Click here to load reader

Bakalauro studijų programos vda 2015

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I pakopos (bakalauro) studijų programos Vilniaus dailės akademijoje.

Text of Bakalauro studijų programos vda 2015

 • 2015

  KaunasKlaipdaTeliaiVilnius

  Bakalaurostudij

  programos

 • Vilniaus fakultetas

  Maironio g. 6, VilniusDekanas doc. eslovas LukenskasTel. (8 5) 2105 [email protected]

  Bakalauro program administrator Vida SinkeviienTel. (8 5) 2105 432, 8 656 148 [email protected]

  Kauno fakulteto dekanatas

  Muitins g. 4, KaunasDekanas prof. Jonas AudjaitisTel. (8 37) 222 [email protected]

  Referent Inara KlimienTel. (8 37) 222 577 [email protected]

  Teli fakultetas

  Muziejaus g. 29, TeliaiDekanas Ramnas BanysTel. 8 618 656 06

  Studij referent Inga DamunskienTel. 8 686 230 [email protected]

  Klaipdos fakultetas

  Dar g. 18, KlaipdaDekanas prof. Alvydas KlimasTel. 8 698 459 [email protected]

  Studij referent Nijol AzbukauskienTel. (8 46) 314 [email protected]

 • www.vda.lt

  Animacija (612W60002)

  Programos tikslas rengti menininkus animatorius, gebanius savo kryboje naudoti animacijos technologijas.Studentai gyja meno istorijos ir teorijos ini, iuolaikini animacijos ir medij konteksto suvokim, geba formuluoti krybinio darbo tikslus, motyvuotai pasirinkti iraikos priemones, profesionaliai atlikti animuotus krinius, analizuoti, argumentuotai vertinti ir pristatyti ios srities kryb, savarankikai studijuoti.Tai vienintel Lietuvoje universitetin bakalauro programa, integruojanti animacijos technologijas menin kryb, daranti tak nacionalins kultros procesams.Absolventai gali usiimti individualia krybine veikla, dirbti reklamoje, televizijoje, kine ir kitose krybinse industrijose, tsti studijas magistrantroje.

  Vilniaus fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Architektra (612K10002)

  Architektros programos studij metu ugdomi architekto profesijai bdingi meniniai ir krybiniai gebjimai, estetins nuostatos, aplinkos samprata, individualus krybos stilius, suteikiamos svarbiausios inios apie pastat konstravim, ininerin rang, statybines mediagas, erdvs modeliavim, ekologij, ekonomik, filosofij, dails ir architektros istorij, teis ir paveldosaug. Studentai skatinami analizuoti, vertinti darnios pltros, tvarios architektros krimo ir realizacijos problemas. Architektros bakalauro studij programa vykdoma dviem kryptimis: pastat architektra ir interjero architektra. Architektros studij programa isiskiria tuo, kad greta specialybs ir su ja susijusi disciplin, ia studijuojami ir bendrieji meno dalykai pieimas, tapyba, kompozicija, spalvotyra, fotografija. Universalus meninis isilavinimas suteikia galimybes realizuoti save ir kitose menins veiklos srityse: urbanistikos, menotyros, reklamos, fotografijos, dizaino. Programoje dsto garss menininkai, kuri nuopelnai pripainti Lietuvos bei tarptautiniame architektros ir kultros kontekste. O student dalyvavimas vairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose ir pelnomi apdovanojimai, pavyzdiui, Schindler Award, ISOVER Multi-Comfort House, taip pat liudija programos ir teikiamo isilavinimo kokyb.

  Kontaktai: [email protected]

  Kauno fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Architektra (612K10002)

  Programos paskirtis yra rengti architektus-urbanistus specialistus, gebanius dirbti architektrinio ir urbanistinioprojektavimo srityje. Studentai gyja: sistemini ini apie architektrines ir urbanistinesstruktras ir sugeba jas tinkamai taikyti; supratim apie bendras tendencijas architektrosir urbanistikos srityje; speciali gebjim analizuoti ir sisteminti teorines inias; praktini gebjim dirbti su konkreiais urbanistiniais projektais; gebjim atlikti tyrimus, analizes, naudojant duomen bazes, atitinkamas informacines technologijas ir programin rang; tam tikr socialini gebjim; 7) poreik nuolat mokytis ir tobulti pasirinktose veiklos srityse.Absolventai turi teis tsti studijas magistrantroje, taip pat gali dirbti projektavimo ir statybos bei nekilnojamojo turto pltros monse, valstybs ir savivaldybs institucijose; rengti pastat, urbanistini kompleks ir landafto architektros projektus; rengti bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus; kurti savarankik architektrinio ir urbanistinio projektavimo versl.

  Programos koordinatoriusVaidotas Dapkeviius, tel. +370 686 23601,el. patas [email protected]

  Klaipdos fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Architektra (612K10002)

  Architektros bakalaurai turi profesini dalykini (architektros teorijos ir istorijos, architektrinio projektavimo, architektros kompozicijos, teritorij planavimo, statybos technologijos, statybini konstrukcij, ekologijos, ekonomikos, paminklosaugos, aplinkotvarkos), humanitarini-socialini (filosofijos, menotyros, meno, sociologijos, teiss ir kt.) ini. Geba analizuoti projektuojamo objekto ir aplinkos ryius, parengti pastat ir j kompleks architektrins dalies projektus, sudaryti teritorij funkcinio zonavimo ir tvarkymo planus, laisvai operuodamas kompiuterinio projektavimo metodais ir grafins raikos priemonmis, gytas inias taikyti gretimose architektrins veiklos srityse, odiu ir ratu perteikti informacij bei idjas kit srii specialistams ir visuomenei, turi pastat ir j kompleks projektavimo ir teritorij planavimo, praktins architekto veiklos gdi. Absolventai gali tsti studijas magistrantroje.

  Vilniaus fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Dailtyra (612U90001)

  Dailtyros studij programos studentai gyja metodologini mokslinio tyrimo, krini interpretacijos ir vertinimo, akademinio raymo ir paveldosaugos gdi. Pratyb metu imoksta dirbti kartu su kitais specialistais, perteikti informacij odiu ir ratu, argumentuoti savo teiginius ir savarankikai mokytis. gytas sistemingas dails ir architektros istorijos inias bakalaurai geba sieti su teorija, kvalifikuotai ir krybikai taikyti kuratoriaus, kritiko, muziejininko, kultros vadybininko, tyrjo, eksperto darbe ir kitose dails, architektros ir dizaino srityse. Absolventai gali tsti studijas magistrantroje.

  Vilniaus fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Dails ir interjero restauravimas (612W91001) Vilniaus fakultetas, bakalauro studij programa

  Dails ir interjero restauravimo programa 2013 m. buvo atnaujinta, praplsta ir suformuota kaip atskira studij programa su trimis molbertins tapybos ir polichromijos, sien tapybos bei skulptros restauravimo specializacijomis.Programos tikslas rengti universitetinio isilavinimo restauratorius, gebanius vertinti kultros objekto sunykimo prieastis, gerbianius istorines, fizines ir estetines jo ypatybes, mokanius teisingai ir pagrstai parengti jam sutvirtinti ir restauruoti reikiam darb ir procedr metodikas. Studijuojant gyjamos profesins dalykins bei humanitarini ir socialini srii inios leidia atlikti nesudting kultros objekto konservavim ar restauravim, parengti darb apibdinani dokumentacij. Studentai gyja pamatines pieimo, tapybos, skulptros ir vairias kitas inias, btinas profesinei dailininko restauratoriaus veiklai.Baigusiems bakalauro studijas nustatyta tvarka paprastai yra suteikiama III restauratoriaus kategorija. Diplomuotas restauratorius gali dirbti paveldosaugos sistemos valstybinse staigose, muziejuose. Turdamas mokslin vadov, gali dirbti valstybinse ir privaiose restauravimo institucijose, taip pat usiimti privaia restauratoriaus praktika. Absolventai gali tsti studijas magistrantroje.

  Programos koordinatoriusAlvydas Mandeikael. patas [email protected]

 • www.vda.lt

  Dizainas (612W20001)

  Dizaino studij programoje daugiausia dmesio skiriama daiktins aplinkos produkt krimui. Studentai skatinami krybikai mstyti ir ugdytis konceptual poir gyvendinant iuolaikines ir ateities produkt idjas. Nesvarbu, koks kuriamas objektas viestuvas, baldas, reklamin ranga, buitinis prietaisas, mobilus produktas (pvz., automobilis), interjeras ar maoji architektra visuomet iekoma galimybi pagerinti mogaus aplink. Greta projektavimo studijuojant gyjamos ir svarbiausios grafinio ir medij dizaino inios, imokstama vizualiosios komunikacijos priemonmis pristatyti savo kryb, gyjama vadybos ir rinkodaros ini.

  Kontaktai: [email protected]

  Kauno fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Dizainas (612W20001)(gaminio dizainas)

  Dizaino programos Gaminio dizaino specializacijos tikslas parengti universitetinio isilavinimo lygio gamini, pakuoi dizainerius. Gaminio dizaino studentai per 4-erius mokslo metus valdo vairias vizualiosios raikos priemones, imoksta projektuoti, kurti formas, daryti maketus, susipasta su vairiomis mediagomis ir technologijomis, imoksta jas taikyti. Studijuoja dizaino raid ir tendencijas, mokosi metodikai analizuoti daikto sandar, gaminio funkcij ir estetik, imanyti ergonomik. Vis studij laik mokomasi dirbti su kompiuterinmis 2D, 3D programomis. Taip pat vyksta seminarai, krybins dirbtuvs, organizuojamos parodos ir ekskursijos, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Absolventai geba pritaikyti gytas inias, imano vadybos principus, sugeba dirbti savarankikai; gali tsti studijas magistrantroje.

  Teli fakultetas, bakalauro studij programa

 • www.vda.lt

  Dizainas (612W20001)(bald dizainas ir restauravimas)

  Dizaino studij programos su bald dizaino specializacija tikslas rengti dizainerius, gebanius projektuoti inovatyvius daikt ir aplinkos dizaino objektus (baldus), organizuoti ir valdyti krybin proces, dirbti tarpdisciplininse komandose, aktyviai dalyvauti krybinse industrijose, reaguoti savo studij srities pokyius, projektuoti savo profesin karjer, kurti savarankik versl.Studij programos paskirtis ugdyti plataus akiraio, kritikai mstanias asmenybes, universitetinio isilavinimo specialistus, kurie gebt krybikai naudotis gytomis bendrosiomis bei profesinmis kompetencijomis, praktiniais gebjimais, leidianiais savarankikai dirbti bald dizaino ir

Search related