziun dah huwa biyistarih minni( Televisyen ini dia beli daripada saya )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)57

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  28/60

  Ayat ini digunakan seperti dalam bahasa arab fushabiasa. Bezanya bunyi sebutan sahaja yang sedikit berbeza.

  ( Ba'duh ) ( Ba'diha) ( Ba'duhum) ( Ba'dak ) ( Ba'dik ) ( Ba'duku ) ( Ba'di ) ( Ba'dina )

  Contoh :

  Durak ba'di fil kasyfi andi duktur( Giliran kamu selepas saya intuk pemeriksaan doktor )

  Hamsyi ba'diku timsyu( Aku akan berjalan selepas kamu semua berjalan )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)58

  Perkataan ini digunakan mengikut situasi dan suasanaayat bagi menunjukkan makna yang berbeza. Kenal pasticontoh di bawah bagi memastikan perbezaan maknaberdasarkan kehendak ayat.

  Contoh :

  Dengan makna

  |Humma bigah hizu nafsuhun asyan hai safru bukra

  ( Mereka bersiap-siap kerana akan musafir esok ) Huwa biyistarih fil mat'am asyan ta'ban min syugl( Dia berehat di kantin sebab letih bekerja )

  Sabawat ligaiyah naas biharbu ma'a ba'duhum asyankhotir ma'lumatTuhun mendatang manusia akan berperang sesamasendiri hanya kerana maklumat )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)59

  Dengan makna

  ^Hadiyah di asyanku( Hadiah ini untuk kamu semua )

  Il hagah dil ihfit syuwaiya min tamanha asyan khotr

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  29/60

  ( Kurangkan sikit harga barang ini untuk aku )

  I'rak dars kuwais asyan tis'ad uratak( Baca buku baik-baik supaya kamu dapatmembahagiakan keluarga kamu )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)60

  Bab Dua

  Fasa!)Bilangan / angka.

  Terdapat sedikit perbezaan bunyi sebutan bagibilangan di bawah sepuluh,bagaimanapun iaterikat dengan kaedah di atas dengan men-gubah huruf.

  Bilangan selepas sepuluh hingga sebelum duapuluh menerima menerima perubahan yangagak ketara sebagaimana yang tertera dibawah:

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal) Kheda syar Itna syar Talatta syar Arba'a tasyar Khomas tasyar Sitta syar# Sab'a tasyar$ Taman tasyar Tis'a tasyar

  61

  iIangangenabermuIahingga akan diakhiridengan huruf -

  Conloh

  Fasa!)Masa am

  Conloh

  Saahvahdahvokhomsah

  Saahvahdahvarub

  SaahvahdahvanusiIIaasrah

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  30/60

  SaahvahdahvaliIle

  SaahvahdahvanusiIIakhomsah

  ( Sa'ah wahdah wa nus )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)62

  Saahvahdahvanusvakhomsah

  SaahilniniIIaliIl

  SaahilniniIIarub

  SaahilniniIIaasyarah

  ( Sa'ah itnin illa khomsah )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)63

  Fasa!Terdapat beberapa rankaian ayat yang menunjukkankesopanan dan rasa hormat yang dipamir malah menjadibudaya dalam diri orang arab mesir. Antara lain sepertiberikut:

  - Semasa menyambut kehadiran seseorang.

  ( Ahlan, Ahlan wa sahlan it fadh dhal, It fahd dhalu)

  ( Ahlan wasahlan bik)

  - Semasa menyambut mereka yang rapat dengan kita.

  ( Ahlan wasahlan anastina, Ahlan wasahlan washiy tinaawi )

  ( Ahlan wasahlan enta kaman anastina awi )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)64

  - Semasa bertanyakan kesihatan sahabat.

  ( Zai sihhatak, Izaiyak, Izaiyuku )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  31/60

  ( Al hamdulillah bikhir, Wazzai enta, Wazzai yuku )

  - Semasa melihat sahabat baru bangun dari tidur.

  ( Sah ha num, Num afiah )

  ( Sah ha badanak )

  - Semasa meminta sesuatu perkara dari seseorang.

  ( Min fadh lak, Tasmah, Lau samaht, An iznak )

  ( It fadh dhal, Mafisy mani, It fadh dhal walla hagah )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)65

  - Semasa mengucapkan selamat pagi

  "( Sabahil khir, Sabahil ful, Sabahan nur, Sabahil asytah )

  ^|( Allah yisab bihak bikhir, Sabahil hana, Sabahal ward )

  - Semasa mengucapkan selamat petang

  "|"( Masail khir , Masa kallah bil khir )

  "|

  ( Masa innur wis surur, Allah yumsika bil khir )- Semasa melihat orang keluar dari tandas.

  ( Syufit ya akh )

  ||( Syafa kallah, Allah yusy fik Kaman )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)66

  - Semasa menegur sahabat yang ingin berkata kesat. |

  ( Allah yi'izzak )

  - Semasa mengucapkan terima kasih.

  \|( Mutsyakir awi, Allah yikhallik, Rabbina ma yih

  rimnasy minnak )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  32/60

  ( Il afwu, bil aks wana basy kurak )

  - Semasa meminta maaf

  ( La muakh zah, Sahmini, ma'alisy hagah basitah )

  ( Lak keda basitah, mafisy hagah, bas iwa' ti'milha

  tani )Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)67

  - Semasa menjemput / mempersilakan seseorang.

  ( It fadl dhal, Lau samaht it fadh dhal andina )

  ( Mut syakir awi )

  - Semasa melawat orang sakit.|

  ( Allah yusy fik, La baksa `alaika, Mat syuf illa khir )

  \|( Mut syakir, Allah yikhal lik )

  - Semasa mengucapkan tahniah ( hari raya )

  ( Kulli sanah wenta taiyib, kulli aam wentu bi khir )

  ( Wenta taiyib, Kulli sanah wentu tai yibin )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)68

  - Semasa mengucapkan tahniah ( lulus periksa, kahwin )

  ( Mabruk, Mabruk alaik, Mabruk ala najah, Mabruk alagawaz )

  ||( Allah yubarik lak, Allah yubarik fik )

  - Semasa melihat sahabat sedang minum @ makan

  ^|( Hnie ya, Bissih hah wal hana, Bissih hah wal afiah )

  |

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  33/60

  ( Allah yuhannik, It fadh dhal ma'aya )

  - Semasa menyetujui permintaan orang

  ( Kha dhir, tai yib anaiya )

  - Semasa berpisah dengan sahabat

  ( Ma'as salamah, Hansyu fak bikhir )

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)69

  -Semasa ingin memberikan sebarang bantuan

  ( Fi hagah, Aiz hagah, Ana tahta amrak )

  Jawapan untuk meminta pertolongan

  ( Aiwah asy kurak awi, Il barakah fik, laka fadhl )

  Jawapan untuk tidak meminta pertolongan( Mut syakir awi )

  - Semasa berjumpa sahabat yang lama terpisah

  ( Fin naak ya akh ma syutak min zaman, Enta fin )

  ( Min zaman ma syufnak, Wenta fin gibta wi tihrimna

  min unsak )

  ( Tahti nazar, maugud tahtin nazar, wana masyutak minzaman bardhu enta fin ba'ah)Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)70

  Bab Ketiga

  LATIHAN / Huwa sihhi badri ala tul / kulli yum

  Dia bangun awal setiap hari Huwa libis bantalun wi amisDia memakai serluar dan baju

  Huwa syirib asir ma'a zamailuhDia minum jus buah dengan kawannya

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  34/60

  Huwa fitir ruz mali wi syuwaiyah min syai sadahDia sarapan pagi makan nasi gorang dan susu segar

  Huwa rah lil madrasah wahduhDia pergi ke sekolah seorang diri

  Hiya alit li ummaha annaha bit truh lil gam'ah bil arabiyahDia beritahu ibunya yang dia pergi ke universiti menaiki

  keretaDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)71

  Hiwa syatrah awi fik fasl wi haslit ala markaz awal minkulli imtihanDia paling bijak dalam kelas dan selalu dapat tempatpertama disetiap peperiksaan

  Hiwa bitikrak gurnal ahraam abli ma tiftarDia selalu membaca surat khabar Ahraam sebelumsarapan

  Y Hiwa ablit arayibha andi gininah fil eid elle faatDia bertemu dengan saudaranya di taman semasa hariraya yang lalu

  Hiwa syafit giran ganbi bitha musafirinDia melihat jiran sebelah rumahnya berjalan jauh

  Hiw ghaslit hadumha kullis bu'Dia membasuh pakaiannya setiap mingguDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)72

  Ana kunti syaif ustazil gam'a bihadhir uddamit talabahSaya melihat professor memberi kuliah di hadapanpelajar

  Id dars hayibdak bakdi syuwaiyah lamma il ustaz gahSesi belajar akan bermula apabila professor datang

  Ehna hana'mil hafla zifaf bakda isyakKami akan mengadakan kenduri perkahwinan malam iniselepas isyak

  Iglis enta `ala kursi wiktib dars kuwais

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  35/60

  Kamu duduk di atas kursi dan tulis nota dengan baik

  Is surah gamilah dih bitait minasyan bas aluh tamanhabikamSiapa punya gambar cantik ini sebab saya hendak tanyatuan punya gambar berapa nilai gambar tersebut

  Minil le khad alam min andi tifl wi huwa naikSiapa yang mengambil pen dari budak kecil yang sedang

  tidurDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)73

  Minal mumkin mitlak barra dil wakti wil gau misy bardawi asyan nifassahKita boleh keluar sekarang untuk makan angina sebabudara tidak sejuk sangat

  " Muhammad biyak kul khudar kitir wi huwa biya

  taghaddaMuhammad makan banyak sayur segar semasa makantengahari

  x Ittullab gudad dhul minal mafrud biyisma'u kalamnaasyanil khifaz ala sihhah wi humma biyilmisu libsmunasib fi syitakPelajar-pelajar baru perlu mendengar nasihat kamidengan memakai pakaian yang sesuai semasa musimsejuk untuk menjaga kesihatanDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  74

  . Ana haruh lil mat'am asyan baftar, fi had aiz hagah minilmat'am elle mumkin has tariha luhSaya hendak pergi ke kantin untuk sarapan, ada sesiapayang perlukan sesuatu daripada kantin yang boleh sayabelikan

  Andi sual minil le yikdar bigib li gawabuh hagibluh hadi-yahSaya ada satu soalan yang sesiapa yang dapatmenjawabnya, saya akan berikannya hadiah

  Ana badawar ala gazmah bata'ati wi ana khut tahauddami min syuwaiyahSaya mencari kasut yang saya letak di hadapan sayatadi

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  36/60

  Misy entil ana syuftaha fil utubis embarih wi ma'ak kitabnahwuBukankah saudari yang saya jumpa semalam dalam basyang memegang kitab NahuDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)75

  Il walad dah bissaraf fulus kitir wi dah tab'an syi' misykuwaisBudak ini berbelanja banyak sungguh dan ini pastinyaperkara yang tidak baik

  Aminah bitistami' lil muhadharah gaddan asyan kedadukturah bit hibbahaAminah mendengar kuliah dengan sungguh-sungguhlantaran itu pensyarah itu sukakannya

  Isterauyeh ya Hassan wi ha'mil syai bil halib

  Duduk dan rehat dulu Hassan, saya akan buatkan/sediakan the susu untuk kamu

  . Enta wasilte wakhri keda ala tul, andak musykilah ehba'ahKamu selalu sampai sangat lewat, kamu ada masalahapa sebenarnya

  Ana khallaste dars wi aiz basyarab hagah sa'ah min nu'fanta tuffahSaya sudah selesai membaca buku dan hendak minuk air

  bergas fanta epal sejukDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)76

  Kulli wahid minna alaih biruh lil kulliyah wi balasyagazah min ghir asbabKita semua perlu pergi ke Universiti dan elakkanmengambil cuti tanpa sebab

  Il mumarsah fik khiwar mufidah giddan asyan nikdar bin

  kallim lughah fusha wi ammiyahPenting dan berkesan agar kita dapat menguasaipercakapan arab fusha dan ammiah

  Elle tali' uddam yib'at fulus lit tazkarahSesiapa yang naik dari hadapan, utuskan/bagikan duittiket

  , ,

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  37/60

  Fi haddie lissa ma dafasy warakAda sesiapa yang duduk di belakang belum bayar tiket( dalam van )

  Kernih kulliah bita'ati dha eit embarih wi aiz a'mil kernihgedidah basse izai au akmilehKad universiti saya hilang semalam jadi sya inginmembuatnya yang baru cuma bagaimana urusannyaatau apa yang boleh saya lakukanDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  77

  Ma tigiblisy tasdiq iqamah izai wil iqamah bita'ati intahitmin yuminBagaimana/kenapa kamu tidak mahu berikan sayatasdik visa sedangkan visa saya sudah tamat dua hari

  Durna emta ba'ah wehna mastannien min sa'ateinGlIlrunkumlblIuIuglsedungkunkumlsuduhmenungguse

  uk jam

  x In natigah lil imtihan hatit lak emta wil mafrud tal `eitmin enbu' faatBila akan keluar keputusan peperiksaan yang sepatutnyasudah keluar seminggu yang lalu

  Il musykilah elle maugudah fis sya'ah kanat maugudahablima gena wis takgarna is sya'ah diMasalah yang ada dalam rumah sewa ini sudah adasebelum kami datang dan menyewanya

  Ma'lisy ana kunti naik wenta giet is sya'ahMaaf, saya sedang tidur semasa kamu datang rumahDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)78

  _ Insitu wentu bitistami'u il muhadharah asyan tit addabuDiam semasa kamu mendengar ceramah/kuliah agarkamu akan lebih beradab dengan berbuat demikian

  Ehna syufnahum syi embarih fil halfKami/kita melihat mereka di majlis semalam

  Enta ulti li hat abilni fis suk bas ma syuftak syi henakKami beritahu akan berjumpa saya di pasar tetapi sayatidak temui kamu pun di sana

  ^Hudum dah ana libistusy kiti asyan dhaiyak alaiya

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  38/60

  Saya tidak dapat pakaian ini selalu kerana sempit

  Ihsib kulli hagah diyat wokibha ala faturahKira harga barang-barang ini dan tolong tulis dalam resit

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)79

  / Khut kulli hagah diyat fil kis/syantah ala ba'dheMasuk/letakkan semua sekali barang ini dalam satubekas plastik

  / /

  Khut kulli hagah diyat fi kis / syantah bas misy ala ba'dhe

  akni kulli nu' minha luh kis wahduh / syantah wahdahaMasuk / letakkan semua barang dalam bekas plastiktetapi bukan semuanya dalam satu sahaja dalam beg

  plastik, setiap satu jenis barang di masukkan dalambekas plastik yang tersendiri/berasingan

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)80

  Bab Keempat

  CONTOH PERBUALAN

  Cnntnh :

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal) " Sabahil khir ya Hassan

  . Sabahannur, sabahil ful

  Izaiyak enta nahar dhah?

  Khusy gouwa asyan niftar ma'ad bad'(Masuk dalam, kita boleh sarapan sama-sama)

  . Syaukran gazilan, yimkin tistanna syuwaiyaasyan bagh sil idi(Terima kasih bebanyak, boleh tunggu sekejapsebab saya hendak basuh tangan)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  39/60

  Masyi ya Hassan hastannak bas auwaansyuwaiya(Ok, aku akan tunggu kamu cuma cepat sikit)

  81

  Cnntnh :

  (

  Amilti eh nahar dhah ya Mahmud?(Kamu buat apa pagi ini?)

  ( Walla hagah istarihte fil bit wibas(Tidak buat apa-apa, saya sekadar berehat di rumah)

  (

  Kunti fil bit tulin nahar?(Kamu di rumah sepanjang hari?)

  ( . Lak ah, li ghayat sa'ah tamnah yakni bakdil maghribTlduk

  ugusuudlrumuhsehlnggupukuI$ pm iaitusehingga selepas maghrib)( ,

  Amilti eh keda di'laan fil bit?(Sebenarnya apa yang kamu buat di rumah?)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  40/60

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)82

  ( ,

  Ana zakirti syuwaiyah fis subh, wi bakdin arit gurnal(Saya baca buku sikit-sikit pada waktu pagi, kemudiansaya baca surat khabar)

  ( . .

  Taiyib, bin ghaiyar maudhu' misy keda ahsan. Eh rak yaknifassah syuwaiyah fi gininah?(Baik, apa kata kita tukar tajuk rasa itu lebih baik. Apapendapat kamu kalau kita ambil angin di taman?)

  (

  arit asyanni ana takban wi aiz gau taza(Bagus tu, lagi pun saya kurang sihat dan perlukan anginsegar)

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)83

  Cnntnh :

  Raiyih Atabah ya Ousto?Pergi ke

  Atabah?

  . .

  Aiwah itfad dhal ya beh, fien hetta biz zabt?

  a, silakan di mana tempat sebenarnya?

  .Ana raiyeh maktab baridSaya pergi ke pejabat pos

  Asyan bitursil gawwab lil elah misy keda?Kamu hendak hantar surat pada keluarga bukan?

  Enta

  ariftu izai?Macam mana kamu boleh tahu ini?Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)84

  . .

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  41/60

  Keda ma ruf, naas bitigi luh asyan bitursil gawwab lil arayibBiasalah, orang akan ke pejabat pos untuk menghantar suratkepada sanak saudara.

  . ] Siattak bit ul kalam mazbut, ala fikrah haruh li Ramsis min

  Ataba izai?Encik betul cakap encik tu, oh ye bagaimana saya hendakpergi ke Ramsis dari

  Atabah?

  .Mumkin bitirkab makrobas elle biruh luh.Kamu boleh naik van yang ke Ramsis.

  .Mal its syi makrobas hena.Saya tak nampak pun van di sini.

  Hatla ie makrobas kitir uddam opra.

  Kamu akan jumpa banyak van depan dewan teater.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)85

  . .Wasalna kholas ande maktab barid, syukran

  ala musa

  tak.Kita sudah sampaike pejabat pos, terima kasih di atasbantuan.

  . .

  Afwan ma

  assalamah.Sama-sama, selamat sejahtera.

  .Allah yisallimak.Moga Allah sejahterakan kamu.

  Cnntnh :

  "

  " Ma ak tuum wi basal?Kamu ada bawang putih dan bawang merah?Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)86

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  42/60

  " . .Tab aan ma aya, innuhum kitirah wi taza kaman.Sudah pasti, malah banyak dan segar-segar lagi.

  .Iddini min fadhlak itnin kilu likulli wahid.Bagi saya dua kilo setiap satu.

  " . .Hadir, hakhtarhumlak ahsan hagah andi.Baik, saya akan pilih yang terbaik untuk awak.

  .Huttuhum fil syantah wahdah ala ba dh lau samahhte.Letakkan/masukkan semuanya dalam satu plastic barangsekali.

  "

  .

  Taiyib, aiyu khidmah taniah?Baik, ada apa-apa lagi yang boleh ditolong?Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)87

  .Haat liya talatah kilu min burtuol wi khomas lemonaatkibirah.Bagi tiga kilo limau dan lima biji limau nipis yang besar.

  "

  Aiyu khidmah taniah?Ada apa-apa lagi yang boleh ditolong?

  Fi gergir taza?Ada ulam gergir yang segar?

  "_ .Aiwah maugud wi lissa gai kaman min mahal.

  a, ada malah baru sahaja sampai dari kebun.

  Ana aiz rabtein minnuh, wil hisab kullu bikam?Saya mahu dua ikat sayur gergir dan berapa kos semuanya?

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)88

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  43/60

  "

  Mafisy hagah taniah tinsaha?Tidak ada apa-apa lagi yang kamu lupa?

  . .Lak ah, lau fi hagah hattasil bik ba

  din.Tiada, kalau ada apa-apa saya akan hubungi awakkemudian.

  " .Kullu Khamsa genih wi nus.Semuanya LE lima setengah.

  . .Itfaddhal ahe, yimkin bas alak sual?Sila ambil duit ini. Boleh tumpang tanya?

  .Fi

  lan ana badauwar

  ala syak ah lil igar lil

  ailah misy liya

  bass li zamaili.Sebenarnya saya sedang mencari rumah sewa sesuai bagiyang berkeluarga, bukan untuk saya tapi untuk kawan saya.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)89

  " .Andi sahib all li anduh syaah lil igar, hat tasil bih was aluhalaiha laak.Saya ada kawan, dia pernah kata yang dia ada rumah untukdisewa, jadi saya akan hubungi dan tanyakan dia semula

  mengenai rumah tersebut untuk awak. .Bass fi hudud meten, meten wanus.Cuma dalam anggaran dua ratus ke dua ratus setengah.

  " .Insya Allah, matkhafisy.Insyaallah, jangan takut.

  Cnntnh :

  "

  . Enti

  aizah kasyf walla istisyarah tibbiyah?Saudari perlukan pemeriksaan atau nasihat perubatan?Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)90

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  44/60

  Kasyf min fadhlik.Pemeriksaan kalau boleh.

  Enti hasisti eh fi

  lan?Apa yang saudari rasakan sebenarnya?

  . .Bahis ta ban awi wi muzhak giddan. Misy bas keda bardhusyuwaiya min daeikh wi suda

  syidid.Saya rasa letih sungguh dan bosan/lemah sangat. Bukan itusahaja malah saya juga rasa pening dan sakit kepalasungguh.

  Fi imsak walla harah walla ishal?Ada rasa sembelit, demam atau cirit-birit?

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)91

  . , , Fil ha ie ah lak, bas fi eh keda ( ah elle hasal ) ya dukturah?Sebenarnya tidak ada rasa yang demikian, Cuma apa yangberlaku doktor?

  [

  .Ittammini wi mat khafisy ana haktub laki ala syuwaiya minfitaminat wi dawak muhaddham hayakhalliki zai bumb.Bertenang dan jangan takut. Saya akan tulis senarai vitamindan ubat penghadam makanan supaya awak berasa baikseperti biasa.

  . . . . .Khalliki ma

  aya, fi hena aqras tak khudi minha urs wahidissubh. Fi kaman aqras taniah alaiki, tak khudi minha talat

  marrat fil yum keda urs wahid min bakdima tak kul. Ammadawa syurbe dah alaiki mal a ah sughaiyarah andil luzum.Berikan perhatian. Kamu kena ambil/makan satu biji pil iniwaktu pagi. Ada lagi yag perlu saudari makan tiga kali se-hari, sebiji setiap selepas saudari makan. Ubat air ini pulasaudari perlu meminumnya satu camca kecil ketika perlu.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)92

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  45/60

  Afwan, tigi li tani ba

  di talat tiyam.Sama-sama, datang lagi berjumpa saya selepas tiga hari.

  Cnntnh :

  Enta bitidris fien?Kamu belajar di mana?

  .Ana badris fi gam

  atil Azhar as Syarif.Saya belajar di Universiti al-Azhar.

  Bitidris fi qism eh fiha?Kamu belajar di fakulti apa?

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)93

  .Badris fi qisim dirasat islamiyahSaya belajar di Fakulti Pengajian Islam

  Bitidris eh enta biz zabte?Apa yang kamu belajar sebenarnya?

  Halian badris lughah

  arabiah fusha.Sekarang saya belajar bahasa arab fusha

  % Ummal hatidris ammiah emta?Habis tu bila kamu akan belajar bahasa arab ammiah?

  .

  imkin fil fasl dirasi elle gai.Ada kemungkinan pada semester akan datang.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)94

  Hatidris eh biz zabte fil ammiah?Apa yang kamu akan belajar dalam bahasa arab ammiah?

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  46/60

  .Hadris awa id tab an wi hasma asyritah liddurusfil ma malkaman hamaris muhadasat ma

  a ashabi.Pastinya saya akan belajar tatabahasa. Saya akanmendengar kaset yang disediakan untuk pelajaran tersebut dipusat bahasa juga saya akan berlatih berbual dengan kawan-kawan saya.

  .Lakin enta bititkallim ammiah kuwaisTetapi kamu boleh bercakap bahasa arab ammiah denganbaik.

  . Misy kuwais awi, insya Allah hakallim fiha ahsan lammabadris kaman wi kaman.Tidak bagus lagi, mudah-mudahan saya akan mampubercakap dalam bahasa arab ammiah dengan lebih baikapabila saya belajar tatabahasa dengan berterusan.

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)95

  Lamma tikdar bititkallim lughah

  arabiah kuwais, enta misyhatlaie masyakil fil ammiah asyan keda ana bansahak bitis-tau

  ib lughah

  arabiah fusha abli maenta

  aiz bititkallim ammiah.Apabila kamu mampu bercakap dalam bahasa arab fushadengan baik, kamu tidak akan menghadapi masalah dalam

  bahasa arab ammi. Untuk itu saya beri nasihat pada kamuagar kuasai bahasa arab fusha sebelum kamu ingin bercakapbahasa arab ammiah.

  . Ana hamsik nasihtak

  ala fikrah innil lughah arabiah ammiahmuhimmah fit ta amul ma a misrien misy keda, bas ana misyhansa fusha.Saya akan pegang nasihat kamu, bagaimanapun bahasa arabammiah tetap penting semasa berurusan dengan orang Mesir,betul kan. Tetapi saya tidak akan lupakan bahasa arab

  fusha.Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)96

  Cnntnh# :

  . " Masa il khir ya sidi, aiz hagah mu aiyanah wi hagib halak?

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  47/60

  Selamat malam encik, perlukan sesuatu yang boleh sayasediakan?

  . .Masa innur, gib liya wagbah kamlah lau samahte.Selamat malam, tolong sediakan hidangan makanan lengkapuntuk saya.

  Wenta bitirghab fi nu

  mu

  aiyan minil frakh walla samak?Encik suka jenis makanan ayam atau ikan?

  . Mahibbisy frakh asyan akaltuh kitir, fi lan ana hib akli samakwi tabaq min salatah.Saya tidak suka makan ayam sebab selalu sangat makanayam, sebenarnya saya suka makan ikan dan sayur campur .Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)97

  Bitisyrab eh ya behMinum apa encik

  Haat liya hagah sa'ahBerikan saya air gas

  . Taiyib, anaiya

  Baiklah, jangan bimbangDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)98

  Bab Keempat

  PERBENDAHARAAN KATA

  Disenaraikan beberapa perkataan yang biasa digunakandalam perbualan harian dalam bahasa Arab Ammiah. Contohyang ada di bawah ini perlu disesuaikan dan diubah sifatnyadengan kedudukannya sebagai kata nama, kata buat dan se-

  bagainya berdasarkan tatabahasa bahasa Arab Fusha. Contohayat hanya diberikan bagi perkataan yang dirasakan perlusahaja.-A-

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Abaikan, lupakan sahaja, tanpa bayaran danseumpamanya

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  48/60

  Lamma binkallim maudhu' anil kulliah balasymaudhu' gawazApabila kita berbincang mengenai universiti,abaikan/jangan sentuh tajuk perkahwinan

  Mat fakir syi kulli hagah fil madinah bi balasyJangan kamu fikirkan yang semua barang diBandar boleh didapati dengan percuma sahaja

  99

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Ada (fi, maugud) . Agensi (Wikalah)Air batu (Talge)Akan sampai tidak lama lagi ( Zamanuhgai)

  Akan datang, yang seterusnya (Gaie)Contoh : _ NazziIniandimahaahIigaieTurunkunsuudlperhentlundepun

  Apa kena dengan kamu? (Malak enta)

  Kenapa awak nak masuk campur ni?(enta malak)

  Apa (ehh)

  Ayam (Firakh)Ayuh!! (

  alla) 100

  - B -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Bagaimana (Izzai)

  Baca buku pelajaran (Mizakir)Bangun tidur (`Sihhi)

  Bagus (Kuwais)avaGaab Huwa bigib kutub dirasiahDia membawa buku pelajaranBawa ,ambil,angkat (Syaal)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  49/60

  Baki (Ba ie) Haat liya ba ie asyarah genihBerlkunkepudusuubukldurlpuduLLBaiklah (Hadhir)

  Bersama (Sawa)Bebas (khur)

  Berehat ! (Isteraiyah)Bayangkan ! (It sauwar) Barangkali (

  imkin)101

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Berikan (Iddi)

  Berniat,berhajat melakukan

  Bertenang ! (it tammin)Berhiburlah ! (It salla )ersihNihdif Beri (Gaab li) Hagib lak fulus ba da syuwaiyahSebentar lagi saya akan beri kamu duit Berjalan (Misyi)

  Belanja (Ala Hisab) Berdiri (Waif)Belajar ,baca buku (Zakir)

  Bekas api rokok (Tafayyah)Berlaku (Hasal)Bising (Daushah)

  Bila (Emta)%Bilik(Udhah)102

  - C -

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Bijak (Syatir,gada ,gad aan)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  50/60

  - -Buat (a mal,yi mil) . Buruk (Wikhisy)Bosan,jemu(Zihik)Boleh jadi,mungkinBuat keputusan (Arrar)

  Buat perjanjian (It aiyan)Broker ,orang tengah (Simsar)Cepat,segera (Badri)

  Ceramah,kuliah (muhadharah)cirit-birit (Ishaal)Cuka (Khal)

  Cuti (Agazah)103

  - D -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Datuk Bandar,gabenor bank(Muhafiz)Dapat ( Kisib ) Tiksab kaam fil yum min syugh lakKamu dapat berapa genih dalam satu haridaripada kerja kamu ini

  Dari mana? ( Minin )Di dalam ( Gouwa )Dewan/Ruang tamu ( Salah )Dekat ( Uraiyib )

  Dinding ( Heetah )Di luar ( Barrah )

  Di mana ( Fien )Di sebelah ( Ganb )

  Di hadapan ( Uddam )Duit kecil ( Fakkah)104

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  51/60

  - E dan F -- G dan H-Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Elok seperti biasa ( Zai bumb )

  Esok ( Bukrah )E

  port ( Tasdir )Fikirkan ! ( Fakkar )

  Habis ( Khilis )Gembira/Puas hati ( Mabsuut )]Gemuk ( Tikhin ) Gurau ( Hazzar )Habis tu !! ( Ummal )Hendak (

  Aiz )Hebat ( Haiel )

  Hebat/Menarik ( Rau ah )Hubungi telefon ( It tisal bi ) Ana hat tasil biku bakdil isyakSaya akan hubungi kamu semua selepaswaktu isyak ......105

  - I dan JDialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  Import ( Istiraad )Ingat ( Fakir )Istilah duit syiling ( Sagh )Jadi ( Ba a ) Enta hatib a ragil kibir lamma tikbarKamu akan jadi orang penting bila dewasakelak

  Jangan !/ Ke tepi ! ( Iu a )

  Iu a enta tekmil keda tani biyyaJangan kamu lakukan lagi perkara tersebutterhadap saya

  Jabatan ( Qisim )Jangan susahkan diri ( Khalli )Jenis ( Nu )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  52/60

  Jumlah keseluruhan ( Hisab )Jumpa/Temui ( Laa ie ) Enta hatla ie Ahmad fis suqKamu akan temui/jumpa Ahmad di pasar 106

  -K-

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Kamu apa khabar? ( Izaiyak )Kasut ( Gazmah )Kebarangkalian/kemungkinan ( Muhtamal )Keluarga ( Elah )Ketika perlu ( Andil luzum ) Kedai dobi ( Mak wigi )

  Kelihatan/jelas nampak ( Bain ) Enta misy bain fil kulliah min yuminKamu tidak kelihatan di universiti sejakdua hariKemudian ( Ba din )Kepunyaan ( Bita )Kerja ( Isytaghal )Kelab ( Nadi )

  Kirim salam pada ( sallim ala ) 107

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Kirimkan ( Ba at ) Elle tali uddam yib at fulus lit tazkarahSesiapa yang naik dari hadapan, utuskan/bagikan duit tiket Kotor ( Wisikh )

  Kosong ( Sifre )Kosong ( Fadhi )Kotak besar ( Kertun )Kotak kecil ( Elbah )Kurang ( Na is )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  53/60

  Kurus/Nipis/Halus ( Rufaiya

  )Kuatkan semangat kamu ( Syuddu khilak ) 108

  -L-Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Lapar ( Ga

  aan )

  Lagi ( Kaman )Lalu lintas ( Murur )Langgan ( Isytirak )Lambat ( Mit akhir/ wakhri ) / Langsung/Sama sekali ( Kholis ) Muhammad makansyi geh kholis lilmuktamar embarehMuhammad tidak datang langsung ke

  persidangan muktamar semalamLayu ( Dibil )Lebih baik/Memang bagus tu (

  arit ) Lembab/Perlahan ( Wati )Lebar ( Aridh )Letih/Bosan ( Muzhak )109

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)- Letak ( Khaat ) Ana bakhut hagah di ala tallagahSaya letakkan barang ini di atas peti sejukLetih/Penat/Sakit ( Ta

  baan )Lihat! ( Syuff )Limau nipis (

  usafendi/Lamun ) /

  Logik/Harus ( Gaiz )Lupa ( Nisi )

  Lulus ( Nigih ) Laporan( Taqrir )110

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  54/60

  - M dan N -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Makan ( Wakil )Matematik ( Riadah )Marah ( Za laan )Majlis kahwin ( Farah )Makan malam ( It asy sya )

  Masuk! ( Khusy )Manis ( Khilwe )Mentega ( Zibdah )Melihat ( Bas li) Buss li gami uddamak misy huwa kibirLihat masjid di hadapan kamu, bentuknyabesarkan? ...

  Mencari ( Dauwar

  ala ) Ana badawar ala gazmah bita ati wi anakhut taha uddami min syuwaiyahSaya mencari kasut saya yang saya letakdi hadapan saya tadi

  Memandu ( Bisuk )111

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Mentol bulat pusing

  ( Lambah mudauwarah alawus ) Mentol bulat berpaku( Lambah mudauwarah mismar ) Menonton/Melihat ( Tafarrag ala ) Ana batafarrag

  ala kutub diyat wi bassSaya hanya melihat buku-buku ini Ana batafarrag ala syasyah televisiyunSaya menonton tv

  Membiarkan/Abaikan ( Bisib )Melihat ( Syaif )Minta maaf (Ma alaisy )Minta diri (

  An iznak ) Minta nasihat ( Istisyarah )

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  55/60

  Musim bunga ( Rabi )Musim panas ( Sheff )Musim sejuk ( Syitak )Muka ( Wisy )112

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  Mulut ( Buk )Murah ( Rikhis )Naik ( Tali

  )Nombor ( Nimra )Orang ( Had/Naas )

  Fi haddi gouwah?Ada orang/sesiapa di dalam?

  Mahaddisy gouwahTidak ada orang di dalam / 113

  - P -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Pakaian biasa seharian ( Badlah )Peruncit ( Ba aal )Pening ( Daiekh )

  Perlahan-lahan ( Bisy wesy )Pegawai ( Muwazzaf )Pemetik api ( Walla ah )Pendek ( Usaiyar )Perempuan ( Sitti/Harim ) / Pergi ( Raah )

  Pergi ( Raiyih )Peraturan/Perintah ( Ru

  sittah )Perempuan muda (Anisah)Pemandu (Sauwak)Peringatan (Tazkirah)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  56/60

  Pemeriksaan (Kasyfe)Perut (Mi'dah)114

  - R dan S -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Pelayan (Garsun)Pinjam wang (Mustalif)

  Pinjam barang (Musta'ier)

  Pulang (Ragi'e, rauwah) / Rasa (hasis) Ana hasiste hararah giddanSaya rasa panas/ demam sungguhRokok (sigarah)Rosak (`At laan, boiz)

  . Roti arab ( `Isy)Rumah sewa (Syak ah)Rugi (Khisir)Sama sahaja (Zai ba'dh) Sampai (wisil)Saya ambil perhatian ( Wakhid bali)

  Sakit kepala ( `Suda')115

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Sampah (Zibalah)Saat (Sawani)Salad, sayur campur (Salatah)Sarapan (Fitar)

  Sarung plastik (Kis, syantah). Salueremal (Rubu')Sahaja (Bass)Saya rasa lah(Ana mitta hayakli) Ana mitta hayakli innel madrasah lissamakfulah

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  57/60

  Saya rasa, sangka sekolah masih tutup lagi Seluar panjangSerius, sungguhsungguh Ha ullak kalam gad dil waktiSaya akan beritahu kamu perkara seriusSembang (Dardasyah)

  Selalu (Daiman)Sekarang (Dil wakti)116

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Sempit (Dhaik)Sejuk ( Sa'ah)Selesaikan (Khallas)

  Sesak (Zahmah)Sedikit (Syuwaiyah)Sekitar, lebih kurang ( Hawali) Taman kutub di hawali isyrein genihHurgubukulnlseklturLLSeparuh, Setengah (Nus)Seperti (Zai)

  Semalam (Embareh)Segar (Tazah)Sedikit (Alil)Sepatutnya (Mafrudh)xSibuk (Masy ghul)117

  - T dan U -

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)Silakan (Fad dhal)Siap sedia (Gahiz)Siapa (min)Suntikan/ injeksyen (Khuknah)Suri rumah ( Sitti bit)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  58/60

  Sudah lama, dahulu Surat ( Gawab)Sukan (Riadah)Tanpa (Min ghir) Tahniah (Mabruk)

  Tamat pengajian (Taharrag)Taman bunga (Genenah, hadi'ah) . Teh O (Syai sadah) Tepat, betul (Mazbuut)]Tetamu majlis ( Ma'zuum)118

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  Terus (Ala tul) Terpulang kamu (Ala kifak) Tempat ( Khetta)Tepat sungguh (Bizzabte)Telinga ( Wuddan)Terhibur ( Musalla)

  Tergesa gesa ( Musta'gil)

  Tidur (Naim)Tinggal, menetap (Sakin)Tingkap (Syibbak)Tiket (Tazkarah)Tidak (Misy)Tolong ambil perhatian (Wakhid balak)

  Tukang baiki perkakas rumah ( Sabbak)Tunjukkan, pamirkan!! (Warri)

  Tukang bawa (Syaiyal)119

  - W dan

  -Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  59/60

  Turun (Nazil) Tunggu (Istanna) Ulang semula (Karrar) Upah (Baksisy) Utara (Syamal) Warna merah jambu (Bambi)Warna coklat (Bunni)Warna oren (Burtu `oni)

  Warna emas ( Dahabi)Warna biru pekat (Kukhlie)Warna kelabu (Rumadi)

  Wakil, pegganti, agen (wakiel)Warna pekat (Ghamik)

  ang mulia (Mukh taram)

  akin ( Muta akkid , Ala

  aqin)

  . 120

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)

  ang lalu (Faat)

  oghurt (Zabadi) piaster (Syilin) piaster (Barizah)

  piaster (Riyal)121

  Bahan Rujukan

  . Let's Chat in ArabicIgylianCoIIoquiaIArabic

  -DrAhmadHassaneinMonaKameIAmericanUniversilyinCairo

  IngIishIorArabTraveIIersDarAI-KaIamQavaedLughahAmmiyahMasruyah

  -IrofDrHusseinibnAbduIIah

  KaedahKaedahLah ahAmmiah-

  azidahrinZedsoResearchInc

  KaedahahasaArabAmmiah-

  azidbinDaudMonabinli

  asman

 • 5/26/2018 Buku Dialek Ammiah Arab Mesir

  60/60

  icaraahasaArabSaluIengenaIan

  -AhmadIaisaIbinAbduIHamid

  #ahasaArabAmmiah-HairuIbinAbduIKarim

  $ahasaArabAmmiah-HaIIhvaIWanilaIsIamHIWI

  IersekuluanMeIayuReubIikArabMesir

  KursusahasaArab-DalinSohairAbdeIMoneimSeryAngIohoneMaIaysiaSdnhd

  . Pertuturan Bahasa Arab (Mudah & Praktis)- Nurul Huda, Golden Books Cdentre Sdn. Bhd.

  Dialek Arab Mesir (Panduan & Praktikal)122