of 23 /23
ARMIRANO BETONSKE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE STUDENT: ILIJA SAMARDŽIJA MENTOR: DR DANICA GOLEŠ

Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija o armirano beonskim ramovskim konstrukcijama.

Text of Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

Page 1: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

ARMIRANO BETONSKE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

STUDENT: ILIJA SAMARDŽIJAMENTOR: DR DANICA GOLEŠ

Page 2: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

OPŠTE KARAKTERISTIKE I TIPOVI

▪ Ramovski (okvirni) sistemi su sačinjeni od stubova i greda međusobno vezanih krutom ili zglobnom vezom koji su sposobni da prenesu do tla vertikalno i horizontalno opterećenje koje deluje u ravni rama.

▪ Ram je osnovni konstruktivni element velikog broja AB konstrukcija i konstrukcija u zgradarstvu (industrijske i sportske hale, skladišta, stambene i poslovne zgrade, mostovi i dr.).

Page 3: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Ram koga čin jedna greda povezana sa dva stuba naziva se prost ram.

▪ Stubovi mogu biti vertikalni ili kosi, konstantnog ili promenljivog poprečnog preseka.

▪ Grede mogu biti horizontalne ili kose, pravolinijske ili poligonalne ili nekog drugog oblika.

Page 4: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Povezivanjem više prostornih ramova po horizontali ili po visini, obrazuju se složeni ramovi.

▪ Sa jednim ili više polja (jednobrodni ili višebrodni).

▪ Sa jednom ili više etaža (jednospratni ili višespratni).

a) b) c) d)

Page 5: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Povezivanjem više ramova gredama upravnim na ravan tih ramova (ili pod uglom), dobijaju se prostorne ramovske konstrukcije.

▪ Sposobne da prenesu opterećenja proizvoljnog pravca.

Page 6: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Specijalan slučaj predstavljaju zatvoreni ramovi:

Page 7: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

ODABIR STATIČKOG SISTEMA RAMOVA

a) Okvir na tri zgloba

Statički određen nosač

a) Okvir na dva zgloba

Statički neodređen nosač

a) Uklešteni okvir

Statički neodređen nosač

Page 8: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Nepokretan oslonac ili uklještenje su idealizovani konstruktivni elementi koji za cilj imaju pojednostavljenje statičkog proračuna konstruktivnog sistema.

▪ Zanemarivanje pomerljivosti oslonaca u statičkom proračunu je opravdano u slučaju statički određenih okvira ili kod relativno fleksibilnih statički neodređenih okvira.

▪ Kod statički neodređenih, relativno krutih ramova, promene reakcija i presečnih sila u nosaču usled pomerljivosti oslonaca su značajne i ne sme smeju se zanemariti.

OSLONCI

Page 9: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

Prema načinu izvođenja ramovi mogu biti:

▪ Monolitini

Izvedeni betoniranjem u oplati na licu mesta.

▪ Montažni

Elementi se izvode van mesta ugradnje - u pogonu za prefabrikaciju ili na samom gradilištu, a konstrukcija se ostvaruje postavljanjem gotovih, prefabrikovanih, elemenata u projektovani položaj i njihovim međusobnim povezivanjem.

Page 10: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Najčešće se primenjuju kod industrijskih hala, skladišta i sličnih objekata.

▪ Nastaju tako što se okviri jednog pravca postavljaju u niz na određenom međusobnom rastojanju i međusobno povezuju gredama upravnog pravca. Ovako se formiraju poprečni i podužni ramovi koji čine skelet.

JEDNOSPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 11: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Neki od uobičajenih oblika jednospratnih ramova:

Page 12: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

JEDNOSPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 13: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

JEDNOSPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 14: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Najčešće se primenjuju u visokogradnji, za konstrukcije stambenih zgrada, industrijskih i poslovnih zgrada.

▪ Nastaju tako što se jednospratni okviri postavljaju jedan na drugi i međusobno povezuju zglobnom ili krutom vezom. Ovako nastali okviri jednog pravca postavljaju u niz na određenom međusobnom rastojanju i međusobno povezuju gredama i međuspratnim konstrukcijama upravnog pravca. Na taj način se formira skelet.

▪ Uobičajeni rasponi u zgradarstvi su 4 - 10 m.

▪ Veze između greda i stubova, i stubova i temelja se najčešće projektuju kao krute.

▪ Grede se najčešće usvajaju istih dimenzija na svakom spratu, dok dimenzije poprečnog preseka stubova mogu biti različite po etažama, a najveće za niže spratove, zbog većih aksijalnih sila.

▪ Da bi se obezbedilo odgovarajuće ponašanje skeletnih konstrukcija usled dejstva zemljotresa, skeleti se na određenim mestima ukrućuju vertikalnim elementima - platnima, koja na sebe primaju horizontalne sile i prenose ih do temelja.

VIŠESPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 15: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

VIŠESPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 16: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

VIŠESPRATNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE

Page 17: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

PRORAČUN I DIMENZIONISANJE AB RAMOVA

▪ Proračunska shema konstrukcije se bira tako da što vernije opisuje stvarno ponašanje konstrukcije pod uticajem opterećenja, deformacija tla, promena temperature, skupljanja betona...

▪ Proračun se odvija u tri faze:

― Orjentaciono usvajanje poprečnog preseka elemenata radi sračunavanja sopstvene težine;

― Približan proračun konstrukcije radi dobijanja tačnijih dimenzija preseka elemenata za određivanje njihove krutosti;

― Tačan statički proračun konstrukcije, na osnovu kojeg se dimenzionišu elementi i konstruiše armatura.

Page 18: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Orjentacione visine poprečnog preseka greda date su u sledećoj tabeli, u zavisnosti od raspona i vrste okvira:

Oblik gredeOdnos h/l za okvire

Jedno polje Više poljaRavna 1/10 ÷ 1/12 1/12 ÷ 1/16

S prelomombez zategesa zategom

1/12 ÷ 1/161/16 ÷ 1/20

1/12 ÷ 1/181/16 ÷ 1/24

Krivolinijskabez zategesa zategom

1/18 ÷ 1/241/30 ÷ 1/35

1/18 ÷ 1/301/30 ÷ 1/40

• Širina grede se usvaja u granicama 1/3 do 1/2 visine grede.• Visina poprečnog preseka krajnjih stubova jednospratnih

okvira se usvaja 0,6 visine grede, a srednjih stubova 0,5 visine grede.

• Širina stuba je obično jednaka širini grede.

Page 19: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Grede ramovskih konstrukcija sa pločom međuspratne konstrukcije čine T ili Г presek, što treba uzeti u obzir pri proračunu krutosti greda (uzeti u obzir sadejstvujuću širinu ploče).

▪ Prilikom dimenzionisanja elemenata ramovskih konstrukcija moraju se upotrebiti najnepovoljnije kombinacije opterećenja i drugih delovanja. Kad na presek deluje moment savijanja, transverzalna sila i normalna sila kombinacije su sledeće:

― Maksimalni moment savijanja Mmax, odgovarajuća normalna sila N i transferzalna sila T,

― Maksimalna transferzalna sila Tmax, odgovarajući moment savijanja M i normalna sila N,

― Maksimalna normalna sila Nmax, odgovarajući moment savijanja M i transferzalna sila T.

Page 20: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Proračun statičkih uticaja ramova se može izvršiti primenom računara sa nekim od komercijalnih softvera za tu svrhu (STRESS, SAP, ASPHALATOS, TOWER i dr.), gde je posao konstruktera da pripremi ulazne podatke i verodostojno modelira konstrukciju i operećenje koje deluje na nju.

▪ Proračun se može izvršiti i ručno poznatim metodama statike linijskih konstrukcija ili primenom gotovih tablica.

▪ Prilikom proračuna okvira po linearnoj teoriji obično se zanemaruju uticaji promene odnosa krutosti greda i stubova usled nastanka pukotina.

▪ Pretpostavka punog ukleštenja u osloncima i nepomerljivost istih, kao i odvojen proračun gornje konstrukcije od temelja nije opravdan ukoliko se objekat nalazi na deformabilnom tlu.

▪ Deformacije nasltale usled puzanja i tečenja betona se često zanemaruju ili grubo pretpostavljaju.

Page 21: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

RASPODELA MOMENATA U ZAVISNOSTI OD ODNOSA DIMENZIJA RIGLE I STUBA

Page 22: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

▪ Okviri se mogu proračunati po:

▪ linearnoj teoriji

Dobijaju se uticaji na strani sigurnosti (postoji rezerva nosivosti). Do loma može doći dostizanjem nosivosti

jednog preseka, dok drugi ostaju neiskorišćeni.

▪ linearnoj teoriji sa ograničenom preraspodelom

Ušteda materijala, bolja raspodela armature duž greda i stubova zbog ravnomernije raspodele momenata po konstrukciji.

▪ teoriji plastičnosti

▪ nelinearnoj teoriji

Page 23: Armirano betonske ramovske (okvirne) konstrukcije

Hvala na pažnji!