Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  1/67

    1

  Oleh:Oleh:

  Ns. SYAFRIZAL, S.KepNs. SYAFRIZAL, S.Kep

   

  Gangguan Penggunaan NAPZA 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  2/67

    2

  PENDAHULUANPENDAHULUAN

  APA ITU .APA ITU .

  NAPZA ?NAPZA ? NARKOBA ?NARKOBA ? PENYALAHGUNAAN NAPZA ?PENYALAHGUNAAN NAPZA ? KETERGANTUNGAN NAPZA ?KETERGANTUNGAN NAPZA ?

  ADIKSI ?ADIKSI ? DLL ( ISTILAH – ISTILAH YG BERHUB.DLL ( ISTILAH – ISTILAH YG BERHUB.

  DG NAPZA )DG NAPZA )

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  3/67

    3

  NAPZANAPZA 

  !Na"#$%a, Ps$%"$pa 'an (a%!Na"#$%a, Ps$%"$pa 'an (a%

  a'%&) la&nn*a+a'%&) la&nn*a+ ahan-(a% *ang &la asu# #eahan-(a% *ang &la asu# #e

  'ala %uuh a#an epenga"uh&'ala %uuh a#an epenga"uh&

  %uuh %e"u%aa susunan sa"a)%uuh %e"u%aa susunan sa"a)

  pusa%-$%a#, seh&ngga en*ea#anpusa%-$%a#, seh&ngga en*ea#angangguan /s, ps&s 'an )ungs&gangguan /s, ps&s 'an )ungs&

  s$s&al.s$s&al.

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  4/67

    4

   JENIS – JENIS NAPZA JENIS – JENIS NAPZA

  Menurut Un!n"#Un!n"Menurut Un!n"#Un!n" N!r$%t&$!N!r$%t&$! A'$%%'A'$%%' P&$%tr%*&$!P&$%tr%*&$! Z!t A&$t&+ '!&nn,!Z!t A&$t&+ '!&nn,!

  Ber!!r$!n E+e$ ter!!* Ot!$Ber!!r$!n E+e$ ter!!* Ot!$ G%'%n"!n De*re!nG%'%n"!n De*re!n G%'%n"!n St&-u'!nG%'%n"!n St&-u'!n G%'%n"!n H!'u&n%"enG%'%n"!n H!'u&n%"en

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  5/67

    5

   ISTILAHISTILAH

  Pen*alahgunaan NAPZA :Pen*alahgunaan NAPZA : PPen""un!!n NAPZA ,!n" *!t%'%"&$ e&n""!en""un!!n NAPZA ,!n" *!t%'%"&$ e&n""!

  -en"!$&!t$!n !-!t!n !'!- +un"& %&!'.-en"!$&!t$!n !-!t!n !'!- +un"& %&!'.

  Su!tu *en,&-*!n"!n *er&'!$u ,!n" &e!$!n %'eSu!tu *en,&-*!n"!n *er&'!$u ,!n" &e!$!n %'e

  *en""un!!n ,!n" teru#-eneru !-*!& ter/!&*en""un!!n ,!n" teru#-eneru !-*!& ter/!&

  -!!'!0 N!*1! tereut e$er/! &!'!- tuu ,"-!!'!0 N!*1! tereut e$er/! &!'!- tuu ,"

  -e-*en"!ru& ter/!&n,! *eru!!n 2 *er&'!$u0-e-*en"!ru& ter/!&n,! *eru!!n 2 *er&'!$u0

  !'!- *er!!n0 -e-%r&0 *r%e *&$&r0 $%n&& 3&$!'!- *er!!n0 -e-%r&0 *r%e *&$&r0 $%n&& 3&$

  &n&4&u ," -en""un!$!nn,!&n&4&u ," -en""un!$!nn,! 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  6/67

    6

  Ke%e"gan%ungan NAPZA:Ke%e"gan%ungan NAPZA:

  SSu!tu *%'! *en""un!!n NAPZA ,!n"u!tu *%'! *en""un!!n NAPZA ,!n"

  *!t%'%"&$ 5 -en&-u'$!n *er&'!$u ,!n"*!t%'%"&$ 5 -en&-u'$!n *er&'!$u ,!n"-!'!!*t&+ &t!n!& !!n,! t%'er!n& !n-!'!!*t&+ &t!n!& !!n,! t%'er!n& !n

  &nr%-!#&nr%-! *utu 1!t &'!&nr%-!#&nr%-! *utu 1!t &'!

  *en""un!!n &$ur!n"& !t!u &ent&$!n*en""un!!n &$ur!n"& !t!u &ent&$!n

  Su!tu $%n&& ,!n" 6u$u* er!t !n *!r!0Su!tu $%n&& ,!n" 6u$u* er!t !n *!r!0

  e&n""! -en"!'!-& !$&t ,!n" 6u$u*e&n""! -en"!'!-& !$&t ,!n" 6u$u*

  er!ter!t

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  7/67

    7

    T$le"ans&T$le"ans&

  er!rt& &utu$!ner!rt& &utu$!n  *en!-!!n /u-'! NAPZA*en!-!!n /u-'! NAPZA

  e6!r! teru -eneru !"!r &!*!t$!n e+e$ ,!n"e6!r! teru -eneru !"!r &!*!t$!n e+e$ ,!n"&$een!$&.&$een!$&.

  B&'! &"un!$!n /u-'! ,!n" !-! -!$! e+e$ ,!n"B&'! &"un!$!n /u-'! ,!n" !-! -!$! e+e$ ,!n"&&n"&n$!n t&!$ ter6!*!&&&n"&n$!n t&!$ ter6!*!&

  S&n'"$a pu%us (a%S&n'"$a pu%us (a% 

  e$u-*u'!n "e/!'! ," t&-u' -en,uu'e$u-*u'!n "e/!'! ," t&-u' -en,uu'*en"ur!n"!n !t!u *en"ent&!n *en""un!!n*en"ur!n"!n !t!u *en"ent&!n *en""un!!nNAPZA *!! %r!n" ,!n" u! $eter"!ntun"!nNAPZA *!! %r!n" ,!n" u! $eter"!ntun"!n

  Suges%&Suges%&

    Ker&nu!n ,!n" $u!t e$!'& untu$ -en""un!$!nKer&nu!n ,!n" $u!t e$!'& untu$ -en""un!$!n$e-!'&$e-!'&

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  8/67

    8

  In%$#sas&:In%$#sas&:

  u!tu $e!!!n & -!n! ter/!& *eru!!nu!tu $e!!!n & -!n! ter/!& *eru!!n

  *&$&r!n0 *er!!!n !n *er&'!$u ee%r!n" $!ren!*&$&r!n0 *er!!!n !n *er&'!$u ee%r!n" $!ren!*en"!ru NAPZA ,!n" -e-!!,!$!n /&7!n,!.*en"!ru NAPZA ,!n" -e-!!,!$!n /&7!n,!.

  O0e"'$s&s:O0e"'$s&s: 

  u!tu $e!!!n & -!n! *e-!$!&!n NAPZAu!tu $e!!!n & -!n! *e-!$!&!n NAPZAer'e&!n0 ,!n" -e-!!,!$!n !n !$!ner'e&!n0 ,!n" -e-!!,!$!n !n !$!n!*!t -en&-u'$!n $e-!t&!n!*!t -en&-u'$!n $e-!t&!n

  A's&A's&  Pen,!$&t !$&!t "!n""u!n $&-&!7& %t!$ ,!n"Pen,!$&t !$&!t "!n""u!n $&-&!7& %t!$ ,!n"

  -en&-u'$!n *eru!!n *er&'!$u0 *r%e *&$&r-en&-u'$!n *eru!!n *er&'!$u0 *r%e *&$&r!n *er!!!n!n *er!!!n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  9/67

    9

  RENTANG RESPON KOPINGRENTANG RESPON KOPING

  KIMIA8I TUBUHKIMIA8I TUBUH

  Re*%n A!*t&+ Re*%n M!'!!*t&+ Re*%n A!*t&+ Re*%n M!'!!*t&+ 

   T&n""& !'!-&! Pen""un!!n J!r!n" Pen""un!!n Ser&n" Keter"!ntun"!n0 T&n""& !'!-&! Pen""un!!n J!r!n" Pen""un!!n Ser&n" Keter"!ntun"!n0

  A$t&3t! 3&$ !r& 2 n&$%t&n !r& 2 n&$%t&n *en,!'!"un!!nA$t&3t! 3&$ !r& 2 n&$%t&n !r& 2 n&$%t&n *en,!'!"un!!n

  Me&t!& $!+e&n0 !'$%%'0 $!+e&n0 !'$%%'0 "e/!'! *utu 1!tMe&t!& $!+e&n0 !'$%%'0 $!+e&n0 !'$%%'0 "e/!'! *utu 1!t

    %!t ," &ree*$!n0 %!t ," &ree*$!n0 t%'er!n&%!t ," &ree*$!n0 %!t ," &ree*$!n0 t%'er!n&  %!t ter'!r!n" %!t ter'!r!n"%!t ter'!r!n" %!t ter'!r!n"

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  10/67

    10

   TINGKAT PEMAKAIAN NAPZA TINGKAT PEMAKAIAN NAPZA

  Pe-!$!&!n 6%!#6%!Pe-!$!&!n 6%!#6%! ((experimental useexperimental use))

    *e-!$!&!n NAPZA ,!n" tu/u!nn,! &n"&n*e-!$!&!n NAPZA ,!n" tu/u!nn,! &n"&n

  -en6%! untu$ -e-enu& r!! &n"&n t!u.-en6%! untu$ -e-enu& r!! &n"&n t!u.

  Pe-!$!&!n %&!'9 re$re!&Pe-!$!&!n %&!'9 re$re!& ((social/recreationalsocial/recreational 

  useuse))  ,!&tu *e-!$!&!n NAPZA ,!&tu *e-!$!&!n NAPZA ""  tu/u!ntu/u!neren!n"#en!n".eren!n"#en!n".

  Pe-!$!&!n &tu!&%n!'Pe-!$!&!n &tu!&%n!' ((situationalusesituationaluse)) 

  *e-!$!&!n *!! !!t -en"!'!-& $e!!!n*e-!$!&!n *!! !!t -en"!'!-& $e!!!ntertentutertentu

  Pen,!'!"un!!nPen,!'!"un!!n ((abuseabuse))

  Keter"!ntun"!nKeter"!ntun"!n (( dependent usedependent use )) 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  11/67

    11

  NAPZANAPZA

  11enga2u #epa'a Na"#$%aenga2u #epa'a Na"#$%a

  'an Ps$%"$pa'an Ps$%"$pa

  Un'ang3un'ang N$.4 %ahunUn'ang3un'ang N$.4 %ahun

  5667 %en%ang Ps$%"$pa5667 %en%ang Ps$%"$pa

  'an'an

  Un'ang3un'ang N$.88 %ahunUn'ang3un'ang N$.88 %ahun

  5667 %en%ang Na"#$%a5667 %en%ang Na"#$%a

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  12/67

    12

  Istilah lainIstilah lain

  Na"#$a: Na"#$%a 'anNa"#$a: Na"#$%a 'an

  Oa%-9ahanOa%-9ahan e"aha*ae"aha*a

  p$pule" '& as*a"a#a%, e'&a 'anp$pule" '& as*a"a#a%, e'&a 'anapa"a% hu#uapa"a% hu#u

  1a'a% : an'u !sua%u g$l$ngan1a'a% : an'u !sua%u g$l$ngan$p&$&'+$p&$&'+

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  13/67

    13

  I. NARKOTIKAI. NARKOTIKA

  N!r$%t&$! ,!n" &!! &"un!$!n 2N!r$%t&$! ,!n" &!! &"un!$!n 2

  O*&!t2 -%r3n0 er%&n (*ut!u7)0O*&!t2 -%r3n0 er%&n (*ut!u7)0

  *et&&n0 6!nu0 !n '!&n#'!&n*et&&n0 6!nu0 !n '!&n#'!&n G!n/! !t!u $!n!&0 -!r&,u!n!0G!n/! !t!u $!n!&0 -!r&,u!n!0

  !&!&

  K%$!&n0 ,!&tu eru$ $%$!&nK%$!&n0 ,!&tu eru$ $%$!&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  14/67

    14

  UU N$ 88 %ahun 5667UU N$ 88 %ahun 5667

  %en%ang Na"#$%a%en%ang Na"#$%a

  Za% a%au $a% *ang e"asal 'a"& %anaanZa% a%au $a% *ang e"asal 'a"& %anaan

  a%au u#an %anaan a s&n%e%&s aupuna%au u#an %anaan a s&n%e%&s aupun

  se&s&n%e%&sse&s&n%e%&s

  en*ea#an penu"unan a%au pe"uahanen*ea#an penu"unan a%au pe"uahan

  #esa'a"an, h&langn*a "asa, engu"angesa'a"an, h&langn*a "asa, engu"ang&

  sapa& engh&lang#an "asa n*e"&, 'ansapa& engh&lang#an "asa n*e"&, 'an

  'apa% en&ul#an #e%e"gan%ungan'apa% en&ul#an #e%e"gan%ungan..

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  15/67

    15

  Pengg$l$nganPengg$l$ngan

  G$l$ngan I :G$l$ngan I :

  '&guna#an un%u# %u;uan &lu'&guna#an un%u# %u;uan &lu

  penge%ahuan,penge%ahuan, %&'a# '&%u;u#an un%u# %e"ap&%&'a# '&%u;u#an un%u# %e"ap&

  p$%ens& sanga% %&ngg& en&ul#anp$%ens& sanga% %&ngg& en&ul#an

  #e%e"gan%ungan,#e%e"gan%ungan, $n%$h: he"$&n-pu%au

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  16/67

    16

  He"$&n, pu%au

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  17/67

    17

  Gan;a, hash&s, #ana&sGan;a, hash&s, #ana&s

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  18/67

    18

  G$l$ngan II:G$l$ngan II:

  e"#has&a% peng$a%an, seaga&e"#has&a% peng$a%an, seaga&

  p&l&han %e"a#h&"p&l&han %e"a#h&"

  '&guna#an 'ala %e"ap& a%au'&guna#an 'ala %e"ap& a%au

  pengeangan &lu penge%ahuanpengeangan &lu penge%ahuan p$%ens& %&ngg& enga#&a%#anp$%ens& %&ngg& enga#&a%#an

  #e%e"gan%ungan#e%e"gan%ungan

  $n%$h: $"/n, pe%&'&n$n%$h: $"/n, pe%&'&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  19/67

    19

  1$"/n, pe%&'&n1$"/n, pe%&'&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  20/67

    20

  G$l$ngan III:G$l$ngan III:

  e"#has&a% peng$a%ane"#has&a% peng$a%an

  an*a# '&guna#an 'alaan*a# '&guna#an 'ala%e"ap& a%au pengeangan%e"ap& a%au pengeangan&lu penge%ahuan&lu penge%ahuan

  p$%ens& "&ngan enga#&a%#anp$%ens& "&ngan enga#&a%#an#e%e"gan%ungan#e%e"gan%ungan

  $n%$h: #$'e&n$n%$h: #$'e&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  21/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  22/67

    22

  UU N$. 4 %ahun 5667UU N$. 4 %ahun 5667

  %en%ang Ps$%"$pa%en%ang Ps$%"$pa

  Za% a%au $a%, ala&ah aupunZa% a%au $a%, ala&ah aupun

  s&n%e%&s u#an na"#$%as&n%e%&s u#an na"#$%a

  e"#has&a% ps$a#%&) elalu&e"#has&a% ps$a#%&) elalu&penga"uh sele#%&) pa'a susunan sa"a)penga"uh sele#%&) pa'a susunan sa"a)

  pusa% *ang en*ea#an pe"uahanpusa% *ang en*ea#an pe"uahan

  #has pa'a a#%&0&%as en%al 'an#has pa'a a#%&0&%as en%al 'an

  pe"&la#u.pe"&la#u.

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  23/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  24/67

    24

  Halus&n$genHalus&n$gen

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  25/67

    25

  GOLONGAN II:GOLONGAN II: 

  %u;uan &lu penge%ahuan%u;uan &lu penge%ahuan

  e"#has&a% peng$a%an, 'apa%e"#has&a% peng$a%an, 'apa%

  '&guna#an 'ala %e"ap&,'&guna#an 'ala %e"ap&,

  p$%ens& #ua% enga#&a%#anp$%ens& #ua% enga#&a%#an

  #e%e"gan%ungan.#e%e"gan%ungan.

  $n%$h: a)e%a&n,$n%$h: a)e%a&n,

  e%&l)en&'a% a%au "&%al&ne%&l)en&'a% a%au "&%al&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  26/67

    26

   

  GOLONGAN III :GOLONGAN III :

  e"#has&a% peng$a%an 'ane"#has&a% peng$a%an 'an

  an*a# '&guna#an 'ala %e"ap&an*a# '&guna#an 'ala %e"ap& %u;uan &lu penge%ahuan%u;uan &lu penge%ahuan p$%ens& se'ang enga#&a%#anp$%ens& se'ang enga#&a%#an

  #e%e"gan%ungan#e%e"gan%ungan

  $n%$h: )en$a"&%al,$n%$h: )en$a"&%al,=un&%"a(epa=un&%"a(epa

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  27/67

    27

  GOLONGAN I>GOLONGAN I>

  e"#has&a% peng$a%an 'an sanga%e"#has&a% peng$a%an 'an sanga%luas '&guna#an 'ala %e"ap&luas '&guna#an 'ala %e"ap&

  un%u# %u;uan &lu penge%ahuanun%u# %u;uan &lu penge%ahuan

  p$%ens& "&ngan enga#&a%#anp$%ens& "&ngan enga#&a%#an#e%e"gan%ungan#e%e"gan%ungan

  $n%$h: '&a(epa, "$a(epa,$n%$h: '&a(epa, "$a(epa,)en$a"&%al, #l$na(epa,)en$a"&%al, #l$na(epa,

  #l$"'&a(ep$?&'e, n&%"a(epa,#l$"'&a(ep$?&'e, n&%"a(epa,sepe"%& p&l 9K, p&l K$pl$, R$h&pn$l,sepe"%& p&l 9K, p&l K$pl$, R$h&pn$l,Du$l&', 1$ga'$nDu$l&', 1$ga'$n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  28/67

    28

  III. ALKOHOLIII. ALKOHOL

  @ G%'. M&nu-!n@ G%'. M&nu-!n

  er!'$%%'er!'$%%'

  A 2 et!n%' ;#0 (B&r)A 2 et!n%' ;#0 (B&r) B 2 et!n%' #>0 (Jen&#B 2 et!n%' #>0 (Jen&#

   /en& -&nu-!n !n""ur /en& -&nu-!n !n""ur ) )  C 2 et!n%' >#0 (8&$&0C 2 et!n%' >#0 (8&$&0

  %$!0 TK80 M!n%n%$!0 TK80 M!n%n

  H%ue0 J%n, 8!'$er0H%ue0 J%n, 8!'$er0

  K!-*ut)K!-*ut)

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  29/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  30/67

    30

    Inhalans&aInhalans&a ("! ,!n" &&ru*)("! ,!n" &&ru*) 

  S$l0enS$l0en (1!t *e'!rut)(1!t *e'!rut)

    udah enguap

  udah enguap

  senyawa organik (benzil alkohol),

  enyawa organik (benzil alkohol),

  terdapat pada:

  erdapat pada:

  barang keperluan ru ah tangga,arang keperluan ru ah tangga,

  kantor

  antor

  pelu as esin,

  elu as esin, 

  SSe"&ng '&salah guna#ane"&ng '&salah guna#an $n%$h: Le, %&ne", penghapus 2a% #u#u,$n%$h: Le, %&ne", penghapus 2a% #u#u,

  ens&n. ens&n.

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  31/67

    31

  I>. ZAT ADIKTIFI>. ZAT ADIKTIF

  Le:%t!n0 N&*!-0 P&' BK0 M!"!%n0 ''Le:%t!n0 N&*!-0 P&' BK0 M!"!%n0 '' D&"%'%n"$!n 1!t e!t&+ (%!tD&"%'%n"$!n 1!t e!t&+ (%!t

  *enen!n") !n &*n%t&$! (%!t t&ur)*enen!n") !n &*n%t&$! (%!t t&ur) N!-! /!'!n!n !r& Ben1%&!1e*&n 2N!-! /!'!n!n !r& Ben1%&!1e*&n 2

  BK0 Du-0 Le:%0 MG0 R%,*.BK0 Du-0 Le:%0 MG0 R%,*.

  D& &!n" -e& 2D& &!n" -e& 2

  # *en"%!t!n $e6e-!!n# *en"%!t!n $e6e-!!n

    # *!n&$# *!n&$

    # &*n%t&$ (%!t t&ur)# &*n%t&$ (%!t t&ur)

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  32/67

    32

  Tea#auTea#au

  Pea#a&an sanga% luas '&Pea#a&an sanga% luas '&

  as*a"a#a%.as*a"a#a%.

  Ka'a" n$%&n *ang &sa '&se"apKa'a" n$%&n *ang &sa '&se"ap

  $leh %uuh pe" a%angn*a 53 g.$leh %uuh pe" a%angn*a 53 g.

  D$s&s le%al : BC g n$%&n se#al&D$s&s le%al : BC g n$%&n se#al&

  pa#a&.pa#a&. 

  Pea#a&an ROKOK 'an ALKOHOL %e"u%aa pa'aPea#a&an ROKOK 'an ALKOHOL %e"u%aa pa'a

  "ea;a, p&n%u asu# pen*alahgunaan NAPZA"ea;a, p&n%u asu# pen*alahgunaan NAPZA

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  33/67

    33

  Ka)e&nKa)e&n

  (a% s%&ulans&a(a% s%&ulans&a'apa% en&ul#an'apa% en&ul#an#e%e"gan%ungan ;a#e%e"gan%ungan ;a'$nsus& ele&h& 5CC g'$nsus& ele&h& 5CC g-ha"& a%au le&h 'a"& 'ua-ha"& a%au le&h 'a"& 'ua2ang#&" #$p&2ang#&" #$p&

  #e%e"gan%ungan ps$l$g&s.#e%e"gan%ungan ps$l$g&s.1&nuan ene"g& se"&ng #al&1&nuan ene"g& se"&ng #al&enaah#an #a)e&n 'alaenaah#an #a)e&n 'ala#$p$s&s&n*a.#$p$s&s&n*a. 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  34/67

    34

  Klas&/#as& la&n:Klas&/#as& la&n:

  Saa se#al& '&la"angSaa se#al& '&la"ang na"#$%a g$l$ngan I 'anna"#$%a g$l$ngan I 'an

  ps$%"$pa g$l$ngan Ips$%"$pa g$l$ngan I Penggunaan 'engan "esep '$#%e"Penggunaan 'engan "esep '$#%e"

  a)e%a&n, se'a%&) h&pn$%aa)e%a&n, se'a%&) h&pn$%a

  D&pe";ual elan se2a"a easD&pe";ual elan se2a"a eas le, %&nne", "$#$# 'an la&n3la&nle, %&nne", "$#$# 'an la&n3la&n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  35/67

    35

  Saa% &n%$#sas& Nap(a:Saa% &n%$#sas& Nap(a:

   @alan sep$*$ngan @alan sep$*$ngan 9&2a"a pel$ !2a'el+9&2a"a pel$ !2a'el+ Apa%&s !a2uh %a# a2uh+Apa%&s !a2uh %a# a2uh+ 1engan%u# 1engan%u#  Ag"es&) Ag"es&) 

  u"&gau"&ga

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  36/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  37/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  38/67

    38

    . Kana&s ! Gan;a, gele#,. Kana&s ! Gan;a, gele#,

  2&eng+2&eng+

  •   menurunkan daya tahan tubuhmenurunkan daya tahan tubuh•   memperburuk aliran darah jantungmemperburuk aliran darah jantung

  • perubahan dan atrofi sel otakperubahan dan atrofi sel otak• kerusakan pd mukosa, mulut hitam,kerusakan pd mukosa, mulut hitam,

  bronkitis kronis, tbc parubronkitis kronis, tbc paru

  ggn menstruasi & kemandulanggn menstruasi & kemandulan

  • ggn psikotik, ggn cemas, paranoidggn psikotik, ggn cemas, paranoid

  • kehilangan motivasi, acuh tak acuh,kehilangan motivasi, acuh tak acuh,

  ggnggn daya ingatdaya ingat

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  39/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  40/67

    40

  e. E#s%as&, Shaue. E#s%as&, Shau

    pe"'a"ahan &n%"a #"an&alpe"'a"ahan &n%"a #"an&al  'en*u% ;an%ung %&'a#'en*u% ;an%ung %&'a#

  %e"a%u"%e"a%u"

    alnu%"&s&, ane&aalnu%"&s&, ane&a  pe"asaan %'# e"%enagape"asaan %'# e"%enaga

  'an %'#'an %'# e"'a*a apa&la (a%e"'a*a apa&la (a%

  a'%&)a'%&) '&hen%an'&hen%an

    gangguan ;&

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  41/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  42/67

    42

  Dapa# S$s&alDapa# S$s&al

  Perubahan perilakuPerubahan perilaku

  Konsentrasi belajar menurunKonsentrasi belajar menurun

  Motivasi belajar hilangMotivasi belajar hilang

  Perbuatan kriminal: mencuri,Perbuatan kriminal: mencuri,

  mengompas, merampok dll.mengompas, merampok dll.

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  43/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  44/67

    44

   L!n/ut!nFL!n/ut!nF

  Mer!n"!n" $re!t&3t!Mer!n"!n" $re!t&3t! Men&n"$!t$!n r!!Men&n"$!t$!n r!!

  Meru! re!'&t!Meru! re!'&t!

   Ter*!$!0 &*!$! ee%r!n" !t!u Ter*!$!0 &*!$! ee%r!n" !t!u$e'%-*%$$e'%-*%$

  Per"!u'!n0 %'&!r&t! !n &!$u&Per"!u'!n0 %'&!r&t! !n &!$u&

  %'e '&n"$un"!n%'e '&n"$un"!n Tren -!! $&n& Tren -!! $&n&

  Men"!t!& 8&tr!7!'Men"!t!& 8&tr!7!'

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  45/67

    45

  PROSES KEPERAATANPROSES KEPERAATAN

  5. Peng#a;&an5. Peng#a;&an  Beer!*! +!$t%r *ent&n" ," *er'u &$!/& ut$Beer!*! +!$t%r *ent&n" ," *er'u &$!/& ut$&$u-*u'$!n !n &!n!'&! !!'! 2&$u-*u'$!n !n &!n!'&! !!'! 2

    !. Te S$r&n&n" S&n"$!t Pen,!'!"un!!n!. Te S$r&n&n" S&n"$!t Pen,!'!"un!!n

    O!tO!t 

  Pert!n,!!n# ," er$!&t!n "n &n+%r-!& tt"Pert!n,!!n# ," er$!&t!n "n &n+%r-!& tt"  $eter'&!t!n $'&en '- *en,!'!"un!!n %!t$eter'&!t!n $'&en '- *en,!'!"un!!n %!t

  ," -eru/u$ $* 2," -eru/u$ $* 2

    # Pen""un!!n %!t "n ree* !t!u ," &/u!'# Pen""un!!n %!t "n ree* !t!u ," &/u!'

  e! -e'e&& *etun/u$ *en""un!!n ,"e! -e'e&& *etun/u$ *en""un!!n ,"e!run,!e!run,!

    #T&!* *en""un!!n %!t n%n -e&$#T&!* *en""un!!n %!t n%n -e&$

   

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  46/67

    46

  . Ku&&%ner C!"e. Ku&&%ner C!"e;). Pern!$!n !n! -er!! 7 !n! !ru;). Pern!$!n !n! -er!! 7 !n! !ru

  -en"ur!n"& -&nu-!n !'$%%'?-en"ur!n"& -&nu-!n !'$%%'?

    ). Pern!$! %r!n"#%r!n" -en/en"$e'$!n). Pern!$! %r!n"#%r!n" -en/en"$e'$!n!n! "n -en"er&t&$ !n! ?!n! "n -en"er&t&$ !n! ?

    @). Pern!$! !n! -er!! t&!$ en!$ 9-er!!@). Pern!$! !n! -er!! t&!$ en!$ 9-er!!

  er!'! -en"en!& -&nu-!n !'$%%' !n! ?er!'! -en"en!& -&nu-!n !'$%%' !n! ?

    ). Pern!$! !n! -&nu-!n !'$%%' *ert!-!). Pern!$! !n! -&nu-!n !'$%%' *ert!-!*!! *!"& !r& ut$ -en"u!t$!n &r& !n!*!! *!"& !r& ut$ -en"u!t$!n &r& !n!

  !t!u -en"&'!n"$!n *er!!!n er!t $et&$!!t!u -en"&'!n"$!n *er!!!n er!t $et&$!

  !n"un *!"& '- $e!!!n -!u$9*e-u$!!n"un *!"& '- $e!!!n -!u$9*e-u$!

  -!t! ut$ !n"un t&ur-!t! ut$ !n"un t&ur

    Pen&'!&!n 2 /!7!!n Y! -e-er'u$!nPen&'!&!n 2 /!7!!n Y! -e-er'u$!n

  *en"$!/&!n L!n/ut!n *en"$!/&!n L!n/ut!n  

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  47/67

    47

  6. !$t%r Pre&*%&&6. !$t%r Pre&*%&&

    ;). !$t%r B&%'%"&;). !$t%r B&%'%"&

    # Ke6enrun"!n $e'u!r"!0 terut!-! %r!n"# Ke6enrun"!n $e'u!r"!0 terut!-! %r!n"tu! ,!n" -en,!'!"un!!n N!*1!tu! ,!n" -en,!'!"un!!n N!*1!

    # Peru!!n -et!%'&-e !'$%%' ,!n"# Peru!!n -et!%'&-e !'$%%' ,!n"

  -en"!$&!t$!n re*%n 3&%'%"&$ ," t$-en"!$&!t$!n re*%n 3&%'%"&$ ," t$

  n,!-!nn,!-!n

    # In+e$& * %r"!n %t!$ 2 "e/!'! &! r# In+e$& * %r"!n %t!$ 2 "e/!'! &! r

  ene*!'&t&0 -en&n"&t&ene*!'&t&0 -en&n"&t&  ret!r!& -ent!' 2ret!r!& -ent!' 2

    I ren!I ren!  # Pen,!$&t $r%n& 2 $!n$er0 !t-!# Pen,!$&t $r%n& 2 $!n$er0 !t-!

  r%n6&!'e0r%n6&!'e0

  *en,!$&t '!&n " -!! !$&t ," -en!un*en,!$&t '!&n " -!! !$&t ," -en!un

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  48/67

  L /L / t

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  49/67

    49

    L!n/ut!nL!n/ut!n

  FF

  # In&4&u e'!'u -er!! t&!$ !-!n# In&4&u e'!'u -er!! t&!$ !-!n# Per-uu!n "n $e'u!r"!9%r!n" tu!# Per-uu!n "n $e'u!r"!9%r!n" tu!

  # In&4&u "n $r&& &ent&t! 2# In&4&u "n $r&& &ent&t! 2

  $e6enrun"!n %-%e$u!'0 $r&&$e6enrun"!n %-%e$u!'0 $r&&&ent&t! "n -en""un!$!n %!t ut$&ent&t! "n -en""un!$!n %!t ut$

  -enun/u$$!n $e/!nt!n!n-enun/u$$!n $e/!nt!n!n

  # M%e' *er!n ," ne"!t&+0 $e'u!r"! ,"# M%e' *er!n ," ne"!t&+0 $e'u!r"! ,"t$ -!-*u -e-er&$!n *en&&$!nt$ -!-*u -e-er&$!n *en&&$!n

  ," e!t," e!t

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  50/67

    50

  @). !$t%r S%&!' Ku'tur!'@). !$t%r S%&!' Ku'tur!'  # S&$!* -!,!r!$!t ," !-&4!'enn& t*# S&$!* -!,!r!$!t ," !-&4!'enn& t*

  *en""un!!n N!*1! *t 2 n&$%t&ne0 "!n/!0*en""un!!n N!*1! *t 2 n&$%t&ne0 "!n/!0!'$%%'!'$%%'

    # N%r-! $eu!,!!n 2# N%r-! $eu!,!!n 2

  u$u !n"! tertentu -en""un!$!nu$u !n"! tertentu -en""un!$!n!'u&n%"en0!'u&n%"en0

    !'$%%' ut$ u*!6!r! !!t !n $e!"!-!!n!'$%%' ut$ u*!6!r! !!t !n $e!"!-!!n

    ## L&n"$un"!n 2L&n"$un"!n 2

   Te-*!t ," rent!n ut$ tr!n!$& N!*1! *t 2 Te-*!t ," rent!n ut$ tr!n!$& N!*1! *t 2  &$%t&$0 -!'0 '%$!'&!&0 '&n"$un"!n ru-! ,"&$%t&$0 -!'0 '%$!'&!&0 '&n"$un"!n ru-! ,"

  $u-u !n *!!t ''$u-u !n *!!t '' 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  51/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  52/67

    52

  . !$t%r Pre&*&t!&. !$t%r Pre&*&t!&  # Pern,!t!!n ut$ -!n&r& !n -e-utu$!n# Pern,!t!!n ut$ -!n&r& !n -e-utu$!n

  te-!n e!,! "& *en"!$u!nte-!n e!,! "& *en"!$u!n

    # Re!$& e!"!& *r&n&* $een!n"!n 2# Re!$& e!"!& *r&n&* $een!n"!n 2

    -en"&n!r& !r& r!! !$&t0 -en6!r&-en"&n!r& !r& r!! !$&t0 -en6!r&

    $een!n"!n0 re'!$ !"!r -en&$-!t& uun"!n$een!n"!n0 re'!$ !"!r -en&$-!t& uun"!n

  &nter*er%n!'&nter*er%n!'

    # Ke&'!n"!n eu!tu ," er!rt& 2# Ke&'!n"!n eu!tu ," er!rt& 2

  %r!n" ," &6&nt!&9*e$er/!!n9r%* %ut e$%'!%r!n" ," &6&nt!&9*e$er/!!n9r%* %ut e$%'!

    # D&!&n"$!n %'e '&n"$un"!n 2 ru-!0 e$%'!0# D&!&n"$!n %'e '&n"$un"!n 2 ru-!0 e$%'!0

  $e'%-*%$ te-!n e!,!$e'%-*%$ te-!n e!,!

    # D!-*!$ $%-*'e$&t! er! "'%!'&!&2# D!-*!$ $%-*'e$&t! er! "'%!'&!&2

    $ete"!n"!n !$&!t -%ern&!&0 '!n6!rn,!$ete"!n"!n !$&!t -%ern&!&0 '!n6!rn,!

  tr!n*%rt!&0 3'- !n &$'!ntr!n*%rt!&0 3'- !n &$'!n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  53/67

    53

  e. Su-er K%*&n"e. Su-er K%*&n"

    Su-er $%*&n" ," &!! &"un!$!n untu$Su-er $%*&n" ," &!! &"un!$!n untu$

  ert!!n &u* *!! &n&4&u ,!n"ert!!n &u* *!! &n&4&u ,!n"

  -en,!'!"un!$!n N!*1! -e'&*ut& 2-en,!'!"un!$!n N!*1! -e'&*ut& 2

    # K%-un&$!& e+e$t&+ !n $eter!-*&'!n# K%-un&$!& e+e$t&+ !n $eter!-*&'!n

  !ert&+ !ert&+   # S&te- *enu$un" %&!' ," $u!t# S&te- *enu$un" %&!' ," $u!t

    # A'tern!t&+ $e"&!t!n ," -en,en!n"$!n# A'tern!t&+ $e"&!t!n ," -en,en!n"$!n

    # Keter!-*&'!n $er/!# Keter!-*&'!n $er/!  # Ke-!-*u!n -enurun$!n tre# Ke-!-*u!n -enurun$!n tre

    # M%t&4!& ut$ -eru! *er&'!$u# M%t&4!& ut$ -eru! *er&'!$u

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  54/67

    54

  +. Me$!n&-e K%*&n"+. Me$!n&-e K%*&n"

    # Den&!' ter!!* -!!'!# Den&!' ter!!* -!!'!

    # R!&%n!'&! R!&%n!'&!&

    # Me-*r%,e$&$!n t!n""un"/!7!# Me-*r%,e$&$!n t!n""un"/!7!ter!!* *er&'!$un,!ter!!* *er&'!$un,!

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  55/67

    55

  ". Per&'!$u". Per&'!$u

     !'!- $e!!!n Int%$&$!& ("e/!'!!'!- $e!!!n Int%$&$!& ("e/!'!

  ,!n" t&-u' !!t -en"$%nu-&,!n" t&-u' !!t -en"$%nu-&

  N!*1!)N!*1!)

    !n &nr%-! *utu 1!t ("e/!'! ,"!n &nr%-! *utu 1!t ("e/!'! ,"

  t&-u't&-u'

    !!t -en"ur!n"& !t!u!!t -en"ur!n"& !t!u-en"ent&$!n-en"ent&$!n

    *en""un!!n N!*1! )*en""un!!n N!*1! )

  8 1 l h K %8 1asalah Kepe"a

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  56/67

    56

  8. 1asalah Kepe"a

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  57/67

    57

   @. Peren6!n!!n T&n!$!n Ke*er!7!t!n@. Peren6!n!!n T&n!$!n Ke*er!7!t!n

    !. Tu/u!n U-u- 2!. Tu/u!n U-u- 2

    # K'&en !$!n -en"!t!& !&$& en"!n# K'&en !$!n -en"!t!& !&$& en"!nr!! n,!-!nr!! n,!-!n

    # K'&en ter&n!r !r& 6&er! &r&9PK # K'&en ter&n!r !r& 6&er! &r&9PK 

    # K'&en -en/!u& &r& !r& N!*1! ,"# K'&en -en/!u& &r& !r& N!*1! ,"!*!t -eru! !'!- *er!!!nn,!!*!t -eru! !'!- *er!!!nn,!

    # K'&en ter-%t&4!& ut$ -en"&$ut K'&en ter-%t&4!& ut$ -en"&$ut&

  *r%"r!- /!n"$! *!n/!n"*r%"r!- /!n"$! *!n/!n"

    # K'&en -en""un!$!n $%*&n" ," *%&t&+# K'&en -en""un!$!n $%*&n" ," *%&t&+

  ut$ -en"!t!& -!!'!n,!ut$ -en"!t!& -!!'!n,!

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  58/67

    58

    L!n/ut!n FL!n/ut!n F

  . Tu/u!n Kuu 2. Tu/u!n Kuu 2  # K'&en -en"en!' $e6e-!!nn,! !n# K'&en -en"en!' $e6e-!!nn,! !n

  !!r !$!n *er!!!nn,!!!r !$!n *er!!!nn,!

    # Su-er $%*&n" $'&en !e$u!t ut$# Su-er $%*&n" $'&en !e$u!t ut$

  -e-!ntu $'&en eru!-e-!ntu $'&en eru!

    # K'&en -en""un!$!n u-er $%*&n"# K'&en -en""un!$!n u-er $%*&n"

  !!*t&+ !!*t&+ 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  59/67

    59

    L!n/ut!n FL!n/ut!n F

  6. T&n!$!n Ke*er!7!t!n6. T&n!$!n Ke*er!7!t!n

    ;. Pen,u'u!n Kee!t!n J&7! ut$;. Pen,u'u!n Kee!t!n J&7! ut$

  -en6e"! *en""un!!n N!*1!-en6e"! *en""un!!n N!*1!

    # Men"!!$!n "ru* &$u& tt"# Men"!!$!n "ru* &$u& tt"

    *en""un!!n N!*1!*en""un!!n N!*1!

    # Me-ut!r 3'- tt" !-*!$ 3&$ !n# Me-ut!r 3'- tt" !-*!$ 3&$ !n

  *&$%'%"& N!*1!*&$%'%"& N!*1!

  # Men,e&!$!n !!n !6!!n# Men,e&!$!n !!n !6!!n

  # ''# ''

   

  L!n/ut!nL!n/ut!n

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  60/67

    60

    L!n/ut!n FL!n/ut!n F

  . T&n!$!n $e*. P *en,!'!"un!!n !n. T&n!$!n $e*. P *en,!'!"un!!n !n

  $eter"!ntun"!n %!t tu/u!nn,! ut$$eter"!ntun"!n %!t tu/u!nn,! ut$-en""!nt&$!n *er&'!$u en"!n re*%n-en""!nt&$!n *er&'!$u en"!n re*%n

  $%*&n" ,!n" e!t$%*&n" ,!n" e!t  # Me-!! "n $'&en t&n"$! '!$u# Me-!! "n $'&en t&n"$! '!$u

  -en,!'!"un!$!n-en,!'!"un!$!n  N!*1! !n re&$% *en""un!!nN!*1! !n re&$% *en""un!!n

    # Me-!ntu $'&en ut$ -en"&ent&3$!&$!n -!!'!# Me-!ntu $'&en ut$ -en"&ent&3$!&$!n -!!'!

  *en""un!!n N!*1!*en""un!!n N!*1!

    # Men%r%n" $'&en !"!r -!u -en"&$ut& ut$# Men%r%n" $'&en !"!r -!u -en"&$ut& ut$  er*!rt&&*& '- *r%"r!- ter!*&er*!rt&&*& '- *r%"r!- ter!*&

    # Men%r%-" $'&en !"!r -!u -en"ut!r!$!n !'#!'# Men%r%-" $'&en !"!r -!u -en"ut!r!$!n !'#!'

    ," -en,e!$!n -en,!'!"un!$!n N!*1!," -en,e!$!n -en,!'!"un!$!n N!*1! 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  61/67

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  62/67

    62

    L!n/ut!n FL!n/ut!n F

  # Men"!!$!n $%ntr!$ *eretu/u!n "nMen"!!$!n $%ntr!$ *eretu/u!n "n$'&en e6!r! tertu'& tt" *eru!!n$'&en e6!r! tertu'& tt" *eru!!n

  *er&'!$u !n & TT er!-!*er&'!$u !n & TT er!-!

  #

  Me-!ntu $'&en ut$ -en"&ent&3$!&$!nMe-!ntu $'&en ut$ -en"&ent&3$!&$!n

  !n -en""un!$!n $%*&n" ,!n" e!t!n -en""un!$!n $%*&n" ,!n" e!t

  # K%n&ten -e-er&$!n u$un"!n !nK%n&ten -e-er&$!n u$un"!n !n

  *en"!'!-!n 7 *!&en -e-*un,!&*en"!'!-!n 7 *!&en -e-*un,!&

  $e$u!t!n ut$ -en"!!*& -!!'! ,.!..$e$u!t!n ut$ -en"!!*& -!!'! ,.!..

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  63/67

    63

  . Men&n"$!t$!n *en"e-!n"!n !'tern!t&+. Men&n"$!t$!n *en"e-!n"!n !'tern!t&+

  -et%e *e-e6!!n -!!'! '- $%n&&-et%e *e-e6!!n -!!'! '- $%n&&

  tre !t!u $%n&$tre !t!u $%n&$ 

  . Me-*er&!*$!n $'&en *u'!n" $e ru-!. Me-*er&!*$!n $'&en *u'!n" $e ru-!

    # Men"&$utert!$!n $'&en '- re!&'&t! Men"&$utert!$!n $'&en '- re!&'&t!&4%$!&%n!'0 *e'!,!n!n %&!' !n u-er4%$!&%n!'0 *e'!,!n!n %&!' !n u-er

    '!&nn,! eu!& " $eutu!n e6!r!'!&nn,! eu!& " $eutu!n e6!r!

  &n&4&u!'&n&4&u!'

   

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  64/67

    64

  . E4!'u!&. E4!'u!&

    # K'&en -en"!'!-&9-en6!*!& $eutu!n 3&$# K'&en -en"!'!-&9-en6!*!& $eutu!n 3&$!n !r"! &r& !'!-&!!n !r"! &r& !'!-&!  # T&n"$! '!$u $'&en -eree$&$!n# T&n"$! '!$u $'&en -eree$&$!n

  -en&n"$!tn,! *en"ert&!n tt" !!n,!-en&n"$!tn,! *en"ert&!n tt" !!n,!

  uun"!n !nt!r! tre en"!n $eutu!nuun"!n !nt!r! tre en"!n $eutu!nut$ -en""un!$!n N!*1!ut$ -en""un!$!n N!*1!

    # Su-er $%*&n" $'&en !e$u!t ut$# Su-er $%*&n" $'&en !e$u!t ut$-e-!ntu-e-!ntu

  $'&en eru!$'&en eru!  # K'&en -en"en!' $e6e-!!nn,! !n !!r# K'&en -en"en!' $e6e-!!nn,! !n !!r

  !$!n *er!!!nn,!!$!n *er!!!nn,! 

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  65/67

    65

    L!n/ut!n FL!n/ut!n F

  # K'&en -en""un!$!n u-er $%*&n"# K'&en -en""un!$!n u-er $%*&n"!'tern!t&+ !'tern!t&+ 

  # K'&en -e-*un,!& !'tern!t&+ !t!u# K'&en -e-*un,!& !'tern!t&+ !t!u

  e'!/!r *ene$!t!n !'tern!t&+ ut$e'!/!r *ene$!t!n !'tern!t&+ ut$-en"!t!& tre !t!u !n&et!n,!-en"!t!& tre !t!u !n&et!n,!

  # K'&en -!-*u e6!r! *er&%&$ tet!*# K'&en -!-*u e6!r! *er&%&$ tet!*

  t&!$ -en""un!$!n N!*1!t&!$ -en""un!$!n N!*1!

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  66/67

    66

   SE

  L

  A

  N

  J

  U

  T

  N

   Y

  A

  ?

 • 8/15/2019 Askep Pd Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza

  67/67