Click here to load reader

Arkeologisk utredning inför en planerad ... Sammanfattning Inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället i Lappland har Arkeologicentrum AB genomfört en arkeologisk utredning

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arkeologisk utredning inför en planerad ... Sammanfattning Inför en planerad...

 • Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på

  Södra Storfjället

  Britta Wennstedt Edvinger 2007

 • Arkeologisk utredning

  inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället

  Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län

  Britta Wennstedt Edvinger

  2007 JÄMTARKEOLOGI 34

  Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

 • Län: Västerbotten Landskap: Lappland Kommun: Storuman Socken: Tärna Trakt/fastighet: Tärna kronoöverloppsmark Ek. kartblad: 24F 4-5 c-d, 24F 6-7 c-d Fjällkarta: AC2 Tärnaby – Hemavan - Ammarnäs RAÄ-nr: Tärna 139, Tärna 775, nyregistreringar: Tärna 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 Interimistiska ID-nummer: AC 01 – AC 12 JÄMTARKEOLOGI 34 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB www.arkeologicentrum.se Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län Britta Wennstedt Edvinger © år 2007, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Fred Olsen Renewables AB, Storuman. Kartutsnitt ur allmänna kartor © lantmäteriverket, Gävle 2006. Medgivande I 2006/2166. Omslagsbild: Toppröse på Giebnievaartoe AC 06 Foto: Britta Wennstedt Edvinger, 2007-09-05, AC200713AC- 0012. ISSN 1650-7460 ISBN 91-89640-33-0

 • Innehållsförteckning

  Sammanfattning............................................................................... vi Bakgrund.......................................................................................... 1 Syfte och målsättning....................................................................... 1 Utredningens genomförande........................................................... 2

  Byråinventering.......................................................................... 2 Fältinventering........................................................................... 2

  Dokumentation.......................................................................... 2 Utredningsområdet........................................................................... 3 Områdesbeskrivning.................................................................. 3 Markanvändning......................................................................... 5 Bebyggelse................................................................................ 7 Ortnamn..................................................................................... 7 Lösfynd...................................................................................... 9 Tidigare undersökningar............................................................ 9 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar............... 12 Inom utredningsområdet……………………………………… 12 Utanför utredningsområdet…………………………………… 12 Resultat........................................................................................... 16 AC 01 – 02, AC 05 – 07 Rösningar........................................... 18 RAÄ 775:1-2, AC 12 Bengömma och offerplatser..................... 19 AC 03 Brytningsyta…............................................................... 19 RAÄ 139, AC 08 Rengärde med röjningsröse…………………. 20 AC 10 – 11 Kåtatomter….......................................................... 21 AC 04, AC 09 Fornlämningsliknande bildningar....................... 21 Kulturmiljöanalys....................... ..................................................... 22 Utredningsområdets karaktär................................................... 22 Kulturvärdesbedömning........................................................... 23 Sårbarhetsanalys..................................................................... 24 Inom utredningsområdet…………………………….............. 24 Utanför utredningsområdet.................................................. 25 Åtgärdsförslag................................................................................ 26 Bevarande och anpassning av vindkraftsparkens layout…… 26 RAÄ 775:1-2 Bengömma och offerplats……………………. 26 RAÄ 139 och AC 08 Rengärde och röjningsröse................ 26 AC 03 Brytningsyta på flyttblock………………………………… 27 Hänsyn och anpassning av vindkraftsparkens layout………… 27 AC 01 – 02, AC 05 – 07 Rösningar……................. 27

 • Lämningar som inte berörs………………………….……………. 29 Ingen antikvarisk åtgärd…………………………….…………….. 29 Utredningsgrävning................................................................... 29 Sammanfattning av åtgärdsförslagen....................................... 29 Referenser....................................................................................... 31 Bilagor.............................................................................................. 35

  Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter Bilaga 2 Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar i utred- ningsområdets närhet

  Bilaga 3 Beskrivningar Bilaga 4 Fotoförteckning Bilaga 5 Fotografier Bilaga 6 Sentida härdar och rösningar

 • Sammanfattning Inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället i Lappland har Arkeologicentrum AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1. Utred- ningen genomfördes i fält under början av september år 2007. Utredningsområdet är ca 1 300 hektar stort. Det ligger på topparna Rumsietjahke, Vaellientjahke, Giebnievaartoe och Luspievaartoe i östra delen av Södra Storfjället, strax väster om sjön Stor-Björkvattnet. Höjden över havet varierar mellan 650 och 980 m. Utredningsområdet ligger huvudsakligen ovanför trädgränsen. Nuvarande markanvändning är främst betesmark, och utredningsområdet ligger inom Vapstens samebys åretrunt- marker. Tidigare antikvarisk aktivitet i och nära utredningsområdet har resulterat i tre registrerade kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet, ett rengärde, en bengömma och en stenansamling. Vid den arkeologiska utred- ningen registrerades tolv lämningar, varav en fast fornlämning (AC 03, ett kvartsitbrott), åtta övriga kulturhistoriska lämningar (AC 01 – 02 och AC 05 – 07 rösningar, AC 08 röjningsröse, AC 10 – 11 kåtatomter), samt en uppgift om en offerplats (AC 12) och två fornlämningsliknande bildningar (AC 04 och AC 09). AC 09 – 12 ligger utanför utredningsområdet. Ingrepp i eller i närheten av de fasta fornlämningarna kräver tillstånds- prövning enligt lagen om kulturminnen m.m. kap. 2 (SFS 1988:950). Vårt förslag är emellertid att vindkraftspakens layout anpassas så, att de fasta fornlämningarna inte berörs, utan kan ligga kvar med tillräckligt stora av- stånd till närmaste planerade vindkraftsanläggning eller tillfartsväg för att deras kulturvärde skall upprätthållas. Röjningsröset, rengärdet och rösningarna utgör samtliga s.k. övriga kulturhistoriska lämningar, för vilken kulturminneslagen inte omfattar rest- riktioner. Då den långsiktigt mest hållbara förvaltningen av landets kulturminnen är att de bevaras, och då utredningsområdet innehåller få spår av människors verksamhet i äldre tid, föreslås att även de övriga kultur- historiska lämningarna i planeringen behandlas på ett sådant sätt att de kan ligga kvar utan vindkraftverk eller tillfartsvägar i den omedelbara närheten, d.v.s. att vindkraftparkens layout anpassas även till dessa lämningar. Utredningsområdet saknar enligt kulturmiljövårdens definition kultur- miljöer, och de kulturhistoriska lämningarna inom utredningsområdet utgör punktobjekt. Sårbarheten för de förändringar en vindkraftspark skulle med- föra bedöms därför inom utredningsområdet som liten. Utanför utredningsområdet finns flera värdefulla kulturmiljöer i form av koncentra- tioner av lämningar från stenåldern och framåt. Ett riksintresseområde för kulturmiljövården finns i Björkvattsdalen i öster. Avståndet till den planera- de vindkraftsparken innebär emellertid att upplevelsen av dessa kultur- miljöer bara i låg grad påverkas av de förändringar den planerade vind- kraftsparken innebär. Sårbarheten bedöms därför som låg. Under förutsättning att vindkraftparkens layout inklusive vägnät an- passas så att kulturminnena kan ligga kvar utan ingrepp i eller i närheten av lämningarna föreslår vi inga ytterligare antikvariska åtgärder med avseende på den planerade vindkraftsparken.

 • Arkeologicentrum AB

  Bakgrund

  Figur 1. Utredningsområdet i Södra Lappland.

  Fred Olsen Renewables AB har i samband med en miljö- konsekvensutredning av en planerad vindkraftspark be- ställt en arkeologisk utred- ning etapp 1 över det berörda området. Utredningsområdet ligger på Södra Storfjället i Lappland. Arkeologicentrum AB har utfört utredningen under perioden 4 – 8 septem- ber år 2007. Syfte och målsättning En arkeologisk utredning har till syfte att fastställa om fasta fornlämningar berörs av ett arbetsföretag (lagen om kulturminnen m.m. [

Search related