BAKALAURO STUDIJŲ DARBŲ RENGIMO METODINIAI NURODYMAI

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of BAKALAURO STUDIJŲ DARBŲ RENGIMO METODINIAI NURODYMAI

 • Lietuvos edukologijos universitetas

  Socialini moksl fakultetas

  Ekonomikos katedra

  Vytas Navickas

  Diuljeta Rukyt

  BAKALAURO STUDIJ DARB RENGIMO

  METODINIAI NURODYMAI

  Metodin priemon

  Vilnius, 2012

 • UDK 378.6:378.2(474.5)(072) Na295

  Metodin priemon apsvarstyta Lietuvos edukologijos universiteto Socialini moksl

  fakulteto Ekonomikos katedros posdyje 2011 m. rugsjo 20 d. (protokolo Nr. 1),

  Lietuvos edukologijos universiteto Socialini moksl fakulteto tarybos posdyje

  2011m. lapkriio 29 d. (protokolo Nr. 1) ir rekomenduota spausdinti.

  Recenzavo:

  prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas (VGTU)

  prof. habil. dr. Algis virblis (MRU)

  Antrasis patikslintas ir papildytas leidimas.

  ISBN 978-9955-20-735-1 Vytas Navickas, 2012

  Diuljeta Rukyt, 2012

  Leidykla Edukologija, 2012

 • Turinys

  VADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1. BAKALAURO STUDIJ DARB BENDRIEJI REIKALAVIMAI . . . 71.1. Referatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.1.1. Referato struktrini dali reikalavimai . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2. Kursinis darbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.2.1. Kursinio darbo struktrini dali reikalavimai . . . . . . . . . 101.2.2. Kursinio darbo rengimo etapai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.2.3. Kursinio darbo vertinimo kriterijai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1.3. Bakalauro baigiamasis darbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3.1. Atskir bakalauro baigiamojo darbo struktrini

  dali rengimo reikalavimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.2. Bakalauro baigiamojo darbo rengimas, gynimas

  ir vertinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  2. PAGRINDINIAI BAKALAURO STUDIJ DARB RENGIMO ETAPAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.1. Temos pasirinkimas ir formulavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.2. Mokslins literatros studijavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.3. Objekto nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.4. Problemos formulavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.5. Hipotezs(-i) formulavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.6. Tikslo ir udavini formulavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.7. Metod parinkimas ir pagrindimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.8. Duomen analizavimas ir interpretavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  3. BENDRIEJI TEKSTO REIKALAVIMAI BAKALAURO STUDIJ DARBAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.1. Teksto apipavidalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.2. Naudotos mokslins literatros pateikimas studij darbe . . . . . 773.3. Literatros aprao sudarymas ir pavyzdiai . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 • ! !"# "$ "%&' ()%*+,- *"&!- &./0+1' 1. )'*+/+" + /%&'*21"+ 3 !"#$%&'( )*&"+$'(

  4. LENTELS, PAVEIKSLAI IR KITA INFORMACIN MEDIAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  4.1. Lenteli pateikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.2. Paveiksl pateikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  LITERATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

 • "

  VADAS

  ie metodiniai nurodymai yra skirti Lietuvos edukologijos universiteto

  Socialini moksl fakulteto Ekonomikos katedros vykdom bakalau-

  ro studij program studentams, rengiantiems studij mokslo darbus.

  ie metodiniai nurodymai galioja mokslo darbams, kurie rengiami nuo

  2012m. rugsjo 1 d.

  Bakalauro studij programose numatyti ie mokslo darbai: referatai,

  kursiniai darbai, bakalauro baigiamasis darbas1.

  Mokslo darbas tai savarankikas studento darbas, kurio turin ir ap-

  imt lemia jo pobdis ir tikslas. Referato, kursinio ir BBD turinys, paskir-

  tis ir apimtis skirtinga, taiau jie turi daug bendr bruo, todl visiems

  mokslo darbams yra taikoma vienoda darb raymo, duomen pateiki-

  mo, apipavidalinimo ir dokumentavimo tvarka. Studentai mokslo darbus

  rao savarankikai, vadovaujant ir patariant dstytojams, bei laikydamie-

  si metodini nurodym.

  Rengiant iuos metodinius nurodymus pasinaudota analogikais vai-

  ri Lietuvos auktj mokykl (Vilniaus universiteto Ekonomikos ir

  Komunikacijos fakultet, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir

  *nans valdymo fakulteto, iauli universiteto Socialini moksl fakul-

  teto) ir kt. mokslinink darbais bei patirtimi.

  1 Toliau BBD.

 • # !"# "$ "%&' ()%*+,- *"&!- &./0+1' 1. )'*+/+" + /%&'*21"+ 3 !"#$%&'( )*&"+$'(

  i metodini nurodym tikslas pateikti bendrus bakalauro studij

  mokslo darb parengimo reikalavimus tiek studentams, tiek dstytojams.

  Jais galima naudotis rengiant referatus, kursinius ir BBD.Reikia pripa-

  inti, kad BBD rengimo gebjim ugdymas yra svarbi tolimesnio studij

  proceso dalis, planuojant magistrantros studijas.

  Studij darb rengimas yra krybinis procesas, todl metodin me-

  diaga yra tik pagalbin priemon gyvendinant bet kurio savarankiko

  darbo idjas. Rengiant metodinius nurodymus yra atsivelgta Lietuvos

  edukologijos universiteto Socialini moksl fakulteto Ekonomikos kate-

  dros vykdom studij program speci*k ir bakalauro studij pakopoje

  studentams btinas gyti bendrsias kompetencijas.

  Metodins priemons autoriai dkoja Lietuvos edukologijos universi-

  teto dstytojams, pateikusiems verting pastab ir pasilym.

 • 45 !" # " $ " %&' ( ) %* + ,- *" & !- !. /*& +. , + & . +# " $ "6 +1 " + $

  1. BAKALAURO STUDIJ DARB BENDRIEJI

  REIKALAVIMAI

  ioje skyriaus dalyje yra pateikiami bendrieji mokslo darb rengimo rei-

  kalavimai, kurie yra taikomi visiems Ekonomikos katedros vykdom ba-

  kalauro studij program darbams. Taip pat pateikiami ir speci*niai rei-

  kalavimai, kurie taikomi atskiroms BBD dalims.

  1.1. Referatas

  Referatas tai studij darbas, kurio esm sudaro mokslinje literatroje

  egzistuojani koncepcij ar poiri tam tikra problema (tema) loginis

  idstymas.

  Referato tikslas studijuojamo dalyko atskir tem isamesns studi-

  jos, kuri metu formuojami pirmieji mokslo darbo raymo gdiai, ug-

  domas loginis mstymas ir gebjimas tinkamai dirbti su moksline litera-

  tra, suvokti ir analizuoti problemas. Referato raymas padeda perprasti

  mokslo kalb (pagrindines svokas, kategorijas, teorinius dsnius ir kt.),

  valdyti mokslin stili, imokti apipavidalinti mokslin tekst, teisingai

  cituoti, sudaryti literatros sra.2

  Referat temas kiekvieno semestro pradioje pateikia studijuojamo

  dalyko dstytojas.

  2 Studij darb metodiniai nurodymai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Pareng Z.Atkoinien, B.Grebliauskien, O.Janonis. Vilnius: Vilniaus universite-to leidykla, 2003, p.4.

 • % !"# "$ "%&' ()%*+,- *"&!- &./0+1' 1. )'*+/+" + /%&'*21"+ 3 !"#$%&'( )*&"+$'(

  1.1.1. Referato struktrini dali reikalavimai

  Referato struktr sudaro ios eils tvarka idstytos dalys (r. 1 lentel).

  !"#$%#"&'! !"!#$%&'(%#)*%+#,-.('/$01(

  !"!#$%&'(%#)*%+#$ ,%#)*%+#-.-/'0$1-/'#!-*$1$2-3$-

  !"#$%"&!&'()"&"*+&!&',(+$-$' !"#$%&'$'()*'+',)*'-./012)*'34%536)7)*#%4048

  ./ 0 1()2345061, 9'34%5%'$'()#4!4#'3")9:;[email protected]

 • 45 !" # " $ " %&' ( ) %* + ,- *" & !- !. /*& +. , + & . +# " $ "6 +1 " + &

  (!"#$%#"&'! !"!#$%&'2!#%,-,3&'*#,%!#,4$,'

  0#M 4#-%!#-5$-

  NM T4HKF%$'()0%#H3%)(E)$"5(,%&4),%34#'3I#'2)(E-"53%)34$6)>*#"H,4$6D)%N)5"&345(3"8

  OM U"5KF%$'(),"+%N5'%)$6(3.3%2)'%N5%'%)%#)&E"(45,%'%)0K(3.3%)$%&3%(8

  PM T4HKF%$'()'045-'V%'%)(E*#'(3%)'E3"#%S)*"/%L%F6)%#)34%(%&+'%)F6)*4#34%53%2)3%&5'$'%)L%3E"3%2)*'#'!#'/E"3%2)#4!4#E"3%8

  QM W4&0#'()#'N3")5',H"()5E,3I#"(),.+%(8

  RM U"5KF%$'()'*%!"#$%&3%)345(362)(E0'#.3%)H%H,%"+#'Q&%S)&E"#"0S)%#),%34#'3I#"()(6#'N68

  SM T',E3%&%()-4#3%&%$'(8

  1.2. Kursinis darbas

  Kursinis darbas tai savarankikas studento tiriamasis darbas, kuriame

  nagrinjamos aktualios mokslins teorins ir praktins problemos.

  Kursinio darbo tikslas ugdyti mokslo darbo rengimo gdius, ak-

  tualia tema prapleiant per paskaitas ir kitus usimimus gautas inias,

  skirtas ugdyti mokslinio mstymo gdius, gebjim dirbti su moksline

  literatra, atskleisti nagrinjamos problemos (temos) aktualum ir pasi-

  lyti jos sprendimo bdus.

  Kursiniai darbai gali bti vairaus pobdio: teoriniai, taikomieji

  (praktiniai).

  Teoriniame darbe studentas pateikia vairi mokslinink darb ti-

  riama problema analiz, susistemina ir apibendrina teorijas.

  Taikomojo (praktinio) pobdio darbe studentas pateikia tiriamos

  temos (problemos) teorin analiz, j pagrsdamas gaut empirini3

  duomen interpretacija.

  Kursinio darbo t

Search related