of 12 /12
Til ejeren Betjeningsvejledning eloBLOCK Væghængt elektrisk kedel DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 180 Fax +49 21 91 1828 10 [email protected] www.vaillant.de

eloBLOCK - Vaillant · Tilejeren Betjeningsvejledning eloBLOCK Væghængtelektriskkedel DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent VaillantGmbH BerghauserStr.40 D-42859Remscheid

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of eloBLOCK - Vaillant · Tilejeren Betjeningsvejledning eloBLOCK Væghængtelektriskkedel DK...

 • Til ejeren

  Betjeningsvejledning

  eloBLOCKVghngt elektrisk kedel

  DK

  Betjeningsvejledning

  Udgiver/producent

  Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTel. +4921 91180 Fax +4921 911828 [email protected] www.vaillant.de

 • Indhold

  2 Betjeningsvejledning eloBLOCK 0020212240_00

  Indhold

  1 Sikkerhed.............................................................. 3

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler............................... 3

  1.2 Korrekt anvendelse................................................ 3

  1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 3

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen .... 5

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation.................... 5

  2.2 Opbevaring af dokumentation ............................... 5

  2.3 Vejledningens gyldighed........................................ 5

  3 Produktbeskrivelse.............................................. 5

  3.1 Produktopbygning.................................................. 5

  3.2 Display og betjeningselementer ............................ 5

  3.3 Angivelser p typeskiltet ........................................ 5

  3.4 CE-mrkning......................................................... 6

  4 Drift ....................................................................... 6

  4.1 Skabslignende kabinet .......................................... 6

  4.2 bning af stopventiler ............................................ 6

  4.3 Opstart af produktet ............................................... 6

  4.4 Aktivering af produktet ........................................... 6

  4.5 Indstilling af maksimal ydelse ................................ 6

  4.6 Indstilling af fremlbstemperatur ........................... 7

  4.7 Varmekurve ........................................................... 7

  4.8 Indstilling af varmtvandstemperatur (kun medekstra varmtvandsbeholder) .................................. 8

  4.9 Aftapning af varmtvand.......................................... 8

  4.10 Sikring af rigtigt pfyldningstryk............................. 8

  5 Fejlfinding og -afhjlpning................................. 9

  6 Rengring og vedligeholdelse ........................... 9

  6.1 Service................................................................... 9

  6.2 Vedligeholdelse af produktet ................................. 9

  7 Frostsikring .......................................................... 9

  7.1 Frostsikringsfunktion.............................................. 9

  8 Standsning ........................................................... 9

  8.1 Midlertidig standsning af produktet........................ 9

  8.2 Endelig standsning af produktet .......................... 10

  9 Genbrug og bortskaffelse................................. 10

  10 Garanti og kundeservice................................... 10

  10.1 Garanti ................................................................. 10

  10.2 Kundeservice ....................................................... 10

  Tillg.................................................................................. 11

  A Fejlfinding og -afhjlpning............................... 11

 • Sikkerhed 1

  0020212240_00 eloBLOCK Betjeningsvejledning 3

  1 Sikkerhed

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler

  Klassificering af handlingsrelaterede ad-varslerDe handlingsrelaterede advarsler er forsynetmed advarselssymboler og signalord, derpasser til farens mulige omfang.

  Advarselssymboler og signalordFare!Umiddelbar livsfare eller fare for al-vorlige kvstelser

  Fare!Livsfare p grund af elektrisk std

  Advarsel!Fare for lette kvstelser

  Forsigtig!Risiko for materielle skader eller mil-jskader

  1.2 Korrekt anvendelse

  Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-sttes for fare, evt. med dden til flge, ogproduktet samt andre ting kan blive beskadi-get som flge af enhver form for forkert brug.

  Produktet er som varmegiver beregnet til luk-kede varmeanlg og varmtvandsproduktion.

  Korrekt anvendelse omfatter:

  overholdelse af den medflgende driftsvej-ledning til produktet samt alle andre kom-ponenter i anlgget

  overholdelse af alle de eftersyns- og ser-vicebetingelser, der fremgr af vejlednin-gerne.

  Dette produkt kan anvendes af brn fra 8 rog derover samt af personer med begrn-sede fysiske eller intellektuelle evner ellermanglende erfaring og viden, sfremt de erunder opsyn eller er blevet undervist i sikkerbrug af produktet og den dermed forbundnefare. Brn m ikke lege med produktet. Ren-gring og vedligeholdelse foretaget af bruge-ren m ikke udfres af brn, medmindre deer under opsyn.

  Anden anvendelse end den, der er beskreveti denne vejledning, og anvendelse, der grud over den her beskrevne, er forkert. Forkert

  anvendelse omfatter ogs enhver umiddelbarkommerciel og industriel anvendelse.

  Bemrk!

  Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

  1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

  1.3.1 Installation kun ved autoriseretinstallatr

  Installation, eftersyn, vedligeholdelse og re-paration af produktet m kun udfres af enautoriseret installatr.

  1.3.2 Livsfare ved ndringer p produkteteller i produktets omgivelser

  Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerheds-anordningerne.

  Foretag ikke ndringer af sikkerhedsud-styret.

  Plomberinger p komponenter m ikkedelgges eller fjernes.

  Foretag ikke ndringer: p produktet p tilfrselsledningerne til vand og

  strm p sikkerhedsventilen p aflbene p dele af bygningen, der kan have

  indflydelse p produktets driftssikkerhed

  1.3.3 Livsfare manglendesikkerhedsudstyr

  Manglende sikkerhedsudstyr (f.eks. sikker-hedsventil, ekspansionsbeholder) kan med-fre livsfarlig skoldning og andre kvstelser,f.eks. som flge af eksplosioner.

  F installatren til at forklare, hvordan sik-kerhedsudstyret fungerer, og hvor det sid-der.

  1.3.4 Fare som flge af forkert betjening

  Ved fejlbetjening kan du udstte dig selv ogandre for skade.

  Ls den foreliggende vejledning og alleandre gyldige bilag grundigt, herunder isrkapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvis-ningerne.

 • 1 Sikkerhed

  4 Betjeningsvejledning eloBLOCK 0020212240_00

  1.3.5 Fare for personskade og risiko formateriel skade som flge af forkerteller manglende vedligeholdelse ogreparation

  Forsg aldrig selv at foretage vedligehol-delsesarbejder eller reparationer p pro-duktet.

  Lad straks en VVS-installatr afhjlpe fejlog skader.

  Overhold de foreskrevne vedligeholdelses-intervaller.

  1.3.6 Risiko for materiel skade p grundaf frost

  Det er vigtigt, at varmeanlgget altid ertndt i frostvejr, og at alle rum opvarmesnok.

  Hvis du ikke kan sikre driften, skal du f enVVS-installatr til at tmme varmeanlg-get.

  1.3.7 Risiko for materiel skade p grundaf uttte varmtvandsledninger

  Ved lkager i varmtvandsledningernesomrde mellem produktet og tappeste-derne skal du lukke koldtvandsafspr-ringsventilen, der er installeret p installa-tionsstedet.

  F din VVS-installatr til at vise dig, hvorkoldtvandsafsprringsventilen er placeret.

  1.3.8 Risiko for materiel skade ved forlavt pfyldningstryk

  Drift af anlgget med for lille vandmngdekan forrsage flgeskader p anlgget.

  Kontrollr pfyldningstrykket med regel-mssige intervaller.

  Vr opmrksom p anvisningerne vedr-rende pfyldningstrykket ( side 8).

 • Henvisninger vedrrende dokumentationen 2

  0020212240_00 eloBLOCK Betjeningsvejledning 5

  2 Henvisninger vedrrendedokumentationen

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation

  Flg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-lggets komponenter.

  2.2 Opbevaring af dokumentation

  Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag tilvidere brug.

  2.3 Vejledningens gyldighed

  Denne vejledning glder udelukkende for:

  Produkt artikelnumreArtikelnum-mer

  VE 6 0010018788

  VE 9 0010018789

  VE 12 0010018790

  VE 14 0010018791

  VE 18 0010018792

  VE 21 0010018793

  VE 24 0010018794

  VE 28 0010018795

  3 Produktbeskrivelse

  3.1 Produktopbygning

  2

  3

  45

  1

  1 Display og betjeningse-lementer

  2 Manometer

  3 Fremlb

  4 Returlb

  5 Kabelgennemfring tilnettilslutning

  3.2 Display og betjeningselementer

  110 2

  3

  4

  5

  67

  8

  9

  1 Lysdiode

  Permanent ON: Vis-ning af ydelse; blinker:Indstilling af ydelse

  2 Lysdiode

  Permanent ON: Visningaf pfyldningstryk;blinker: Indstilling afpfyldningstryk

  3 Lysdiode

  lyser konstant: varme-drift aktiv

  4 Decimaltegn

  Permanent ON: Varme-krav fra varmeanlgforeligger; blinker: Var-mekrav fra varmtvands-beholder (ekstraudstyr)foreligger

  5 Tast

  Bekrftelse af en n-dret vrdi

  6 Knap

  Visning/ndring afparametre

  7 Tast

  Indstilling af fremlb-stemperatur central-varme, vandtemperaturi varmtvandsbeholder(ekstraudstyr), ydelse,varmekurve og varme-kurveforskydning

  8 Display

  Visning af indstilledeparametre

  9 Lysdiode

  Permanent ON: Visningaf fremlbstemperaturcentralvarme; blinker:Indstilling af fremlb-stemperatur central-varme

  10 Lysdiode

  Permanent ON: Visningaf varmtvandstempera-tur i 'Varmtvandsbehol-der; blinker: Indstillingaf varmtvandstempera-tur i 'Varmtvandsbehol-der (ekstraudstyr)

  3.3 Angivelser p typeskiltet

  Typeskiltet er placeret p indersiden af kabinetbunden.

  Angivelser p type-skiltet

  Betydning

  Kap. "CE-mrkning"

  Ls vejledningen!

  VE Typebetegnelse

  ..6 Effekt

  eloBLOCK Produktbetegnelse

  ww/jjjj Produktionsdato: Uge/r

  PMS Tilladt overtryk i alt ved varmedrift

  PMW Tilladt overtryk i alt ved varmtvandspro-duktion

 • 4 Drift

  6 Betjeningsvejledning eloBLOCK 0020212240_00

  Angivelser p type-skiltet

  Betydning

  Tmaks. (f.eks. 85 C) Maks. fremlbstemperatur

  V Hz Netspnding og netfrekvens

  W Maks. strmforbrug

  IP Kapslingsklasse

  Varmedrift

  Varmtvandsproduktion

  P Nominel varmeeffekt

  Q Varmebelastningsomrde

  D Nom. aftapningsmngde varmt vand

  Kap. "Genbrug og bortskaffelse"

  Stregkode med serienummer,

  7. til 16. ciffer = produktets artikelnum-mer

  3.4 CE-mrkning

  CE-mrkningen dokumenterer, at produkterne i henhold tiltypeskiltet overholder de grundlggende krav i de relevantedirektiver.

  Overensstemmelseserklringen foreligger hos producenten.

  4 Drift

  Advarsel!Skoldningsfare p grund af varmt vand!

  Forkert indstillede vandtemperaturer ogvarmt vand i ledningerne kan forrsageskoldning.

  Kontrollr vandtemperaturen med hn-den.

  Indstillelige vrdier blinker altid, nr de vises.

  Du skal altid bekrfte ndringen af en vrdi. Frst dereftergemmes den nye indstilling.

  4.1 Skabslignende kabinet

  Et skabslignende kabinet til produktet skal overholde udfrel-sesforskrifterne.

  Kontakt en installatr, hvis du nsker et skabslignende kabi-net til produktet. Bekld under ingen omstndigheder pro-duktet p egen hnd.

  4.2 bning af stopventiler

  1. F installatren, som har installeret produktet, til at for-klare, hvor stopventilerne sidder og hvordan de skal an-vendes.

  2. bn servicehanerne i varmeanlggets fremlb og re-turlb.

  Betingelser: Produkt med integreret varmtvandsproduktion eller tilsluttet

  varmtvandsbeholder

  bn koldtvandsstopventilen.

  4.3 Opstart af produktet

  Tag kun produktet i drift, nr kabinettet er helt lukket.

  4.4 Aktivering af produktet

  Srg for, at produktets strmforsyning er etableret. Produktet er slet til, s snart det er tilsluttet til

  strmforsyningsnettet. P displayet vises den aktuellefremlbstemperatur centralvarme.

  Bemrk

  For at frostsikrings- og overvgningsanordnin-ger forbliver aktive, br du sl produktet til ogfra via en ekstra styring. Sprg installatrenom det.

  4.5 Indstilling af maksimal ydelse

  1. Indstil afhngigt af enhedstype produktets maksi-male ydelse svarende til dit aktuelle behov.

  Produkt-type

  Effekttrin i kW

  VE 6 1 2 3 4 5 6

  VE 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  VE 12 2 4 6 8 10 12

  VE 14 2 4 7 9 11 14

  VE 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  VE 21 2 4 7 9 11 14 16 18 21

  VE 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

  VE 28 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 28

  2. Drej drejekontakten til hjre, indtil ydelsen vises.

  Lysdioden lyser.3. Tryk p tasten .

  Lysdioden blinker.4. Drej drejekontakten til hjre, til den nskede ydelse

  vises.

  5. Tryk p tasten for at gemme den nyindstilledemaksimale ydelse.

  Lysdioden blinker ikke mere.

 • Drift 4

  0020212240_00 eloBLOCK Betjeningsvejledning 7

  4.6 Indstilling af fremlbstemperatur

  1. Drej drejekontakten til hjre, indtil fremlbstemperaturcentralvarme vises.

  Lysdioden lyser.2. Tryk p tasten .

  Lysdioden blinker.3. Drej drejekontakten til hjre, indtil den nskede frem-

  lbstemperatur centralvarme vises.

  Indstillelige vrdier: 25 85 (77,0 185,0 ) Vlg "--" for at deaktivere opvarmningsfunktionen

  (sommerdrift).

  4. Tryk p tasten for at gemme den nyindstilledefremlbstemperatur centralvarme.

  Lysdioden blinker ikke mere.

  Bemrk

  Hvis den maksimalt indstillelige vrdi ikkekan vlges, har din VVS-installatr foreta-get en justering for at muliggre drift af ditvarmeanlg med tilpassede fremlbstempe-raturer.

  Hvis du anvender en rumtermostat, skal duindstille den maksimale fremlbstemperaturcentralvarme, som dit varmeanlg er dimen-sioneret til.

  4.7 Varmekurve

  2015

  25 30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  -20-10010

  0,2

  0,4

  0,6

  11,2

  1,5

  22,533,5

  A B

  CD

  A Fremlbstemperatur iC

  B Varmekurver

  C Udetemperatur i C

  D Nominel rumtemperaturi C

  Varmekurven viser forholdet mellem udetemperatur og nomi-nel fremlbstemperatur.

  Valg af rigtig varmekurve er afgrende for varmeanlggetsrentabilitet og komfort. Hvis varmekurven er indstillet for hjt,genererer varmeanlgget for hje temperaturer og dermedet for hjt energiforbrug. Hvis varmekurven er indstillet forlavt, ns det nskede temperaturniveau evt. frst efter langtid eller slet ikke.

  I den flgende tabel er de indstillelige varmekurver anfrt.

  Ved valg af varmekurven "E-" sls reguleringen via varme-kurven fra.

  Displayvisning Varmekurve

  E- 0

  E0 0,2

  E1 0,4

  E2 0,6

  E3 1,0

  E4 1,2

  E5 1,5

  E6 2,0

  E7 2,5

  E8 3,0

  E9 3,5

  4.7.1 Indstilling af varmekurve

  1. Drej drejekontakten til hjre, indtil varmekurven vises.

  2. Tryk p tasten .

  Visningen p displayet blinker.3. Drej drejekontakten til hjre, indtil den nskede varme-

  kurven vises p displayet.

  4. Tryk p tasten for at gemme den nyindstilledevarmekurve.

  Visningen p displayet blinker ikke mere.

  4.7.2 Fremlbstemperatur

  Den nominelle rumtemperatur er den temperatur, som var-men skal n i driftsmden "Opvarmning" eller i lbet af tids-vinduerne.

  Den nominelle rumtemperatur benyttes til at beregne var-mekurven. Hvis du forger den nominelle rumtemperatur,forskyder du den indstillede varmekurve parallelt p en 45-akse og sledes ogs fremlbstemperaturen.

  Vlg kun en s hj nominel rumtemperatur, at temperaturenlige akkurat rkker til dit personlige velbefindende (f.eks.20 C). Hver grad over den indstillede vrdi betyder, at detenergiforbruget forges med ca. 6 % rligt.

  Displayvisning Nominel rumtempe-ratur

  P- 20

  P0 15

  P1 16

  P2 17

  P3 18

  P4 19

  P5 21

 • 4 Drift

  8 Betjeningsvejledning eloBLOCK 0020212240_00

  Displayvisning Nominel rumtempe-ratur

  P6 22

  P7 23

  P8 24

  P9 25

  4.7.3 Indstil fremlbstemperaturen afgivende fravarmekurven

  1. Drej drejekontakten mod hjre, indtil varmekurvefor-skydningen vises.

  2. Tryk p tasten .

  Visningen p displayet blinker.3. Drej drejekontakten mod hjre, indtil den nskede var-

  mekurveforskydning vises.

  4. Tryk p tasten for at gemme den netop indstilledevarmekurveforskydning.

  Visningen p displayet blinker ikke mere.

  4.8 Indstilling af varmtvandstemperatur (kunmed ekstra varmtvandsbeholder)

  1. Drej knappen til hjre, indtil varmtvandstemperatureni varmtvandsbeholderen (ekstraudstyr) vises.

  Lysdioden lyser.2. Tryk p tasten .

  Lysdioden blinker.

  Betingelser: NTC-sensor tilsluttet

  Drej knappen til hjre, indtil den nskedevarmtvandstemperatur vises.

  Indstillelige vrdier:: 35 65 Vlg "--" for at deaktivere varmtvandsproduktionen.

  Tryk p tasten for at gemme den nyindstilledemaksimale ydelse.

  Lysdioden blinker ikke mere.

  Betingelser: Termostat tilsluttet

  Drej knappen til hjre for at vlge indstillingen "Au"(varmtvandsproduktion aktiveret) eller "--" (varmtvand-sproduktion deaktiveret).

  Tryk p tasten for at gemme indstillingen. Lysdioden blinker ikke mere.

  Bemrk

  Hvis den maksimalt indstillelige vrdiikke kan vlges, har din VVS-installatrforetaget en justering for at muliggre driftaf dit varmtvandsbeholder med tilpassedevarmtvandstemperaturer.

  4.9 Aftapning af varmtvand

  bn varmtvandshanen for at aftappe varmtvand fravarmtvandsbeholderen.

  Hvis beholdertemperaturen er lavere end den indstil-lede varmtvandstemperatur, sls produktet automa-tisk til, og vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes.

  Nr beholdertemperaturen modsvarer den indstilledevarmtvandstemperatur, sls produktet fra. Pumpenhar et vist efterlb.

  4.10 Sikring af rigtigt pfyldningstryk

  4.10.1 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget

  Bemrk

  Pfyldningstrykket skal vre mellem 0,1 MPa og0,2 MPa (1,0 bar og 2,0 bar), nr varmeanlggeter koldt, for at sikre problemfri drift af varmean-lgget.

  Hvis varmeanlgget strkker sig over flere eta-ger, kan det vre ndvendigt at have et hjereanlgstryk. Sprg installatren om det.

  Nr pfyldningstrykket falder til under 0,06 MPa(0,6 bar), slukkes produktet. P displayet visesfejlmeldingen F.22.

  1. Drej knappen mod hjre, til lysdioden lyser.

  P displayet vises vrdien for det aktuelle pfyld-ningstryk.

  2. Kontrollr pfyldningstrykket p displayet eller p ma-nometeret.

  1 / 2Pfyldningstryk: 0,1 0,2 MPa (1,0 2,0 bar)

  Pfyldningstrykket ligger inden for det planlagte trykom-rde.

  2 / 2Pfyldningstryk: < 0,08 MPa ( < 0,80 bar)

  Fyld vand p varmeanlgget. ( side 8)

  4.10.2 Pfyldning af varmeanlg

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afmeget kalkholdige, kraftigt korroderendeeller kemikalieforurenet anlgsvand!

  Uegnet ledningsvand beskadiger pakningerog membraner, tilstopper vandgennemstrm-mede komponenter i produktet og varmean-lgget og medfrer stjgener.

  Fyld kun egnet anlgsvand p varmean-lgget.

  Sprg i tvivlstilflde installatren.

  1. Sprg installatren om, hvor pfyldningsventilen sidder.

  2. Forbind pfyldningsventilen med varmtvandsforsynin-gen, sdan som installatren har forklaret det.

  3. bn alle varmeanlggets radiatorventiler (termostat-ventiler).

  4. bn varmtvandsforsyningen.

 • Fejlfinding og -afhjlpning 5

  0020212240_00 eloBLOCK Betjeningsvejledning 9

  5. bn pfyldningshanen langsomt, og efterfyld vand, indtildet krvede pfyldningstryk er net.

  6. Luk varmtvandsforsyningen.

  7. Udluft alle radiatorerne.

  8. Kontrollr pfyldningstrykket p displayet eller p ma-nometeret.

  9. Pfyld om ndvendigt vand igen.

  10. Luk pfyldningsventilen.

  5 Fejlfinding og -afhjlpning

  Fejlmeldinger prioriteres hjere end alle andre displayvisnin-ger.

  Hvis der opstr fejl eller fejlmeldinger (F.xx), skal du gfrem iht. tabellen i tillgget.

  Fejlfinding og -afhjlpning ( side 11) Hvis produktet ikke krer problemfrit, efter at du har fo-

  retaget kontrollen i skemaet, skal du bede en installatrafhjlpe problemet.

  6 Rengring og vedligeholdelse

  6.1 Service

  For at produktet kan have en lang og sikker levetid, er deten forudstning at en VVS-installatr foretager service pproduktet minimum hvert andet r.

  6.2 Vedligeholdelse af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afbrug af uegnede rengringsmidler!

  Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-midler, oplsningsmiddel- eller klorholdigerengringsmidler.

  Rengr kabinettet med en fugtig klud og lidt sbe, somikke indeholder oplsningsmidler.

  7 Frostsikring

  Varmeanlgget og vandrrene er beskyttet tilstrkkeligtmod frost, nr varmeanlgget i en frostperiode forbliver idrift, og rummene tempereres tilstrkkeligt.

  Alternativt kan du tmme varmeanlgget og produktet. Kon-takt din VVS-installatr.

  7.1 Frostsikringsfunktion

  Produktet er udstyret med en frostsikringsfunktion.

  Hvis fremlbstemperaturen kommer under 8 C, tilkoblescentralvarmepumpen automatisk. Hvis fremlbstemperatu-ren igen stiger og kommer op p 10 C, sls centralvarme-pumpen automatisk fra igen.

  Hvis produktet er tilsluttet til strmforsyningsnettet, og frem-lbstemperaturen kommer under 5 C, gr produktet au-tomatisk i drift og opvarmer produktets varmekreds til ca.25 C. Hvis fremlbstemperaturen kommer under 3 C, udf-rer produktet en trykspringstest. Hvis resultatet af trykspring-stesten er positivt, gr produktet i drift og opvarmer produk-tets varmekreds til ca. 25 C. Hvis resultatet af trykspringste-sten er negativt, sls produktet automatisk fra. P displayetvises F.85.

  7.1.1 Varmtvandsbeholderensfrostsikringsfunktion (kun ved eksternvarmtvandsbeholder med NTC-sensor)

  Hvis temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til5 C, sls produktet automatisk til og opvarmer vandeti varmtvandsbeholderen til 8 C. Hvis temperaturen ivarmtvandsbeholderen falder til under 3 C, sls produktetautomatisk fra.

  Bemrk

  Denne funktion er ikke aktiv, hvis varmtvandsbe-holderen er tilsluttet med en termostat.

  8 Standsning

  8.1 Midlertidig standsning af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge affrost!

  Frostbeskyttelses- og overvgningsanordnin-ger er kun aktive, nr de ikke er afbrudt frastrmforsyningsnettet.

  Sluk ikke for strmmen til produktet.

  Luk koldtvandsventilen. bn vandhanen for at lade resten af vandet lbe ud af

  ledningen.

  Luk vandhanen. Luk varmtvandsafsprringsventilen. Sluk produktet ved hjlp af styringen (ekstraudstyr).

 • 9 Genbrug og bortskaffelse

  10 Betjeningsvejledning eloBLOCK 0020212240_00

  8.2 Endelig standsning af produktet

  F en installatr til at tage produktet ud af drift.

  9 Genbrug og bortskaffelse

  Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatr,der har installeret produktet.

  Hvis produkter er forsynet med dette mrke:

  Produktet m i s fald ikke bortskaffes sammen medalmindeligt husholdningsaffald.

  Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugteelektriske og elektroniske apparater.

  Hvis produktets batterier er forsynet med dette mrke,kan batterierne indeholde sundheds- eller miljskadeligesubstanser.

  Bortskaf i s fald batterierne p et indsamlingssted forbatterier.

  10 Garanti og kundeservice

  10.1 Garanti

  10.2 Kundeservice

  Gyldighed: Danmark, Vaillant

  Vaillant A/SDrejergangen 3 ADK-2690 KarlslundeDanmark

  Telefon: 4616 02 00

  Telefax: 4616 02 20

  Internet: http://www.vaillant.dk

  E-Mail: [email protected]

 • Tillg

  0020212240_00 eloBLOCK Betjeningsvejledning 11

  Tillg

  A Fejlfinding og -afhjlpning

  Problem Mulig rsag Afhjlpning

  Intet varmt vand

  Varme forbliver kold

  Produkt gr ikke i drift

  Strmforsyningen i bygningen er slet fra.

  Produkt er ikke tilsluttet til strmforsyningsnettet ellerslet fra via en ekstra styring.

  Pfyldningstryk for lavt.

  Luft i varmeanlgget.

  Tnd for strmmen i bygningen.

  Srg for, at produktet er tilsluttet til strmforsy-ningsnettet. Ved anvendelse af en ekstra styringskal du tnde produktet p styringen.

  Forg pfyldningstrykket.

  Udluft varmeanlgget.

  Varmedrift starter ikke, menvarmtvandsdrift krer udenfejl.

  Varmekrav fra ekstern styring foreligger ikke. Reguler varmedriften p den eksterne styring.

  P displayet vises F.22(trkogning).

  Vandmangel i varmeanlgget Fyld tilstrkkelig meget vand p varmeanlg-get. Tag derefter produktet i drift igen.

  P displayet vises F.55. Fejl p grund af vandmangel Afbryd strmmen til produktet.

  Kontakt din VVS-installatr.

  Produkt slr fra, p displayetvises F.85.

  Negativt resultat af trykspringstest (fremlbstempera-tur er faldet under 3 C).

  Kontakt VVS-installatren.

 • 0020212240_00 24.06.2015

  Vaillant A/S

  Drejergangen 3 A DK-2690 KarlslundeTelefon 4616 02 00 Vaillant Kundeservice 4616 02 00Telefax 4616 02 [email protected] www.vaillant.dk

  Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og m kun mangfoldiggres og distribueres medskriftlig accept fra producenten.

  Indhold1 Sikkerhed1.1 Handlingsrelaterede advarsler1.2 Korrekt anvendelse1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger1.3.1 Installation kun ved autoriseret installatr1.3.2 Livsfare ved ndringer p produktet eller i produktets omgivelser1.3.3 Livsfare manglende sikkerhedsudstyr1.3.4 Fare som flge af forkert betjening1.3.5 Fare for personskade og risiko for materiel skade som flge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation1.3.6 Risiko for materiel skade p grund af frost1.3.7 Risiko for materiel skade p grund af uttte varmtvandsledninger1.3.8 Risiko for materiel skade ved for lavt pfyldningstryk2 Henvisninger vedrrende dokumentationen2.1 Overholdelse af vrig dokumentation2.2 Opbevaring af dokumentation2.3 Vejledningens gyldighed3 Produktbeskrivelse3.1 Produktopbygning3.2 Display og betjeningselementer3.3 Angivelser p typeskiltet3.4 CE-mrkning4 Drift4.1 Skabslignende kabinet4.2 bning af stopventiler4.3 Opstart af produktet4.4 Aktivering af produktet4.5 Indstilling af maksimal ydelse4.6 Indstilling af fremlbstemperatur4.7 Varmekurve4.7.1 Indstilling af varmekurve4.7.2 Fremlbstemperatur4.7.3 Indstil fremlbstemperaturen afgivende fra varmekurven4.8 Indstilling af varmtvandstemperatur (kun med ekstra varmtvandsbeholder)4.9 Aftapning af varmtvand4.10 Sikring af rigtigt pfyldningstryk4.10.1 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget4.10.2 Pfyldning af varmeanlg5 Fejlfinding og -afhjlpning6 Rengring og vedligeholdelse6.1 Service6.2 Vedligeholdelse af produktet7 Frostsikring7.1 Frostsikringsfunktion7.1.1 Varmtvandsbeholderens frostsikringsfunktion (kun ved ekstern varmtvandsbeholder med NTC-sensor)8 Standsning8.1 Midlertidig standsning af produktet8.2 Endelig standsning af produktet9 Genbrug og bortskaffelse10 Garanti og kundeservice10.1 Garanti10.2 KundeserviceTillgA Fejlfinding og -afhjlpning