of 21/21
Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemieold-biomikro.vscht.cz/vyuka/bfc/08_radioaktivita2015.pdf · Určení stáří (nejen) biologického materiálu rozpadová konstanta je nezávislá na chemických

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biofyzikální chemieold-biomikro.vscht.cz/vyuka/bfc/08_radioaktivita2015.pdf · Určení stáří...

 • Biofyzikální chemie radiometrické metody

  Zita Purkrtová

  říjen - prosinec 2015

 • Radioaktivita 1896 – Antoine Henri Becquerel

  první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence

  solí uranu

  1903 – Nobelova cena za fyziku

  začátek 20. století – Marie Curie-Sklodowská, Pierre Curie

  izolace radia ze smolence

  termín radioaktivita

  následně objevení dalších dvou prvků: polonium, aktinium

  1903 a 1911 – Nobelova cena za fyziku

  1934 – Irene a Frederic Joliot-Curie

  objev umělé radioaktivity

  1935 – Nobelova cena za fyziku

 • Radioaktivita

  proces, při kterém dochází k samovolné přeměně jádra atomu za současného uvolnění

  částice či záření (radioaktivní/jaderné) o vysoké energii

  přechod na stabilnější formu jádra

  v přírodě cca 50 radionuklidů + řada umělých (člověkem připravené)

  v přírodě dva druhy isotopů:

  přítomné od začátku (př. uran)

  vzniklé kosmickým zářením (14C)

  umělé/člověkem připravené isotopy:

  nukleární reaktory

  cyklotrony

  lineární urychlovače

  atd.

 • Radioaktivita

  stabilní prvky

  radioaktivní prvky, t1/2 > 4 mil. let radioaktivní prvky, 34 000 let > t1/2 > 800 let

  radioaktivní prvky, 103 let > t1/2 > 1 den radioaktivní prvky, 1 den> t1/2 > několik minut radioaktivní prvky, velmi nestabilní ??? t1/2

 • stabilní prvky

  radioaktivní prvky, t1/2 > 4 mil. let radioaktivní prvky, 34 000 let > t1/2 > 800 let

  radioaktivní prvky, 103 let > t1/2 > 1 den radioaktivní prvky, 1 den> t1/2 > několik minut radioaktivní prvky, velmi nestabilní ??? t1/2

  eNC 14714

  6

  12

  6C

  izotop

 • Radioaktivní záření 3 druhy záření:

  vyzářena částice

  10% rychlosti světla

  silné ionizační účinky

  cca 100x pronikavější než , ale menší ionizační účinky

  až 99% rychlosti světla

  dva druhy:

  rozpad neutronu, vyzářen elektron a antineutrino

  rozpad protonu, vyzářen positron a neutrino

  g

  424

  2 ,Heh

  mo

  ta

  náboj

  en

  erg

  ie

 • Radioaktivní záření 3 druhy záření:

  g

  vyzáření fotonu

  nejpronikavější záření, jedná se o elektromagnetické vlnění dosahuje rychlosti

  světla (ale ve srovnání s ním má mnohokrát vyšší energii a menší vlnovou délku)

  většinou společně s předešlými dvěma typy

  en

  erg

  ie

  zdroj

  radioaktivního záření

  štěrbina

  fotografický film

  + -

  ,

  g

  g

  papír

  1 cm vzduchu

  1 mm hliníku

  10 cm olovo

  olověná

  kostka

  Bettelheim, Brow n, Campbell, Farell: Introduction to General, Organic, and Biochemistry, 9th edition, Brooks/Cole, 2009.

 • Nukleární reakce

  .... a chemická reakce

  rovnováha hmotnosti a náboje ale může dojít k přeměně prvku důležitý je tedy typ isotopu

  Pacientovi je v rámci vyšetření funkce štítné žlázy podán radioaktivní jód ( ),

  který je zdrojem - a g záření (uvolnění elektronu a fotonu). Jakou reakcí byste

  zachytili tento proces?

  g XeI 13154131

  53

  Bilance hmotnosti

  53 protonů 54 protonů

  78 neutronů 77 neutronů

  131 131

  Bilance náboje

  + 53 protonů + 54 protonů

  -1 náboj

  +53 +53

  I13153

 • Radioaktivní přeměna

  g

  zachycení elektronu (electron capture, EC)

  štěpení těžkých jader za vzniku dvou jader a vyzáření několik neutronů

  eSP 0132

  16

  32

  15 eNC 147

  14

  6

  4

  2

  234

  90

  238

  92 HeThU g HePbPo 42

  206

  82

  210

  84

  eBC 0111

  5

  11

  6

  g BB 11511

  5

  g VeCr51

  23

  0

  1

  51

  24

 • Radioaktivní rozpad

  monomolekulární přeměna řídící se kinetikou 1. řádu

  rychlost rozpadu

  poločas rozpadu (N=N0/2)

  střední doba života

  Ndt

  dN N ... počet jader

  ... rozpadová konstanta

  693,0

  2

  1

  1

  Poločas rozpadu 63Ni je 100 let.

  Pokud je na začátku 100g 63Ni, jaké

  množství zůstane po 200 letech?

 • Jednotky Curie (Ci)

  = radioaktivita 1 g 226Ra

  = aktivita vzorku v němž se rozpadne 3,7.1010 nuklidů za 1 sekundu

  Bq (becquerel)

  = aktivitu 1 Bq má vzorek v němž se rozpadne 1 nuklid za 1 sekundu

  Decays Per Minute (počet rozpadů za minutu)

  1 Ci = 3,7.1010 Bq = 2,22.1012 DPM

  přístroj měří v impulsech za minutu (CPM = counts per minute)

  specifická radioaktivita

  Gray (Gy)

  = jednotka ozáření

  = množství energie pohlcené jednotkou hmotnosti ozářeného objektu (1 Gy=1 J/kg)

  - nebo 1 rad (radiation absorbed dose = 0,01 Gy) či 1 R (roentgen = 0,87 rad = 0,0087 Gy)

 • Radiometrické metody Proč?

  biologie/biochemie (detekční metoda, citlivý způsob značení pro řadu studií)

  medicína (detekční x léčebná metoda)

  Způsob detekce?

  ionisační detektor - ionisace

  scintilační detektor - scintilace (záblesk)

  polovodičový detektor - vznik páru elektron-díra v polovodičovém materiálu

  radiografický detektor - změny ve struktuře krystalu AgX (obdoba fotografie)

  Jak?

  Radiochemická analýza

  Studium biochemických přeměn

  Zřeďovací analýza

  Saturační analýza

  Aktivační analýza

  Jak??

  specificky x obecně x uniformně značené sloučeniny

  Bezpečnost práce ......

  Studium distribuce a transportu látek v živých organismech

  Derivační analýza

  Saturační analýza

  Radionuklid jako zdroj záření

 • Ionisační detektor Geigerova-Mullerova trubice

  Bettelheim, Brow n, Campbell, Farell: Introduction to General, Organic, and Biochemistry, 9th edition, Brooks/Cole, 2009.

 • Ionisační detektor

  komoru možno umístit do magnetického nebo elektrického pole a tím rozlišit

  jednotlivé druhy záření

  Mlžná komora

  http://k

  ete

  rehsky

  .word

  pre

  ss.

  com

  /2010/0

  3/1

  1/1

  0-2

  -radio

  act

  ivity

  /

 • Scintilační detektor

  krystalové x kapalné detektory

  krystalové (ZnS, antracen, NaI dle druhu záření)

  kapalné (primární a sekundární scintilátor)

  http://w

  ww

  .dehs.

  um

  n.e

  du/r

  ad_ra

  dwast

  _rw

  ml.h

  tm

 • (Bio) - radiometrické metody studium metabolických přeměn

  studium distribuce transportu látky v organismu

  lokalizace látky v určitém kompartmentu

  buňky či orgánu

  ekologického systému (řeka, půda, rostlina atd.)

  značení v analytických či detekčních stanoveních

  v biochemii se běžně používají tyto radionuklidy:

  14C

  32P

  35S

  3H

  Nacusi L.P., Sheaff R.J. (2006) Akt1 sequentially phosphorylates p27kip1

  within a conserved but non-canonical region, Cell Division , 1:11 doi:10.1186/1747-1028-1-11

 • Radioimunoanalýza

  saturační analýza

  kontrola (kalibrace)

  neznámý vzorek

 • Určení stáří (nejen)

  biologického materiálu rozpadová konstanta je nezávislá na chemických a fyzikálních podmínkách

  dva přístupy:

  „equilibrium decay clock“ (14C datování, 3H datování)

  - v první fázi dochází k rovnováze mezi přijímáním radioaktivního

  prvku a jeho zánikem, v druhé fázi (po smrti) ale dojde k porušení rovnováhy a dochází již jen k

  rozkladu radiokativního prvku

  „accumulation clock“ (určování stáří hornin)

  - na začátku (okamžik vzniku) je určité množství radioaktivního prvku, který se dále již jen

  rozkládá

  - 238U 206Pb (poločas rozpadu 4,5 miliardy let)

  14C datování

  vznik tohoto izotopu díky kosmickému záření, předpokládá se konstantní rychlost vzniku,

  rovnoměrné rozložení v ekologickém systému a rovnováha tohoto izotopu v rámci uhlíku

  přítomného na Zemi

  po smrti dochází již jen k rozkladu tohoto izotopu, není dále přijímán potravou

  poločas rozpadu tohoto izotopu je 5760 let, průměrná hodnota izotopu 14C je 16 dpm/g uhlíku

  korekce: aktivita slunce není konstantní, vliv lidské činnosti (spalování fosilních paliv, testy

  atomových bomb)

 • Využití v medicíně

  Léčebné využití

  využití ionizačního efektu záření (vznik volných radikálů)

  60Co (vnější ozařování), 182Ta,137Cs (implantáty), 198Au (injekčně přímo do nádoru)

  Detekční využití

  látka se musí hromadit ve sledované tkáni

  Izotop Záření Poločas

  rozpadu

  Použití

  6C11, 9F

  18 +,g 20,3 m studie metabolismu glukózy v mozku

  15P32 +,g 14,3 dne detekce očních nádorů

  24Cr51 g, EC 27,7 dne zobrazení sleziny a gastrointestinálního systému

  25Fe59 -,g 44,5 dne diagnostika anémie

  31Ga67 g, EC 78,3 h značení nádorů, použití pro celé tělo

  53I131 -,g 8,04 dne detekce disfunkce štítné žlázy

 • Děkuji za pozornost.

 • http://p

  hysic

  snet.co.u

  k/a

  -leve

  l-physi

  cs-

  as-a

  2/p

  art

  icle

  s-r

  adia

  tion/p

  art

  icle

  s-a

  ntip

  art

  icle

  s-photo

  ns/