Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  1/111

  VOL. 342, OCTOBER 10, 2000

  449

  Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. a!o"a

  #.R. $o. 13%&'0. Oob*" 10, 2000.+

  BAA$ (Bagong Alyansang Makabayan), -$/ VA MOVEME$T, BO TOMAMLLAME$A (gl*s5a 5l565na n7*86*n75*n*), BO ELMER BOLOCA$ (n5*7

  C:" o; C"5s o; * 5l.),

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  2/111

  4&0

  REME CORT REORT A$$OTATEV 5s a s6*5al 6"ov5s5on a a66l5*s o "*a5*s D5 5nvolv* * 6"*s*n* o;;o"*5gn !5l5a"y bas*s, "oo6s o" ;a5l55*s 5n * 5l5665n*s. n7*" 5s 6"ov5s5on, *on:""*n* o; * *na* 5s only on* o; * "*:5s5*s o "*n7*" o!6l5an* D5* ons5:5onal "*:5"*!*ns an7 o ons57*" * ag"**!*n b5n75ng on *5l5665n*s. *5on 2&, A"5l* >V ;:"8

  4&3

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  6/111

  VOL. 342, OCTOBER 10, 2000

  4&3

  Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. a!o"a

  *" "*:5"*s a G;o"*5gn !5l5a"y bas*s, "oo6s, o" ;a5l55*sI !ay b* alloD*7 5n *5l5665n*s only by v5":* o; a "*ay 7:ly on:""*7 5n by * *na*, "a5;5*7 by a

  !aHo"5y o; * vo*s as 5n a na5onal "*;*"*n7:! *l7 ;o" a 6:"6os* 5; so"*:5"*7 by Cong"*ss, an7 "*ogn5*7 as s: by * o*" on"a5ng sa*.

  a!* a!* V5s55ng o"*s Ag"**!*n *5on 2&, A"5l* >V o; * Cons5:5onso:l7 a66ly o * V5s55ng o"*s Ag"**!*n.Jn7o:b*7ly, *5on 2&, A"5l*>V, D5 s6*5;5ally 7*als D5 "*a5*s 5nvolv5ng ;o"*5gn !5l5a"y bas*s, "oo6s,o" ;a5l55*s, so:l7 a66ly 5n * 5nsan as*. To a *"a5n *@*n an7 5n a l5!5*7s*ns*, oD*v*", * 6"ov5s5ons o; *5on 21, A"5l* V D5ll ;5n7 a66l5ab5l5y D5"*ga"7 o * 5ss:* an7 ;o" * sol* 6:"6os* o; 7**"!5n5ng * n:!b*" o; vo*s

  "*:5"*7 o oba5n * val57 on:""*n* o; * *na*, as D5ll b* ;:"*" 75s:ss*7*"*:n7*".

  a!* a!* a:o"y Cons":5on 5s a ;5n*ly85!b*77*7 6"5n56l* 5n sa:o"yons":5on a a s6*5al 6"ov5s5on o" laD 6"*va5ls ov*" a g*n*"al on*.J 5s a;5n*ly85!b*77*7 6"5n56l* 5n sa:o"y ons":5on a a s6*5al 6"ov5s5on o" laD6"*va5ls ov*" a g*n*"al on*. L*@ s6*5al5s 7*"ogan g*n*"al5. T:s, D*"* *"* 5s 5n* sa!* sa:* a 6a"5:la" *na!*n an7 also a g*n*"al on* D5, 5n 5s !oso!6"**ns5v* s*ns*, Do:l7 5nl:7* Da 5s *!b"a*7 5n * ;o"!*", * 6a"5:la"

  *na!*n !:s b* o6*"a5v*, an7 * g*n*"al *na!*n !:s b* ak*n o a;;*only s: as*s D55n 5s g*n*"al lang:ag* D5 a"* no D55n * 6"ov5s5on o; *6a"5:la" *na!*n.

  a!* a!* a!* T*"* 5s no5ng 5n *5on 2&, A"5l* >V a "*:5"*s ;o"*5gn"oo6s o" ;a5l55*s o b* sa5on*7 o" 6la*7 6*"!an*nly 5n * 5l5665n*sJD*n

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  7/111

  no 75s5n5on 5s !a7* by laD, * Co:" so:l7 no 75s5ng:5s.JMo"*ov*", 5 5ss6*5o:s o a"g:* a *5on 2&, A"5l* >V 5s 5na66l5abl* o !*"* "ans5*nag"**!*ns ;o" * "*ason a *"* 5s no 6*"!an*n 6la5ng o; s"::"* ;o" **sabl5s!*n o; a !5l5a"y bas*. On 5s so"*, * Cons5:5on !ak*s no75s5n5on b*D**n G"ans5*nI an7 G6*"!an*n.I C*"a5nly, D* ;5n7 no5ng 5n

  *5on 2&, A"5l* >V a "*:5"*s ;o"*5gn "oo6s o" ;a5l55*s o b* sa5on*7 o"6la*76*"!an*nly 5n * 5l5665n*s. 5s a ":75!*n 5n l*gal *"!*n*:5s aD*n no 75s5n5on 5s !a7* by laD, * Co:" so:l7 no 75s5ng:5sJb5 l*@ non75s5ng:5 n* nos 75s5ng:5"* 7*b*!os.

  4&4

  4&4

  REME CORT REORT A$$OTATEV.

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  8/111

  a!* a!* Con755ons B*;o"* M5l5a"y Bas*s, T"oo6s o" a5l55*s May B* AlloD*7.J*5on 2&, A"5l* >V 75salloDs ;o"*5gn !5l5a"y bas*s, "oo6s, o" ;a5l55*s 5n *o:n"y, :nl*ss * ;olloD5ng on755ons a"* s:;;55*nly !*, v5 (a) 5 !:s b*:n7*" a "*ay (b) * "*ay !:s b* 7:ly on:""*7 5n by * *na* an7, D*n so"*:5"*7 by Cong"*ss, "a5;5*7 by a !aHo"5y o; * vo*s as by * 6*o6l* 5n a

  na5onal "*;*"*n7:! an7 () "*ogn5*7 as a "*ay by * o*" on"a5ng sa*.

  a!* a!* n*"na5onal LaD E@*:5v* Ag"**!*ns =o"7s an7 "as*s T*6"as* G"*ogn5*7 as a "*ayI !*ans a * o*" on"a5ng 6a"y a*6s o"aknoDl*7g*s * ag"**!*n as a "*ay.JT5s Co:" 5s o; * ;5"! v5*D a *6"as* G"*ogn5*7 as a "*ayI !*ans a * o*" on"a5ng 6a"y a*6s o"aknoDl*7g*s * ag"**!*n as a "*ay. To "*:5"* * o*" on"a5ng sa*, *n5*7 a*s o; A!*"5a 5n 5s as*, o s:b!5 * VA o * n5*7 a*s *na*;o" on:""*n* 6:"s:an o 5s Cons5:5on, 5s o ao"7 s"5 !*an5ng o *

  6"as*.

  a!* a!* a:o"y Cons":5on =*ll8*n"*n*7 5s * 6"5n56l* a *Do"7s :s*7 5n * Cons5:5on a"* o b* g5v*n *5" o"75na"y !*an5ng *@*6 D*"**n5al *"!s a"* *!6loy*7, 5n D5 as* * s5gn5;5an* :s aa*7 o *!6"*va5ls.J=*ll8*n"*n*7 5s * 6"5n56l* a * Do"7s :s*7 5n * Cons5:5ona"* o b* g5v*n *5" o"75na"y !*an5ng *@*6 D*"* *n5al *"!s a"* *!6loy*7,5n D5 as* * s5gn5;5an* :s aa*7 o *! 6"*va5ls. s lang:ag* so:l7b* :n7*"soo7 5n * s*ns* *y av* 5n o!!on :s*.

  4&&

  VOL. 342, OCTOBER 10, 2000

  4&&

  Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. a!o"a

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  9/111

  n*"na5onal LaD T"*a5*s E@*:5v* Ag"**!*ns V5s55ng o"*s Ag"**!*n Aslong as * VA 6oss*ss*s * *l*!*ns o; an ag"**!*n :n7*" 5n*"na5onal laD,* sa57 ag"**!*n 5s o b* ak*n *:ally as a "*ay.JMo"*ov*", 5 5s5nons*:*n5al D**" * n5*7 a*s "*as * VA only as an *@*:5v*ag"**!*n b*a:s*, :n7*" 5n*"na5onal laD, an *@*:5v* ag"**!*n 5s as b5n75ng

  as a "*ay. To b* s:"*, as long as * VA 6oss*ss*s * *l*!*ns o; an ag"**!*n:n7*" 5n*"na5onal laD, * sa57 ag"**!*n 5s o b* ak*n *:ally as a "*ay.

  a!* a!* a!* =o"7s an7 "as*s A "*ay, as 7*;5n*7 by * V5*nnaConv*n5on on * LaD o; T"*a5*s, 5s Gan 5n*"na5onal 5ns":!*n onl:7*7b*D**n a*s 5n D"5*n ;o"! an7 gov*"n*7 by 5n*"na5onal laD, D**"*!bo75*7 5n a s5ngl* 5ns":!*n o" 5n Do o" !o"* "*la*7 5ns":!*ns, an7Da*v*" 5s 6a"5:la" 7*s5gna5on.IJA "*ay, as 7*;5n*7 by * V5*nna Conv*n5onon * LaD o; T"*a5*s, 5s Gan 5n*"na5onal 5ns":!*n onl:7*7 b*D**n a*s 5n

  D"5*n ;o"! an7 gov*"n*7 by 5n*"na5onal laD, D**" *!bo75*7 5n a s5ngl*5ns":!*n o" 5n Do o" !o"* "*la*7 5ns":!*ns, an7 Da*v*" 5s 6a"5:la"7*s5gna5on.I T*"* a"* !any o*" *"!s :s*7 ;o" a "*ay o" 5n*"na5onalag"**!*n, so!* o; D5 a"* a, 6"oool, ag"**!*n, o!6"o!5s 7F a"b5"ag*,ono"7a, onv*n5on, 7*la"a5on, *@ang* o; no*s, 6a, sa:*, a"*" an7!o7:s v5v*n75. All D"5*"s, ;"o! :go #"o5:s onDa"7, av* 6o5n*7 o: a *na!*s o" 5l*s o; 5n*"na5onal ag"**!*ns 5nl:7*7 :n7*" * g*n*"al *"! "*ayav* l5l* o" no l*gal s5gn5;5an*. C*"a5n *"!s a"* :s*;:l, b: *y ;:"n5s l5l*!o"* an !*"* 7*s"565on.

  a!* a!* a!* n 5n*"na5onal laD, *"* 5s no 75;;*"*n* b*D**n "*a5*s an7*@*:5v* ag"**!*ns 5n *5" b5n75ng *;;* :6on sa*s on*"n*7, as long as *n*go5a5ng ;:n5ona"5*s av* "*!a5n*7 D55n *5" 6oD*"s.JT:s, 5n 5n*"na5onallaD, *"* 5s no 75;;*"*n* b*D**n "*a5*s an7 *@*:5v* ag"**!*ns 5n *5"b5n75ng *;;* :6on sa*s on*"n*7, as long as * n*go5a5ng ;:n5ona"5*s av*"*!a5n*7 D55n *5" 6oD*"s. n*"na5onal laD on5n:*s o !ak* no 75s5n5onb*D**n "*a5*s an7 *@*:5v* ag"**!*ns *y a"* *:ally b5n75ng obl5ga5ons:6on na5ons.

  a!* a!* a!* n 5s H:"5s755on, D* av* "*ogn5*7 * b5n75ng *;;* o;*@*:5v* ag"**!*ns *v*n D5o: * on:""*n* o; * *na* o" Cong"*ss.Jno:" H:"5s755on, D* av* "*ogn5*7 * b5n75ng *;;* o; *@*:5v* ag"**!*ns*v*n D5o: * on:""*n* o; * *na* o" Cong"*ss. n Co!!5ss5on*" o;C:so!s vs. Eas*"n *a T"a75ng, D* a7 oas5on o 6"ono:n* G@ @ @ * "5g o;* E@*:5v* o *n*" 5no b5n75ng ag"**!*ns D5o: * n**ss5y o; s:bs*:*nCong"*ss5onal a66"oval

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  10/111

  4&

  4&

  REME CORT REORT A$$OTATEV o; * 19%' Cons5:5on a *

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  20/111

  ag"**!*n alloD5ng * 6"*s*n* o; ;o"*5gn !5l5a"y "oo6s on 5l5665n* so5l !:sb* G"*ogn5*7 as a "*ay by * o*" on"a5ng sa*.IJ=5 * lo:7 o;:n*"a5ny s5ll ang5ng on * *@a l*gal ;o"* o; sol* *@*:5v* ag"**!*ns:n7*" .. ons5:5onal laD, 5s Co:" !:s s"5k* a bloD ;o" * sov*"*5gny o;o:" o:n"y by 7"aD5ng a b"5g l5n* b*D**n * 75gn5y an7 sa:s o; a "*ay 5n

  on"as D5 a sol* *@*:5v* ag"**!*n. oD*v*" D* !ay D5s 5, * VA, as asol* *@*:5v* ag"**!*n, anno l5!b o * sa!* lo;y *5g a * 75gn5y o;a "*ay an "*a. Cons*:*nly, 5 ;alls so" o; * "*:5"*!*n s* by *. 2&,A". >V o; * 19%' Cons5:5on a * ag"**!*n alloD5ng * 6"*s*n* o;;o"*5gn !5l5a"y "oo6s on 5l5665n* so5l !:s b* G"*ogn5*7 as a "*ay by *o*" on"a5ng sa*.I

  ECAL CVL ACTO$ 5n * :6"*!* Co:". C*"5o"a"5 an7 "o5b55on.

  T* ;as a"* sa*7 5n * o65n5on o; * Co:".

  Ro!*o B. go an7 V5o"5a #. 7*los R*y*s ;o" 6*55on*" 5n #.R. $o. 13%%0.

  E:log5a M. C:*va ;o" 6*55on*" B.

  Ra!on A. #onal*s ;o" LCO$A.

  =5gb*"o E. TaNa7a an7 Lo"*no TaNa7a ;o" 6*55on*"s -ov5o R. alonga,=5gb*"o E. TaNa7a, "., Aga65o A. A:5no, -ok*" . A""oyo, an7 R*n* A.V. ag:5sag.

  T*o7o"* O. T* ;o" 6*55on*"s Avan*Na, 5!b:lan, an57a7,

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  21/111

  Con;"on5ng * Co:" ;o" "*sol:5on 5n * 5nsan onsol57a*7 6*55ons ;o"*"5o"a"5 an7 6"o5b55on a"* 5ss:*s "*la5ng o, an7 bo"n* by, an ag"**!*n ;o"g*75n * :"n o; * las *n:"y b*8

  44

  44

  REME CORT REORT A$$OTATE

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  42/111

  V5a *s* onsol57a*711 6*55ons ;o" *"5o"a"5 an7 6"o5b55on, 6*55on*"sJasl*g5slao"s, non8gov*"n!*nal o"gan5a5ons, 55*ns an7 a@6ay*"sJassa5l *ons5:5onal5y o; * VA an7 5!6:* o *"*5n "*s6on7*ns g"av* ab:s* o;75s"*5on 5n "a5;y5ng * ag"**!*n.

  =* av* s5!6l5;5*7 * 5ss:*s "a5s*7 by * 6*55on*"s 5no * ;olloD5ng

  V o; * Cons5:5on

 • 8/13/2019 Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) vs. Zamora

  43/111

  a. * *:al 6"o*5on la:s* :n7*" *5on 1, A"5l* o; * Cons5:5on

  b * 6"o5b55on aga5ns n:l*a" D*a6ons :n7*" A"5l* , *5on %

  . *5on 2% (4), A"5l* V o; * Cons5:5on g"an5ng * *@*!65on ;"o! a@*san7 7:5*s ;o" * *:56!*n, !a*"5als, s:66l5*s an7 o*" 6"o6*"5*s 5!6o"*7 5noo" a:5"*7 5n * 5l5665n*s by, o" on b*al;, o; * A"!*7 o"*s

  11 M5n:* R*sol:5on 7a*7 -:n* %, 1999.

  4'%

  4'%

  REME CORT REORT A$$OTATEV 5s a66l5abl* ons57*"5ng a * VA as ;o" 5s s:bH