of 4 /4
Co~g ty CP cluing khoan VNDIRECT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIl~:TNAM DQc L~p- T\f Do-H~nh Phuc S6:c)OJ 12019/BC-QTRR Ha N(Ji, ngay 07 thang 05 ndm 2019 BAo cAo DANH MVC CHUNG KHoAN THl/C HI$N GIAO DJCH KY QUY Kinh gfri: Sa giao dich clnrng khoan Hi Noi Cong ty chirng khoan VNDIRECT xin bao cao Sa giao dich chimg khoan Hi N9i danh muc chimg khoan thirc hien giao dich ky quy tir ngay 01/04/20 19 d~n 30104/2019 nam 2019 nhu sau: Mii clnrng Mii chirng Mii chung Mii chirng khoan bo ra khoan ba sung STT khoan thuc khoi danh ID,!C vito danh ID,!C khoan tlnrc hi~n giao djch hi~n giao djch ky quy dAu ky giao djch ky giao djch ky ky quy cu3i ky quj' trong ky quy trong ky 1 ACB ACB 2 BCC BCC 3 BVS BVS 4 CEO CEO 5 CSC CSC 6 DBC DBC 7 DGC DGC 8 DHP DHP 9 DNP DNP 10 GKM GKM 11 HDA HDA

bo ba - VNDIRECT · 2019-05-07 · Kinh gfri: Sa giao dich clnrng khoan Hi Noi Cong ty chirng khoan VNDIRECT xin bao cao Sa giao dich chimg khoan Hi N9i danh muc chimg khoan thirc

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of bo ba - VNDIRECT · 2019-05-07 · Kinh gfri: Sa giao dich clnrng khoan Hi Noi Cong ty chirng khoan...

 • Co~g ty CP cluing khoanVNDIRECT

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIl~:TNAMDQcL~p-T\f Do-H~nh Phuc

  S6:c)OJ 12019/BC-QTRR Ha N(Ji, ngay 07 thang 05 ndm 2019

  BAo cAo DANH MVC CHUNG KHoAN THl/C HI$NGIAO DJCH KY QUY

  Kinh gfri: Sa giao dich clnrng khoan Hi Noi

  Cong ty chirng khoan VNDIRECT xin bao cao Sa giao dich chimg khoan Hi N9idanh muc chimg khoan thirc hien giao dich ky quy tir ngay 01/04/20 19 d~n30104/2019 nam 2019 nhu sau:

  Mii clnrng Mii chirng Mii chung Mii chirngkhoan bo ra khoan ba sungSTT khoan thuc khoi danh ID,!C vito danh ID,!C

  khoan tlnrchi~n giao djch hi~n giao djchky quy dAu ky giao djch ky giao djch ky ky quy cu3i kyquj' trong ky quy trong ky

  1 ACB ACB

  2 BCC BCC

  3 BVS BVS

  4 CEO CEO

  5 CSC CSC

  6 DBC DBC

  7 DGC DGC

  8 DHP DHP

  9 DNP DNP

  10 GKM GKM

  11 HDA HDA

 • Mil chirng Mil chungMil clnrng Mil chirngkhoan bo ra khoan bA sung

  STT khoan thuc khol danh muc vito danh muc khoan thuchi~n giao djch hi~n giao djchky quy dAu ky giao djch ky giao djch ky ky quy cu6i kyquy trong ky quy trong ky

  12 HHG HHG

  13 HLD HLD

  14 HUT HUT

  15 IVS IVS

  16 L14 L14

  17 LAS LAS

  18 LIG LIG

  19 MAC MAC

  20 MBS MBS

  21 NDN NDN

  22 NDX NDX

  23 NET NET

  24 NHA NHA

  25 NTP NTP

  26 PDB PDB

  27 PGS PGS

  28 PLC PLC

  29 PSC PSC

  30 PSD PSD

  31 PTI PTI

 • ~--------------------- -- - - - - - - . ------

  Mil cluing Mil clnrng Mil clnrng Mil clurngkhoan bo ra khoan bel sungSTT khoan thuc khoi danh muc vao danh muc khoan thuchi~n giao djch hi~n giao djch

  ky quy dAu ky giao djch ky giao djch ky ky quy cu6i kyquy trong ky quy trong ky32 PVB PVB

  33 PVC PVC

  34 PVG PVG

  35 PVI PVI

  36 PVS PVS

  37 S55 S55

  38 SD5 SD5

  39 SD9 SD9

  40 SDT SDT

  41 SHB SHB

  42 SHN SHN

  43 SHS SHS

  44 SLS SLS

  45 TDT TDT

  46 TIG TIG

  47 TNG TNG

  48 TTH TTH

  49 TV2 TV2

  50 TVC TVC

  51 VC3 VC3

  1~

  ~TViANKHOAIEeT-~.~

 • Mil cluing Mil chungMil clurng Mil chtrng

  khoan bo ra khoan b6 sungSTT khoan thuc khol danh muc vao danh muc khoan thuchi~n giao djch hi~n giao djch

  ky quj' d§u ky giao djch ky giao djch ky ky quy cu6i kyquy trong kY quy trong ky

  52 VC7 VC7

  53 vca vca

  54 VCS VCS

  55 vac vac

  56 vas vas

  57 VIX VIX

  58 VMC VMC

  59 VTV VTV

  Duong link dang tai thong tin n6i tren tren website cua cong ty:https:llwww.vndirect.com.vnlcategory/tin-tuc-vndirectlcong-bo-thong-tinl

  Chung toi cam k~t va chiu trach nhiem vS tinh trung thirc va chinh xac cua bao cao nay.

  Kinh bao cao Sa giao dich clnrng khoan Ha NQi.

  NgU'Oil~p NgU'Oiduyet

  Db Thuy DU'O'ng Tran HU'O'ngQujmh