of 3 /3
BO CONG XpirONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So 5: M /QD-BCT Ha Noi, ngay/ii^ thdng 4 nam 2019 QUYET DINH Ve mot so boat dong ho try doanh nghiep xuat khau uy tin cua Bo Cong Thu-o-ng Can cu N phu quy dinh Cong Thuong; Nham ghi tang trudng xuat khau Viet ve xuiit nhan dong gop tich cue cua cac doanh nghiep xuat khau trong khau cua Viet Nam va gioi thieu, quang ba cac doanh nghiep Mam vdi doi tac nude ngoai; Theo de nj^hi cua Cue trudng Cue Xuat nhap khau, QUYET DINH: Dieu 1. H ) try cac doanh nghiep xuat khau uy tin do Bo Cong Thirong cong bo Cac doant try trong cac he 1. Quang Thong tin dien chi cua mot so dung 2. Su Thuong. 3. TTU tien qudc gia, khao Cong Thuong 4. Nhan thi trudng xuat 5. Tham huan/phd bien phuong, da ph 6. Gidi thi BO TRirdNG BO CONG THlTONG hi dinh s6 98/2017/ND-CP ngay 18 thang 8 nam 2017 cua Chinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo nghiep xuat khau uy tin do By Cong Thuong cong bo duyc ho at dong sau: Da mien phi hinh anh va san pham cua doanh nghiep tren Cong tu cua By Cong Thuong, cac trang thong tin dien tu va cac tap Ion vi thuyc By Cong Thuong. g mien phi logo Doanh nghiep xuat khau uy tin cua By Cong tham gia cac hoat dong thuyc Chuong trinh Xuc tien thuong mai sat thi trudng, hoi thao, hoi chy, dien dan doanh nghiep do By chuc. tD men phi cac bao cao thdng tin hang thang ve mat hang xuat khau, khau tu Trung tam Thdng tin Cdng nghiep va Thuong mai. gia mien phi cac khda dao tao ve thuong mai dien tii, cac khda tap vh thdng tin thi trudng, ve cac Hiep dinh thuong mai tu do song I ong do By Cdng Thuong td chuc. §u true tiep den cac ddi tac nude ngoai cd nhu cau nhap khau.

BO TRirdNG BO CONG THlTONG - vnpca.org.vn

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BO TRirdNG BO CONG THlTONG - vnpca.org.vn

B O CONG XpirONG CONG HOA XA H O I CHU NGHIA V I E T NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc
So 5: M /QD-BCT Ha Noi, ngay/ii^ thdng 4 nam 2019
QUYET DINH Ve mot so boat dong ho try doanh nghiep xuat khau uy tin
cua Bo Cong Thu-o-ng
Nham ghi tang trudng xuat khau Viet
ve
xuiit nhan dong gop tich cue cua cac doanh nghiep xuat khau trong
khau cua Viet Nam va gioi thieu, quang ba cac doanh nghiep Mam vdi doi tac nude ngoai;
Theo de nj hi cua Cue trudng Cue Xuat nhap khau,
QUYET DINH:
Dieu 1. H ) try cac doanh nghiep xuat khau uy tin do Bo Cong Thirong cong bo
Cac doant try trong cac he
1. Quang Thong tin dien chi cua mot so
dung 2. Su Thuong.
4. Nhan thi trudng xuat
5. Tham huan/phd bien phuong, da ph
6. Gidi thi
BO TRirdNG BO CONG THlTONG
hi dinh s6 98/2017/ND-CP ngay 18 thang 8 nam 2017 cua Chinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo
nghiep xuat khau uy tin do By Cong Thuong cong bo duyc ho at dong sau: Da mien phi hinh anh va san pham cua doanh nghiep tren Cong tu cua By Cong Thuong, cac trang thong tin dien tu va cac tap Ion vi thuyc By Cong Thuong.
g mien phi logo Doanh nghiep xuat khau uy tin cua By Cong
tham gia cac hoat dong thuyc Chuong trinh Xuc tien thuong mai sat thi trudng, hoi thao, hoi chy, dien dan doanh nghiep do By chuc. tD
men phi cac bao cao thdng tin hang thang ve mat hang xuat khau, khau tu Trung tam Thdng tin Cdng nghiep va Thuong mai.
gia mien phi cac khda dao tao ve thuong mai dien tii, cac khda tap vh thdng tin thi trudng, ve cac Hiep dinh thuong mai tu do song
I ong do By Cdng Thuong td chuc.
§u true tiep den cac ddi tac nude ngoai cd nhu cau nhap khau.
Dieu 2. Phan cong thyc hien
Cac don A chuc nang thuoc Bo Cong Thucmg, can cu chuc nang, nhiem vu, quyen han cua minh, trien khai thuc hien mot s6 hoat dpng ho try cac doanh nghiep xuat khau uy tin do By Cong Thucmg xet chon va cong b6 nhu sau:
1. Cue Xuat nhap khau
a) Chu tri, phoi hyp voi cac By, nganh. So Cong Thuong dia phuong, Phong Thucmg mai va Cong nghiep Viet Nam, Hiep hoi nganh hang t6 chuc xet chyn va cong bo danh sach doanh nghiep xu4t khau uy tin theo quy dinh.
b) Chu dong cung cap day dii, kip thdi thong tin \h cac doanh nghiep xudt khdu uy tin cha cac dcm vi c6 lien quan thuyc By Cong Thuong de tridn khai thuc hien moi 56 hoat dong ho try doanh nghiep xudt khdu uy tin quy dinh tai Quyet djnh nay.
c) To chu: cac khoa dao tao tap huan/phd bien ve thdng tin thj trucmg, vd cac Hiep dinh thucmg mai tu do song phucmg, da phucmg cho cac doanh nghiep xuat khau uy tin.
d) Thuc hien cac hoat dong ho try khac theo chi dao cua Lanh dao By. 2. Cue Thucmg mai dien tu va Kinh te so a) Cdng b() va dang tai danh sach doanh nghiep xuat khau uy tin tren Cdng
Thdng tin dien tu By Cdng Thucmg va cac trang thdng tin dien tu do By Cdng Thucmg quan ly.
b) Dang ta i logo cua doanh nghiep trong danh sach doanh nghiep xuat khau uy tin mien phi tren Cdng Thdng tin dien tu By Cdng Thucmg.
c) Gioi thieu cac thdng tin ve doanh nghiep xuat khau uy tin khi c6 yen cau ket ndi giao thucmg tu he thdng Thucmg vu Viet Nam tai nude ngoai va cac td chuc, doanh ng]iiep nude ngoai.
d) Td chuc cac khda dao tao de hudng dan ve thucmg mai dien tu cho cac doanh nghiep xuat khau uy tin.
3. Cue Xuc tien Thucmg mai a) Lira chon doanh nghiep xuat khau uy tin khi trien khai thuc hien Chucmg
trinh Xuc tien Thucmg mai Qudc gia, Chucmg trinh Thucmg hieu Qudc gia. b) Dang ta mien phi hinh anh va thdng tin ve cac doanh nghiep xuat khau
uy tin tren cac an phdm chuyen de theo nganh hang dinh ky. c) Truyen
sy gidi thieu Va tiinh Cdng Thucmg chu ddng thuc hien cac chucmg trinh phdng tuyen truyen cho cac doanh nghiep xuat khau uy tin.
4. Cde Vu Thi tru&ng ngoai nuae a) Ho try cac doanh nghiep xuat khau uy tin trong viec tim kiem ban hang
nude ngoai va giup cac doanh nghiep nay ket ndi giao thucmg true tiep vdi ddi moi doanh nghiep xuat khau uy tin tham gia cac hoat ddng khao
sat thi trucmg, c ic hoi thao, hdi chy, dien dan dien ra dinh ky hang nam trong va ngoai nude.
2
c) Chi dao nghiep xuat cac kenh phan doanh nghiep to chuc, doanh vdi cac trang doanh nghiep
5. Bao
b) Xay khau uy tin" cac doanh nghilp
dii n cua
tdm phi
khai 1. Cac dor
the de trien ngay cdng bd nam, ra soat va giao (thdng qua
2. Quyet dinh so 7313/C mdt sd hoat ddr
3. Chanh mai Dien tu va ngoai nuoc, Thuong, Giam cac doanh nghiep
Nod nhan: - Nhu Dieu 3; - Bo truang (de bVctl; - Vu Tai chinh; - L u u : V T , X N K ( 2
Thuong vu Viet Nam tai nude ngoai phdi hop, ho tro cac doanh uy tin day manh xuat khau hang hda va tieu thy hang hda theo
phdi phu hop tai thi trudng nude ngoai; gidi thieu, quang ba khau uy tin tai thi trudng nude ngoai thdng qua cac co quan,
nghiep, Thuong hdi, Hiep hdi nganh hang cd lien quan; ket ndi tin dien tu uy tin cua nude ngoai de dang tai danh sach cac
khau uy tin. Thuomg, Tap chi Cong Thucmg
i mien phi hinh anh va thdng tin ve cac doanh nghiep xuat khau in va trang thdng tin dien tu ciia Bao, Tap chi.
g chuyen myc, chuyen de, chuyen trang "Doanh nghiep xuat Bao va Tap chi, chu ddng viet bai gidi thieu, tuyen truyen cho xuat khau uy tin tai chuyen trang nay. Thdng tin Cong nghiep va Thuomg mai
i cac bao cao thdng tin hang thang ve mat hang xuat khau, thi tdi cac doanh nghiep xuat khau uy tin. mien phi thdng tin ve cac ddi tac nude ngoai tren he thdng cac
dien tu va tren cac ban tin chuyen nganh hoac gui tryc tiep den xuat khau uy tin.
i mien phi thdng tin ve doanh nghiep xuat khau uy tin tren cac va trang thdng tin dien tu cua Trung tam. chirc thirc hien vi tryc thudc Bd Cdng Thuong chu ddng xay dyng ke hoach cy thyc hien cac nhiem vy duoc giao tai Quyet dinh nay. Ke tu
chinh thuc danh sach doanh nghiep xuat khau uy tin, dinh ky hang bao cao Bd ve ket qua trien khai thyc hien cac nhiem vy dug Cyc Xuat nhap khau).
4inh nay cd hieu lyc thi hanh kd tu ngay ky va thay the Quy D-BCT ngay 07 thang 10 nam 2013 cua Bd Cdng Thuong vi g ho tro doanh nghiep xu4t khau uy tin cua Bd Cdng Thuong. ^ V an phong Bd, Cyc trudng cac Cyc: Xudt nhap khau, Thucmg Kinh td so, Xuc tien Thucmg mai, Vy trudng cac Vy Thi trudfig
T^ng Bidn tap Bao Cdng Thucmg, Tong Bidn tap Tap chi Cdng doc Trung tam Thdng tin Cdng nghiep va Thucmg mai, Giam ddc
xuat khau uy tin chiu trach nhiem thi hanh Quydt dinh nay./.
TRlTdNG rRl/dNG
Quoc Khanh