Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"

Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.; ¢â€¬il Proiect,,vriiitoarea"

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de vizuale si... g i:l Halloween i1.;...

 • ffi a

  Privegte cu atenfie!

  Nicolae Grigorescu, Fetila cu basma rogie

  Nicolae Tonitza, Fata pidurarului

  Citegte ! Nicolae Grigorescu (1838 - I9O7l este unul dintre creatorii picturii rom6ne moderne. $i-a inceput cariera de pictor la v6rsta de zece ani. Primele sale lucririau fost icoanele. Mait6rziu a pictat perelii mai multor mdndstiri si biserici. $i-a urmat studiile la Paris, unde a expus lucrdri la numeroase expozilii.

  Nicotae Tonitza (1886 - L940) a fost un pictor rom6n care a cdlStorit in multe dintre !5rile Europei, unde a avut expozifii 9i a lucrat alSturi de pictoricelebri. Fota pdduroruluiesle una dintre cele mai populare picturi ale sale gi a fost realizati intr-o perioadd in care artistul explora, plin de sim patie, universul copilSriei.

  Discuti cu colegii! . ldentificd titlurile celor doud picturi. La ce personaje din povegti te

  duc cu 96ndul imaginile surprinse? . Numette doui aseminSri si doui deosebiriintre cele doud lucrSri de

  art5. (line cont de culorile folosite, decon persoanele reprezentate 9i imbricimintea acestora, prezenla naturii.)

  . ?nchipuie-!i cd egtiin p6dure alSturi de pictorul Nicolae Tonitza. Ce activitSli poti sd faci?n pSCur"e?

  . Care sunt instrumentele de care are nevoie un pictor? BifeazS. tr n n

  paletd de picturi n culori (uleiuri, acrilice) n pasti de modelaj n pensuld n p6nzi n gevalet tr

  scaun

  creioane colorate

  5ual c4... f lmaginea reprezent6nd chipul pictorului Nicolae Grigorescu apare pe bancnota de 10lei.

  lut

 • ffi I itJiect,,Frunzulife pictate" I - r Ai nevoie de:'3"f . frunze de la diferiti arbori, :_ :

  :': :. r,, a acuarele, pensulS si api

  . coalS de h6rtie

  Cum procedezi?

  $ Curild frunzele de praf gi pregitegte-le pentru picturS.

  @ Pregiteste acuarela, fird s5 o amesteci cu prea multd ap5.

  @ Picteazi modele (linii gi puncte, pete de culoare) pentru a decora frunzele.

  @ DupS ce acuarela s-a uscat, poti s5 lipegtifrunzele pe o coali de h6rtie pentru a forma un colaj.

  i,!g-: Ai nevoie de: . foarfecl si liplci . seminle de diferite forme 9i mirimi,

  boabe . doud frunze 9i o coalS de h6rtie

  Cum procedezi?

  @ Agazd frunzele pe coala de hdrtie.

  Qi TraseazS-le conturul cu ajutorul

  # Proiect,,Frunzulife bob cu bob"

  creionului, apoi decupeazi frunzele pe conturul trasat.

  O Lipegte seminle 9i boabe pe frunzele

  ldentifici 9i numegte seminlele!

  -\h ' .gj-

  /

 • g i:l

  Halloween

  i1

  .;

  €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de: . acuarele . pensuli . h6rtie coloratd 9i foarfecS . lipici

  Cum procedezi?

  Q PicteazS-ti palma gi apoi lipegte-o de hArtie.

  @ Dupd ce s-a uscat acuarela, lipegte pilSria vrdjitoarei pe care o vei confecliona din h6rtie coloratS,

  @ Deseneazd chipul vrdjitoarei si mitura, apoi decoreazd frumos pagina.

  Proiect,,Chipul meu cAnd sunt speriat"

  Ai nevoie de: . frunze de diferite modele . lipici . o coalS de h6rtie

  Colegii !i-au fdcut o farsd 9i te-ai speriat pe cinste?

  Privegte-te in oglindi 9i observl trisdturile tale atunci c6nd egti speriat.

  Deseneazi chipul tdu pe o foaie de h6rtie.

  Prin tehnica suflSrii cu paiul, picteazS-ti pdrul pentru a accentua atmosfera de Halloween din desenul tiu. Tehnico sufldrii cu paiul Cu ajutorul pensulei, pune acuarelS amestecat5 cu api pe coala de hArtie.

  :::

  Foloseste un pai de plastic pentru suc gi suflS acuarela ?n toate directiile. .:

 • O Fisa 1: C m ida curcub*u Ai nevoie de: . ro a rfeci . llplci

  :ll Cum procedezi? Q Decupeazd cele patru segmente. $ Lipegte-le una in continuarea celeilalte, lin6nd

  de ordinea culorilor curcubeului. S Agazd omida pe birou. Ai oblinut o jucdrie colorati ;i amuzantd.

  cont

  *a

  =

  IG G .rc

  ..a4-i--*-**;

  *

  G

  g @- 0)

  = f

  % +a

  ,9 G

  .o€

  ;;

  XI ff

  ATENTIE Traseazi ugor cu un pix care nu mai scrie pe

  liniile punctate de indoire ?nainte de a decupa. ilr va fi muit mai usor apoi se indoi perfect

  marginile respective.

 • Fisa 2:

  n.uoi" 4", foarfeci lipici coal5 de carton panglicd sau gnur perforator

  t

  Ai .l

  a

  a

  a

  a

  a

  Cum procedezi?

  Decupeazd un cerc din coala de carton. Decupeazi frunzele si alunele, apoi lipe;te-le, formAnd un nrodel, pe cercul de carton. At6rnd coronlta a -sa cu ajutorul gnuruluisau pang : pe care le vei lega, trecinc.r- e :rlntr-c gaurd pe care o faci cu aj-tcr- pe''c'atc:ului.