of 7 /7
Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet

Barn – og kvinner som søker asyl

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Barn – og kvinner som søker asyl. Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet. Soria Moria:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Barn – og kvinner som søker asyl

Page 1: Barn – og kvinner som søker asyl

Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie

Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet

Page 2: Barn – og kvinner som søker asyl

2

Soria Moria:

• Vi har som mål å føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk som er bygget på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetene og FNs flyktningekonvensjon

• Aktivt følge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomite (barnekonvensjonen)

• Styrke barn og unges mulighet for medvirkning og innflytelse

• Forbedre vilkårene for enslige og mindreårige asylssøkere og overføre ansvaret for disse til barnevernet

Page 3: Barn – og kvinner som søker asyl

3

Status nå:

• Pr. 31. august bor det drøyt 2000 barn i norske mottak

• I overkant av 400 barn har vært på mottak i tre år eller mer (både med og uten oppholdstillatelse)

• Vi vet mye om hvordan disse barna har det

• 44% av asylsøkere er kvinner, 62% av kvinnene fått ja

• Regjeringen har varslet fornyet, individuell behandling av de som har vært i landet i lang tid - ikke gått inn for et nytt generelt amnesti.

• Barnevernet overtar ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år fom 1. oktober 2007.

• Forslag om at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn ute på høring

• Er gjort en god del i forhold til barn, f.eks barnefaglig kompetanse, foreldreveiledningsprogram

• Mange barnefamilier får tilbud om å flytte i boliger utenfor mottak

Page 4: Barn – og kvinner som søker asyl

4

Status nå, forts. :

• Vi har hatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak for å bedre barnas situasjon(Foreslått tiltak for å få ned behandlingstiden og tiltak for å bedre barns oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter på asylmottak)

• Vi skal ha på plass ny utlendingslov – vi må der sørge for samsvar mellom FNs barnekonvensjon og utlendingsforvaltningen. Også fokus på kvinners situasjon

• Vi gjennomgår status for arbeidet med barnekonvensjonen og anbefalingene fra FN

• Ny handlingsplan mot trafficking, revitalisering av arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Page 5: Barn – og kvinner som søker asyl

5

De vanskelige avveiningene:

• Hva er barnets beste?

• Avveiningen mellom innvandringspolitikk versus velferdspolitikk

• Forfølgelse på bakgrunn av kjønn

Page 6: Barn – og kvinner som søker asyl

6

Aktuelle spørsmål:

• Opphold – ikke opphold

• Oppholdstid på mottakene

• Forelder blir utvist

• Standard på mottakene

• Barneperspektivet på mottak (særlig de yngste)

• Barnevernets rolle

Page 7: Barn – og kvinner som søker asyl

7

Mitt utgangspunkt:

• Med mindre vi ønsker fri innvandring til Norge, kommer vi ikke bort fra at noen som ønsker å bli må dra. Det vil også involvere barn.

• Et område der vi bør ha lite politisk prestisje • Et område der vi bør lytte til hverandre • Et område vi åpenbart kan håndtere bedre som

samfunn • Et område med vanskelige dilemma og avveininger • Et område der vi som politikere må tåle å bli

konfrontert med enkeltskjebner og konsekvenser av vår politikk