of 2 /2
Íàðîäíè ìóçå¼ ó Ñìåä. Ïàëàíöè ñìåøòåí ¼å ó çãðàäè ãðàåíî¼ ñðåäèíîì XIX âåêà íà ñïî¼ó äâå¼ó öåíòðàëíèõ óëèöà. Çãðàäà è œåí ïîëîæ༠÷èíå ìóçå¼ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÍÑÊÈÌ ÑÈÌÁÎËÎÌ ÈÄÅÍÒÈÒÅÒÀ ÃÐÀÄÀ. Ïðåäìåòíè ñàäðæ༠è ïðèíöèïè ãðàåœà çáèðêè ìóçå¼ ÷èíå ÐÈÇÍÈÖÎÌ ÒÎÃÀ ÈÄÅÍÒÈÒÅÒÀ. Îä 1985 ãîäèíå ìóçå¼ ¼å ïðåðàñòàî ëîêàëíå îêâèðå è ïîñòàî ðåãèîíàëíè ìóçå¼ êî¼è áàøòèíè òðàãîâå æèâîòà íà ïðîñòîðó Äîœå £àñåíèöå îä ïðàèñòî- ðè¼å äî äàíàøœèõ äàíà ÷èíåžè ÂÅÐÒÈÊÀËÓ ÂÐÅÌÅÍÀ ÊΣÀ ÏÎÂÅÇӣŠÏÐÎØËÎÑÒ, ÑÀÄÀØŒÎÑÒ È ÁÓÄÓŽÍÎÑÒ. Îäåšåœå äîêóìåíòàöè¼å ñâî¼èì ðàäîì îä íàñòàíêà ìóçå¼à äî äàíàñ ïðåäñòàâšà ÑÂΣÅÂÐÑÍÈ ÑÀÆÅÒÀÊ ÑÂÈÕ ÇÍÀŒÀ Î ÃÐÀÄÓ È ŒÅÃÎÂÎÌ ÒÐÀ£ÀŒÓ. Ïóòîâàœå çáèðêàìà , ïîñòàâêàìà , èçëîæáàìà è ïðîñòîðèìà ìóçå¼à èìà ìíîãîñòðóêå ìîãóžå ïî÷åòêå è íåèçáðî¼èâå êðà¼åâå. Çà ïîñåòèîöà Íàðîäíè ìóçå¼ ó Ñìåäåðåâñêî¼ Ïàëàíöè ¼å áåñêîíà÷íà êœèãà êî¼î¼ ñå óâåê ìîæå âðàžàòè à êî¼à êîëèêî ãîâîðè î ñåáè òîëèêî è î îíîìå øòî ïîñåòèëàö ñîáîì íîñè. Àêòèâíó óëîãó ó ìîäåðèðàœó ñàâðåìåíîã èäåíòèòåòà ãðàäà è ïðåíîøåœó òðàäèöèî- íàëíèõ âðåäíîñòè êî¼å áàøòèíè Íàðîäíè ìóçå¼ ó Ñìåäåðåâñêî¼ Ïàëàíöè îñòâàðó¼å êðîç ðàä ïðîñâåòíî-ïåäàãîøêîã îäåšåœà ñòâîðåíîã êàî ÖÅÍÒÀÐ ÎÊÓÏŠÀŒÀ ÍÀ£ÊÐÅÀÒÈÂÍÈ£ÈÕ ÌËÀÄÈÕ ÑÓÃÐÀ€ÀÍÀ. Ó ñàñòàâó ìóçå¼à íàëàçè ñå Ãàëåðè¼à ìîäåðíå óìåòíîñòè (Óë. Ïðâîã ñðïñêîã óñòàíêà 128) ó êî¼ oj èçëàæó äåëà åìèíåíòíèõ ñàâðåìåíèõ óìåòíèêà àëè è äåëà êî¼à ïðåäñòàâšà¼ó íåçàîáèëàçíè ñàäðæ༠ëîêàëíå ëèêîâíå êëèìå.

Brosura o Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brosura o Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci.

Text of Brosura o Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci

 • . XIX .

  .

  .

  1985 -

  ,

  .

  .

  , , . .

  - -

  .

  (. 128) oj .

 • 1966. . ? ?? ?? ? ? ??

  5500 : , , .

  820 XIX XX . - (, , )

  .

  - , , II .

  -

  - . XIX , XX . 650

  , , , , , , .

  ( 1400 ) - (

  ). , -

  -

  .

  "" ""