of 27 /27
A l’estiu Barcelona t’acull 2013

Bcn acull13

Embed Size (px)

Text of Bcn acull13

Page 1: Bcn acull13

A l’estiu Barcelona t’acull2013

Page 2: Bcn acull13

APRENENT: Tenir una exposició intensiva en la nova llengua.

Percebre que no es posa en perill la llengua vehicular de la persona.

Percebre que l’esforç li aporta un benefici.

Percebre la importància d’aquest aprenentatge.

ENSENYANT: Afavorir actituds positives.

Determinar una metodologia i uns materials que facilitin

l’aprenentatge.

Definir objectius concrets.

CONDICIONS BÀSIQUES PER APRENDRE UNA NOVA LLENGUA

Page 3: Bcn acull13

Aprenentatge d’una nova llengua 0 1 2 3 4 5.....+

Habilitats bàsiques per

a la comunicació interpersonal

Competència lingüística cognitiva i

acadèmica

Molta interacció Continguts familiars

Llenguatge contextualitzat Vocabulari freqüent

LLENGUATGE RESTRINGIT

Interacció limitada.Continguts poc familiars.

Llenguatge descontextualitzatVocabulari menys freqüent.

LLENGATGE FORMAL

Combinar la instrucció del llenguatge restringit i el formal

Page 4: Bcn acull13

FASES D’AQUSICIÓ D’UNA NOVA LLENGUA

Imitació

Interllengua

Sistematització

Page 5: Bcn acull13

Competència

L1

Competència

L2

Competència

subjacent comuna

Canal L1 Canal

L2

Cummins(1984)

Les habilitats implicades en l’ús d’una llengua no depenen dels seus aspectes formals (morfologia, sintaxi, fonologia, etc.) sinó que abasten l’ús del llenguatge en general, de manera que per sota l’ús que qualsevol locutor fa d’una de les llengües que domina, hi ha una competència comuna a totes les que coneix o pot apendre.

Aquesta competència no és innata ni creix de la mateixa manera que als ocells els creixen les ales, sinó que és el resultat d’aprendre a usar una llengua determinada.

Hipòtesi de la interdependència lingüística

Page 6: Bcn acull13

1981, Cummins

Quins aspectes de la competència comunicativa dominen els aprenents nadius d’una llengua i els d’una L2 en una època primerenca?

Quins aspectes varien individualment o depenen d’altres desenvolupaments?

(Cal distingir l’ús del llenguatge en situacions de comunicació interpersonal i en situacions escolars).

La competència comunicativa té dos desenvolupaments: un relacionat amb el suport contextual i l’altre sense relació amb aquest suport

sense participació cognitiva

participació cognitiva

suport contextualsense suport

contextual

A

DB

C

Page 7: Bcn acull13

10 CONCEPTES• Enfoc

comunicatiu• Estratègia

• Oral

• Consciencia fonològica

• Modelatge

• Planificació

• Bastida

• Escrit

• Reflexió interlingüística

• Correcció subtil

Page 8: Bcn acull13

• Enfoc comunicatiu

• Planificació

Page 9: Bcn acull13
Page 10: Bcn acull13
Page 11: Bcn acull13

PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcional, QUÈ VULL QUE

APRENGUIN

Seleccionar el vocabulari però també estructures, sintaxi, morfologia, fonètica...

Dissenyar COM FARÈ QUE APRENGUIN

Proporcionar els mitjans

Comprovar si he aconseguit el propòsit

Page 12: Bcn acull13

PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcionalOBJECTIUSeleccionar el vocabulari però també

estructures, sintaxi, morfologia, fonètica...CONTINGUTDissenyar el comESTRATÈGIAProporcionar el mitjansMATERIAL I BASTIDESComprovar si hem aconseguit el propòsitEVIDÈNCIES PER L’AVALUACIÓ

Page 13: Bcn acull13

Paraules i estructures d’ús més freqüent

el

la

els

les

un

una

unes

uns

...

què

perquè

per què

més

són

hi ha

tinc

de

quan

en

...

mesos de l’any

dies de la setmana

números

situacionals

temporals

...

Page 14: Bcn acull13

• Fa n re fe rènc ia l’a q u í i a ra

• Po se n e n p ràc tic a un lle ng ua tg e m o lt func io na l

• Tra c te n c o nting uts fa m ilia rs

• Sup o se n l’ús d e l vo c a b ula ri m és fre q üe nt

• Es d e se nvo lup e n e n un a m b ie nt d istès

• La te m àtic a e stà m o lt c o nte xtua litza d a

• V inc ula d e s a l’e m issió i a la d e m a nd a d ’ info rm a c ió

• Inc o rp o re n, q ua si se m p re , la c o nve rsa c a ra a c a ra

• V e hic ule n p o c a info rm a c ió

• Re b e n e l re to rn d e l d o c e nt (c o rre c c ió sub til i a m p lia c ió )

• Inc o rp o re n sup o rt visua ls d ive rso s

• So vint d e m a ne n re p e tir o e tiq ue ta r

• Re q ue re ixe n situa c io ns d e tre b a ll no ind ivid ua ls

A C TIV ITA TS EN EL PRIM ER Q UA DRA N T

Page 15: Bcn acull13

10 CONCEPTES

• Estratègia • Bastida

Page 16: Bcn acull13

•O rg a nitza d o rs g rà fic s: e sq ue m e s, lliste s, re la c io ns e ntre c o nc e p te s, índ e xs,...• Le c ture s g uia d e s• Intro d uc c ió d e vo c a b ula ri•Ba stid e s d ’e sc rip tura (fo rm ula ris, im p re so s, e sq ue m e s te xtua ls b uits,...•A jud e s p e l d e se nvo lup a m e nt d e l p ro c é s d ’e sc rip tura : d e finic ió c o njunta d e ls p a rà m e tre s d e la situa c ió d ’e sc rip tura , p la nific a c ió c o njunta d e l c o nting ut i d e la fo rm a d e l te xt, lliste s d e lè xic , a nà lisi c o l·le c tive s d ’un e sc rit, p a ute s d ’a va lua c ió , e tc .•Pro je c te s g uia ts

ESTRA TÈG IES DE SUPO RT I BA STIDA

Page 17: Bcn acull13

10 CONCEPTES

• Oral • Escrit

Page 18: Bcn acull13

NOUVINGUT

ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES

OFICIALS

ALUMANT QUE DESCONEIX EL

CATALÀ

Page 19: Bcn acull13

ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS

SAP LLEGIR I ESCRIURE

ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ

SAP LLEGIR I ESCRIRE

ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES

OFICIALS

NO SAP LLEGIR I ESCRIURE

ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ

NO SAP LLEGIR I ESCRIRE

Té les habilitats i estratègies per a la comprensió i producció de

textos

No té les habilitats i

estratègies per a la comprensió i

producció de textos

Agrupaments possible d’alumnes

Page 20: Bcn acull13

Habilitats bàsiques per a la comunicació interpersonal

Vocabulari potencialment actiu Estructura de la frase

Comprensió i producció de frases interrogativesComprensió d’instruccions, ordres

ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES

OFICIALS

ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ

Específics del català respecte del castellà

Page 21: Bcn acull13

10 CONCEPTES

• Consciencia fonològica

• Reflexió interlingüística

Page 22: Bcn acull13

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Grau de coneixement conscient i reflexiu que tenen les persones sobre l’estructura fonològica de la llengua.

Capacitat per discriminar i segmentar les diferents unitats de la llengua oral: frase, paraula, síl·laba, fonema

percebre que les frases estan formades per paraules

percebre que les paraules estan formades per síl·labes

percebre que les síl·labes estan formades per fonemes

Page 23: Bcn acull13

Quantes paraules té aquesta frase ?

La Celeste escriu una carta.

Quantes lletres té la paraula cadira ?

//////

Page 24: Bcn acull13

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A TREBALLAR ELS SONS

1.Audició – repetició d’un so

2.Discriminació d’un so comparant-lo amb un altre de molt diferent.

3.Discriminació d’un so comparant-lo amb un altre de similar.

4.Relació so-grafia

Page 25: Bcn acull13

OBSERVAR

SEGMENTAR ( sintagmes – paraules )

RECONSTRUIR SUBSTITUIR AMPLIAR

TRANSFORMAR

Reflexió interlingüística

Page 26: Bcn acull13

Frase produïda per un alumne de llengua

urdú

NEN POMA MENJA

MENJA POMA

EL NEN MENJA UNA POMA

Page 27: Bcn acull13

10 CONCEPTES

• Modelatge • Correcció subtil