32
Congrés europeu. Avaluar per aprendre. Barcelona 13 de maig de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart , [email protected] , [email protected] E-PORTAFOLI: un instrument d’avaluació competencial

Eportafoli bcn

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Eportafoli bcn

Congrés europeu. Avaluar per aprendre. Barcelona 13 de maig de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart , [email protected], [email protected]

E-PORTAFOLI: un instrument d’avaluació competencial

Page 2: Eportafoli bcn

“Un instrument competencial d’avaluacióalternativa que està centrat en l’estudiant.El cor i l’ànima del portafoli és la reflexió ”

Page 3: Eportafoli bcn

1. Utilitzem avaluacions alternatives?2. Avaluem només els resultats?3. De quina manera reflexionem l’aprenentatge?4. Per a què serveix un portafoli?5. Personalitzem l’aprenentatge?6. Com podem utilitzar-lo?

Page 4: Eportafoli bcn

“L’ànima i el cor de l’e-portafoli és la reflexió”

La reflexió en un e-portafoli ajuda a l’estudiant a co nstruir significat.

No les eines utilitzades

Page 5: Eportafoli bcn

“Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…)estructurades , ordenades i seleccionades amb la intenció

d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat , reflexionarsobre aquest i avaluar-lo”

Page 6: Eportafoli bcn

-Alfabetitzacions múltiples.

-Tecnologia i informació. Eines.-Transformar la informació en coneixement.-Crear nova informació i difondre.-Habilitats socials.-Actitud crítica i reflexiva.

-Pensar i reflexionar.-Conscienciació i control d’un mateix.-Metacognició-Aprendre a aprendre per a construir coneixement i significat. Què? Per què? Com? I ara què?...-Recursos i estratègies.

Competència digitalCompetència aprendre a aprendre

Page 7: Eportafoli bcn

Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia

AutoconeixementConeixement estudiant

AutogestióPlanificació de l’aprenentatge

Meta- aprenentatgeEntendre com s’aprèn

AutoavaluacióAvaluació

aprenentatge

REFLEXIÓ

Page 8: Eportafoli bcn

Un e-portafoli és un instrument a la web, ajudat per les tecnologies de la informació i la comunicació (Internet), donant

recolzament al procés d’aprenentatge de l’estudiant

Page 9: Eportafoli bcn

Font: nalart, 2008

Page 10: Eportafoli bcn

Què has fet? Com ho has fet? Què és allò que t’ha costat més a fer? Quècanviaries si el tornessis a fer? Què és allò que t’ha agradat més del treball? Ha sortit com esperaves? Per què ho has fet així? Creus que has aprés? Quècreus que demostra aquest treball de tu? Propostes de millora ...

SÓN ESSENCIALS PER A:

“Una bona pregunta és una llavor que s’ha de sembrar per a què produeixi més llavors, amb l’esperança de revifar el paisatge de les idees”. John Ciardi

Page 11: Eportafoli bcn

Habilitats digitals : cercar , seleccionar , comparar , contrastar , analitzar, sintetitzar , organitzar , guardar, avaluar, criticar ,

defensar , compartir , reorganitzar, generar , crear...

Page 12: Eportafoli bcn

Gairebé tots els documents es fan amb ordinador

Els enllaços permeten fer connexions amb les evidèn cies

Desenvolupar les destreses digitals i habilitats mu ltimèdia

Per compartir amb altres persones...

Page 13: Eportafoli bcn

RECORDEM... La reflexió:ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI,

NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES

Page 14: Eportafoli bcn

Per a què ens serveix un portafoli?

Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha aprè s d’una forma personal i completa.

Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’ assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball.

Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.

Page 15: Eportafoli bcn

Propicia l’expressió de diferents llenguatges

Page 16: Eportafoli bcn

Facilita la comunicació

Page 17: Eportafoli bcn

Desenvolupa les competències: sobre tot la digital i tecnològica

Page 18: Eportafoli bcn

Facilita l’avaluació.

Page 19: Eportafoli bcn

Fomenta el pensament crític .

Page 20: Eportafoli bcn

Desenvolupa la creativitat

Page 21: Eportafoli bcn

Augmenta les habilitats emocionals i socials

Page 22: Eportafoli bcn

Fomenta activitats cooperatives : professorat- alumnat

Page 23: Eportafoli bcn

Resolt els problemes d’emmagatzement de materials

Page 24: Eportafoli bcn

Desenvolupa l’aprenentatge reflexiu

Jo reflexiono

Jo penso

Page 25: Eportafoli bcn

Documentar el creixement de l’estudiant en un temps .

Considerar els estils d’aprenentatge , totes les capacitats , les experiències culturals i educatives i els nivells d’estudi .

Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.

No comparar els estudiants entre si.

Page 26: Eportafoli bcn
Page 27: Eportafoli bcn

REFLEXIÓEl meu millor treballObjectius assolitsObjectius no assolitsEls treballs cooperatius: WebQuest, MTW, Caceres...Necessito millorarPreguntesValoracionsHe millorat en...He aprés...

ACADÈMICCurrículumLlengües

Matemàtiques

NaturalsSocials

Tecnologia

MúsicaE. Física

E. Plàstica

Crèdits variablesProjectes

Tutoria ...

PERSONALPresentació: Visual, sonora, escrita, gràfica...

Fotografia.Dibuix.

Mapa mental

Eix cronològicAutobiografia

Autoretrat...Qui sóc? Em dic...Sóc... Les meves aficions...Em defineixo com...Els amics i companys/es em veuen com.....M'agrada....Què demostro? Punts forts (allò que tinc de bo) Punts febles (allò que he de millorar)

Page 28: Eportafoli bcn

http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acol lida

Presentació “Power Point”

Page 29: Eportafoli bcn

Presentació “display” tríptic

Page 30: Eportafoli bcn

Una rúbrica és un document (graella) que descriu dif erents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte”

“És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament-apre nentatge”

“L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacogni ció”

“Permet a l’alumnat conèixer els criteris de qualif icació que seran avaluats”

Page 31: Eportafoli bcn

e-portafoli universitate-portafoli secundària

https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat /

https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/

Exemples: http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm

Page 32: Eportafoli bcn

Imatges:http://www.goliart.com/es/album-fotos-digital.htmlhttp://arrecifesutn.blogspot.com/http://www.ikus.com.es/identidad/mision/http://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/e-portafolio/http://mdrsimon.blogspot.com/2010/11/reflexiones-sobre-el-propio-aprendizaje.htmlhttp://nntt-eleganes.blogspot.com/2010/05/mapa-conceptual-tics-y-aprendizaje.htmlhttp://mdelpueyoenticea.blogspot.com/2010/11/mi-cambio-conceptual.htmlhttp://izaskunpaternain-aula.blogspot.com/2009/11/el-diseno-de-mi-portafolios.htmlhttp://www.flickr.com/photos/88906052@N00/1567300015/http://www.flickr.com/photos/33496400@N03/5065937987/sizes/s/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/mapijunio/4850811468/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/24060976@N07/3368678877/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/cityyear/4596138066/sizes/z/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/uwriverfalls/5015291506/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/ocsa92623/5010007836/sizes/z/in/photostream/http://grupoeducativa.blogspot.com/2010/09/estilos-de-aprendizaje-de-los-alumnos.html

MOLTES GRÀCIES!

Barcelona 13 de maig de 2011Núria Alart www.xtec.cat/~nalart , [email protected] , [email protected]

Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/i ndex.htm