Click here to load reader

bezPieczeństwo na budowie Bezpieczeństwo techniczne na ... · PDF filebezPieczeństwo na budowie R yne K budowlany 11 ... ich zastosowania, a także ocena stanu technicznego, w tym

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of bezPieczeństwo na budowie Bezpieczeństwo techniczne na ... · PDF filebezPieczeństwo na...

PRzegld budowlany 10/2015

bezPieczestwo na budowieR

yn

eK

bu

do

wl

an

y

11

Znaczny odsetek urzdze eksploatowanych na pla-cach budw stanowi urzdzenia techniczne podle-gajce dozorowi technicznemu, w szczeglnoci urz-dzenia transportu bliskiego, podnoszce i przenoszce adunki oraz pracownikw w ograniczonym zasigu. Produkowane obecnie urzdzenia transportu bliskie-go eksploatowane na placach budw objte s po-stanowieniami dyrektyw europejskich, a w szczegl-noci dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Niektre z tych urzdze, takie jak podesty ruchome i dwi-gi budowlane towarowo-osobowe, uznane zostay w dyrektywie za maszyny mogce stwarza szcze-glne zagroenia. Ceny nowych urzdze zwikszaj atrakcyjno urz-dze uywanych, czsto eksploatowanych na polskich placach budw. S to wyroby wykonane wg rnych specyfikacji technicznych, zalenie od kraju pocho-dzenia. Do urzdze tych stosuje si Rozporzdze-nie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r.

w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bez-pieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.), ktre jest wdroeniem tzw. dy-rektywy narzdziowej (2009/104/WE).

Dozr techniczny nad urzdzeniami transportu bliskie-go wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321, ze zm.) oraz aktw wykonawczych do tej ustawy. Inspektorzy UDT wykonuj badania techniczne urzdze po pierwszym montau na da-nym obiekcie, a nastpnie badania okresowe i dora-ne kontrolne oraz eksploatacyjne, stosownie do poja-wiajcych si potrzeb. Istotnymi elementami bada technicznych s: oce-na poprawnoci montau urzdzenia w miejscu pra-cy i opracowanych przez eksploatujcego procedur organizacyjno-technicznych odnoszcych si do spe-

Bezpieczestwo techniczne na placach budwRobert chudzik, departament Koordynacji inspekcji, udt

PRzegld budowlany 10/2015

bezPieczestwo na budowieR

yn

eK

bu

do

wl

an

y

12

cyficznych warunkw eksploatacji oraz poprawno ich zastosowania, a take ocena stanu technicznego, w tym ocena stopnia zuycia poszczeglnych elemen-tw mogcych mie wpyw na bezpieczestwo eks-ploatacji. Inspektorzy sprawdzaj rwnie, czy eksplo-atujcy zrealizowa zalecenia z poprzednich bada. Ostatnim elementem bada technicznych s prby funkcjonalne potwierdzajce waciwe dziaanie me-chanizmw i elementw bezpieczestwa, w tym pr-by przecieniowe. Po wypadkach i awariach wykonywane s badania dorane, ktrych celem jest okrelenie przyczyn zda-rzenia, ocena stanu technicznego urzdzenia po zda-rzeniu oraz okrelanie dziaa majcych na celu zmini-malizowanie ryzyka wystpienia podobnego zdarzenia w przyszoci. Do urzdze transportu bliskiego przenoszcych a-dunki stosowany jest dodatkowy osprzt, taki jak: za-wiesia pozwalajce na sprzgnicie adunku z podno-szc go maszyn (objte postanowieniami dyrektywy maszynowej) i podwieszane do zblocza hakowego po-mosty (kosze) suce do podnoszenia pracownikw, ktrych wykorzystywanie w sytuacjach wyjtkowych dopuszcza dyrektywa narzdziowa. Zacznik C nor-my PN-ISO 12480-1: 2002 Dwignice. Bezpieczna eksploatacja. Cz 1: Postanowienia oglne okre-la wymagania w zakresie wyposaenia dwignicy, procedur eksploatacyjnych oraz projektowania i kon-struowania pomostw.Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z grud-nia 2009 r. rozrnia si dwie kategorie osprztu do podnoszenia osb: wymienne wyposaenie zespolo-ne z maszyn, podlegajce postanowieniom dyrek-tywy 2006/42/WE i osprzt nie zespolony z maszy-n, zawieszony na haku lub umocowany na widach; taki osprzt nie podlega postanowieniom dyrektywy 2006/42/WE, lecz jest objty dyrektyw narzdziow 2009/104/WE.Do drugiej z ww. kategorii naley zaliczy pomosty (ko-sze) podwieszone na hakach urzdze transportu bli-skiego. Odzwierciedleniem aktualnego stanu wiedzy w zakresie bezpieczestwa eksploatacji tych urzdze jest opracowana przez CEN norma EN 14502-1: 2005 Cranes Equipment for the lifting of persons Part 1: Suspended baskets, ktra powinna by stosowana jako uzupenienie normy PN-ISO 12480-1: 2002.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie do podnoszenia pracownikw maszyn przeznaczonych do transportu adunkw, np. podno-szenie pracownikw za pomoc pomostw zawieszo-nych na haku urawia wieowego. Z przepisw o do-zorze technicznym wynika obowizek uzyskania przez eksploatujcego zgody waciwej jednostki dozoru technicznego do takiego, niezgodnego z przeznacze-niem, wykorzystania urzdzenia. Pracodawca powi-nien ustali szczegowe warunki obsugi i nadzoru

nad prac tych maszyn, aby zapewni bezpiecze-stwo pracownikw. Techniczne i organizacyjne rodki zapewniajce waciwy poziom bezpieczestwa pod-czas wykonywania okrelonych prac oraz zakres od-powiedzialnoci poszczeglnych pracownikw powin-ny zosta okrelone w instrukcji, do ktrej pracownicy powinni si bezwzgldnie stosowa.

Osobnym problemem jest czsta na placach budw praca urawia wieowego z pojemnikiem do beto-nu wyposaonym w podest dla operatora pojemnika (szczeglny przypadek podnoszenia ludzi przy uy-ciu urawi). Opracowujc warunki pracy dla takiego przypadku, naley ograniczy ciar podnoszonego adunku do 80% dopuszczalnego udwigu urawia w caym zakresie jego zasigu (niezalenie od pra-widowego dziaania urzdze zabezpieczajcych uraw nie moe utraci statecznoci) i zminimalizo-wa drog, ktr bdzie przebywa operator pojem-nika na podecie.Eksploatacja urzdze transportu bliskiego na placu budowy powinna zosta uwzgldniona w informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia sporz-dzanej przez projektanta oraz w planie bezpiecze-stwa i ochrony zdrowia (planie bioz) sporzdzanym przez kierownika budowy. Plan powinien zawiera identyfikacj zagroe wynikajcych z wykonywa-nia prac budowlanych, ocen ryzyka ich wystpienia oraz wskazanie rodkw technicznych i organizacyj-nych niezbdnych dla zapewnienia waciwego po-ziomu bezpieczestwa. Szczeglnej uwagi wymaga praca urawi wieowych w warunkach kolizyjnych.aden producent i przepis nie jest w stanie do koca przewidzie, w jakich warunkach bdzie pracowao urzdzenie i jakie zagroenia moe stwarza. W zwiz-ku z tym konieczne jest opracowanie instrukcji pracy w warunkach kolizyjnych. Naley w niej opisa mo-liwe sytuacje niebezpieczne (kolizyjne), zidentyfiko-wa wynikajce z nich zagroenia, wykona analiz ryzyka ich wystpienia oraz okreli zakres odpowie-dzialnoci kierownika budowy, operatorw, sygnali-stw i hakowych. Istotnym elementem instrukcji jest szkic sytuacyjny zawierajcy wszystkie wystpuj-ce elementy kolizji, lokalizacj urawia i innych urz-dze oraz usytuowanie i opis rodkw technicznych niezbdnych dla zapewnienia bezpiecznej pracy. Pra-cownicy powinni bezwzgldnie stosowa si do po-stanowie takiej instrukcji.

Prowadzone przez UDT analizy nieszczliwych wy-padkw potwierdzaj, e kluczowe znaczenie w bez-piecznej eksploatacji urzdze maj kompetencje operatorw i osb konserwujcych urzdzenia tech-niczne. Osoby te musz posiada kwalifikacje spraw-dzone przez UDT.

Bezpieczestwo urzdze technicznych na placach budw - urawie wieowe i samojezdneW 2014 r. przy obsudze urawi objtych penym dozorem technicznym, z przyczyn innych ni czynniki zewntrzne, doszo do 11nieszczliwych wypadkw i 10 niebezpiecznych uszkodze, w wyniku ktrych 1 osoba poniosa mier, a 12 odnioso obraenia ciaa.

Jak wykazuj coroczne analizy wypadkw opracowywane przez Urzd Dozoru Technicznego, ponad 90 proc. nieszczliwych wypadkw i niebezpiecznych zdarze jest spowodowanych przez tzw. czynnik ludzki. To rezultat zej organizacji pracy i lekcewaenia zasad BHP. Przeprowadzane badania techniczne wskazuj jednoznacznie, e urzdzenia techniczne podlegajce dozorowi technicznemu zawodz niezwykle rzadko, a odpowiedzialno za nieszczliwe wypadki w zdecydowanej wikszoci ley po stronie eksploatujcego i uytkownika.

Dostrzegajc problem w obszarze niewaciwej eksploatacji urzdze technicznych, Urzd Dozoru Technicznego, instytucja odpowiedzialna spoecznie, dbajca o jak najwyszy poziom bezpieczestwa technicznego w Polsce, prowadzi oglnopolskie dziaania edukacyjno-prewencyjne w celu poprawy bezpieczestwa pracy i minimalizacji zagroe zwizanych z uytkowaniem urzdze technicznych.

Z myl o orodkach szkoleniowych i przedsibiorcach eksploatujcych urawie budowalne eksperci Urzdu Dozoru Technicznego opracowali materiay edukacyjne suce podnoszeniu poziomu kultury technicznej i wiedzy uytkownikw o zagroeniach zwizanych z eksploatacj urawi budowlanych.

Obejrzyj film! Przeczytaj broszur! Powie plakat!

Zamw bezpatny pakiet szkoleniowy przygotowany przez ekspertw UDT:

[email protected]/UDT.Bezpieczenstwo.Techniczne

@UrzadDozoruTech

202x285_dzwigi_BTW.indd 1 2015-09-09 11:00:46

Search related