BCN Proforma

 • View
  275

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BCN Proforma

Text of BCN Proforma

 • 1 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

  (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)

  Nama Kursus Fonetik dan Kosa Kata Phonetics and Vocabulary

  Kod Kursus BCN3101

  Kredit 3(2+1)

  Jam Pembelajaran 120 jam

  Prasyarat Tiada

  Bahasa Pengantar Bahasa Cina

  Semester Satu

  Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan unsur-unsur penting fonetik dan morfologi bahasa Cina

  2. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Cina standard 3. Mengenal pasti sumber dan kaedah yang berkaitan serta

  menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik

  4. Menggunakan kosa kata yang tepat mengikut kehendak situasi

  5. Mengorganisasi maklumat daripada pelbagai sumber

  1. 2. 3. 4. 5.

  Sinopsis Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem, kosa kata dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes, vocabulary and idioms. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics (Hanyu Pinyin).

 • 2 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  TEORI

  1

  Pengetahuan Asas Fonetik

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

  iuuiun

  2

  2 Sebutan Tona Neutral

  2.1

  2.2

  2

  3 Peraturan Menulis Hanyu Pinyin

  3.1 3.2

  2

  4 Pengajaran & Pembelajaran Sebutan Hanyu Pinyun

  4.1

  4.2 4.3

  4.4

  2

 • 3 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  4.5

  5 Sebutan Standard

  5.1 5.2

  5.3

  3

  6 Teknik-Teknik Pengajaran Fonetik

  6.1

  6.2

  6.3 6.4 6.5 6.6

  7

  7 Pengetahuan Asas Morfologi Bahasa Cina

  7.1

  7.2

  7.3

  4

 • 4 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  8 Kosa Kata

  8.1

  8.2

  8.3

  4

  9 Pembentukan dan Penggunaan Kosa Kata

  9.1

  9.2

  9.3

  4

  Jumlah 30

  AMALI

  1 Latih Tubi Bunyi-bunyi Variasi

  iuuiun

  2

  2 Latih Tubi Tona Neutral

  2

  3 Latihan Menulis Hanyu Pinyin

  3.1 3.2

  2

  4 Simulasi Pengajaran Sebutan Hanyu Pinyin

  4.1 4.2

  2

 • 5 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  5 Latih Tubi Sebutan Standard

  5.1 5.2 5.3

  4

  6 Pengajaran Mikro: Teknik-teknik Pengajaran Fonetik

  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

  10

  7 Latihan Analisis Kosa Kata

  2

  8 Merangka Carta-Carta Kosa Kata

  2

  9 Membanding Beza Penggunaan Kosa Kata

  2

  10 Mengumpul dan Menganalisis Penggunaan Peribahasa

  2

  Jumlah 30

  Jumlah Keseluruhan 60

  Pentaksiran Kerja Kursus 60 %

  Peperiksaan 40 %

  Jam Pembelajaran

  Jam Pembelajaran Bersemuka 60 Jam

  Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 60 Jam

  Rujukan Asas

  2007

  2008

 • 6 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  2001

  Rujukan Tambahan 1983

  1983

  1991

  1992

  1997

  2001

  2004

 • 7 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

  (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)

  Nama Kursus Guru Bahasa Cina dan Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Cina Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning

  Kod Kursus BCN3102

  Kredit 3(2+1)

  Jam Pembelajaran 120 jam

  Prasyarat Tiada

  Bahasa Pengantar Bahasa Cina

  Semester Satu

  Hasil Pembelajaran

  1. Menghubungkaitkan teori pemerolehan bahasa dengan konsep asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina

  2. Mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina

  3. Mengaplikasikan teknik-teknik asas pengajaran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina

  4. Merancang dan menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran serta membuat refleksi

  5. Menghayati dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan sebagai seorang guru

  1. 2. 3. 4. 5.

  Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa, prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina, pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal, teknik soal jawab, penjelasan konsep, pemulaan dan penutup pelajaran, serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi, serta konsep pengajaran mikro.

 • 8 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  This course discusses the concept, basic techniques and methodology in teaching & learning of Chinese language, the roles and ethics of language teachers. The basic concept includes the theories of acquiring language skills, principles and objectives of teaching Chinese language, various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. The basic technique covers the verbal and non-verbal communication skills, questioning techniques, defining concepts, induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning, writing reflections and understanding micro teaching concepts.

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  TEORI

  1 Konsep Asas P & P Bahasa Cina

  1.1

  1.2 Language acquisition

  4

  2 Pedagogi Umum

  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

  2

  3 Pengintegrasian TMK dalam P & P Bahasa Cina

  3.1

  3.2

  1

 • 9 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  4 Perancangan dan Pelaksanaan P&P Bahasa Cina

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  2

  5 Bahan Bantu Mengajar

  5.1 5.2 5.3

  1

  6 Kemahiran Penggunaan Bahasa

  6.1 6.2 6.3

  2

  7 Kemahiran Pelbagai Rangsangan

  7.1 7.2 7.3

  2

  8 Kemahiran Tunjuk Cara

  8.1 8.2 8.3

  2

  9 Kemahiran Menyoal

  9.1 9.2 9.3

  2

  10 Kemahiran Menerang

  10.1 10.2 10.3

  2

  11 Kemahiran Banshu

  11.1 11.2 11.3

  2

 • 10 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  12 Kemahiran Mengorganisasi Aktiviti

  12.1 12.2 12.3

  2

  13 Kemahiran Set induksi

  13.1 13.2 13.3

  2

  14 Kemahiran Penutup

  14.1 14.2 14.3

  2

  15 Peranan dan Etika Guru Bahasa Cina

  15.1

  15.2

  2

  Jumlah 30

  AMALI

  1

  Simulasi Pedagogi Umum

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

  2

  2 Mengintegrasikan TMK dalam P & P Bahasa Cina

  2.1 3

 • 11 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  3 Menganalisis dan Mentaksir Rancangan P & P Bahasa Cina

  3.1 3.2 3.3

  2

  4 Mereka Bentuk Bahan Bantu Mengajar

  4.1 3

  5 Latihan Kemahiran Penggunaan Bahasa

  5.1 5.2

  2

  6 Latihan Kemahiran Pelbagai Rangsangan

  6.1 6.2

  2

  7 Latihan Kemahiran Tunjuk Cara

  7.1 7.2

  2

  8 Latihan Kemahiran Menyoal

  8.1 8.2

  2

  9 Latihan Kemahiran Menerang

  9.1 9.2

  2

  10 Latihan Kemahiran Banshu

  10.1 10.2

  2

  11 Latihan Kemahiran Mengorganisasi Aktiviti

  11.1 11.2

  2

  12 Latihan Kemahiran Set Induksi

  12.1 12.2

  2

  13 Latihan Kemahiran Penutup

  13.1 13.2

  2

 • 12 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Bil. Tajuk Kandungan Jam

  14 Mengumpul dan Menganalisis Maklumat tentang Peranan dan Cabaran Guru Bahasa Cina

  14.1

  2

  Jumlah 30

  Jumlah Keseluruhan 60

  Pentaksiran Kerja Kursus 60 %

  Peperiksaan 40 %

  Jam Pembelajaran

  Jam Pembelajaran Bersemuka 60 Jam

  Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 60 Jam

  Rujukan Asas

  2007

  2011

  Rujukan Tambahan

  1993

  1996

  1999

  2001

  2002

  2004

  2007

  2009

 • 13 Berkuat kuasa Januari 2007 (Kemas kini Oktober 2012)

  Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

  (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)

  Nama Kursus Tatabahasa dan Retorik Grammar and Rhetoric

  Kod Kursus BCN3103

  Kredit 3(3+0)

  Jam Pembelajaran 120 jam

  Prasyarat Tiada