of 27 /27
Bilanca Ponavljanje i vježbe

Bilanca – ponavljanje i zadaci

Embed Size (px)

Text of Bilanca – ponavljanje i zadaci

Page 1: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Bilanca

Ponavljanje i vježbe

Page 2: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Bilanca

� Što je?� Kada se radi?� Kome služi?� Koji su dijelovi bilance?� Što se sve može saznati iz bilance, a što

nam je bitno kao kupcu, poslovnom partneru ili investitoru koji želi investirati u neko poduzeće?

Page 3: Bilanca – ponavljanje i zadaci

”I onda neka mi netko kaže da to sve nije namješteno.. ’ – rekao je jedan mladi grafički stručnjak slažući po tko zna koji put jedan od brojnih financijskih izvještaja, onih što ih poduzetnici po sili zakona moraju objaviti u novinama. “Kako im je samo i na jednoj i na drugoj strani uvijek isti zbroj...”

Bruno Bešvir: “Čuvajte se mačka u vreći ili kako čitati financijske izvještaje”, Data Press, Zagreb, 1998.

Page 4: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Bilanca

� sistematiziran pregled stanja imovine (aktiva), obveza (pasiva) i kapitala na odreñeni dan

� to je temeljni financijski izvještaj koji pokazuje financijski položaj poduzeća i koji služi kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja

Page 5: Bilanca – ponavljanje i zadaci

BilancaBilanca

Potreba za financiranjem (AKTIVA)

Izvori financiranja(PASIVA)

ONO ŠTO IMAM

OD KUDA

Page 6: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Potrebe za financiranjem (AKTIVA)

Dostupna sredstva (PASIVA)

1[Dugotrajna

imovina]

2 [Obrtni kapital]zalihe+potraživanja+novac

3[Vaš novac]

4[Tuñi novac]

1 + 2 – 3 = 4 !!!

Page 7: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Analiza bilanceAnaliza bilance

AKTIVA – Potrebe za financiranjem PASIVA – Dostupna sredstva

� Zemljište & zgrade� Pogoni & strojevi� Namještaj i oprema� Vozila

� Zaliheplus

� Potraživanjaplus

� Novac

� vlasnički kapital� rezerve� pozajmice vlasnika

� Krediti� Minus na računu / Zajam� Hipoteka� Leasing� Dobavljači

Eksterno

Kratkotrajna imovina:

Glavnica:

Obveze:

Interno

Dugotrajna imovina:

Privremeno financ.� Zadržana dobit� Ostale rezerve

Mora bitiJEDNAKOMora bitiMora bitiJEDNAKOJEDNAKO

UKUPNO POTREBNA SREDSTVAUKUPNO POTREBNA SREDSTVA UKUPNA DOSTUPNA SREDSTVAUKUPNA DOSTUPNA SREDSTVA

Page 8: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Princip funkcioniranjaPrincip funkcioniranjaPrincip funkcioniranja

Potrebe za financiranjem(Aktiva)

Izvori financiranja(Pasiva)

Kratkotrajna imovina:

Glavnica:

Obveze:

Dugotrajna imovina:

200,000=

100,000

100,000

100,000

100,000

Omjertuñeg ivlastitogkapitala

1:1

OmjerOmjertuñeg ituñeg ivlastitogvlastitogkapitalakapitala

1:11:1

200,000

PokrivenostAktive100%

PokrivenostPokrivenostAktiveAktive100%100%

Page 9: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Princip funkcioniranja

AKTIVA = PASIVA (uvijek)

� Sve ono što imate (unesete u bilancu -aktivu), morate znati odakle vam (pasiva)

� Mora biti ostvarena ravnoteža

Page 10: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Vježba - bilanca

1. Osnovano je poduzeće AS i kod Trg. Suda je upisan temeljni kapital od 120.000 Kn (35.000 kao ulog u pravima – licenca, 45.000 kao ulog u opremi i 40.000 kao uplata u novcu)

2. Od poslovne banke dignut je dugoročni kredit od 500.000 kn

3. Dobavljač je isporučio robu i ispostavio račun na 480.000 kn

4. Dobavljačima je plaćeno 210.000 kn

Page 11: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Što možemo saznati iz bilance?

� vrstu dugotrajne imovine poduzeća� sastav obrtnih sredstava poduzeća� veličina vlastitog kapitala (glavnice)� kolika je zaduženost poduzeća� poštuje li se osnovno pravilo financiranja� je li postignuta financijska ravnoteža

Page 12: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Neto radni kapital

Kratkotrajna imovina

Dugotrajna imovina

Kratkoročne obveze

Dugoročne obveze

Vlasnička glavnica

NETO RADNI KAPITAL

Neto radni kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obvezeIzvor: Ross, Westerfield,Jordan:”Essentials of Corporate Finance”, Third Edition, McGraw-Hill/Irwin, NY, 2001.

Page 13: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Proučite bilancu poduzeća “Zadatak” d.o.o. i odgovorite na sljedeća pitanja:

240210Kratkoročne obveze420310Kratkotrajna imovina

920830Dugoročne obveze14201200Dugotrajna imovina

2007.2006.2007.2006.

PASIVAAKTIVA

a) Koliko iznosi vlasnička glavnica u 2006, a koliko u

2007. godini?

b) Koliko iznosi NRK u 2006, a koliko u 2007. godini?

Page 14: Bilanca – ponavljanje i zadaci

� Poduzeće raspolaže sljedećom aktivom i pasivom: novac 800, obveze prema dobavljačima 1300, zaliha robe 2000, oprema 1200 te obveze za kredite 500.

� Sastavite bilancu. Izračunajte koliko iznosi kapital.

� Neka je poduzeće prodalo robu u iznosu od 1000 za koju je dobilo gotovinu. Zalihe robe su se smanjile za 600. Poduzeće je smanjilo obveze prema dobavljačima za 100. Kako izgleda nova bilanca? Koliko iznosi kapital?

Page 15: Bilanca – ponavljanje i zadaci

� Poduzeće “Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću aktivu vrijednosti 3.000, kratkoročne obveze 1.300, a obveze za dugoročne kredite 5.000. Izračunajte temeljni kapital vlasnika i neto radni kapital.

Page 16: Bilanca – ponavljanje i zadaci

� Poduzeće ima strojeve za rad u vrijednosti od 30.000 kn. Prije više od godinu dana je kupilo obveznice u iznosu od 5.000 kn. Nadalje, zalihe su 8.000 kn, kratkotrajna potraživanja 8.000 kn, a novac 5.000 kn. Neto obrtni kapital iznosi 10.000 kn, a obveze za dugoročne kredite 7.000 kn.

� Sastavite bilancu. � Odgovorite koliko iznose sljedeće stavke: aktiva, kapital,

kratkotrajna imovina, dugotrajna imovina, dugoročno financiranje

Page 17: Bilanca – ponavljanje i zadaci

� Umjesto ‘???’ upišite odgovarajuće brojeve.

???

???Ukupna pasiva???Ukupna imovina

3258Zadržana dobit

1280Dividende

???Ukupne dugoročne obveze

???Ukupna fiksna imovina

3418Oprema

???Ukupne kratkoročne obveze

???Ukupna tekuća imovina

1110Zalihe

246Obveze za kredite1376Potraživanja

532Dobavljači320Gotovina

Page 18: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Sastavite bilancu za poduzeće “Vježba”d.o.o. na dan 31.12.2007, koristeći se sljedećim informacijama:

� Gotovina = 300.000� Patenti i prava = 775.000� Potraživanja od dobavljača = 700.000� Potraživanja od kupaca = 150.000� Fiksna imovina = 3.500.000� Zalihe = 425.000� Zadržana dobit = 2.150.000� Dugoročne obveze = 1.300.000� Emitirani kratkoročni vrijednosni papiri = 145.000

Page 19: Bilanca – ponavljanje i zadaci

� Poduzeće ima strojeve u vrijednosti od 100.000 kn. Poduzeće je dalo dugoročne kredite u iznosu od 20.000 kn. Ima kratkoročna dugovanja prema dobavljačima u iznosu od 25.000 kn, a obveze za kratkoročne kredite iznose 25.000 kn. Poduzeće je kupilo dionice (< 1 god) u iznosu od 30.000 kn, a dugoročne obveze za zajmove iznose 35.000 kn. Nadalje, poduzeće ima kratkotrajna potraživanja prema kupcima od 30.000 kn. Novac iznosi 5.000 kn, a izdalo je kratkoročne vrijednosne papire u iznosu od 17.500 kn. Pored toga, poduzeće ima obveze za poreze od 7.700 kn. Koliko iznosi kapital poduzeća, aktiva, kratkotrajna imovina, dugotrajna imovina? Može li poduzeće iz tekuće imovine podmirivati svoje tekuće obveze? Objasnite.

Page 20: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Sastavite bilancu poduzeća “Lupus” d.o.o.

A. Zgrada, strojevi, alati = 120.000B. Kredit kod lokalne banke podignut na rok otplate od

7 godina = 140.000C. Zalihe sirovina i gotovih proizvoda = 50.000D. Potraživanja od dobavljača = 25.000E. Novac na poslovnom računu = 35.000F. Novac u blagajni = 950G. Kupljena franšiza za poslovno savjetovanje = 5.000H. Osnivački izdaci = 1200I. Poslovni udio u drugom poduzeću (n>1) = 55.000J. Kupljene dionice (n<1) = 12.000K. Izdane obveznice (n>1) = 43.000L. Emitirani kratkoročni vrijednosni papiri = 5.150

Page 21: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Vježba – osječki poduzetnik

� Poduzetnik se bavi prodajom i ugradnjom plastične i aluminijske stolarije

� Započeo je s poslovanjem u prosincu 2002. godine, u kojoj nije imao vremena ostvariti značajnije poslovne rezultate

� Na kraju 2003. godine njegova je bilanca izgledala ovako:

Page 22: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Vježba – osječki poduzetnik

100333.477,97Ukupna pasiva100333.477,97Ukupna aktiva

56.777,44Ostale kratkoročne

obveze

68.813,77Kratkoročni krediti229.133,95Potraživanja od

kupaca

153.097,48Obveze prema

dobavljačima

21.645,21Novac na računu i

u blagajni

?278.688,69Kratkoročneobveze

?250.779,16Kratkotrajnaimovina

?32.189,28Dugoročneobveze

?22.600,00Temeljni kapital?82.698,81Dugotrajnaimovina

%Iznos u KnPASIVA%Iznos u KnAKTIVA

Page 23: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Vježba – osječki poduzetnik� Izračunajte odnose unutar bilance (%) i objasnite što iz

njih možete zaključiti� Kakav je odnos vlastitih sredstava i tuñih sredstava?� Je li dugotrajna imovina pokrivena dugoročnim

obvezama? Što to znači?� Koliki je neto radni kapital? Što to znači?� Koliki je odnos duga prema kapitalu? Izračunajte.� Kako ocjenjujete poslovanje ovog poduzetnika i biste li

mu (da ste kreditni referent) odobrili kredit u iznosu od 500.000 Kn?

� Kako bi izgledala njegova bilanca da mu se odobre kreditna sredstva koja bi uložio u kupovinu poslovnog prostora (420.000) i nabavu zaliha (80.000) Kn?

Page 24: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Timski zadatak

Proučite bilancu poduzeća “Poslovni pokloni”d.o.o. i odgovorite na sljedeća pitanja:◦ Što možete reći o dugotrajnoj imovini poduzeća?

◦ Od čega se sastoje obrtna sredstva?

◦ Koliko iznosi neto radni kapital?

◦ Koliki je iznos glavnice?

◦ Koliko je poduzeće zaduženo?

◦ Poštuje li se osnovno pravilo financiranja?

◦ Je li postignuta financijska ravnoteža?

◦ Kako biste ocijenili poslovanje ovog poduzeća kroz godine?

Page 25: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Poslovni pokloni d.o.o.

1.189.5911.159.602,651.024.742,63UKUPNA AKTIVA

53.201105.269,2772.221,04Gubitak iznad visine kapitala

34.61312.086,675.919,58IV. Novac na računu i u blagajni

987.24316.925,90-III. Financijska imovina

943.217,20870.220,51II. Potraživanja

104.48268.960,0965.146,18I. Zalihe

1.126.3381.041.189,86941.286,27KRATKOTRAJNA IMOVINA

10.05213.143,5211.235,32DUGOTRAJNA IMOVINA

(materijalna)

AKTIVA

2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija

Page 26: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Poslovni pokloni d.o.o.

1.189.5911.159.602,651.024.742,63UKUPNA PASIVA

1.189.5911.159.602,651.024.742,63KRATKOROČNE OBVEZE

66.269,05Gubitak tekuće godine

18.000,0018.000,00Preneseni gubitak

48.269,05Zadržana dobit

18.000,0018.000,0018.000,00Upisani kapital

000KAPITAL I REZERVE

PASIVA

2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija

Page 27: Bilanca – ponavljanje i zadaci

Pokloni pokloni d.o.o.

-33.048,23138.490,09GUBITAK NAKON

OPOREZIVANJA

52.068--DOBIT NAKON

OPOREZIVANJA

-33.048,23138.490,09Gubitak prije oporezivanja

52.068--Dobit prije oporezivanja

641.910568.816,75835.243,41UKUPNI RASHODI

693.978535.768,52696.753,32UKUPNI PRIHODI

7.065-2,82Izvanredni prihodi

1.28213.814,922.608,72Financijski rashodi

58145,301.217,80Financijski prihodi

640.628555.001,83832.634,69Poslovni rashodi

686.855535.623,22695.532,70Poslovni prihodi

2006. godina2005. godina2004. godinaPozicija