bm konsonan bergabung

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of bm konsonan bergabung

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  1/14

  ang

  bang

  cang

  dang gang

  hang

  jang

  kang

  lang

  mang

  nang

  pang

  rang

  sang

  tang wang

  yang

  ing

  bing

  cing

  ding ging

  hing

  jing

  king

  ling

  ming

  ning

  ping

  ring

  sing

  ting wing

  ying

  ung

  bung

  cung

  dung gung

  hung

  jung

  kung

  lung

  mung

  nung

  pung

  rung

  sung

  tung wung

  yung

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  2/14

  eng

  beng

  ceng

  deng geng

  heng

  jeng

  keng

  leng

  meng

  neng

  peng

  reng

  seng

  teng weng

  yeng

  ong

  bong

  cong

  dong gong

  hong

  jong

  kong

  long

  mong

  nong

  pong

  rong

  song

  tong wong

  yong

  eng

  beng

  ceng

  deng geng

  heng

  jeng

  keng

  leng

  meng

  neng

  peng

  reng

  seng

  teng weng

  yeng

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  3/14

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  4/14

  ku cing kucing

  tang kap tangkap

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  5/14

  pi sang pisang

  go reng goreng

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  6/14

  ja gung jagung

  tong kol tongkol

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  7/14

  a bang abang

  long kang longkang

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  8/14

  te pung tepung

  mang kuk mangkuk

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  9/14

  Uji minda

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  10/14

  Uji minda

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  11/14

  Uji minda

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  12/14

  Uji minda

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  13/14

  Uji minda

 • 7/31/2019 bm konsonan bergabung

  14/14

  Uji minda

Search related