of 44 /44
BEOSOUND OUVERTURE 1 BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD- afspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres hvor som helst De ønsker musik – på væggen med det specielt konstruerede vægbeslag, på den specielle Stand, eller på et bord eller en hylde. Hver gang De rækker hånden frem for at betjene BeoSound Ouverture, åbner glaslågerne sig som ved et trylleslag og lokker Dem ind i musikkens verden… Betjeningsvejledning PRINCIPLES OF OPERATION

Betjeningsvejledning - Microsoft... · 2020. 4. 6. · 2 Denne betjeningsvejledning beskriver hvordan De betjener musiksystemet BeoSound Ouverture. De funktioner der er beskrevet

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Betjeningsvejledning - Microsoft... · 2020. 4. 6. · 2 Denne betjeningsvejledning beskriver...

 • B E O S O U N D O U V E R T U R E 1

  BeoSound Ouverture er et fuldt

  integreret musiksystem med radio, CD-

  afspiller og kassettebåndoptager i ét.

  Systemet kan placeres hvor som helst

  De ønsker musik – på væggen med

  det specielt konstruerede vægbeslag,

  på den specielle Stand, eller på et

  bord eller en hylde.

  Hver gang De rækker hånden frem

  for at betjene BeoSound Ouverture,

  åbner glaslågerne sig som ved et

  trylleslag og lokker Dem ind i

  musikkens verden…

  Betjeningsvejledning

  P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N

 • 2

  Denne betjeningsvejledning beskriver hvordan Debetjener musiksystemet BeoSound Ouverture. Defunktioner der er beskrevet i denne vejledning, erledsaget af en række knapper, som, trin for trin,leder Dem gennem betjeningen.

  BeoSound Ouverture kan anvendes sammen meden række forskellige aktive Bang & Olufsenhøjttalere, eller det kan anvendes som musik-center i et Bang & Olufsen AV-system. Dennevejledning dækker begge situationer.

  Bemærk: Oplysninger om opstilling ogvedligeholdelse, finder De i Opstillings-vejledningen, som også følger med BeoSoundOuverture.

  Pas godt på Opstillingsvejledningen. De får brugfor oplysninger heri om rengøring og vedlige-holdelse, og hvis De fremover flytter eller ændrerpå Deres BeoSound Ouverture opstilling.

 • I N D H O L D 3

  4 Alle muligheder åbne

  6 Betjeningsprincipper

  9 Sådan betjener De radioen

  15 Sådan betjener De CD-afspilleren

  21 Sådan betjener De kassette-

  båndoptageren

  27 Tidsprogrammering

  33 Værd at vide

  40 Fjernbetjening

  Betjening af BeoSound Ouverture

  i et linkrum med Beo4

  Bemærk: Ved starten af hvert hovedafsnit er deren detaljeret indholdsfortegnelse.

 • 4 A L L E M U L I G H E D E R Å B N E

  Deres BeoSound Ouverture musik-system er alsidig, levende… ogpåvirkelig!

  De kan flytte rundt med hele systemetefter behag, og placere det på ethvilket som helst sted – på væggenmed det specielt konstruerede væg-beslag, på bordet eller på den specielleStand.

  Men uanset hvor De placerer DeresBeoSound Ouverture, vil det altidreagere på Deres mindste vink.

  Så snart De rækker hånden frem for atrøre ved betjeningspanelet, glider glas-lågerne automatisk til side og afslørermusiksystemet, som gemmer sigbagved.

 • 5

 • 6 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R

  Den øverste del indeholder CD-holderen. CD’en holdes på pladsmed et låg, som kan løftes ogsænkes ved at trykke på knappenLOAD (øverste knap i højre side).CD’er skal altid placeres medtekstsiden udad!

  Midterste del indeholder displayetog knapperne til betjening afsystemet.

  Stik til hovedtelefon.

  Radioen i BeoSound Ouverture erkun synlig når den bruges. Displayetgiver da oplysning omradioprogrammer.

  Nederste del er til kassettebånd.Kassetter skal lægges i medbåndåbningen nedad!

 • 7

  StatusdisplayDisplayet fortæller hvilken kilde derspiller, og hvilken betjening der er igang.

  TaltasterMed taltasterne kan De vælgeradioprogramnumre og vælgebestemte musikstykker på enCD eller et bånd.

  De åbne låger giver adgang tilbetjeningspanelet og displayet…

  LydreguleringMed ∧ og ∨ kan De hæve og sænkelydstyrken.

  Sekundære funktionerKnapperne i venstre side påbetjeningspanelet giver adgangtil alle sekundære funktioner isystemet: Indstilling ognavngivning af radiostationer,styring af båndet, program-mering af en afspilningsrække-følge på CD-afspilleren, regu-lere lyd, programmere ‘Timer’funktionen, o.s.v…

  De tre knapper med grøn tekstbruges kun, når De optager påbånd.

  Primære funktionerKnapperne i højre side giver adgang til alleprimære funktioner i systemet:

  RADIO, CD eller TAPE: spiller radio, CD eller bånd.AUX: tænder Bang & Olufsen ekstraudstyr.MUTE: fjerner lyden i højttalerne og bringer dentilbage igen.•: slukker BeoSound Ouverture (Stand-by).

  Med step-knapperne (� �) og spole-knapperne(ss tt), kan De springe gennem radio-programmer eller spole gennem musikstykker.

  Knapperne REPEAT og RANDOM betjenerfunktionerne ‘gentage’ og ‘afspilning i tilfældigrækkefølge’ i CD-afspilleren.

  Udførlige betjeningsinstruktionerfinder De under de pågældendeafsnit i denne vejledning.

 • N O T A T E R8

 • 9S Å D A N B E T J E N E R D E R A D I O E N

  10 Skifte displayvisninger

  11 Spille radioprogrammer

  12 Fastindstilling af radiostationer

  13 Liste over radioprogrammer

  Sletning af fastindstillede

  stationer

  14 Finindstilling af radiostationer

  Mono/stereomodtagelse

  Bemærk: For at radioen kan opfange de radio-stationer, der er til rådighed i Deres område, skalDe foretage korrekt FM og AM antennetilslutningtil BeoSound Ouverture. De finder yderligereoplysninger om antennetilslutning i opstillings-vejledningen.

 • S Å D A N B E T J E N E R D E R A D I O E N10

  Tænder radioen

  Tryk gentagne gange for at skiftemellem radioens displayvisninger

  RADIO

  Skifte displayvisninger

  Displayet kan give Dem tre forskelligetyper information om det radio-program De lytter til:

  •Programnavn*•Programnummer•Radiofrekvens

  For at skifte fra den ene displayvisningtil den næste, skal De trykke påknappen DISPLAY gentagne gange,mens radioen spiller.

  Den valgte displayvisning for radioenbibeholdes, indtil De vælger en andenmed knappen DISPLAY.

  Displayet viser programnavn*

  Displayet viser programnummer

  Displayet viser radiofrekvens

  * Værd at vide om RDS…For at De kan navngive Deres radioprogrammer,skal Deres radio være forsynet med RDS-funktionen, der er ekstra tilbehør til BeoSoundOuverture.

  RDS-funktionen giver Dem mulighed for at giveDeres radioprogrammer et kort navn efter egetvalg. Hvis De ikke selv har givet et program etnavn, vises programmets eget navn istedet,forudsat at navnet udsendes af stationen.

  På denne måde giver RDS-funktionen Demmulighed for at huske en station, ikke blot veddens programnummer, men også ved et eventueltnavn.

  DISPLAY

  derefter

 • B E O C E N T E R 9 3 0 0 11

  Spille radioprogrammer

  De tænder radioen ved blot at trykkepå knappen RADIO. Det program Delyttede til sidst, begynder at spille ogdisplayet viser RADIO efterfulgt af etprogramnummer.

  Hvis De har givet programnummeret etnavn, eller hvis radiostationen De lyttertil, udsender et navn af dens eget, viserdisplayet navnet istedet*.

  For at skifte til et andet program, kanDe enten bruge step-knapperne � eller�, eller De kan indtaste nummeret fordet program De ønsker, ved hjælp aftaltasterne.

  Tænder radioen

  For at springe gennemradioprogrammerne

  Eller indtast nummeret for detradioprogram De ønsker (1-30)

  Hæver lydstyrken

  Sænker lydstyrken

  Fjerner øjeblikkelig lyden frahøjttalerneTryk igen for at få lyden tilbage

  Slukker systemet (Stand-by)

  MUTE

  RADIO

  eller

  * Bemærk: For at kunne navngive programmer,skal Deres radio være forsynet med RDS-funktion,som beskrevet på side 10.

  0

  9

  til

  Hvis De vælger en anden kilde, slukkerradioen automatisk. For at slukke helesystemet, trykker De på knappen •.

  Bemærk: For at kunne vælge et radioprogram,som beskrevet her, skal De først stille ind på allede radiostationer, der er til rådighed i Deresområde og fastindstille dem på egneprogramnumre. Se hvordan på de næste par sider.

 • > Sådan betjener De radioen12

  Fastindstilling af radiostationer

  For at kunne bruge radioen, sombeskrevet på foregående side, skal Deførst stille ind på Deres foretrukneradiostationer og fastindstille dem påegne programnumre.

  De kan fastindstille op til 30 forskelligeradiostationer, og hvis Deres radio erforsynet med RDS-funktion, kan Deogså give hvert program et kort navn,efter eget valg.

  Knappen TUNE giver adgang til atfastindstille radiostationer. Når De hartrykket TUNE, foregår fastindstillingenaf en radiostation, som en samtale meddisplayet på BeoSound Ouverture:

  Displayet beder Dem om at gørenoget. Tryk derefter � eller � for at fåvist andre valgmuligheder. Når Detrykker PLAY, godkender De denoplysning, der netop vises i displayet.

  Indstillingsproceduren fører Demgennem 5 stadier…

  1. Først skal De vælge det frekvensbånd Deønsker at indstille på – FM eller AM.

  2. Derefter kan De lade radioen søge efter enstation ved at trykke � eller �. Søgningenstopper ved den første station, der giver etacceptabelt signal. Hvis det ikke er den station,De ønsker, skal De blot trykke � eller � igenfor at fortsætte søgningen.

  3. Når De har fundet en station, skal Defastindstille den på et programnummer.Displayet tilbyder Dem automatisk et ledigtprogramnummer, men De kan vælge et andet,hvis De ønsker det. Hvis nummeret i displayetblinker, betyder det, at den station De harfundet, allerede er fastindstillet én gang – ogpå dette programnummer.

  4. Derefter kan De, hvis De ønsker det, give detnye radioprogram et kort navn (8 karakterer)efter eget valg*, eller De kan springenavngivningsfunktionen over, ved at trykkePLAY – i dette tilfælde kommer i stedet for detnavn frem, der udsendes af radiostationen(hvis den har et navn), når De spillerradioprogrammet*.

  5. Til sidst skal De fastindstille det nyeradioprogram, sammen med alle deoplysninger De har indtastet om programmet.

  * Bemærk: Denne funktion er kun til rådighed,hvis Deres radio er forsynet med RDS-funktion.Der er yderligere oplysninger herom på side 10.

  Bemærk: Hvis en station trænger til finindstilling,eller hvis De ønsker at skifte lydtype(mono/stereo) på et radioprogram, finder Deoplysninger herom på side 14.

  Tænder radioen

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Skifter fra FM til AM, eller omvendt

  For at godkende FM eller AM

  For at søge efter en radiostation –opad eller nedad på frekvensbåndet

  For at godkende den station De harfundet

  For at skifte det viste program-nummer (1-30), hvis De ønsker det

  For at fastindstille radiostationen pådet viste programnummer

  Hvis De ønsker at navngive*programmet:Viser karaktererne én efter én

  Flytter til næste karakterfelt, fremadeller tilbage

  Fortsæt på denne måde med atskrive navnet…

  Fastindstiller det nye radioprogram

  RADIO

  TUNE

  derefter

  PLAY

  derefter

  PLAY

  derefter

  PLAY

  PLAY

  derefter

  eller

  eller

  eller

  ellertt

  ss

 • 13

  Noter Deres fastindstillederadiostationer her

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  Sletning af fastindstillederadioprogrammer…Hvis De ønsker at slette (annullere) enaf Deres fastindstillede radiopro-grammer, kan De gøre dette ved hjælpaf knappen SETUP. Til højre på denneside, kan De se hvordan…

  Når programnummeret er slettet, viserdisplayet CLEARED.

  Skift til det radioprogram, De ønskerat slette,for eksempel program nummer 5

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Tryk to gange, indtil displayet viserCLEAR?

  For at bekræfte at De ønsker atslette (annullere) radioprogrammet

  RADIO

  5

  derefter

  PLAY

  derefter

  SETUP

  derefter

 • > Sådan betjener De radioen14

  Finindstilling af radiostationer

  Hvis lyden fra en radiostation ikkekommer klart igennem, kan det skyldesat stationen bør finindstilles.

  Finindstillingsfunktionen giver Demmulighed for at søge langsomt gennemfrekvenserne, eller flytte en station lidtvæk fra sin frekvens, på grund af støj imodtagelsen.

  For at gøre dette, følger De blotinstruktionerne til venstre herfor og Deskal lytte omhyggeligt, når De går igang…

  Mono/stereomodtagelse

  Den aktuelle indstilling vises i displayet – stereoeller mono.

  Hvis De har stillet ind på en FM-station,der sender i stereo, fastindstilles dettesignal, sammen med radioprogrammet.

  Systemet skifter automatisk til mono-lyd, hvis stereosignalet ikke er kraftignok til at give en acceptabel lyd.

  De kan imidlertid tilsidesætte denneautomatiske funktion og vælge monoeller stereo manuelt. Til venstre pådenne side, kan De se hvordan…

  Skift til det programnummer Deønsker,for eksempel program nummer 5

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Tryk to gange for at få vist denaktuelle indstilling (mono/stereo)

  For at skifte fra mono til stereo elleromvendt

  For at fastindstille den nye indstillingpå programnummeret

  Skift til det radioprogram De ønskerat finindstille,for eksempel program nummer 5

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Tryk igen for at få adgang tilfinindstillingsfunktionen

  Finindstiller mod en højere ellerlavere frekvens

  For at fastindstille finindstillingen

  RADIO

  5

  derefter

  TUNE

  TUNE

  PLAY

  derefter

  derefter

  eller

  RADIO

  5

  derefter

  TUNE

  PLAY

  derefter

  derefter

  TUNE

  PLAY

  PLAY

 • 15S Å D A N B E T J E N E R D E C D - A F S P I L L E R E N

  16 CD’en lægges i

  Skifte displayvisninger

  17 Afspilning af en CD

  18 Afspilning i tilfældig rækkefølge

  Uafbrudt afspilning

  19 Programmere en

  afspilningsrækkefølge

 • S Å D A N B E T J E N E R D E C D - A F S P I L L E R E N16

  CD’en lægges i

  Skifte displayvisninger

  Når De trykker på knappen LOAD,vipper CD-holderen op. De kan nufjerne den CD, der er i, og lægge enanden i. CD’en skal altid lægges i medtekstsiden udad!

  Når De trykker LOAD igen, vipperholderen ned. De kan også trykke påknappen CD for at vippe holderen nedog straks starte afspilning af CD’en.

  Displayet kan give Dem tre forskelligetyper information om, hvor De er påCD’en:

  •Musiknummer•Forløbet spilletid•Resterende spilletid

  For at skifte fra den ene displayvisningtil den anden, skal De trykke gentagnegange på knappen DISPLAY, mensCD’en spiller.

  Den valgte displayvisning for CD’enbibeholdes, indtil De vælger en andenmed knappen DISPLAY.

  Musiknummer

  Hæver eller sænker holderen, derholder CD’en på plads

  Starter afspilning af en CD

  Tryk gentagne gange for at skiftemellem forskellige displayvisninger

  Bemærk: Hvis De efterlader holderen ståendeåben, lukkes det automatisk efter 5 minutter.

  Forløbet spilletid for det aktuelle nummer

  Resterende spilletid for hele CD’en

  LOAD

  CD

  derefterDISPLAY

 • 17

  Afspilning af en CD

  Når De trykker på knappen CD for atstarte afspilningen, registreres al infor-mation på CD’en først, f.eks. det totaleantal musiknumre. Derefter starterafspilning af CD’en fra begyndelsen.

  Mens CD’en spiller, kan De springegennem musiknumrene, ved at brugestep-knapperne � eller � eller De kanbruge taltasterne til at indtastenummeret på det musikstykke, Deønsker at høre.

  Ved at trykke tt eller ss, kan De søgeefter en bestemt musikpassage påCD’en (fremad eller tilbage) – påsamme måde, som når De spolerfremad på et kassettebånd.

  Søgningen fortsætter så længe Deholder fingeren på knappen – med lavhastighed til at begynde med, og efter3 sekunder med høj hastighed. Når Defjerner fingeren fra knappen,fortsætter afspilningen. Hvis CD’en vari pause, da De startede søgningen, gården i pause igen.

  Med knapperne PAUSE og PLAY, kanDe til hver en tid standse (pause) CD’enog fortsætte afspilning.

  Når CD’en er spillet færdig, standserCD-afspilleren og venter på en nyordre.

  Hvis De vælger en anden kilde, stopperCD-afspilleren automatisk. For atslukke hele systemet, trykker De påStand-by knappen •.

  Bemærk: Hvis De forlader CD-afspilleren i pauseeller stoppet i mere end 30 minutter, slukkersystemet automatisk.

  Spiller CD’en De har lagt i

  For at spille det næste musiknummer

  For at spille det aktuellemusiknummer igenTryk to gange for at spilleforegående musiknummer

  Eller, indtast nummeret på detmusikstykke, De ønsker at høre,f.eks. 10

  Hold knappen nede for at søgefremad mod slutningen af CD’en

  Hold knappen nede for at søgetilbage mod starten af CD’en

  For at standse (pause) afspilningen

  For at fortsætte afspilningen

  Hæver lydstyrken

  Sænker lydstyrken

  Fjerner øjeblikkelig lyden frahøjttalerneTryk igen for at få lyden tilbage

  Slukker systemet

  CD

  PAUSE

  MUTE

  PLAY

  eller

  tt

  ss

  0

  1

 • > Sådan betjener De CD-afspilleren18

  Afspilning i tilfældig rækkefølge

  Uafbrudt afspilning

  Funktionen Random Play, afspilning itilfældig rækkefølge, giver Dem mulig-hed for at afspille musiknumrene på enCD i tilfældig rækkefølge. For at gøredette, skal De trykke på knappenRANDOM.

  Når De trykker RANDOM, kommer denaktuelle indstilling frem i displayet. Forat skifte fra den ene indstilling til denanden, trykker De blot RANDOM igen.

  Når alle musiknumrene på CD’en erspillet – i tilfældig rækkefølge,standser CD-afspilleren og venter på enny ordre.

  Gentagefunktionen giver Dem mulig-hed for at spille den samme CD, uafbrudt i op til 12 timer. KnappenREPEAT giver adgang til dennefunktion.

  Når De trykker REPEAT, kommer denaktuelle indstilling frem i displayet. Forat skifte fra den ene indstilling til denanden, trykker De blot REPEAT igen.

  Efter 12 timers uafbrudt afspilning,slukker systemet automatisk.

  Bemærk: Gentagefunktionen forbliver koblet til i12 timer, eller indtil De skifter den med knappenREPEAT, eller indtil De slukker systemet.

  Repeat-funktionen er koblet til

  Tryk mens CD’en spiller, for at få denaktuelle indstilling frem i displayet

  Tryk igen for at koble Random Playfunktionen (afspilning i tilfældigrækkefølge) til eller fra

  Tryk mens CD’en spiller, for at få denaktuelle indstilling frem i displayet

  Tryk igen for at koblegentagefunktionen til eller fra

  Repeat-funktionen er koblet fra

  Random Play funktionen er koblet til

  Random Play funktionen er koblet fra

  RANDOM

  Bemærk: Når De afspiller musiknumre i tilfældigrækkefølge, kan displayet ikke indstilles til at viseresterende spilletid.

  Bemærk: Funktionen forbliver koblet til, indtil Detrykker på RANDOM, eller indtil De slukkersystemet.

  RANDOM

  derefter

  REPEAT

  REPEAT

  derefter

 • 19

  Programmere en afspilningsrækkefølge

  De kan programmere CD-afspilleren til,enten at spille bestemte musiknumrepå den CD De har lagt i, eller at ude-lade visse musiknumre.

  For at gøre dette, skal De starte afspil-ningen af CD’en. Hvis De ikke ønskerafspilningen skal fortsætte, mens Deprogrammerer afspilningsrækkefølgen,trykker De PAUSE.

  Med knappen SELECT, vælges demusiknumre, De ønsker at tage med irækkefølgen og med knappen REJECT,udelades de musiknumre, De ikkeønsker at have med. Displayet vil ledeDem gennem programmeringen.

  Tryk PLAY (eller CD) for at starteafspilning af den programmeredeafspilningsrækkefølge – i numeriskrækkefølge.

  CD-afspilleren gemmer afspilnings-rækkefølgen, indtil De tager CD’en ud.Men De kan også selv slette (annullere)rækkefølgen, ved at holde knappenREJECT trykket ned i to sekunder (mensCD’en spiller).

  Bemærk: Ved hjælp af step-knapperne � eller �,kan De springe gennem musiknumrene irækkefølgen, som De ønsker.

  Hver gang De trykker SELECT eller REJECT, bederdisplayet Dem om at indtaste et musiknummer.

  Displayet viser SELECTED (valgt) eller REJECTED(udeladt), som tegn på at CD-afspilleren gemmermusiknummeret. Tryk derefter SELECT ellerREJECT igen, for at indtaste det næstemusiknummer, De ønsker at vælge (eller udelade)i Deres afspilningsrækkefølge.

  Starter afspilning af CD’en

  For at standse (pause) CD-afspilleren

  Start derefter med at programmereafspilningsrækkefølgen…

  For at vælge et musiknummer

  Indtast det musiknummer De ønsker,f.eks. 10

  For at udelade et musiknummer

  Indtast det musiknummer, De ønskerat udelade, f.eks. 11

  Fortsæt på denne måde med atvælge eller udelade musiknumre

  Starter afspilning af denprogrammerede rækkefølge

  Sletter en programmeret afspilnings-rækkefølge (holdes nede i tosekunder)

  CD

  PAUSE

  derefter

  SELECT

  derefter

  REJECT

  derefter

  PLAY

  CD

  REJECT

  eller

  eller

  0

  1

  1

  1

 • N O T A T E R20

 • 21S Å D A N B E T J E N E R D E K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N

  22 Båndet lægges i

  Skifte displayvisninger

  23 Afspilning af et bånd

  24 Optagelse på bånd

  25 Optage bestemte musiknumre fra

  en CD

  26 Sådan bruger De Dolby NR

  støjreduktion

  Slette automatisk båndvending

 • S Å D A N B E T J E N E R D E K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N22

  Båndet lægges i

  Skifte displayvisninger

  Båndkassetten skal lægges i med bånd-åbningen nedad – og med side A udad.

  Sæt øverste del af båndkassetten iførst, og skub derefter til nederstehalvdel af båndkassetten, indtil den erkorrekt anbragt i kassetteholderen.

  Displayet kan give Dem to forskelligetyper information om, hvor De er på etbånd:

  •Musiknummer•Tællerposition

  For at skifte fra den ene displayvisningtil den anden, skal De trykke påknappen DISPLAY, mens båndet spiller.

  Den valgte displayvisning for kassette-båndoptageren bibeholdes, indtil Devælger en anden med knappenDISPLAY.

  Bemærk: Kassettebåndoptageren kan kun findede enkelte musiknumre på båndet, hvis de eradskilt af en pause på mindst 3 sekunder.

  Bemærk: Når båndet lægges i, vedkassettebåndoptageren ikke, hvor mangemusiknumre det indeholder, eller hvilket nummerder netop spiller og der er derfor ikke nogenangivelse af musiknummer i displayet.

  Starter afspilning af båndet

  Tryk gentagne gange for at skiftemellem kassettebåndoptagerensdisplayvisninger

  Når De tager båndet ud, skal De tagefat på siden af båndkassetten – lidtunder midten – og let, men fast,trække kassetten udad.

  Bemærk: Kassettebåndoptageren indstiller sigautomatisk til den type bånd De anvender: jern,krom eller metal.

  Musiknummer

  Tællerposition

  Det er kun, hvis De beder om et bestemt musik-nummer, at kassettebåndoptageren begynder atregistrere musiknumre: Båndet spoles tilbage tilbegyndelsen og derefter fremad, indtil kassette-båndoptageren finder det nummer, De beder om.

  Når båndet er spillet igennem første gang, vedkassettebåndoptageren nøjagtig, hvor mangemusiknumre det indeholder. Når De herefterbeder om et bestemt musiknummer, begynderden straks at spole båndet, indtil den finder detmusiknummer, De har bedt om.

  Bemærk: På samme måde vil tælleren altid starteved 0000, når De lægger et bånd i, også selv omdet er løbet halvt igennem. Hvis De ønsker atkende den rigtige tællerposition, skal De spolebåndet tilbage til begyndelsen, før De starterafspilning eller optagelse.

  TAPE

  derefterDISPLAY

 • 23

  Afspilning af et bånd

  Knappen TAPE starter kassettebånd-optageren. Hvis De trykker TAPE ogderefter 1, spoles båndet tilbage tilbegyndelsen og afspilningen startermed det første musiknummer påbåndet.

  Båndoptageren vender automatiskbåndet, når første side løber ud, ogfortsætter afspilning i løbet af etsekund. Hvis De vil “vende” båndet forat spille den anden side, skal De blottrykke TURN.

  Mens båndoptageren spiller, kan Despringe gennem musiknumrene påbåndet, ved hjælp af step-knapperne �eller �, eller De kan indtaste detnøjagtige nummer for det musikstykke,De ønsker at høre, ved hjælp af tal-tasterne.

  De kan også spole båndet tilbage ellerfremad til en bestemt position. For atgøre dette, skal De trykke ss eller tt.Når båndet er på det ønskede sted, kanDe trykke PAUSE for at standse (pause)båndoptageren, eller trykke PLAY forat fortsætte afspilningen.

  Når De afspiller bånd, bruges knap-perne PAUSE og PLAY til at standse(pause) båndoptageren og til at fort-sætte afspilningen, når som helst Deønsker det.

  Når båndet er spillet igennem, vilbåndoptageren standse og vente på enny ordre.

  Hvis De vælger en anden kilde, slukkerkassettebåndoptageren automatisk.For at slukke hele systemet, skal Detrykke på Stand-by knappen •.

  Bemærk: Hvis kassettebåndoptageren efterlades ipause i mere end 30 minutter, slukker denautomatisk.

  Starter afspilning af det bånd, Dehar lagt i

  Tryk 1 for at starte afspilningen frabegyndelsen af båndet

  “Vender” båndet og starterafspilning af den anden side

  For at spille det næste musiknummer

  For at spille det aktuellemusiknummer igenTryk to gange for at afspilleforegående musiknummer

  Eller, indtast det nøjagtige nummerfor det musikstykke, De ønsker athøre, f.eks. 10

  Spoler båndet tilbage

  Spoler båndet fremad

  For at standse (pause)kassettebåndoptageren

  For at fortsætte afspilning

  Hæver lydstyrken

  Sænker lydstyrken

  Fjerner øjeblikkelig lyden frahøjttalerneTryk igen for at få lyden tilbage

  Slukker systemet

  TAPE

  TURN

  eller

  PAUSE

  PLAY

  MUTE

  eller

  derefter

  tt

  ss

  0

  1

 • > Sådan betjener De kassettebåndoptageren24

  Tænd den kilde De ønsker atoptage, for eksempel radio

  For at gøre kassettebåndoptagerenklar til optagelse

  Tryk igen for at starte optagelsen

  For at standse (pause) optagelsen

  Der indsættes nu en pause på 4sekunder på båndet

  For at fortsætte optagelsen

  For at stoppe optagelsen og f. eks.for at vende tilbage til at betjeneradioen

  På et hvilket som helst tidspunkt, førDe stopper kassettebåndoptageren,kan De…

  Trykke for at komme tilbage til detsted, hvor optagelsen startede

  Optagelse på bånd

  De knapper, De skal bruge for atoptage på bånd, er de tre knappermed grøn tekst: RECORD, PAUSE ogRETURN.

  Når BeoSound Ouverture spiller, kanDe øjeblikkelig starte optagelse på etbånd i kassettebåndoptageren, blotved at trykke to gange på knappenRECORD.

  Det første tryk på RECORD gør kasset-tebåndoptageren klar til optagelse.Systemet er klar til optagelse, nårdisplayet skiftevis viser RECORD og denkilde De lytter til.

  Det næste tryk på RECORD starteroptagelsen.

  De kan standse optagelsen når somhelst ved at trykke på den grønne knapPAUSE. Kassettebåndoptagerenindsætter automatisk en pause på 4sekunder på båndet.

  Tryk derefter RECORD igen for atfortsætte optagelsen, eller tryk på enanden kildeknap, for eksempel RADIO,for helt at stoppe optagelsen og slukkekassettebåndoptageren.

  Hvis De trykker på knappen RETURNunder en optagelse, eller når De harstandset en optagelse (pause), spolerkassettebåndoptageren båndet tilbagetil det sted, hvor Deres optagelsestartede – det vil sige tilbage til detsted, hvor De trykkede RECORD sidst.

  De kan så afspille det, De lige haroptaget (tryk TAPE), eller De kanfortryde Deres optagelse, ved blot attrykke RECORD igen, for at optagenoget andet.

  Værd at vide…• Før De starter med at optage, skal De huske at

  indstille Dolby NR funktionen og denautomatiske båndvendingsfunktion, som Deforetrækker det. Se side 26.

  • Optageniveauet reguleres automatisk, hvilketsikrer, at Deres bånd ikke overstyres.

  • For at kassettebåndoptageren kan registreremusiknumrene på båndet under afspilning, erdet vigtigt, at der indsættes en pause på 4sekunder mellem optagelserne.

  • Når den kilde, De optager stopper (f.eks. CD-afspilleren), standser kassettebåndoptagerenogså, helt automatisk.

  • Hvis båndet løber ud, går kassettebånd-optageren ud af optagefunktionen og denkilde De optager stopper samtidig. Hvissystemet ikke modtager en ny instruktion,slukker det automatisk efter 30 minutter.

  Bemærk: I nogle lande er det forbudt atoverspille præindspillet materiale.

  RADIO

  RECORD

  derefter

  RECORD

  PAUSE

  derefter

  RECORD

  derefter

  RADIO

  RETURN

  eller

 • 25

  Optage bestemte musiknumre fra en CD

  Systemet giver Dem også mulighed forat starte optagelse fra et bestemtmusiknummer på en CD.

  Hvis De trykker RECORD mens CD-afspilleren spiller, standser den (pause).De kan derefter indtaste nummeret pådet musikstykke, De ønsker atoptagelsen skal starte fra.

  Når De derefter trykker RECORD igen,starter kassettebåndoptagerenoptagelsen og CD-afspilleren begynderat spille det musiknummer, De harvalgt.

  Ved slutningen af musiknummeret,eller senere, hvis De vil, kan De trykkepå den grønne knap PAUSE, for atstandse (pause) optagelsen.

  Tryk derefter, for eksempel CD, for atslukke kassettebåndoptageren ogvende tilbage til at lytte til CD’en.

  Bemærk: På foregående side finder De yderligereoplysninger om optagelse på bånd.

  Starter afspilning af CD’en

  For at gøre kassettebåndoptagerenklar til optagelse

  CD-afspilleren standser (pause)…

  Indtast nummeret på det musik-stykke De ønsker, for eksempelnummer 10

  Tryk igen for at starte optagelse afdet musiknummer, De har valgt

  Ved slutningen af musiknummeret(eller senere)…

  For at standse (pause) optagelsen

  De kan nu indtaste et nyt nummerog trykke RECORD for at fortsætteoptagelsen, eller De kan trykke CDfor helt at stoppe optagelsen

  CD

  RECORD

  derefter

  0

  RECORD

  PAUSE

  derefter

  1

 • > Sådan betjener De kassettebåndoptagere26

  Tryk, mens båndet spiller, for at seden aktuelle indstilling

  Tryk igen for at skifte Dolby NRfunktionen fra ON (koblet til), tilOFF (koblet fra), eller omvendt

  Dolby NR indstilles automatisk påON (koblet til) under optagelse.

  Sådan bruger De Dolby NR* støjreduktion

  Slette automatisk båndvending

  BeoSound Ouverture er forsynet medDolby B NR støjreduktionssystem. Frafabrikken er funktionen koblet til.

  Hvis De ønsker at ændre denneindstilling, kan De gøre dette ved attrykke på knappen NR. Derefter viserdisplayet den aktuelle indstilling. TrykNR igen for at skifte fra ON (koblet til),til OFF (koblet fra), eller omvendt.

  Bemærk: Dolby NR systemet reducererbaggrundsstøjen på Deres bånd. Hvis et bånd eroptaget med Dolby NR systemet koblet til, skaldet også afspilles med Dolby NR koblet til.

  Kassettebåndoptageren spiller altidhele båndet igennem (side A og side B)før den stopper. Det vil sige, at De ikkebehøver at vende båndet manuelt.

  De kan naturligvis slette den auto-matiske båndvending, hvis De ønskerdet, således at det kun er den aktuelleside af båndet der afspilles (elleroptages på).

  For at gøre dette, skal De trykke påknappen AUT REV. Displayet viserderefter den aktuelle indstilling. TrykAUT REV igen for at skifte fra ON(koblet til), til OFF (koblet fra), elleromvendt.

  Dolby NR er koblet til

  Dolby NR er koblet fra

  Automatisk båndvending koblet til

  Automatisk båndvending koblet fra

  *Trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation

  Noise reduction system manufactured under license from

  Dolby Laboratories Licensing Corporation.

  Tryk, mens båndet spiller, for at seden aktuelle indstilling

  Tryk igen for at skifte denautomatiske båndvendingsfunktionfra ON (koblet til), til OFF (kobletfra), eller omvendt

  NR

  NR

  derefter

  AUT REV

  AUT REV

  derefter

 • 27T I D S P R O G R A M M E R I N G

  28 “Timer” programmering

  30 “Timer” funktionen!

  31 Kontrollere eller slette

  tidsprogrammeringer

  32 Indstilling af uret

 • T I D S P R O G R A M M E R I N G28

  “Timer” programmering

  For at få adgang til programmeringaf “Timer” funktionen

  Tryk gentagne gange for at få vistden type “Timer” funktion Deønsker at programmere (TimerRecord, Timer Play eller Timer Stand-by)

  For at vælge den viste type “Timer”

  Displayet viser NEW?

  For at bekræfte, at De ønsker atprogrammere en ny “Timer”

  Derefter starter Deprogrammeringen…

  For at få vist andre valgmuligheder(eller tal) i displayet

  For at acceptere det, der er fremme idisplayet – og gå videre

  Sådan programmeres en WEEKLY(bestemte ugedage) “Timer”…For at få ugedagen(e) De ønsker,frem i displayet: M T W T F S S

  For at komme fra den ene dag tilden næste

  For at acceptere de viste ugedage

  Når De har indtastet alle relevanteoplysninger…For at gemme Deres programmering

  De kan programmere systemet til auto-matisk at starte optagelse, afspilningeller slukke – uden at De behøver atvære til stede og styre processen:

  • Funktionen Timer Record (tidspro-grammeret optagelse) giver Demmulighed for at programmeresystemet til at starte og stoppeoptagelse af et radioprogram.

  • Funktionen Timer Play (tidsprogram-meret afspilning) kan f. eks. brugestil, at vække Dem om morgenen medmusik fra Deres foretrukne radio-program, CD eller kassettebånd.

  • Funktionen Timer Stand-by (tidspro-grammeret slukning) giver Demmulighed for at programmeresystemet til at slukke automatisk – for eksempel om morgenen, når Deer taget på arbejde.

  BeoSound Overture kan gemme op til11 sådanne tidsprogrammeringer adgangen.

  Når De har trykket på knappenPROGRAM for at få startet, foregårselve programmeringen, som om Dehar en samtale med displayet…

  Bemærk: Når De har foretaget en “Timer”programmering, skal De kontrollere at det grønne“Timer” skilt i displayet er koblet til! Se venligstpå side 30.

  Værd at vide…• Hvis De laver en fejl, eller ændrer mening, mens

  De programmerer, trykker De blot på knappenPROGRAM igen, og starter forfra.

  • Hvis De trykker på knappen ss, mens Deprogrammerer, kommer De et trin tilbage iprogrammeringsforløbet.

  • I en Timer Stand-by programmering, bliver Deikke bedt om at indtaste kilde ellerstarttidspunkt. Alt hvad systemet behøver atvide er, hvilket tidspunkt De ønsker det skalstoppe afspilningen og hvor ofte (How Often).

  • Systemet har et indbygget 24-timers ur. Detbetyder at displayet viser, f.eks. 22.15 for etkvarter over ti om aftenen. For at Deres“Timer” programmeringer kan udføres korrekt,skal uret indstilles til korrekt klokkeslæt – sehvordan på side 32.

  • Hvis De ønsker lydstyrkeniveauet højere ellerlavere for Deres “Timer” optagelser, finder Deyderligere oplysninger herom på side 34.

  • “How often?”…Systemet skal programmeres til at udføre“Timer” programmeringen, enten én gang, påen bestemt dag (ONCE), eller på bestemteugedage fremover (WEEKLY).

  Hvis De vælger ONCE (én gang), kommer skiltetDATE frem i displayet og beder Dem om atvælge en dato indenfor den næste måned (1-31).Tryk � eller � og derefter PLAY for at gøredette.

  Hvis De vælger WEEKLY (bestemte ugedage),kommer der 7 prikker frem i displayet og bederDem indtaste ugedag(e) på hvilken De ønskersystemet skal udføre “Timer” programme-ringen: M T W T F S S. Bogstaverne refererer tilde syv ugedage, startende med M for mandag.Tryk � for at vælge en dag og tryk tt for atkomme til den næste dag, De ønsker at vælge.Til sidst trykker De PLAY for at accepteredagene i displayet.

  PROGRAM

  PLAY

  derefter

  PLAY

  derefter

  PLAY

  derefter

  derefter

  PLAY

  PLAY

  derefter

  eller

  tt

 • 29

  Først skal De vælge den type “Timer” De ønskerat programmere: Timer Record,…

  Timer Play, eller…

  Timer Stand-by.

  Kald skiltet for den kilde De ønsker frem idisplayet, for eksempel radio. Tryk derefter PLAY.

  Kald det programnummer De ønsker frem idisplayet. Tryk derefter PLAY.

  Kald det tidspunkt frem i displayet, De ønskerDeres “Timer” programmering skal starte. Trykderefter PLAY.

  Kald det tidspunkt frem i displayet, De ønskerDeres “Timer” programmering skal stoppe. Trykderefter PLAY.

  Kald skiltene frem for, hvor ofte De ønsker Deres“Timer” programmering udført: ONCE (én gang,på en bestemt dato), eller WEEKLY (på bestemteugedage fremover). Tryk derefter PLAY.

  Kald datoen frem (i en ONCE programmering)eller indtast ugedagene (i en WEEKLYprogrammering). Tryk derefter PLAY.

  Til sidst trykker De PLAY for at gemme den nye“Timer” programmering.

  Når De vælger NEW?, fortæller De systemet, at Deønsker at foretage en ny “Timer” programmering.Start derefter programmeringen…

  Bemærk venligst…For at kunne gøre brug af kilderne TV, SAT(satellit-TV) og V.TAPE (videobåndoptager), somkommer frem i displayet, skal BeoSoundOuverture være sluttet til et Bang & Olufsenvideosystem.

  Når BeoSound Ouverture bruges i visse typer Bang& Olufsen integrerede AV-systemer (se side 39), erTimer Play funktionen ikke til rådighed. TimerPlay skal i dette tilfælde programmeres via Deresfjernsyn*.

  *Bemærk: Hvis De foretager en Timer Playprogrammering via Deres fjernsyn og ønsker athøre radio gennem fjernsynets højttalere, er Dealligevel nødt til at tænde for Timer Playfunktionen på BeoSound Ouverture for at fåadgang til radioen. Hvordan De tænder for TimerPlay funktionen på Ouverture er beskrevet på side30.

  1 2 3

 • > Tidsprogrammering30

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Tryk indtil skiltet TIMER? kommerfrem i displayet

  For at få den aktuelle “Timer”indstilling frem i displayet

  For at skifte fra ON (koblet til), tilOFF (koblet fra), eller omvendt

  For at fastindstille den viste “Timer”indstilling

  “Timer” funktionen

  De “Timer” programmeringer, De harlagt ind i BeoSound Ouverture, kan alleudføres med eller uden højttalernekoblet til.

  For at koble højttalerne til, så De kanhøre Deres Timer Play programme-ringer, skal De koble funktionen“Timer sound” (timer-lyd) til!

  Der kommer nu et lille grønt lys frem idisplayet (ved siden af Stand-by lyset).

  Til venstre på denne side, kan De se,hvordan De kobler “timer-lyd” funk-tionen til eller fra…

  Det grønne lys viser at “timer-lyd” funktionen erkoblet til.

  Bemærk: Hvis De glemmer at koble “timer-lyd”funktionen til, udføres Deres “Timer” program-meringer alligevel på det angivne tidspunkt, menuden lyd i højttalerne.

  Bemærk: Hvis De bruger BeoSound Ouverture i etfuldt integreret Bang & Olufsen AV-system, skalfunktionen “timer-lyd” stilles til on/off via fjern-synet. I dette tilfælde tændes det lille grønne lysikke i displayet på BeoSound Ouverture.

  SETUP

  derefter

  derefter

  PLAY

  derefter

  PLAY

  derefter

 • 31

  Kontrollere eller slette tidsprogrammeringer

  De kan kalde en “Timer” program-mering frem i displayet, enten for atkontrollere indholdet, eller for helt atslette programmeringen. For at gøredette, trykker De på knappenPROGRAM.

  Når De har trykket PROGRAM, skal Deførst beslutte, hvilken type “Timer”programmering det er, De ønsker at se:RECORD, PLAY eller ST.BY. (Stand-by).

  Derefter kalder De skiltet CHECK? frem– og trykker PLAY. Der dannes nu enoversigt over alle “Timer” programme-ringer indenfor den valgte gruppe.

  For at blade gennem oversigten,trykker De blot � gentagne gange. Dekan også kontrollere indholdet i en“Timer” programmering ved at trykkePLAY gentagne gange.

  Ved slutningen af hver “Timer” pro-grammering, kommer skiltet MORE?frem i displayet. Dette betyder “ØnskerDe at kontrollere den næste “Timer”programmering?” Tryk PLAY, hvis Devil se den næste, eller tryk � eller ttfor at få skiltet CLEAR? frem i stedet.

  Mens skiltet CLEAR? er fremme i dis-playet, kan De trykke PLAY for at slette(annullere) den “Timer” program-mering, De netop har kontrolleret.

  Bemærk: Hvis De ønsker at slette en “Timer”programmering, uden at kontrollere dets indholdførst, skal De kalde “Timer” programmeringenfrem og trykke tt for at komme direkte til skiltetMORE?. Tryk derefter � eller tt for at få skiltetCLEAR frem…

  For at få adgang til funktionen“Timer” programmering

  Tryk gentagne gange for at få skiltetfor den type “Timer” programme-ring frem, De ønsker at kontrollere(Record / Play / Stand-by)

  Vælg den viste gruppe “Timer”programmeringer

  Skiltet NEW? kommer frem idisplayet

  Tryk indtil skiltet CHECK? kommerfrem i displayet

  For at kontrollere Deres “Timer”programmeringer i den gruppe…

  Tryk gentagne gange for at få“Timer” programmeringerne, énefter én, frem i displayet

  Tryk flere gange, hvis De ønskernærmere at kontrollere en bestemt“Timer” programmering

  Når skiltet MORE? er fremme idisplayet…For at se den næste “Timer”programmering

  For at få skiltet CLEAR? frem i stedet

  Sletter (annullerer) den aktuelle“Timer” programmeringDisplayet viser CLEARED (slettet)

  PROGRAM

  PLAY

  derefter

  PLAY

  PLAY

  derefter

  eller

  eller

  derefterPLAY

  derefter

  PLAY

  tt

 • > Tidsprogrammering32

  For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Hvis skiltet CLOCK ikke allerede visesi displayet trykker De � indtil skiltetCLOCK? kommer frem

  For at kalde det indbyggede ur frem

  Klokkeslættet vises i displayet…

  For at ændre klokkeslættet, omnødvendigt

  For at acceptere det viste klokkeslæt

  Dato og måned kommer frem idisplayet…

  For at ændre datoen og måneden,om nødvendigt

  For at acceptere datoen

  Årstallet kommer frem i displayet…

  For at ændre årstallet, omnødvendigt

  For at acceptere årstallet

  Nu kommer skiltet STORE? frem idisplayet

  For at fastindstille Deres indstillingaf uret

  Hvis De ønsker at benytte “Timer”funktionen, skal De først sikre Dem, atdet indbyggede 24-timers ur iBeoSound Ouverture, er indstillet tilkorrekt klokkeslæt, dato og årstal.

  Displayet giver Dem mulighed for atkontrollere, om uret er indstilletkorrekt. Hvis ikke, kan De gå igangmed at ændre indstillingen.

  Til at kontrollere (eller indstille) uret,skal De bruge knappen SETUP. Alle deindstillinger De foretager, fastindstillesi BeoSound Ouverture, når De afslutterprocessen med at trykke STORE. Sehvordan De gør, til venstre på denneside…

  Bemærk: Hvis De begår en fejl, eller skiftermening, mens De indstiller uret, skal De blottrykke SETUP igen og starte forfra.

  Bemærk: Hvis De bruger BeoSound Ouverture i etfuldt integreret Bang & Olufsen AV-system (seside 39), skal uret indstilles via fjernsynet.

  Bemærk: Displayet viser 14:45 for et kvarter i treom eftermiddagen – og viser…

  JAN… for januarFEB… for februarMAR… for martsAPR… for aprilMAY… for majJUN… for juniJUL… for juliAUG… for augustSEP… for septemberOCT… for oktoberNOV… for novemberDEC… for december

  Displayet viser klokkeslættet,

  …datoen

  …og årstallet

  Indstilling af uret

  SETUP

  PLAY

  derefter

  PLAY

  derefter

  eller

  PLAY

  derefter

  eller

  PLAY

  PLAY

  derefter

  eller

 • 33V Æ R D A T V I D E

  34 Lydregulering

  36 Sådan spiller De eksterne kilder

  37 Musik i hele huset

  38 Fra lyd til billede – eller omvendt

 • V Æ R D A T V I D E34

  Lydregulering

  Knappen SETUP giver adgang til atregulere lyden, der kommer fra højt-talerne tilsluttet BeoSound Ouverture.Knappen giver også adgang til at fast-indstille reguleringerne som enpermanent indstilling, hvis De ønskerdet.

  De skal blot vælge en kilde og kaldeskiltet SOUND? frem i displayet ogtrykke PLAY.

  De kan nu regulere lydniveauet og bas-og diskantniveauet, så det passer tilDeres smag. De kan ændre balancenmellem venstre og højre højttaler,således at De kan dirigere lyden frahøjttalerne, mod den plads, De holderaf at sidde og lytte til musikken. Dekan også koble ‘loudness’ funktionentil eller fra, som De ønsker det.

  Hver gang De trykker PLAY, kommer etnyt skilt frem i displayet, der angiver,hvad der kan reguleres, og visersamtidig den aktuelle indstilling.

  De skal bruge step-knapperne � og �,eller ss og tt for at regulere.

  De kan, når som helst, trykke RESET forat få lydniveauerne tilbage til oprinde-lig indstilling.

  For at fastindstille de regulerede lyd-niveauer, som en permanent indstillingi systemet, skal De blot trykke PLAY,indtil skiltet STORE? kommer frem idisplayet. Tryk herefter PLAY en sidstegang, for at fastindstille de nye lyd-niveauer.

  Vælg en kilde…For at få adgang tilindstillingsfunktionen

  Skiltet SOUND? kommer frem idispalyet

  For at få adgang tillydreguleringsfunktionen

  Tryk gentagne gange, indtil detønskede lydskilt kommer frem

  Reguler derefter lyden, efter Deresønske…

  Regulerer balancen mod venstre

  Regulerer balancen mod højre

  Hæver eller sænker lydniveauerne,eller kobler ‘loudness’ funktionen tileller fra

  Tryk gentagne gange, indtil skiltetSTORE? kommer frem i displayet

  For at fastindstille alle aktuellelydniveauer

  Hvis De ikke har fastindstilletlydreguleringerne…

  Tryk, når som helst, for at fålydniveauerne tilbage til oprindeligindstilling

  SETUP

  derefterPLAY

  derefterPLAY

  PLAY

  derefterPLAY

  RESET

  eller

  ellerss

  tt

  derefter

 • 35

  Displayet viser den aktuelle lydstyrke. Lydstyrkenkan reguleres med to trin ad gangen, fra 00 til 72.

  Displayet viser den aktuelle indstilling for balance.Balancen kan reguleres 7 trin til hver side.

  Displayet viser aktuel basniveau – her neutral.Bassen kan reguleres fra -5 til +5.

  Displayet viser aktuel diskantniveau – her neutral.Diskanten kan reguleres fra -5 til +5.

  Displayet viser den aktuelle indstilling for‘loudness’ – ON, for funktionen koblet til, og OFFfor funktionen koblet fra.

  Displayet spørger Dem, om De ønsker atfastindstille de aktuelle lydniveauer. Tryk PLAY forat fastindstille.

  Værd at vide…• Når BeoSound Ouverture forlader fabrikken, er

  alle disse lydniveauer indstillet på neutraleværdier, hvilket passer til langt de flestesituationer.

  • Alle aktuelle lydniveauer fastindstillessamtidigt.

  • Hvis De foretager lydreguleringer, uden atafslutte med at acceptere STORE?, forsvinderskiltene til lydregulering og systemet vendertilbage til normal afspilning. Men, hvis Deslukker systemet, vender lydreguleringernetilbage til oprindelig indstilling.

  • For at regulere lydstyrken, behøver De ikkeførst at trykke SETUP – De trykker blot påknapperne ∧ eller ∨, eller tryk MUTE for helt atfjerne lyden fra højttalerne.

  • ’Loudness’ funktionen bruges til at kompenseredet menneskelige øres manglende følsomhedover for høje og lave frekvenser, når man lytterved lav lydstyrke. Den “forstærker” de lave oghøje frekvenser, således at musikken blivermere dynamisk.

  • Hvis BeoSound Ouverture bruges i et fuldtintegreret Bang & Olufsen AV-system (se side39), skal lydreguleringerne foretages, sombeskrevet i vejledningen til videosystemet.

 • > Værd at vide36

  Sådan spiller De eksterne kilder

  Knappen AUX giver mulighed for, atstarte afspilning af eksterne Bang &Olufsen kilder*, som De har sluttet tilBeoSound Ouverture.

  De hører derefter lyden fra deneksterne kilde, gennem højttalerne iBeoSound Ouverture.

  Når kilden spiller, kan De betjenenogle af de daglige afspillefunktionervia knapperne på BeoSound Ouverture.De funktioner der er tilgængelige, ervist til venstre på denne side…

  Hvis De vælger en af kilderne iBeoSound Ouverture i stedet for,stopper AUX-funktionen automatisk.

  Eller De kan trykke på Stand-byknappen •, for at slukke både deneksterne kilde og BeoSound Ouverturesamtidig.

  Bemærk: Det eksterne udstyr skal sluttes tilstikdåsen mærket AUX bag på BeoSoundOuverture. De finder yderligere oplysningerherom i opstillingsvejledningen, som også følgermed BeoSound Ouverture.

  * Bemærk: Det er kun Bang & Olufsen produktermed datalink, der kan bruges, som beskrevet pådenne side.

  Det er kun Bang & Olufsen pladespillere, forsynetmed en RIAA forforstærker, der kan brugessammen med BeoSound Ouverture.

  Bemærk: Hvis De slutter ikke Bang & Olufsenudstyr til stikdåsen AUX, åbner De for signalerneind til BeoSound Ouverture, når De trykker AUX.Ikke Bang & Olufsen produkter kan ikke betjenesvia BeoSound Ouverture, men skal betjenes somsædvanlig – direkte på produktet.

  Bemærk: Deres Bang & Olufsen forhandler kangive Dem oplysninger om, hvilke Bang & Olufsenprodukter, der kan anvendes sammen medBeoSound Ouverture.

  Tænder funktionen til eksternekilder og tænder det ekstra Bang &Olufsen produkt

  For at springe gennem musikken påen plade, eller springe gennemmusiknumrene på et bånd eller enCD

  Spoler et bånd fremad, eller søgerfremad på en CD

  Spoler et bånd tilbage, eller søgertilbage på en CD

  For at standse (pause) afspilning

  For at fortsætte afspilning

  Hæver lydstyrken

  Sænker lydstyrken

  Fjerner øjeblikkelig lyden frahøjttalerneTryk igen for at få lyden tilbage

  Slukker

  AUX

  PAUSE

  PLAY

  MUTE

  eller

  tt

  ss

 • 37

  Musik i hele huset

  Et BeoLink system fra Bang & Olufsen,giver Dem mulighed for “at tagesystemet med Dem”.

  De kan komme i kontakt medBeoSound Ouverture fra et hvilket somhelst rum i huset, hvor De harinstalleret BeoLink udstyr.

  De kan spille et hvilket som helstprogram eller musikkilde på BeoSoundOuverture, og lytte til det i rummetmed Deres ekstra højttalere eller ekstrafjernsyn.

  Grundfunktionerne i BeoSoundOuverture kan endog betjenes viaDeres BeoLink produkter – nøjagtig påsamme måde, som betjente Desystemet direkte, ved hjælp af en fjern-betjeningsenhed.

  Hvordan BeoLink produkternebetjenes, finder De i betjenings-vejledningen, der følger med detenkelte produkt.

  For at BeoLink systemet kan fungere, skal De haveinstalleret en BeoLink forbindelse fra BeoSoundOuverture (eller fra Deres AV-system) i hoved-rummet, til det rum, hvor De ønsker lyd ogbilleder – eller lyd alene.

  Der er forskellige muligheder til rådighed. DeresBang & Olufsen forhandler giver gerne yderligereoplysninger herom.

 • > Værd at vide38

  Fra lyd til billede – eller omvendt

  Alt hvad et integreret musik/video system kræverfor at fungere er, at Deres Bang & Olufsenvideosystem og BeoSound Ouverture er forbundetmed hinanden med et specielt datalink-kabel.

  Det specielle datalink-kabel fåes hos Deres Bang &Olufsen forhandler, der også gerne er til rådighedmed yderligere oplysninger om musik/videointegration.

  De kan bruge BeoSound Ouverture iforbindelse med et Bang & Olufsenvideosystem*, og således lytte til enhvilken som helst kilde i beggesystemers højttalere.

  De kan, for eksempel, høre en musik-video gennem BeoSound Ouverturehøjttalerne, eller lytte med på TV-avisen. Eller De kan bruge systemetden modsatte vej og lytte til radioen,en CD eller et kassettebånd gennemfjernsynets højttalere.

  For at betjene disse musik/video funk-tioner må De bruge AV* LIST-knappenpå Beo4 fjernbetjeningen.

  Musik/video optagelserDen videolyd De hører i BeoSound Ouverturehøjttalerne, kan optages på kassettebånd. For atgøre dette, følger De blot den normalefremgangsmåde for optagelse.

  På samme måde, kan den lyd De hører i fjern-synets højttalere, optages på videobåndoptageren– se hvordan i betjeningsvejledningen til video-systemet.

  Hvis De kun hører lyd i fjernsynets højttalere (detvil sige, hvis der ikke er billeder på skærmen),optager De lyd alene. Hvis lyden følges af billeder,kan De optage billederne sammen med lyden fraBeoSound Ouverture (= samsending).

  Bemærk: En speciel låse-funktion sikrer, at De ikkekan skifte til et andet program, mens en sådanoptagelse foregår.

  * Bemærk: Ikke alle Bang & Olufsenvideosystemer har musik/video integrationsammen med BeoSound Ouverture. Kontaktvenligst Deres Bang & Olufsen forhandler foryderligere oplysninger.

  TV

  derefter

  V TAPE

  eller

  SAT

  eller

  LIST

  GO

  RADIO

  derefter

  CD

  eller

  A TAPE

  eller

  LIST

  GO

  AV fjernbetjening…Tryk LIST indtil stikordet AV* blivervist i displayet på Beo4Tryk for at aktivere musik/videofunktionen

  Tryk for at afspille fjernsynets lydgennem Ouverture højttalerne

  Tryk for at afspille lyden fra etvideobånd gennem Ouverturehøjttalerne

  Tryk for at afspille et satellitTV/radio program gennemOuverture højttalerne

  Hvis De ønsker at have billeder på fjernsyns-skærmen, mens De lytter til lyden gennemOuverture højttalerne, skal De blot trykke f.eks.:TV, derefter LIST indtil AV* bliver vist i displayet,og derefter på TV

  Tryk LIST indtil stikordet AV* blivervist i displayet på Beo4Tryk for at aktivere musik/videofunktionen

  Tryk for at afspille radioen gennemfjernsynshøjttalerne

  Tryk for at afspille lyden fra en CDgennem fjernsynshøjttalerne

  Tryk for at afspille lyden fra etkassettebånd gennemfjernsynshøjttalerne

  For igen at få fuld kontrol over en kilde skal Deførst trykke på den pågældende kildeknap, f.eks.TV eller RADIO

  *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skaldenne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligstafsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvej-ledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

 • 39

  BeoSound Ouverture udenhøjttalere – AV-system…Musikcentret i BeoSound Ouverture,kan også bruges i et Bang & OlufsenAV-system med Dolby Surround.

  I et AV-system har De direkte adgangtil alle musik- og videokilder – og dekan alle høres via samme sæt højt-talere.

  For at spille en kilde i et AV-system,skal De blot trykke på en enkelt knap –enten direkte på systemet (musik ellervideo), eller på fjernbetjenings-enheden.

  Fjernbetjeningen Beo4 integrererfjernbetjeningen af alle kilder i AV-systemet.

  Bemærk: Betjeningen beskrevet på side 38, svarerikke til et fuldt integreret AV-system, sombeskrevet på denne side.

  Fjernbetjeningen Beo4 og AV-systemer…I et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system,giver knappen AV på Beo4 fjernbetjeningen,adgang til nogle få ekstra funktioner:

  • Samsending af radio/TV transmissioner…For at se et TV program mens De lytter til lyden,der samtidig sendes fra et radioprogram, skalDe trykke på TV, derefter LIST indtil AV* blivervist i displayet, og derefter RADIO på Beo4fjernbetjeningen. (Samsendte radio/TV trans-missioner kan optages på videobåndop-tageren.)

  • Optagelse på den “modsatte” båndoptager…I et AV system kan lyden fra Deres videokilder(TV, Satellit eller videobånd) optages på båndeti BeoSound Ouverture. For at gøre dette skal Detrykke f.eks. TV, derefter LIST indtil AV* blivervist i displayet, og derefter RECORD, RECORD påBeo4 fjernbetjeningen.

  Når musikcentret i BeoSound Ouverture bruges iet fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system,overtager videosystemet nogle af de funktionerder er nævnt i denne vejledning, for eksempel defunktioner der vedrører knappen SETUP påBeoSound Ouverture.

  I et AV-system er højttalerne (to eller fire)tilsluttet videosystemet.

  I et AV-system, skal alle fjernbetjeninger (musikog video) rettes direkte mod videosystemet.

  * Bemærk: Det er kun visse Bang & Olufsenvideosystemer, der er udstyret til at styre et fuldtintegreret AV-system, betjent med Beo4fjernbetjeningen. Kontakt venligst Deres Bang &Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

  *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skaldenne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligstafsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjenings-vejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

 • 40 F J E R N B E T J E N I N G

  Tænder radioen

  Starter CD-afspilleren

  Starter kassettebåndoptageren

  For at få skiltet TURN* frem i displayet

  For at ‘vende’ båndet

  For at springe gennem radio-programmer, musikstykker på etbånd eller en CD

  Eller, indtast det nøjagtige nummerved hjælp af taltasterne

  Spoler et bånd fremad

  Spoler et bånd tilbage

  Søger fremad gennem en CD

  Søger tilbage gennem en CD

  Standser afspilning, når som helst

  Fortsætter afspilning

  Hæver lydstyrken

  Sænker lydstyrken

  Tryk ∧ og ∨ samtidig, for helt atfjerne lyden fra højttalerne.Tryk igen for at få lyden tilbage

  Slukker

  BeoSound Ouverture er primærtkonstrueret til nærbetjening, men detkan også fjernbetjenes.

  Beo4 fjernbetjeningen kan betjene alleprimære funktioner i BeoSoundOuverture, så som at tænde, vælgeandre radioprogrammer, vælgebestemte musiknumre på en CD eller etbånd, regulere lydstyrke og slukke.

  Men det er ikke det hele. Med Beo4fjernbetjeningen, har De også mulig-hed for at tænde de specielle afspille-funktioner, Random (tilfældig række-følge) og Repeat (gentage) i CD-afspilleren…

  Bemærk: I betjeningsvejledningen til Beo4, finderDe yderligere oplysninger om betjeningsprin-cipperne i Beo4.

  Beo4 fjernbetjeningen er ikke standard udstyr iBeoSound Ouverture. Beo4 kan fåes som ekstra

  udstyr hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

  TV LIGHT RADIO

  SAT DVD CD

  V TAPE RECORD A TAPE

  7 8 9

  4 5 6

  TEXT 0 MENU

  1 2 3

  LIST EXIT

  STOP

  GO

  Sådan bruges Beo4

  RADIO

  CD

  A TAPE

  LIST

  derefterGO

  eller

  eller

  STOP

  GO

  ellertt

  ss

 • 41

  Bemærk: For at slukke afspillefunktionerneRandom og Repeat i CD-afspilleren, skal De brugeknapperne på BeoSound Ouverture.

  Bemærk: For at tænde en ekstern kilde, tilsluttetstikdåsen mærket AUX på BeoSound Ouverture,skal De kalde skiltet A.AUX* frem i displayet påBeo4 fjernbetjeningen og derefter trykke GO.

  Hvis det er en Bang & Olufsen pladespiller De hartilsluttet, skal De kalde skiltet PHONO* frem idisplayet på Beo4 og derefter trykke GO. Hvis deter en Bang & Olufsen kassettebåndoptager, skalDe kalde skiltet A.TAPE2* frem i displayet på Beo4og derefter trykke GO.

  *Bemærk: For at få A.AUX, PHONO og A.TAPE2 vist idisplayet på Beo4 skal disse funktioner førsttilføjes i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstrafunktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen tilBeo4 for yderligere vejledning.

  For at kalde skiltet RANDOM frem idisplayet

  For at tænde funktionen RandomPlay (afspilning i tilfældigrækkefølge)

  For at kalde skiltet REPEAT* frem idisplayet

  For at tænde funktionen Repeat(gentage)

  For at gøre systemet klar tiloptagelse

  For at starte optagelse

  For at standse optagelse

  For at slukke kassettebåndoptagerenog vende tilbage til at styre foreksempel radioen

  For at kalde skiltet RETURN* frem idisplayet

  For at komme tilbage til starten afDeres optagelse

  LIST

  derefterGO

  LIST

  derefterGO

  LIST

  derefterGO

  RECORD

  RECORD

  derefter

  A TAPE

  STOP

  RADIO

  derefter

  *Bemærk: For at få TURN, REPEAT og RETURN vist idisplayet på Beo4 skal disse funktioner førsttilføjes i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstrafunktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen tilBeo4 for yderligere vejledning.

 • 42 > Fjernbetjening

  Tryk for at tænde radioen

  Tryk for at tænde CD-afspilleren

  Tryk for at tænde forbåndoptageren

  Derefter betjener De Deres radio,CD-afspiller og båndoptager pånormal vis

  Overføring fra kilder i hovedrummet, kun lyd…

  Tryk for at lytte til lyden fra et TV-program

  Tryk for at lytte til lyden fra etSatellit-program

  Tryk indtil stikordet LINK* bliver visti displayet på Beo4

  Tryk for at lytte til CD-afspilleren

  Tryk for at lytte til et musikbånd

  Optagelse på Deres båndoptager…Tryk for at optage fra CD-afspilleren

  Tryk for at optage fra radioen

  Brug tasterne til at vælge etradioprogramnummer

  Tryk for at starte optagelsen

  På næste side kan De findeyderligere oplysninger omoptagelse…

  Betjening af BeoSound Ouverture i et linkrum med Beo4

  Før De går i gang…Se venligst opstillingsvejledningen for yderligereoplysninger om, hvordan BeoSound Ouverturegøres klar til brug i et linkrum.

  Hvis De har installeret BeoLink i Dereshjem og vælger at placere DeresBeoSound Ouverture i et linkrum, skalDe betjene BeoSound Ouverture, somom den var placeret i hovedrummet.

  De kan lytte til de kilder, De har tilrådighed i Deres BeoSound Ouverture ilinkrummet, men De kan også lytte tilmusik- eller videokilderne i hoved-rummet på denne BeoSoundOuverture.

  De kan desuden optage lyden fra dekilder, De har til rådighed i Dereshovedrumssystem, på musikbåndop-tageren i BeoSound Ouverture.

  En tidsprogrammeret afspilning, der erprogrammeret via Deres system ihovedrummet, kan også blive udførtpå Deres BeoSound Ouverture i link-rummet, hvis De ønsker det.

  Bemærk: Hvis De har en BeoLink opstilling medsåvel BeoSound Ouverture som et fjernsyn, f.eks.MX 4002, i Deres linkrum, og De ønsker at lytte tilhovedrummets videokilder gennem DeresBeoSound Ouverture, skal De først trykke LISTindtil AV* bliver vist i displayet og derefter TV forat lytte til et fjernsynsprogram. Tilsvarende skalDe først trykke LIST indtil AV* bliver vist i displayetog derefter SAT for at lytte til et Satellitprogram.

  *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skaldenne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligstafsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjenings-vejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

  RADIO

  CD

  A TAPE

  TV

  SAT

  CD

  A TAPE

  CD

  RADIO

  eller

  RECORD

  RECORD

  derefter

  LIST

  derefter

  eller

 • 43

  Optagelse fra kilder i hoverummet…

  Tryk for udelukkende at optagelyden fra et TV-program

  Tryk for udelukkende at optagelyden fra et Satellit-program

  Brug taltasterne til at vælge et TV-eller Satellit-program

  Tryk indtil stikordet LINK* bliver visti displayet på Beo4

  Tryk for at optage fra CD-afspillereni hovedrummet

  Tryk for at optage musik-båndoptageren i hovedrummet

  Tryk for at starte optagelsen

  For at stoppe optagelsen…

  Tryk for at sætte optagelsen ipausefunktion

  Tryk på en anden kildeknap, foreksempel RADIO, for helt at stoppeoptagelsen

  *Bemærk: For at få stikordet LINK vist i displayetpå Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4.Se afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjenings-vejledningen til Beo4 for yderliger vejledning.

  TV

  SAT

  CD

  STOP

  RADIO

  LIST

  eller

  eller

  derefter

  A TAPE

  eller

  RECORD

  RECORD

  derefter

 • N O T A T E R44

  Købsdato

  Kontaktperson

  Forhandler

  Telefon

  Adresse

  Noter Deres BeoSound Ouverture serienummer her

  3508065 0999Printed in Denmark byBogtrykkergården a-s, Struer

  Kære Bruger!

  Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder medprodukterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem såbrugervenlige og så nemme at betjene som muligt.

  Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang &Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivteller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøreprodukterne bedre og bedre.På forhånd tak!Skriv venligst til:

  Customer information dept. 7240Bang & Olufsen a/sDK-7600 StruerDenmark

  BeoSound OuvertureIndholdAlle muligheder åbneBetjeningsprincipperSådan betjener De radioenSådan betjener De CD-afspillerenSådan betjener De kassette-båndoptagerenTidsprogrammeringVærd at videFjernbetjeningSådan bruges Beo4