Bأ¶lأ¼m 6 ‹NSAN VE أ‡EVRE 7. SINIF FEN أ§evre B) Ekosistem Cansâ€؛z Canlâ€؛ Populas-yon أ§evre أ§evre

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bأ¶lأ¼m 6 ‹NSAN VE أ‡EVRE 7. SINIF FEN أ§evre B) Ekosistem Cansâ€؛z Canlâ€؛...

 • 1.

  Yukar›da verilen flemada K, L, M ve N ile ifade

  edilmek istenen biyolojik kavramlar afla¤›daki

  seçeneklerden hangisinde do¤ru verilmifltir?

  K L M N ––––––––– –––––– ––––––––– –––––––––

  A) Populasyon Cans›z Kommunite Ekosistem çevre

  B) Ekosistem Cans›z Canl› P o p u l a s -

  yon çevre çevre

  C) Kommunite Cans›z Canl› P o p u l a s -

  yon çevre çevre

  D) Ekosistem Cans›z Populasyon Kommuni-

  te çevre

  2.

  Kübra, canl›lar aras›ndaki besin iliflkilerini göste-

  ren bir besin zinciri oluflturmak istiyor. Bu canl›la-

  r›n resimlerini k⤛tlara yap›flt›rd›¤›nda, bir resmin

  eksik kald›¤›n› görüyor.

  Buna göre, Kübra eksik kalan resmin yerine afla-

  ¤›daki tablodan kaç numaral› resmi seçmelidir?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  3.

  Resimdeki bu¤day, fare ve kartal aras›nda bir

  beslenme iliflkisi vard›r. Bu canl›lar›n aras›ndaki

  enerji aktar›m› hakk›nda ö¤renciler afla¤›da veri-

  len tahminlerde bulunuyorlar.

  Buna göre, hangisi ya da hangilerinin tahmin-

  leri do¤rudur?

  A) Tar›k ve Tülay B) Yaln›z Tu¤ba

  C) Yaln›z Tar›k D) Tar›k ve Tu¤ba

  Bence bunlar›n enerji ak›fl›

  bu¤day → fare → y›lan fleklindedir.

  Bence kartala aktar›lan enerji miktar›

  fareye aktar›landan azd›r.

  Bence bu¤daydan kartala do¤ru

  aktar›lan enerji miktar› artar.

  TARIK TÜLAY TU⁄BA

  1 2 3 4

  Besin zinciri

  L Toprak Hava Su

  Bu¤daylar

  Fareler

  Baykufllar

  MK

  N

  Bölüm 6 ‹NSAN VE ÇEVRE 7. SINIF FEN

  1

 • SOSYAL B‹LG‹LER - 6 / T - 1

  4.

  Denge hâlinde bir ekosistemde canl›lar aras›nda

  yukar›daki gibi bir beslenme iliflkisi vard›r.

  Buna göre K, L, M, N ve O canl›lar›n›n beslen-

  me flekilleri afla¤›daki seçeneklerden hangi-

  sinde do¤ru verilmifltir?

  A) K – Üretici B) K – Çürükçül

  L – Otçul L – Otçul

  M – Hepçil M – Üretici

  N – Etçil N – Etçil

  O – Çürükçül O – Hepçil

  C) K – Çürükçül D) K – Üretici

  L – Üretici L – Otçul

  M – Otçul M – Etçil

  N – Etçil N – Hepçil

  O – Hepçil O – Çürükçül

  5.

  Yukar›da verilen kavramlar ile bu kavramlara

  ait örnekler afla¤›daki seçeneklerden hangi-

  sinde do¤ru efllefltirilmifltir?

  A) I - a / II - b / III - c / IV - d

  B) I - b / II - a / III - c / IV - d

  C) I - c / II - b / III - a / IV - d

  D) I - c / II - d / III - a / IV - b

  6.

  Yukar›daki verilenlere bakarak X, Y ve Z ile ifa-

  de edilmek istenenler afla¤›daki seçenekler-

  den hangisinde do¤ru verilmifltir?

  X Y Z –––––––– ––––––––– –––––––––

  A) Populasyon Kommunite Ekosistem

  B) Populasyon Ekosistem Kommunite

  C) Kommunite Populasyon Ekosistem

  D) Ekosistem Kommunite Populasyon

  7. Afla¤›da verilen yarg›lar› okuyarak bu yarg›lar›n

  do¤ru mu yoksa yanl›fl m› oldu¤una karar veriniz.

  Verdi¤iniz yan›t do¤ru ise D, yanl›fl ise Y ile ifla-

  retlenmifl ok yönünde ilerleyerek do¤ru ç›k›fl› bu-

  lunuz.

  Sadece bir ç›k›fl do¤ru oldu¤una göre bu ç›k›fl

  afla¤›daki seçeneklerden hangisinde verilmifl-

  tir?

  A) 1. ç›k›fl B) 2. ç›k›fl

  C) 3. ç›k›fl D) 4. ç›k›fl

  Y

  D

  Y

  D

  Biyolojik çeflitlilik bir bölgedeki canl› say›s›n› ifade eder.

  Bir ekosistem- deki habitat çeflitlili¤inin fazla olmas› tür çeflitlili¤ini art›r›r.

  1. ç›k›fl

  2. ç›k›fl

  Y

  D

  3. ç›k›fl

  4. ç›k›fl

  Bir canl› türünün neslinin tükenmesi tür çeflitlili¤ini art›r›r.

  X

  Y

  Z

  I. a.Populasyon Van kedisi

  II. b.Kommunite ‹zmir Kufl Cenneti'ndeki kufllar

  III. c.Tür Erzurum yaylas›ndaki misk öküzleri

  IV. d.Ekosistem Ankara'daki Atatürk Orman Çiftli¤i

  K

  IfiIK

  O

  L

  N

  M

  TÜRKÇE - 6 / T - ? 2

 • 8. ∗ Her canl› kendisine uygun koflullar› sa¤layan

  bir yaflama alan›nda yaflar. Bu alana ....1....

  denir.

  ∗ Ayn› alanda yaflayan canl›lar›n oluflturdu¤u

  toplulu¤a .....2...... denir.

  ∗ ‹çinde birçok canl›y› ve cans›z faktörleri bar›n-

  d›ran kendine yeterli birimlere .....3..... denir.

  ∗ Su, karbondioksit ve mineraller gibi cans›z

  varl›klar› kullanarak kendi besinlerini yapan

  canl›lara ......4....... canl›lar denir.

  Yukar›da tan›mlar› verilen 1, 2, 3 ve 4 ile gös-

  terilen kavramlar afla¤›daki seçeneklerden

  hangisinde do¤ru efllefltirilmifltir?

  A) 1 → Habitat B) 1 → Kommunite

  2 → Kommunite 2 → Habitat

  3 → Ekosistem 3 → Ekosistem

  4 →Üretici 4 → Üretici

  C) 1 → Ekosistem D) 1 → Habitat

  2 → Habitat 2 → Kommunite

  3 → Kommunite 3 → Ekosistem

  4 → Tüketici 4 → Tüketici

  9.

  Yukar›da ozon tabakas›ndaki delinmenin artma-

  s›yla birlikte günümüzde ortaya ç›kan baz› du-

  rumlar verilmifltir.

  Bu grafikleri inceleyen ö¤renciler, ozon tabakas›-

  n›n delinmesi ile ilgili;

  I. Bitkiler üzerinde olumlu, insanlar üzerinde

  olumsuz etki yapar.

  II. Dünya’ya gelen zararl› ›fl›n miktar›n›n artma-

  s›na neden olur.

  III. Canl› çeflitlili¤inin azalmas›na neden olur.

  fleklinde yorumlar yap›yorlar.

  Bu yorumlardan hangisi ya da hangileri do¤-

  rudur?

  A) Yaln›z II B) I ve II

  C) II ve III D) I, II ve III

  10.

  fiekilde küresel ›s›nma olay› özetlenmifltir.

  Buna göre, bu durumun ortaya ç›kmas›na ne-

  den olan olaylar ve sonuçlar› ile ilgili,

  1. Atmosferdeki CO2 miktar›n›n artmas›

  2. Günefl ›fl›nlar›n›n yans›mas›n›n azalmas›

  3. Yeflil bitkilerin az olmas›

  4. ‹klim de¤ifliklikleri

  5. Sera etkisinin ortaya ç›kmas›

  6. ‹klim de¤iflikli¤inin canl› türlerini etkilemesi

  7. Yeryüzü s›cakl›¤›n›n artmas›

  yukar›da verilenlerin gerçekleflme s›ras› nas›l

  olur?

  A) 1 - 5 - 2 - 3 - 7 - 4 - 6

  B) 3 - 1 - 5 - 2 - 7 - 4 - 6

  C) 5 - 1 - 7 - 2 - 3 - 4 - 6

  D) 5 - 7 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6

  DÜNYA

  GÜNEfi

  Is›nan dünyan›n yayd›¤› k›z›lötesi ›fl›nlar

  Güneflten yeryüzüne ulaflan morötesi ›fl›nlar

  Is› tutuldukça atmosferin s›cakl›¤› artar.

  Sera gazlar› (özellikle CO2 miktar› fazla)

  ATMOSFER

  UZAY BOfiLU⁄U

  Uzaya az ›s› kaçar.

  Sera gazlar› k›z›lötesi ›fl›nlar› so¤urup yeniden dünyaya gönderir.

  Tar›m bitkilerinde ürün kayb›

  Ozon tabakas›ndaki delinme

  Cilt kanseri görülme oran›

  Ozon tabakas›ndaki delinme

  Katarak vakas› say›s›

  Ozon tabakas›ndaki delinme

  TÜRKÇE - 6 / T - ? 3

  1.B 2.A

  3.A 4.A

  5.C 6.A

  7.A 8.A

  9.C 10.B

Recommended

View more >