BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o
BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o
BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o
BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o

BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - Ob¤†ina 2015-10-14¢  BIRO ZA...

 • BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. - 1.1.3 TEHNiCNO POROCILO

  D

  ..

  št. odseka: arhivska št.: vrsta dokumentacije: šifta Dril: nrostor za crtno kodo:

  3105 002.2160 T.1.3

 • ..... BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR,d.o.o.

  TEHNICNO POROCILO

  k projektu Mostu v P 12, v sklopu rekonstrukcije obstojece ceste R 912,

  odsek 3105 Novaki - Cerkno v Cerknem za regulacijo Cerknice

  1.00 SPLOŠNI PODATKI:

  Objekt: Investitor:

  Faza projekta:

  Most v P 12 v Cerknem Obcina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno PGD

  '-'"" Objektje lociran na cesti R 912, odsek 3105 Novaki - Cerkno (Cvetkovi ulici v Cerknem)in premošca regulacijo Cerknice. Svetla odprtina objekta je 6,00 m, skupna širina pa se spreminja od 17,92 na levobrežnem do 24,50 m na desnobrenem opomiku, medtem ko je skupna širina mostu (vkljucno z robnima vencema) 18,70m, merjeno na sredini razpona.

  Projekt je izdelan na osnovi idejne rešitve Cvetkove ulice v Cerknem, št. proj. C-136/03, ki jo je izdelal Proniz d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23A, 1000 Ljubljana, Idejne zasnove mostu v P12, št. proj. Spit 060-03, ki ga je izdelal Spit d.o.o., Lemutova 23, 5000 Nova gorica, PGD Vodnogospodarskih ureditev regulacije Cerknice od mostu v Cerknem do KM 4+891,50, št. proj. C- 166/06-PGD, ki jih je izdelal Biro Log, inženiring d.o.o., Pod topoli 58, 1000 Ljubljana, PGD nacrta opornega zidu na desnem bregu Cerknice od mostu v Cerknem do KM 4+891,50, ki ga je izdelal Biro Log, inženiring d.o.o., Pod topoli 58, 1000 Ljubljana in IP Geološko - geotehnicnega porocila o pogojih temeljenja in gradnje podpornega zidu v Cerknem, D.N: 20-3161106, ki ga je izdelal Geoinženiring d.o.o., Dimiceva 14, 1000 Ljubljana.

  1.10 Karakteristicni profil cestišca na obiektu:

  Vozišce je široko od 14,60 do 24,30 m. Na objektu sta obojestranska hodnika, ki sta skupaj z robnim vencem široka dvakrat po 1,65 m. Skupna širina ceste na objektu tako znaša od 17,90 do 27,60 m. o 1.20 Karakteristicni profil re2ulaciie:

  Regulacija Cerknice je, merjeno v višini dna struge, široka 6,00 m. Srednji del je v širini 2,00 m za 15cm poglobljen za pretok nizkih vod. V obmocju mostu je vzdolžni nagib dna regulacije 2,0 %.

  1.30 Obtežba in dopustne napetosti:

  Prometna obtežba je za racun objekta vzeta po DIN - Fachbericht 101 in sicer shema LM1. Dopustne napetosti in deformacije za rebrasto armaturo BSt500_SB in beton so privzete po SIST EN 206-1.

  Most Cerkno

  ..

 • BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o. ..... 1.40 Geomehanski podatki:

  Geomehanski podatki so vzeti iz IP Geološko - geotehnicnega porocila o pogojih temeljenja in gradnje podpornega zidu v Cerknem, ki se bo gradil neposredno ob mostu. Iz porocila izhaja, da je sestava tal na obmocju mostu sledeca: Pod 0,10 m debelo plastjo asfalta se do globine 1,3 oz. 1,8 m nahaja cestni nasip (grušc pešcenjaka, prodniki), ki mu sledi zaglinjen prod (Ge) do globine 2,0 m. Naprej sledi apnencev pešcenjak s ka1citnimižilami do globine 5,0 m. Talna voda se ni pojavila. Podrobnejša sestava tal in dopustne nosilnosti so razvidne iz profilov sondažnih vrtin in samega GG porocila.

  Pred izdelavo PZI projektne dokumentacije, je potrebno izdelati geološko - geotehnicno porocilo za sam most in sicer vsaj za fazo PGD, da se potrdijo predpostavke, ki so upoštevane v tem projektu.

  2.00 KONSTRUKCIJA:

  Objekt je zasnovan kot okvirna monolitna armiranobetonska konstrukcija z enim poljem svetle širine 6,00 m. Tlorisno ima objekt zaradi prikljucka na Cvetkovo ulico lijakasto obliko. Zato je stena desnobreŽllega opornika za cca 5 m daljša od levobreŽllega opornika. Temeljenje je predvideno plitvo na pasovnih temeljih širine 180 cm in debeline 80 cm. Dno temeljev sega vsaj 1,50 m pod urejeno dno struge. Stene opornikov so debele 60 cm, medtem ko je vozišcna plošca debela 40 cm. Na obeh straneh potekata 1,30 m široka hodnika. 35 cm široki robni venci se po višini nadaljujejo v 25 cm debelo in 65 cm visoko betonsko ograjo, ki je nadvišana do višine 110 cm z jekleno cevno ograjo za pešce, kot je že predvidena v projektu novega desnobreŽllega gorvodnega opornega zidu. Objekt nima predvidenih kril, temvec se oporniki direktno prikljucujejo na tri obstojece zidove in enega novega.

  2.10 Izolaciia:

  zgornja plošca -horizontalna izolacija: -obrabna plast asfaltbetona DBM 8s 4 cm -zašcitna plast asfaltbetona DBM 8s 3 cm -hidroizolacija:

  Ix bitumenski h.i. trak Ix bitumenska lepiIna masa Ix pobrizg z bitumenskim predhodnim premazom

  -AB plošca 40 cm

  Stene, talna plošca in krila morajo biti izdelani iz vodoneprepustnega betona in betonirani po principu "belih kadi", Vertikalni betonski elementi v stiku z zemljino morajo biti premazani z 2x hladnim bitumenskim premazom. Zagotovitev vodotesnosti po principu "belih kadi" se doseže s sledecimi ukrepi: . konstruktivni ukrepi (delovni stiki so dvignjeni nad zgornji rob talne plošce za 15 cm. Precni

  dilataciji se izvedeta z zunanjimi tesnilnimi trakovi. . namenskimi betonsko - tehnološkimi ukrepi (potrebno je izdelati projekt betona in betoniranja, s

  katerim je potrebno opredeliti recepturo betona, tehnologijo vgrajevanja in predpisati potrebno negovanje svežega betona).

  Most Cerkno 2

  ..

 • - BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR, d.o.o.

  . skrbna izvedba (skrbna izvedba opažev, pazljivo polaganje armature in upoštevanje navodil in projekta betona, betoniranja in negovanja).

  . omejevanje razpok (pravilna zasnova dilatacij, pravilno in zadostno armiranje).

  distancnikov,

  2.20 Oprema:

  Glede na majhno dolžino objekta, posebno odvodnjavanje samega objekta ni predvideno. Zasip objekta in prehodne plošce je potrebno izvesti po TSC 07.109. Vse detajle v zvezi s hodniki je potrebno izvesti po TSC 07.102. Vsi kovinski deli ograje morajo biti vroce cinkani. Prehod komunalnih vodov preko objekta ni predviden.

  3.00 NACIN GRADNJE:

  Celoten objekt se izvaja na licu mesta. Varovanje gradbene jame na desnem bregu je predvideno z Jet-groutingom (varianta zagatnice), medtem ko je na levem bregu predviden široki odkop. Po

  __ izvedbi JET-groutinga se lahko izvede rušenje obstojecega mostu na podlagi projekta rušenja, ki si ga mora izdelati izvajalec. Nato se izvede izkop do globine temeljenja. Po izkopu mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik, ki pisno poda mnenje o predvidenem in izvedenem temeljenju. Po izvedbi podložnega betona se pripravi armatura in opaž za pasovna temelja. Po koncanem betoniranju pasovnih temeljev se izvrši armiranje, opaženje in betoniranje sten opornikov. Pri izvedbi temeljenja in opornikov je potrebno posebno pozornost posvetiti poglobitvi struge in odvajanju vode med gradnjo (preusmeIjanje in eventuelna zacevitev). Nato se pripravi podpiranje in opaženje vozišcne plošce. Na pripravljenem opažu se montira armatura in izvede betoniranje vozišcne plošce. Po betoniranju in razopaženju je potrebno beton še negovati (vlaženje, zašcita), da se prepreci nastanek površinskih razpok zaradi krcenja. Po betoniranju se izvede razopaženje šele takrat, ko doseže beton 70% projektirane trdnosti. Sledi zasip opornikov, betoniranje prehodnih plošc, polaganje hidroizolacije, betoniranje robnih vencev z ograjami in hodniki, montaža jeklenega dela ograje, polaganje asfaltnih plasti ter ureditev struge pod objektom.

  4.00 ZAKLJUCEK:

  "

  Vsa dela je potrebno izvajati po veljavnih predpisih za gradnjo investicijskih objektov. Prav tako mora izvajalec del voditi vso s predpisi zahtevano dokumentacijo s katero dokazuje kvaliteto vgrajenega materiala in izvajanja del. Pri gradnji objekta mora izvajalec upoštevati tudi vse, varstvene predpise in ukrepe, ki so z zakonom predpisani. Vsa dela se morajo vršiti skladno s predhodno izdelanim varnostnim nacrtom. Upoštevati je potrebno tudi vsa navodila, ki jih glede varnosti med gradnjo poda varnostni inženir.

  ..

  Ljubljana, marec 2007 Odgovorni projektant: ran Kraigher, univ.dipUnž.gradb.

  Most Cerkno 3

  ..