of 34/34
EXAMENS ARBETE Grundlärarutbildningen 4-6, 240 hp Att undvika svengelska En kunskapsöversikt över metoder för ordinlärning i det engelska språket Hanna Olsson och Emelie Östergren Examensarbete I för grundlärare åk 4-6, 15 hp Halmstad 2018-02-12

ARBETE Att undvika svengelska - hh.diva-portal.orghh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182272/FULLTEXT02.pdf · Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle Sammanfattning

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ARBETE Att undvika svengelska -...

 • EXAMENSARBETE

  Grundlrarutbildningen 4-6, 240 hp

  Att undvika svengelska

  En kunskapsversikt ver metoder fr ordinlrningi det engelska sprket

  Hanna Olsson och Emelie stergren

  Examensarbete I fr grundlrare k 4-6, 15 hp

  Halmstad 2018-02-12

 • Titel Att undvika svengelska: En kunskapsversikt ver metoder fr

  ordinlrning i det engelska sprket

  Frfattare Hanna Olsson & Emelie stergren

  Akademi Akademin fr lrande, humaniora och samhlle

  Sammanfattning Ordfrrdet utgr en viktig del fr att kunna navigera sig i ett

  sprk, speciellt engelskan som fr en strre roll i en allt mer

  globaliserad vrld. Dremot finns brister i elevers ordfrrd

  vilket frsvrar sprkutvecklingen. Syftet med studien r

  sledes att underska vad forskning sger om hur lrare kan

  pverka elevers ordfrrdsutveckling. Detta kommer att gras

  utifrn frgestllningen: Vad belyser forskning som

  stimulerande fr elevers ordfrrdsutveckling nr det kommer

  till ordinlrning. Resultatet visar att det finns flera faktorer som

  pverkar om undervisningen stimulerar elevernas

  ordfrrdsutveckling. Dribland elevernas motivation, vilket

  inte pverkas av enbart valet av metod utan hur undervisningen

  genomfrs. Resultatet frn studie visar att elevers motivation r

  en strre bidragande faktor till huruvida undervisning stimulera

  en utveckling, vilket gr att vidare forskning behvs av

  kvalitativ karaktr. Ytterligare krvs forskning som undersker

  grundskolans ldrar, dr forskning frn Sverige saknas, detta

  fr att gynna en tidig sprkutveckling.

  Nyckelord Ordfrrdsutveckling, Engelska, Undervisningsmetoder,

  Ordinlrning

  Handledare Ingrid Gyllenlager & Pernilla Granklint Enochson

 • 2

  Frord

  Uttrycket Rom byggdes inte p en dag stmmer vl verens med denna kunskapsversikt.

  Drfr vill vi tillgna ett tack till vra handledare, Ingrid Gyllenlager och Pernilla Granklint

  Enochson, som har sttt ut med vra stora vida tankar, och tagit ner oss p jorden till realistiska

  ml. Framfrallt vill vi sga ett stort tack till varandra, fr alla djupa diskussioner, fr alla knslor

  och motgngar men framfrallt alla utvecklande stunder och obetald kuratortid vi tilldelat

  varandra. Vi vill ocks tillgna ett stort tack till vra familjer som sttt ut med vrt eviga tjat om

  engelskundervisning. Det strsta tacket av alla vill vi ge till vra sambos, utan er hade det inte

  varit en text.

  Vi vill ven tillgna ett tack till Veronica Brock, den lrare vi fick mta under engelskakursen

  p Hgskolan i Halmstad. Hennes engagemang smittade av sig p oss. Hon har lagt grunden fr

  vrt engagemang och intresse fr engelskundervisning.

  Hanna Olsson & Emelie stergren

 • 3

  Innehllsfrteckning Frord ........................................................................................................................................... 2

  1. Inledning ................................................................................................................................... 4

  2. Bakgrund................................................................................................................................... 5

  2.1 Vad r ordfrrd? ................................................................................................................ 5

  2.2 Ordinlrning - en utveckling av ordfrrdet ....................................................................... 6

  2.4 Sammanfattning & Problemomrde.................................................................................... 7

  3. Syfte .......................................................................................................................................... 7

  4. Metod ........................................................................................................................................ 7

  4.1 Datainsamling ..................................................................................................................... 8

  4.1.1 ERIC ............................................................................................................................. 8

  4.1.2 SwePub & Libris .......................................................................................................... 9

  4.1.3 Manuell skning ......................................................................................................... 10

  4.2 Bearbetning av data ........................................................................................................... 10

  4.3 Metoddiskussion ............................................................................................................... 11

  5. Resultat ................................................................................................................................... 12

  5.1 Ordinlrning via digitala verktyg ...................................................................................... 13

  5.2 Ordinlrning via analoga verktyg ..................................................................................... 16

  5.3 Ordinlrning p fritiden .................................................................................................... 19

  6. Diskussion .............................................................................................................................. 20

  6. Resultatdiskussion ............................................................................................................... 20

  7. Konklusion och implikation ................................................................................................... 22

  8. Referenslista ........................................................................................................................... 24

  Bilaga A - Skordstabell ............................................................................................................. 30

  Bilaga B - Artikelversikt ........................................................................................................... 28

  Bilaga C - Kodversikt ............................................................................................................... 32

 • 4

  1. Inledning

  Samhllet vi lever i idag beskrivs som ett globaliserat samhlle, vilket i sin tur gr att

  sprkkunskaper har betydelse fr den enskilde individens frmga att navigera sig i vrlden

  (Skolinspektionen, 2010). Med denna globalisering fljer ven en frndring av sprket, dr

  engelska gr allt mer t att bli ett globaliserat sprk (Crystal, 2003). Fr att ett sprk skall

  definieras som ett globaliserat sprk anser lingvisten Crystal att sprket behver uppn en av tv

  aspekter globalt. Den ena aspekten r att sprket blir ett officiellt sprk vid sidan av modersmlet.

  Den andra aspekten r att sprket har en stark roll i hela landet, ett exempel r att eleverna mter

  det tidigt i sin skolgng. I Sverige har engelska ftt en allt strre roll, sprket introducerar tidigt

  i ldrarna och tillsammans med matematik samt svenska bildar de grundskolans krnmnen

  (Schrter & Molander Danielsson, 2016).

  Engelskundervisningens uppgift, enligt Lundberg (2010), syftar inte enbart till att frbereda

  elever fr en framtida sprkanvndning utan skall ven vara demokratisk likvrdig fr alla och

  ta till vara p elevers nyfikenhet. Dessutom menar Lundberg att en tidig introduktion av det

  engelska sprket gynnar ett fortsatt intresse fr vidare inlrning hos eleverna. Som lrare r det

  viktigt att ta till vara p elevernas nyfikenhet fr att vcka en lust till att vilja lra (Skolverket,

  2017).

  Det engelska sprkets roll i samhllet speglas inte minst i den svenska Lroplanen fr

  grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet 20111 (Skolverket, 2017):

  Engelska sprket omger oss i vardagen och anvnds inom s skilda omrden som politik,

  utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska kar drfr individens mjligheter att ing i

  olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

  (Skolverket, 2017, s.35)

  Vidare beskriver Lgr11 (Skolverket, 2017) sprket som mnniskans frmsta redskap vilket

  anvnds nr vi kommunicerar, tnker och lr. Fr att kunna kommunicera p ett givande stt

  anser Read (2000) att det krvs ett stort ordfrrd. Frfattaren belyser att ord r en av

  grundstenarna i ett sprk, d ord mjliggr att strre konstruktioner av sprk kan ske. ven

  Shastri (2010) beskriver hur viktigt ordfrrdet r, d det avgr i vilken utstrckning individen

  kan kommunicera med andra.

  1 Hdanefter kommer vi att benmna Lroplanen i grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet 2011 som Lgr11.

 • 5

  2. Bakgrund

  Som vi nmnde ovan r ordfrrdet en av byggstenarna i ett sprk, men vad definierar egentligen

  ett ordfrrd? Vi har valt att under detta avsnitt presentera vad begreppet ordfrrd innebr samt

  sammanfatta vad som krvs fr att lra sig och anvnda ett ord. Tidigare forskning kommer att

  presenteras dr det har relevans.

  2.1 Vad r ordfrrd?

  Alqahtani (2015) definierar begreppet ordfrrd som den mngd ord som krvs fr att kunna

  uttrycka sina ider och tankar i ett sprk. Ordfrrdet begrnsas sledes inte enbart till det talade

  eller det skrivna sprket utan innefattar bda delar. Det frsta steget i att konkretisera begreppet

  ordfrrd r att skilja p tv olika typer av ordfrrd. Lundahl (2012) vljer att skilja p de ord

  som behvs fr att lsa och lyssna samt de ord som behvs fr att tala och skriva. Ordfrrdet

  som behvs fr att lyssna och lsa benmner Lundahl som det receptiva ordfrrdet medan

  ordfrrdet som krvs fr att tala och skriva benmns som det produktiva ordfrrdet.

  Frhllandet mellan det produktiva och receptiva ordfrrdet r ngot som undersks i en studie

  av Karako och Kse (2017). I studien deltog 175 studenter frn ett universitet i Turkiet. Fr att

  samla in data genomfrdes tv ordtester i det receptiva respektive produktiva ordfrrdet. Data

  samlades ven in frn studenternas kursresultat i lsning och skrivning samt ven frn ett test

  som mter ordfrrdet. Karako och Kse har ven valt att underska sambandet mellan det

  produktiva ordfrrdet och frmgan att skriva samt mellan det receptiva ordfrrdet och

  frmga att lsa. Resultatet visar att studenterna i studien behrskade ett strre receptivt

  ordfrrd i frhllande till det produktiva. Resultatet r i linje med det Lundahl (2012)

  presenterar i Engelsk sprkdidaktik, nmligen att vi oftast frstr mer n vad vi kan frmedla i

  tal eller skrift. Lundahl redogr sledes fr att det receptiva ordfrrdet alltid r strre n det

  produktiva. Resultatet frn studien av Karako och Kse (2017) visar ven p ett samband mellan

  frmgan att lsa och storleken p det receptiva ordfrrdet. Ytterligare ett samband upptcktes,

  nmligen att det produktiva ordfrrdet gav bttre resultat p det skriftliga testet.

  Utver indelningen av det receptiva och produktiva ordfrrdet menar Qian (2002) att det finns

  fyra dimensioner fr att kunna anvnda sitt ordfrrd. Den frsta dimensionen r ordfrrdets

  storlek, vilket innebr den mngd ord individen har i sitt ordfrrd. Den andra dimensionen r

  ordfrrdets djup, nmligen den frstelse som finns bakom enskilda ord. Den tredje

  dimensionen handlar om hur individen lagrar ordet i minnet. Den sista dimensionen behandlar

  det receptiva och produktiva ordfrrdet, mer specifikt hur individen kan anvnda olika ord

 • 6

  beroende p sammanhanget. Vidare beskriver Qian att dimensionerna har kopplingar

  sinsemellan och spelar alla en roll i individens anvndande av ord.

  2.2 Ordinlrning - en utveckling av ordfrrdet

  Fr att tillgna sig nya ord i sitt ordfrrd krvs ngon form av inlrning. Lundahl (2012)

  beskriver att inlrning pverkas av huruvida ordet ingr i det receptiva eller det produktiva

  ordfrrdet. Det receptiva ordfrrdet kan stimuleras genom att lyssna och lsa, medan det

  produktiva ordfrrdet kan stimuleras genom att samtala och skriva. Slutligen tar frfattaren upp

  att studera ord och fraser som ytterligare ett stt fr lra sig nya ord, men detta kopplas inte till

  vare sig det receptiva eller produktiva ordfrrdet. Emellertid anser Lundahl (ibid.) att

  inlrningsstten inte br utesluta varandra utan br istllet verka som komplement.

  Enligt Qian (2002) kan en utveckling av ordfrrdet ske med hjlp av de ord som redan finns i

  individens ordfrrd. Frfattaren menar att ordfrrdet br ses som en databas, vilken kan hjlpa

  individen nr hen senare mter nya ord. Med hjlp av de ord som redan r knda skapas en

  mjlighet till att gissa betydelsen av frmmande ord, men ven att se nya sammanhang (Qian,

  2002). Antalet ord samt hur djup frstelsen r kan sledes pverka vidare ordinlrning.

  Antalet ord i ordfrrdet kan ven pverka utvecklingen av andra frmgor. I en studie av Sthr

  (2008) undersks sambandet mellan ordkunskap och elevernas frmga till att lsa, lyssna och

  skriva i det engelska sprket. I studien deltog 88 elever frn rskurs 9 i Danmark. Deltagarna

  genomfrde sammanlagt fyra olika tester: ett frtest, lstest, skrivtest samt ett hrtest. Som

  tidigare nmnt ses ordfrrdet som en av sprkets byggstenar, vilket gr i linje med resultaten

  frn studien. Resultatet visar ett tydligt samband mellan individers ordfrrd och de olika

  frmgorna. Den frmga som r beroende av ordfrrdet i strre utstrckningen n de andra r

  frmgan att lsa (ibid.). Resultatet frn studien visar ven att elevernas ordfrrd r bristflligt.

  Sthr (ibid.) anser att eleverna efter sju r och 750 undervisningstimmar br ha ett bttre

  ordfrrd n det resultatet visar. Forskaren drar sledes slutsatsen att den undervisning eleverna

  erhllit brister i stimuleringen av ordfrrdet. Vidare presenterar Sthr att resultatet visar att det

  krvs en bred och djup frstelse fr att kunna anvnda ett ord. Resultatet gr i linje med det

  Nation (2001) beskriver, nmligen att det krvs en frstelse fr att kunna uttrycka sig med ord.

  Nation anser att det finns tre grupper med sammanlagt nio olika aspekter som krvs fr att frst

  ett ord. Den frsta gruppen handlar om ordets form, vilket innefattar att man frstr ordets talade

  form, skrivna form samt ordets olika delar. Den andra gruppen behandlar ordets betydelse, vilket

  innefattar ordets form, associationen mellan ord och dess konkreta definition. Den sista gruppen

 • 7

  behandlar anvndandet av ordet. Hr ingr frstelsen fr ordets grammatiska funktion, nr, var

  och hur vi kan anvnda ordet samt kollokationer.2

  Alqahtani (2015) anser att genom stimulering och utmaning kan elever bli mer motiverade, vilket

  frfattaren beskriver som nyckeln till en bra lrprocess inom det engelska sprket. Liknande

  tankegngar terfinns i Lgr11 (Skolverket, 2017), dr det uttrycks att engelskundervisningen ska

  stimulera elevernas intresse fr sprket. Alqahtani (2015) beskriver ven att en frmga hos en

  bra lrare r att skapa en stimulerande undervisning. Alla elever r olika individer som skapar

  kunskap utifrn egna erfarenheter, sledes br undervisning anpassas i den mn att den utmanar

  och stttar alla elever.

  2.4 Sammanfattning & Problemomrde

  I takt med att det engelska sprket antar ett mer globaliserat uttryck stlls mer krav p individers

  sprkliga kunskaper. Det engelska sprket skapar mjligheter fr kommunikation vilket i sin tur

  bidrar till att utveckla nya mjligheter fr exempelvis jobb och utbildning. Dremot krvs det en

  bra sprklig grund fr att kommunicera p ett givande stt. Denna grund terfinns i ordfrrdet,

  dr antalet ord och den frstelse som finns bakom r viktiga fr anvndningen. Fr att individen

  skall kunna anvnda ordfrrdet krvs det ngon form av ordinlrning. Dremot ser Sthr (2008)

  i sin studie att elever inte har det ordfrrd som krvs fr att kommunicera bra i engelska. Sthr

  anser att den undervisning eleverna i studien erhllit visar tydliga tecken p bristfllig

  stimulering av ordfrrdet. Detta d sju r av engelskundervisning inte bidragit till en

  ordfrrdsutveckling, vilket genererar vrt problemomrde.

  3. Syfte

  Utifrn problemomrdet blir syftet med kunskapsversikten att underska vad forskning sger

  om hur lrare kan pverka elevers ordfrrdsutveckling. Fr att vidare kunna underska syftet

  har vi utgtt frn fljande frgestllning:

  Vad belyser forskning som stimulerande fr elevers ordfrrdsutveckling nr det

  kommer till ordinlrning?

  4. Metod

  Detta avsnitt presenterar hur insamlingen samt bearbetning av data har genomfrts i

  kunskapsversikten. En kunskapsversikt innefattar att man systematiskt sker efter relevanta

  kllor som sedan kritiskt granskas och sammanstlls (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengstrm,

  2 Kollokation: Sammanhang som ett ord kan eller brukar ing i.

 • 8

  2013). Vi har drfr i frsta hand anvnt oss av systematiska databasskningar, och kompletterat

  med manuella skningar. En manuell skning innebr enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bland

  annat en skning i referenslistan i ett forskningsarbete.

  4.1 Datainsamling

  Den systematiska skningen har genomfrts i fljande databaser: Educational Resources

  Information Center (ERIC), Libris och SwePub. The Campbell Collaboration (u..) anser att en

  systematisk litteraturskning mste innehlla en tydlig beskrivning av skmetoder, hur urvalet

  genomfrts samt en tydlig skstrategi. Fr att skningarna skulle flja ett systematiskt arbetsstt

  sammanstlldes en skordstabell (Se bilaga A) samt en tabell fr varje steg i urvalet som slutligen

  mynnade ut i en artikelversikt (Se bilaga B).

  Skningen pbrjades med att utg frn egna kunskaper kring de begrepp som kan vara relevanta

  fr kunskapsversiktens syfte och frgestllningar. Genom att hitta relaterade ord

  operationaliserades begreppen. Skorden som utarbetades frn start genererade en del trffar

  men dessvrre var majoriteten av trffarna irrelevanta i relation till vrt syfte. Fr att tgrda

  problemet med skorden granskades olika vetenskapliga texter fr att finna relevanta nyckelord.

  Engelska skord anvndes av tv anledningar, dels ville vi n ut till internationell forskning och

  dels var det p grund av att ven svenska forskare ofta skriver p engelska. De skningar vi

  utfrde verifierade vr tankegng, anvndningen av engelska skord genererade fler relevanta

  trffar.

  Fr att begrnsa mngden kllor till en hanterbar mngd anvnde vi oss av tv avgrnsningar.

  Den frsta avgrnsningen var peer-reviewed, vilket genomfrdes med anledning att f fram

  granskad forskning. Peer-reviewed innebr att minst tv oberoende experter kritiskt granskat

  artikeln (Eriksson Barajas et al., 2013). Dremot gick inte denna avgrnsning att genomfra

  direkt i databaserna Libris och SwePub utan avgrnsningen fick ske manuellt. Den andra

  avgrnsningen som genomfrdes var en tidsbegrnsning. Samhllet har frndrats p bara ngra

  r, drfr ansg vi att en 10 rs intervall fngar en mer adekvat bild av samhllet idag.

  Fljaktligen uteslts forskning som var ldre n tio r.

  4.1.1 ERIC

  Den version av ERIC som anvndes fr skningar var den version som Hgskolan i Halmstad

  erbjd genom campusbiblioteket. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver ERIC som en databas

  som inriktar sig p utbildningsvetenskaplig forskning och drfr ansgs den vara relevant fr

  vrt omrde.

 • 9

  Fr att kombinera de olika skorden anvndes booleska operatorer. Petticrew och Roberts (2006,

  refererad i Eriksson Barajas et al., 2013) redovisar att de booleska operatorerna innefattar

  bindeorden AND, OR och NOT. Samtliga operatorer anvnds i vra skningar. Dremot

  anvndes operatorn AND mer kontinuerligt d den skapade en mjlighet att ska p flera ord.

  Utver de booleska operatorerna anvndes ven citationstecken, fr att ska p exakta fraser.

  Utan frasskningen skte databasen p de enskilda orden i vocabulary development och inte p

  helheten.

  En funktion vi fann anvndbar i hgskolans version av ERIC var Thesaurus. Med Thesaurus var

  det mjligt att ska p olika begrepp och f fram olika definitioner samt synonymer till

  begreppet. Slutligen valde vi att anvnda Thesaurus fr tv skord. Det frsta skordet var

  Teaching methods (Se bilaga A) vilket har ett flertal olika definitioner och synonymer, vi valde

  att inkludera Educational Methods, Classroom Techniques, Educational Strategies & Learning

  Strategies i skningen. Det andra skordet var ESL, vilket resulterade i att skningen ven

  inkluderade English Second Language och Second Language Learning.

  Utver skordet Teaching methods anvndes bde begreppet fr engelska som ett frmmande

  sprk3 och som ett andrasprk4. Vi valde att anvnda den booleska operatorn OR fr att finna

  texter som innehll antingen ESL eller EFL. Anledningen till att anvnda bda begreppen var att

  inte utesluta forskning, d det existerar delade sikter om huruvida engelska r ett andrasprk

  eller inte i Sverige. Utver skorden teaching methods, EFL och ESL anvndes ven vocabulary

  development. Vi valde ven att gra en avgrnsning p utbildningsnivn. Detta fr att utesluta

  kllor som behandlar akademiskt skrivande. Avgrnsningen gjordes med hjlp av skorden

  College, University och Higher education samt den booleska operatorn NOT. ven efter en

  avgrnsning p utbildningsnivn terfanns trffar som handlade om akademiskt skrivande,

  sledes valde vi att ven att utesluta ordet academic.

  4.1.2 SwePub & Libris

  Nr det kommer till skningarna i databaserna SwePub och Libris fick vi tnka om. D bda

  databaserna genererade endast ett ftal trffar fick skorden bearbetas ytterligare en gng.

  Slutligen anvndes skorden EFL, ESL och vocabulary i SwePub, vilket gav trffar inom vrt

  3 Engelska som ett frmmande sprk kommer att frkortas EFL, utifrn den engelska versttningen English as a

  Foreign Language. 4 Engelska som ett andra sprk kommer att frkortas ESL, utifrn den engelska versttningen English as a

  Second Language.

 • 10

  syftesomrde. Dremot genererade de nya skorden enbart en trff i Libris, sledes fick skorden

  bearbetas ytterligare en gng. Slutligen valdes skorden English och vocabulary.

  4.1.3 Manuell skning

  Under tiden kllorna bearbetades fann vi intressanta referenser i olika bcker som fljdes upp.

  De manuella skningarna genomfrdes med hjlp av Hgskolan i Halmstads bibliotekstjnst

  ONESEARCH. En manuell skning som genomfrdes var p enstaka forskare som terkom i

  referenser. Dremot genererade skningarna inga relevanta kllor.

  Vid bearbetningen av kllorna i urval ett upptcktes ett samband, flera kllor var publicerade i

  samma tidskrift. Vilket resulterade i en manuell skning i tidskriften English Language Teaching

  (ELT), vilket genererade ytterligare en klla (Se bilaga B).

  4.2 Bearbetning av data

  Under arbetets gng dokumenterades varje urval i olika tabeller fr att systematisk flja

  processen. Urval ett bestod av att lsa skresultatens abstrakts och nyckelord fr att hitta de

  kllor som var relevanta fr kunskapsversikten. Relevansen baserades p om innehllet i kllan

  behandlade ordinlrning inom det engelska sprket. Nsta steg var urval tv, dr kllorna frn

  urval ett granskades ytterligare en gng fr att ta reda p relevansen till vr frgestllning. Under

  urval tv undersktes kllornas syfte, metod, urval, etiska principer samt resultat mer ingende.

  Fr att bekrfta relevansen i forskningen valde vi drefter att genomfra ett tredje och sista urval.

  Under urval tre granskades kllorna med hjlp av checklistor tagna ur Eriksson Barajas et al.

  (2013). Syftet med att granska kllorna ytterligare en gng utifrn en checklista var fr att

  kvalitetsskra. Drefter utgick vi frn de fem steg som beskrivs i Eriksson Barajas et al. (2013),

  men med modifikationer fr att passa vr studie. Det frsta steget innefattar att lsa texterna mer

  ingende var fr sig. Nsta steg var att genom koder underska kllorna. Koderna formades

  utifrn de aspekter fr ordfrstelse som synliggjordes i bakgrunden (Se 2.2). Kllorna

  frgkodades sedan utifrn tre koder: Ordets form, ordets betydelse och anvndandet av ordet.

  Efter en frsta granskning valde vi ven att anvnda ordet engagemang fr att koda kllorna.

  Utver de frbestmda koderna hittades flera sm samband som exempelvis motivation och

  problematik, vilka frgkodades. Meningen med koderna var att f en tydlig inblick i studiernas

  innehll och fr att se samband mellan kllorna (Se bilaga C). Slutliga kllor kategoriserades i

  teman och utifrn innehllet omformulerades de till rubriker. De teman som uppkom var

  ordinlrning via Digitala verktyg och Analoga verktyg. Det uppkom ven ytterligare ett tema,

  nmligen Fritidsengelska. Under kategorin Digitala verktyg placerades de studier vars metoder

 • 11

  inkluderade digitala verktyg, exempelvis dator eller mobiltelefon. I kategorin Analoga verktyg

  ingick de studier som behandlade analoga verktyg, exempelvis skrivhfte eller whiteboard. Ett

  kriterium fr bda teman var att verktyget var en del av metoden som undersktes och inte

  studiens metod. Det tredje temat behandlar Fritidsengelska, vilket inkluderar de studier som

  diskuterar hur engelska utanfr klassrummet kan stimulera elevers ordinlrning.

  Fr att besvara studiens frgestllning har begreppen Frstelse och Stimulering anvnds fr att

  analysera kllornas resultat. Tanken bakom begreppet Frstelse var att underska vad forskning

  belyser som stimulerande fr elevers ordfrrdsutveckling. Fr att underska frstelsen har vi

  valt att anvnda tre koder baserade p Nations (2001) nio aspekter till frstelse fr ett ord.

  Frstelsen kommer att analyseras utifrn tre koder: ordets form, betydelse samt anvndningen

  av ordet. Ordets form innebr att ordet behver frekomma i bde muntlig och skriftlig form.

  Det kan ven hrledas till de fyra frmgorna, som innebr att man kan frst ordet nr man hr

  eller lser det, och dels att man kan anvnda ordet i tal och skrift. Kortfattat har vi valt att ordets

  skrivna form belyser elevers frmga att skriva och lsa samt ordets talade form behandlar

  elevernas frmga att lyssna och tala. Ordets betydelse innebr att arbeta med dess definition,

  betydelse eller associationer mellan ord. Slutligen kommer vi analysera utifrn hur ordet

  anvnds, som innefattar nr, var och hur man anvnder ordet, eller kollokationer. Vidare krvs

  det en stimulans fr att f en frstelse, och detta kommer att analyseras med hjlp av begreppet

  Stimulering.

  4.3 Metoddiskussion

  Den frsta problematiken som framkommer r det faktum att engelska inte r vrt frstasprk,

  vilket i sin tur leder till att skorden i frsta hand utformades utefter vra kunskaper i sprket.

  Sledes kan valet av skord ha pverkats negativt, gentemot om vra kunskaper i sprket hade

  varit p samma niv som om det vore ett modersml. Vidare r det av vikt att belysa att det

  engelska sprket r mer invecklat och har mer specifika ord som p svenska kan vara samlade

  under ett mer generellt begrepp. Ett exempel p detta r begreppet vocabulary development som

  har en mer specifik betydelse p engelska n p svenska. Detta har medfrt att den svenska

  versttningen inte enbart kan vara ordfrrd utan vi anvnder ordet ordfrrdsutveckling.

  Skord ska drfr inte enbart baseras p en direkt versttning utan br noga vervgas s att

  rtt definition anvnds.

  Vidare finns det ytterligare aspekter att ta upp kring vrt val av skord och de databaser vi valt

  att anvnda. Vi har frn brjan utgtt frn samma skord vid alla tre databaser, med viss skillnad

 • 12

  i avgrnsningarna. D ERIC tcker internationell forskning bidrog det till att vi var tvungna att

  gra avsevrt fler avgrnsningar i den databasen, gentemot SwePub och Libris. I de tv

  sistnmnda databaser var vi ven tvungna att tnka om i vra skningar. Vilket resulterar i att

  kllor frn Libris och SwePub erhlls genom andra skord. Anvndandet av olika skord medfr

  att skningen inte blir helt systematisk.

  Det som blev problematisk vid uppstarten var att finna relevant forskning om

  engelskundervisningen i Sverige. Detta r anledningen till vrt val att utka skningen till

  engelskundervisningen generellt i vrlden och inte begrnsa oss till studier inom Sverige. ven

  hr har vi sttt p hinder, dr en faktor ligger i att det engelska sprket har olika stor roll i olika

  lnder. I vissa delar av vrlden betraktas det som ett andrasprk, i andra som ett frmmande

  sprk. Denna faktor r en av anledningarna till att vi utkade skningen frn engelska som ett

  frmmande sprk till att ven inkludera begreppet engelska som ett andrasprk. D vr studie

  inriktar sig p att underska vad forskning sger om ordfrrdsutveckling och inte berr

  socioekonomiska aspekter, anser vi att internationell forskning kan anvndas till vr studie. Nr

  det kommer till ldersbegrnsningen p de deltagande i kllorna valde vi att inte begrnsa

  skningarna. Vrt val att inte begrnsa ldersnivn baserades p att ordinlrning sker genom hela

  sprkutvecklingen, oavsett om det handlar om mellanstadieelever eller gymnasieelever.

  Vid databasskningarna uppkom det forskning frn Sverige som behandlade omrdet extramural

  english, vilket vi valde att verstta till fritidsengelska. De tv studier som inkluderades i

  kunskapsversikten under temat fritidsengelska behandlar den engelska eleverna mter p

  fritiden gentemot deras kunskaper i engelska. Studiernas syfte lg inte i tydlig linje med

  ordinlrning men dremot med vrt syfte att underska vad som stimulerar ordfrrdsutveckling.

  Vad som ocks br lyftas r att majoriteten av studierna som bearbetades var kvantitativa. En

  stor del av studierna fljde en experimentell5 design som analyserades med hjlp av fr- och

  eftertester. Endast ett ftal av studierna innefattade intervjuer eller observationer. Emellertid r

  avsikten med kunskapsversikten att granska och jmfra effekterna av olika metoder vilket gr

  att vi kan jmfra dem trots att studierna innehller olika tillvgagngsstt.

  5. Resultat

  I fljande avsnitt presenteras den forskning som valts ut och dess resultat utifrn de titlar som

  framgr under databearbetningen (Se 4.2).

  5 En experimentell design knnetecknas av minst en experimentgrupp som tilldelas ex en uppgift och en

  kontrollgrupp. Deltagarna randomiseras till grupperna (Eriksson Barajas et al., 2013).

 • 13

  5.1 Ordinlrning via digitala verktyg

  Jafari och Chalak (2016) har utfrt en studie p tv olika skolor i Iran. Sammanlagt deltog 60

  elever frn junior high, vilket motsvarar Sveriges rskurs 5-7. Syftet med studien r att underska

  hur anvndandet av applikationen WhatsApp6 kan pverka elevernas ordkunskap. I studien

  slumpades eleverna till en kontrollgrupp samt en experimentgrupp dr eleverna fick installera

  applikationen p mobiltelefoner, surfplattor samt datorer. Genom WhatsApp fick eleverna ta del

  av instruktioner, bilder, videos och vningar kopplade till utvalda ord. Meningen med

  videofilmerna var fr att hra ordet uttalas. Den data som tagits fram av de fr- och eftertest som

  genomfrdes visar p en strre utveckling hos elever som deltagit i experimentgruppen n

  kontrollgruppens deltagare. Sledes drar forskarna slutsatsen att anvndandet av WhatsApp fr

  ordinlrning haft en positiv inverkan p elevernas ordfrrdsutveckling.

  Ytterligare en forskare som genomfrt en studie i anvndandet av WhatsApp r Lai (2016), men

  till skillnad frn fregende studie undersks WhatsApp enbart som en mobilapplikation. Syftet

  med studien r att underska om anvndningen av mobila verktyg kan frbttra inlrningen av

  verb i det engelska sprket. I studien deltog 45 elever frn grade 7 i Kina, vilket motsvarar

  rskurs 6 i Sverige. Den stora skillnaden mellan fregende studie och Lais studie r att resultaten

  inte verensstmmer. Genom ett fr- och eftertest samlades data in, resultatet frn studien visar

  inte p ngon signifikant skillnad mellan grupperna. Det resulterade i att forskaren analyserade

  studiens data i form av chatthistorik och anvnda ord mer ingende. Resultatet av sidospret gr

  i linje med Jafari och Chalaks (2016) resultat, nmligen att de elever som varit aktiva i chatten

  presterade bttre n de elever som varit mindre aktiva eller befann sig i kontrollgruppen (Lai,

  2016).

  Vidare vljer Lai (2016) att problematisera valet att inte styra deltagarnas anvndning av

  applikationen. Istllet fr att styra innehllet fick deltagarna sjlva skapa chattgrupper samt

  bestmma samtalsmnen i chatten. Varje veckodag skickade Lai ut fem anvndbara verb i de

  olika grupperna, men deltagarna fick sjlva styra hur och om de anvndes i appen. Lai menar att

  elevernas valfrihet pverkade den data som samlats in, vilket skiljer sig mot Jafari och Chalak

  (2016) dr deltagarna erhll tydliga instruktioner via applikationen.

  ven Wang och Huang (2016) har underskt en applikation. Den stora skillnaden frn de tv

  fregende studierna r att applikationen konstruerades av forskarna. Applikationen r baserad

  6 WhatsApp r en applikation till telefonen som lter anvndaren samtala och skriva meddelanden till andra inom

  appen (https://www.whatsapp.com).

 • 14

  p ordinlrning i det engelska sprket genom stavelser med bildstd och enkla meningar. Syftet

  med studien skiljer sig frn de studier som presenterats tidigare i avsnittet d man istllet vljer

  att fokusera p vilka attityder eleverna har till ordinlrningen. Deltagarna i studien var 63 elever

  frn grade 4 i Taiwan, vilket motsvarar Sveriges rskurs 3. Eleverna delades in i tv grupper, en

  experimentgrupp och en kontrollgrupp. Studien delades sedan in i tv delar, den frsta delen

  genomfrdes av bda grupperna och innefattade ordinlrning via appen I SEE. I den andra delen

  separerade man grupperna s att enbart experimentgruppen anvnde appen. Applikationen

  berrde ven tal d eleverna kunde f ordet upplst samt behvde uttala ordet fr att g vidare

  till nsta niv. Fr att samla in data genomfrdes enkter samt ett fr- och eftertest (ibid.).

  Resultatet visar att deltagarna i experimentgruppen erhllit en strre utveckling av ordfrrdet.

  Vidare visar resultatet frn studien att eleverna i experimentgruppen hade mer positiva knslor

  och attityder till ordinlrning i det engelska sprket. Enkten visar ven p att det inte var

  surfplattan som var den motiverande faktorn, utan tillvgagngssttet i sig, det vill sga

  applikationen. Eleverna i experimentgruppen var mer motiverade till att lra sig, vilket bland

  annat visade sig genom att de fortsatte anvnda applikationen ven efter studiens avslut.

  ven Ebrahimzadeh (2017) har underskt hur elever pverkas av att anvnda olika digitala

  verktyg fr ordinlrning. Syftet med studien r att underska hur digitala spel p datorn pverkar

  elevers ordinlrning. Genom att inte enbart underska elever som spelar p datorn, utan ven

  inkludera elever som tittar p, samlar studien in data ven frn passivt deltagande. I studien

  deltog 241 elever frn ett high school i Iran, i Sverige r motsvarigheten rskurs 8-9 samt r 1-2

  p gymnasiet. Eleverna placerades i tre grupper: readers, players och watchers. Alla tre grupper

  fick brja med att se en film som berrde temat och de utvalda orden. Den frsta gruppen,

  readers, fick sedan lsa en text inom samma mne medan players och watchers fick spela ett

  digitalt spel. Skillnaden mellan players and watchers r att watchers enbart tittade p. De utvalda

  orden var en del av spelet dr orden bde uttalades och uppkom i textform naturligt. Det

  genomfrdes ven ett fr- och eftertest fr att samla in data. Resultatet av studien visar att elever

  som spelat eller enbart tittat p ett digitalt spel presterade bttre n elever som enbart lst.

  Dremot var det ingen signifikant skillnad mellan de elever som tittade p eller spelade det

  digitala spelet. Ebrahimzadeh drar sledes slutsatsen att det inte pverkar inlrningen om

  eleverna r passiva eller aktiva deltagare vid anvndning av digitala spel.

 • 15

  Mohsen (2016) har genomfrt en studie fr att underska tv olika typer av hjlpmedel som kan

  appliceras vid undervisning med multimedia7 verktyg. I studien deltog 34 elever som

  slumpmssigt drogs ur grade 7-9, motsvarigheten r rskurs 6-8 i Sverige, p en skola i

  Saudiarabien. Deltagarna delades sedan in i tv grupper, bda grupperna fick se en film men med

  olika hjlpmedel. Den frsta gruppen fick kommentarer och bildtexter till hjlp och den andra

  gruppen fick kommentarer samt manus till hjlp. Kommentarerna bestod av bde den engelska

  definitionen av ordet samt versttningen p modersmlet. Studien genomfrde utver ett fr-

  och eftertest ytterligare ett test frlagt fem veckor efter studien fr att underska metodernas

  effekt p minnet. Resultatet av studien visar att bda hjlpmedlen r bra verktyg fr att stimulera

  elevers ordfrrdsutveckling, samt hjlpte eleverna att lra sig orden i ett lngre perspektiv. I

  synnerhet visar sig kommentarer och bildtexter ha en starkare positiv inverkan p ordinlrningen.

  Samtliga studier berr frstelse, p ett eller annat stt. Vad som dock blir tydligt r att varje

  inlrningsmetod fr sig inte uppfyller alla aspekter fr frstelse. Nr det kommer till att frst

  ordets form r det enbart studierna av Ebrahimzadeh (2017) och Jafari och Chalak (2016) som

  berr bde ordets talade och skrivna form. Dremot berr inlrningsmetoderna som presenterats

  ovan inte samtliga fyra frmgor, lyssna, lsa, tala och skriva. De elever som deltog i studierna

  av Ebrahimzadeh (2017) samt Jafari och Chalak (2016) arbetade med att lsa och lyssna, dock

  skiljer studierna sig t. Eleverna som deltog i Jafari och Chalaks studie arbetade nmligen ven

  med frmgan att skriva p engelska. Utav de fem studier som presenteras ovan r det enbart i

  Wang och Huangs (2016) studie som eleverna arbetade med sin frmga att uttrycka sig i talad

  engelska. Nr det kommer till att frst ett ord r det enbart inlrningsmetoden i Lais (2016)

  studie som ger eleverna mjlighet att arbeta med ordets betydelse. Av de fyra studierna r det

  enbart i Wang och Huangs (2016) studie som inlrningsmetoden innefattade att eleverna explicit

  arbetade med bildstd fr att n en frstelse fr ordet. Den inlrningsmetod som presenteras i

  Jafari och Chalaks (2016) studie mjliggjorde fr eleverna att arbeta med bilder, dremot mer

  som ett komplement. Resterande studier innefattade inlrningsmetoder dr eleverna i studien

  arbetade med versttning av orden direkt till modersmlet. Samtliga studier, s nr som p en

  studie, innefattade metoder som berrde anvndning av ordet. Den studie, vars inlrningsmetod

  inte berrde anvndningen av ordet r den Wang och Huang (2016) genomfrde. Ordet som

  presenterades i ett sammanhang, men enbart i en enkel mening. I de andra studierna arbetade

  7 Multimedia - system av flera olika medier som r integrerade med varandra och syftar till att ge mottagaren

  rikare information, starkare upplevelse etc. n vad bara ett medium kan erbjuda (NE,2017).

 • 16

  eleverna med hur ett ord kan anvndas genom att placera ordet i olika sammanhang samt i en

  kontext.

  Resultaten som har presenterats tidigare i avsnittet visar p skillnader i hur undervisningen kan

  stimulera elevers ordinlrning. I sin studie ser Lai (2016) en problematik i att anvnda metoder

  som inte r genomtnkta. Den chattapplikation, WhatsApp, som anvndes i studien anvndes

  ostyrt, vilket inte bidrog till en utveckling hos eleverna d de blev icke aktiva deltagare.

  Ebrahimzadeh (2017) kommer i sin studie dock fram till att ven om man inte r en aktiv

  deltagare kan en stimulerande ordinlrning ske. Vidare har ven Jafari och Chalak (2016) anvnt

  WhatsApp, men fick ett positivt resultat som visade att elevernas ordfrrd utvecklades efter

  anvndandet av applikationen. Skillnaden mellan studierna r att Jafari och Chalak (2016) styrde

  innehllet i chatten, medan Lai (2016) enbart tillfrde ord. ven den egenkonstruerade

  applikation som Wang och Huang (2016) anvnder i sin studie resulterar i en utveckling av

  ordfrrdet. Eleverna blev ocks mer motiverade men utifrn resultatet kan man se att den

  motiverande faktorn inte var verktyget i sig utan hur det anvndes. Utver faktorn att motivera

  eleverna till vidare inlrning undersker Mohsen (2016) om anvndandet av olika hjlpmedel

  kan hjlpa eleverna att minnas orden i framtiden. Resultatet visar att eleverna kunde bibehlla

  orden i minnet ven efter att studien avslutats med hjlp av de tv olika hjlpmedlen.

  5.2 Ordinlrning via analoga verktyg

  Kang (2015) har genomfrt en studie fr att underska om lsning av texter inom samma tema

  genererar en bra ordinlrning. Studien omfattade tv klasser, med sammanlagt 61 elever frn

  grade 11 i Korea, vilket motsvarar r 1 i det svenska gymnasiet. Eleverna delades in i tv grupper,

  en grupp som lste texter frn olika teman och en grupp vilka lste texter inom ett och samma

  tema. Den frsta texten som presenterades lste bda grupperna och som std fanns en

  versttning av de utvalda orden i marginalen. Stdet med ord i marginalen upprepades inte i

  fler texter, dremot arbetade eleverna i experimentgruppen med samma ord i alla texter. Genom

  ett fr- och eftertest inom det receptiva och produktiva ordfrrdet samlades data in. Resultatet

  visade att de elever som deltagit i studien stimulerades i sin ordfrrdsutveckling. Resultatet

  visar ven p att bde det receptiva och produktiva ordfrrdet utvecklades hos de elever som

  deltagit i underskningen. Kang (2015) anser att eleverna stimuleras av att f mta orden i olika

  former samt kontexter. Tv olika typer av ordtest genomfrdes, med syfte att underska

  skillnaden mellan isolerade ord och ord i kontext. Resultatet visar att eleverna presterade bttre

  i ordtesten med isolerade ord, oberoende grupptillhrighet. Emellertid visar resultatet utifrn en

  enkt att eleverna knde att de frstod orden bttre i en kontext. Resultatet frn enkten visade

 • 17

  ven att lsning inom samma tema gjorde det mjligt fr eleverna att minnas orden bttre, genom

  att orden associerades med varandra.

  Fler studier har gjorts p omrdet texter, och hur det kan bidra till en utveckling av ordfrrdet.

  Min (2008) vljer i likhet med fregende studie att underska lsning av texter inom samma

  tema. Syftet med studien r att underska om lsning och ordvningar leder till strre

  ordinlrning n om eleverna enbart lser inom samma tema. I studien deltog 50 elever frn ett

  senior high school i Taiwan, vilket motsvarar det svenska gymnasiet. Deltagarna delades in i tv

  grupper, som i studien benmns som RV-gruppen (Reading Plus Vocabulary-Enhancement

  Group) och NR-gruppen (Narrow Reading Group) (ibid.). En likhet var att bda grupperna erhll

  en lsfrstelsetext veckovis. Studiens data samlades in med hjlp av fr- och eftertest samt ven

  ett frdrjt eftertest. Resultatet visar att bda metoderna gav effekt p elevernas receptiva och

  produktiva ordfrrd. Vid en jmfrelse av resultaten frn de bda grupperna blir det dock tydligt

  att RV-gruppen var den grupp som visade p den frmsta utvecklingen. Vidare visar eftertestet

  som genomfrdes tre mnader senare att RV-gruppen kunde fler ord n NR-gruppen men att

  bda grupperna utvecklat sitt ordfrrd. Emellertid visar resultatet att ord frn det receptiva

  ordfrrdet var svrare att lgga p minnet n frn det produktiva ordfrrdet.

  Ytterligare en studie som undersker elevernas frmga att anvnda ord frn ordfrrdet r en

  studie av Davoudi och Yousefi (2016). Syftet r att underska effekten av att anvnda Keyword

  metoden som en metod fr ordinlrning med fokus p bevarandet av ord under en lngre period.

  Metoden som anvnds innebr kortfattat att eleverna associera ordet med andra ord och bilder

  fr att minnas. I studien deltog 38 elever frn en grade 4 i Iran, vilket motsvarar rskurs 3 i

  Sverige. Deltagarna delades in i en experiment- och en kontrollgrupp. Experimentgruppen

  anvnde den metod som studien mnade att underska, och deltagarna i gruppen fick brja med

  att lra sig om sjlva metoden och vad den innebar. Eleverna fick utvalda ord som hmtades frn

  lromedlets innehll, dremot fick eleverna sjlva utarbeta Keywords fr ordet. Kontrollgruppen

  fick emellertid ordinarie undervisning. Studiens data samlades in med hjlp av ett frtest samt

  tv eftertester, varav ett var frdrjt. Resultatet p det frsta eftertestet visar att

  experimentgruppen presterade signifikant bttre n kontrollgruppen. ven p det andra

  eftertestet presterade experimentgruppen bttre. Sledes visar resultatet frn studien att

  anvndandet av Keyword metoden, i det hr fallet, pverkade elevernas ordfrrdsutveckling och

  deras minne i en positiv bemrkelse.

  I en studie av Coyle och Gmez Gracia (2014) r syftet att underska vilken potential snger har

  nr det kommer till elevers frstelse och anvndande av ord i det receptiva samt produktiva

 • 18

  ordfrrdet. I studien deltog 25 elever i ldern 5-6 r frn Spanien. Den sng som forskarna valde

  att anvnda till studien var The wheels on the bus, och de ord som eleverna skulle lra sig

  hmtades frn sngen. Lraren brjade med att introducera bussens olika delar med bildstd,

  varje del fick ven en unik rrelse. Eleverna fick tillsammans med lraren sedan sjunga lten

  med hjlp av rrelser, under ltens gng anvnde lraren ven bilder som std. Genom att utfra

  ett frtest samt tv eftertester, varav ett var frdrjt, samlades data in. Vid en jmfrelse av

  studiens frtest och eftertest hittade Coyle och Gomez Gracia en signifikant utveckling p

  experimentgruppens receptiva ordfrrd. Resultatet frn studien visar dock att elevernas

  produktiva ordfrrd inte pverkades. Vidare presterade majoriteten av eleverna bttre p det

  frdrjda eftertest n det test som utfrdes direkt efter studien. Utifrn observationer kunde

  forskarna ven dra ytterligare slutsatser. Det visade sig att eleverna var vldigt fokuserade p att

  hrma lrarens tal och rrelser, snarare n att frst orden. Sledes argumenterar forskarna fr

  att lrare behver fundera ver eventuella distraktioner som kan leda till att eleverna endast

  hrmar.

  Tidigare i texten beskrivs vad som krvs fr att f en frstelse, vilket innefattar ordets form,

  betydelse samt att f kunskap ver hur ordet kan anvndas. I de fyra studier som presenteras

  under avsnittet r det ingen som behandlar bde ett ords talade och skrivna form. Mins (2008)

  och Davoudi och Yousefis (2016) studier behandlar bde lsning och skrivning inom det skrivna

  sprket medan Kang (2015) enbart behandlar lsning. Vi kan sledes se att majoriteten av

  studierna berr frmgan att lsa. Den fjrde studien av Coyle och Gmez Gracia (2014)

  anvnder enbart det talade sprket som innebr frmgorna att tala och lyssna. En skillnad man

  mste ha i beaktning r att den sistnmnda studiens deltagare r mellan 5-6 r, vilket innebr att

  det skrivna sprket troligen inte r fullt utvecklat. Nr det kommer till ordets betydelse r den

  stora skillnaden mellan studierna att Coyle och Gmez Gracia (2014) anvnde bildstd. Alla

  studier behandlar hur ord kan anvndas genom att arbeta kring ordets sammanhang. Davoudi och

  Yousefi (2016) anvnder ord inom samma tema som elevernas lromedel. Kang (2015) dremot

  anvnder ord tagna ur de tema som texterna behandlar, dock varierar han orden genom att isolera

  dem eller stta dem i en kontext. Resultatet frn studien visar att eleverna knde att de fick en

  strre frstelse fr ord nr dem sattes i kontext, dremot visar resultatet p en strre utveckling

  av de isolerade orden. Tre av fyra studier ovan arbetar med att stta orden i kontext, studien som

  avviker frn detta r Davoudi och Yousefis (2016) som endast arbetar med isolerade ord.

  Nr vi lser och lyssnar anvnder vi ord frn det receptiva ordfrrdet, nr vi sedan skriver eller

  talar anvnder vi ord frn det produktiva ordfrrdet. I studien av Coyle och Gmez Gracia

 • 19

  (2014) kan man se detta tydligt. Studiens resultat visar att det receptiva ordfrrdet frbttrades

  genom sng men att det produktiva ordfrrdet frblev opverkat. Coyle och Gomez Gracia

  (ibid.) observerade ven eleverna, och mrkte att de var mer engagerade i att hrma lrarens

  rrelser och uttal n att lra sig orden. Bde lsning inom samma tema (Kang, 2015; Min, 2008)

  och lsning med tillhrande vningar (Min, 2008) utvecklade elevernas produktiva och receptiva

  ordfrrd. ven Keyword metoden (Davoudi & Yousefis, 2016) utvecklade elevers ordfrrd

  men dremot valde forskarna att inte underska effekterna i det produktiva eller receptiva

  ordfrrdet explicit. En aspekt som pverkades av de metoder som presenterats ovan r minnet,

  elevernas frmga att minnas orden i efterhand utvecklades. I studien av Min (2008) kunde man

  dremot genom ett frdrjt ordtest se en skillnad i minneshanteringen, eleverna tappade fler ord

  i det receptiva ordfrrdet n i det produktiva. Motsatsen sg man i studien av Coyle och Gmez

  Gracia (2014), dr eleverna presterade bttre i testet som genomfrdes en tid efter studiens avslut

  n testet som genomfrdes vid slutet p perioden.

  5.3 Ordinlrning p fritiden

  En faktor som kan pverka elevers ordinlrning presenterar Sundqvist (2009) i sin studie r den

  engelska som eleverna mter utanfr skolan. I studien deltog 74 elever frn rskurs 9 p tre olika

  skolor i Sverige. Studiens data baseras p resultat frn en enkt, muntliga sprktest, ordtest,

  intervjuer samt tv veckodagbcker. Meningen med dagbckerna var att elever noterade

  kontakten med engelska utanfr klassrummet. Resultatet frn veckodagbckerna visar att den

  vanligaste aktiviteten var att lyssna p musik, fljt av att spela videospel. Att lyssna p musik

  vljer Sundqvist att benmna som en passiv aktivitet. Dock visade det sig att ngra elever

  versatte lttexter frn engelska till svenska, och blev sledes aktiva deltagare. Resultatet frn

  studien visar att fritidsengelskan har ett samband med elevernas ordfrrdsutveckling. De

  aktiviteter som visade sig pverka ordfrrdet mest var videospel och att surfa p internet.

  verlag visar resultatet att fritidsengelska gynnar, enligt studien, elevers kunskaper i engelska.

  Olsson (2012) har valt att underska fritidsengelska som en pverkande faktor p elevers

  frmga att skriva p engelska. Utver att enbart underska skrivfrmgan vljer Olsson (ibid.)

  att inkludera ordfrrd i studien. Data samlades in genom granskningen av tv texter, en

  sprkdagbok, en enkt samt intervjuer. I studien deltog 37 elever i rskurs 9 frn en skola i

  Sverige. Resultatet frn studien belyser att det finns ett starkt samband mellan fritidsengelska

  och hur eleverna presterade. De elever som mtte fritidsengelska i strre grad fick ett hgre

  slutbetyg i engelska. Resultatet visar ven att de elever som inte fick ett godknt slutbetyg i

  engelska hade ett lgre antal kontakter med engelska p fritiden. Olsson presenterar ven

 • 20

  resultatet att de elever som varit aktiva med engelska p fritiden visade tecken p ett rikare

  ordfrrd, genom antalet ord och ordval, samt frmgan att skriva lngre meningar. Studien

  presenterar ven att antalet kontakter med engelska utanfr klassrummet varierar starkt frn elev

  till elev, vissa mter det hela tiden och andra endast ett ftal gnger om inte alls. Vidare framkom

  det att den vanligaste aktiviteten p fritiden dr eleverna mtte engelska var att lyssna p musik.

  Att lyssna p musik eller titta p tv anses vara passiva aktiviteter men dremot menar Olsson

  (2012) att aktiviteterna kan vara aktiva d det kan trigga knslor, fantasi och aktivera vra sinnen.

  Resultaten frn bde Sundqvist (2009) och Olsson (2012) visar att den engelska som eleverna

  mter p fritiden har en pverkan p elevernas kunskaper inom det engelska sprket och kan

  sledes pverka ordfrrdsutvecklingen. Fljaktligen visar studierna ovan p ett starkt samband

  mellan fritidsengelska och elevernas ordfrrd. Resultatet frn Sundkvist (2009) visar att det

  specifikt var videospel och att surfa p internet som frmst stimulerade ordfrrdsutvecklingen.

  Emellertid belyser resultaten frn bda studier att lyssna p musik var den vanligaste aktiviteten.

  De studier som presenterats under avsnittet redogr att lyssna p musik i grunden r en passiv

  aktivitet, men att en passiv aktivitet inte ndvndigtvis mste vara det. Sundqvist (2009) ser i sin

  studie att aktiviteten lyssna p musik blir aktiv nr lttexterna exempelvis verstts, medan

  Olsson (2012) belyser att musik kan vcka aktiva knslor och sinnesstmningar.

  6. Diskussion

  6. Resultatdiskussion

  Under fljande avsnitt kommer vi att med utgngspunkt i kunskapsversiktens syfte och

  frgestllning diskutera resultatet i relation till bakgrund, tidigare forskning och egna

  reflektioner.

  Resultatet av kunskapsversikten visar att olika verktyg och metoder kan anvndas fr att

  stimulera elevers ordfrrdsutveckling. Vidare pekar inte resultatet p ngon skillnad mellan att

  anvnda analoga och digitala verktyg i undervisningen. En aspekt som lyfts i resultatet r att

  eleverna inte knde att det var verktyget i sig som skapade motivationen till att lra utan hur

  undervisningen konstruerades. Vilket gr i linje med det Alqahtani (2015) belyser, att motivation

  inte enbart kommer frn elevers intresse fr materialet utan genom hur lrare utmanar och

  stimulerar eleverna. ven om en inlrningsmetod i grunden r motiverande fr eleverna att

  anvnda, betyder det inte ndvndigtvis att den stimulerar ordinlrning. Vidare framkommer det

  att hur undervisningen konstrueras har en stor roll i huruvida den stimulerar eleverna. Tydliga

  instruktioner och tydligt innehll r ngonting som r av relevans nr det kommer till elevernas

 • 21

  ordinlrning. Om detta inte r tydligt kan det resultera i att eleverna blir icke deltagande, och

  drmed inte heller lr sig. Dremot kan undervisningen styra eleverna till att fokusera mer p

  lrarens instruktioner n att ta till sig kunskap.

  I kunskapsversiktens bakgrund belyser Staehrs (2008) studie en brist i elevers ordfrrd. Vilket

  kan kopplas till dimensionerna (Se 2.1) som Qian (2002) menar krvs fr ett anvndbart

  ordfrrd. Dimensionerna handlar kortfattat om antalet ord, hur ordet kan anvndas, vilken

  frstelse som ligger bakom ordet samt hur ordet lagrats i minnet. En stimulerande undervisning

  mste sledes gra det mjligt fr eleverna att utveckla alla fyra dimensionerna i sitt ordfrrd.

  Resultatet frn kunskapsversikten visar att lrare kan genom ordinlrning utveckla antalet ord

  en individ har i sitt ordfrrd. Antalet ord i ordfrrdet kan i sin tur pverka att individen med

  hjlp av gamla ord frvrvar nya (Qian, 2002).

  Hur, var och nr ett ord kan anvndas kopplar vi till det receptiva och produktiva ordfrrdet.

  Ordfrrden skiljer sig frn varandra nr det kommer till hur de anvnds och hur man kan

  stimulera en utveckling inom vardera (Lundahl, 2012). Sledes har undervisningen en viktig roll

  i att stimulera denna utveckling, ngot som kunskapsversikten visar p inte alltid r s enkelt

  att gra. Resultatet ger en indikation p att det receptiva ordfrrdet kan utvecklas genom att

  arbeta med texter av olika slag, ngonting som gr i linje med det som Lundahl (2012) menar,

  att det receptiva ordfrrdet utvecklas genom bland annat lsning. Majoriteten av studierna som

  presenterats under resultat anvnder lsning fr att stimulera ordfrrdsutveckling. Resultatet

  kan styrkas av bde det som Staehr (2008) och Karako och Kse (2017) presenterar, nmligen

  det samband som finns mellan lsning och det receptiva ordfrrdet. Resultatet visar ven p att

  undervisning genom en produktiv metod, exempelvis sng, inte behver innebra att eleverna

  utvecklar det produktiva ordfrrdet. Sledes drar vi slutsatsen att man inte kan hvda att

  ordinlrning inom det receptiva eller produktiva ordfrrdet r isolerat till en specifik typ av

  frmga, utan precis som Lundahl (2012) anser, krvs det ett samarbete mellan dem.

  Den tredje dimensionen som krvs fr att anvnda ett ord r att det finns en frstelse bakom

  sjlva ordet. Vi har drfr valt att utg frn Nations (2001) nio aspekter (Se 2.2) som krvs fr

  att frst ett ord. Resultatet frn vr studie visar dock p att det r svrt att behandla alla aspekter

  med hjlp av enbart en inlrningsmetod. Detta blir tydligt d ingen av studierna presenterar

  inlrningsmetoder som berr ordets form, betydelse och anvndning simultant. Sledes anser vi,

  utifrn vrt resultat, att det krvs mer n en inlrningsmetod fr att frst ett ord.

 • 22

  Den sista dimensionen Qian (2002) anser r viktig fr anvndandet av ordfrrdet r hur ordet

  lagras i minnet. Utifrn vrt resultat kan vi se att det finns flertalet metoder som kan ge en positiv

  effekt p elevernas frmga att bibehlla sin frstelse kring ett ord. Dock finns det tillfllen d

  eleverna visar sig ha ett strre ordfrrd vid ett senare skede n nr orden frst testas. Drmed

  finns det en problematik i att frhra eleverna p ord i samband med lrtillfllet, fr att sedan

  inte gra en terkoppling och se hur kunskaperna eventuellt har utvecklats.

  Elevernas engagemang har ocks en bidragande roll i ordfrrdsutvecklingen. Ovan lyfter vi en

  typ av engagemang, nmligen elevernas motivation. En stimulerande undervisning kan

  fljaktligen skapa engagemang hos eleverna i form av motivation. Utifrn vrt resultat kan vi

  ven se att den engelska som eleverna mter utanfr klassrummet kan vara en bidragande faktor

  till elevernas engagemang i klassrummet. Detta p grund av att den engelska som eleverna

  engagerar sig i p fritiden r ngot de valt sjlva genom aktiviteter som de finner intressanta. Fr

  att kunna behlla det engagemanget behver lraren ven tnka p att inte bara utforma en

  undervisning som stimulerar ordinlrning, utan som ven stimulerar motivation. Detta gr ven

  i linje med det som krvs av Lgr11 (Skolverket, 2017), nmligen att undervisningen ska vcka

  en lust till att lra. Vidare br aktiviteter som anses vara passiva inte avvisas direkt fr att dem

  inte kan stimulera ordinlrning. Passiva aktiviteter kan dels bidra enskilt till en stimulerande

  undervisning men ven omvandlas till aktiva d exempelvis knslor och sinnen kopplas in.

  Slutligen vill vi trycka p att vrt resultat ven styrker vikten av att ha en varierande

  undervisning. Alqahtani (2015) belyser att vi alla r olika och har sledes olika erfarenheter vilket

  gr att kunskap konstrueras olika frn individ till individ. Detta kan kopplas ihop med

  fritidsengelska, vissa elever mter troligen fritidsengelska mer frekvent n andra. I lrares

  uppdrag blir det drmed viktigt att utmana och stimulera alla elever. Vilket innebr att anvnda

  metoder som inte endast kan stimulera en ordinlrning utan ven tar till vara p de kunskaper

  eleverna tar med sig in i klassrummet.

  7. Konklusion och implikation

  Syftet med studien r att underska hur lrare kan pverka elevers ordfrrdsutveckling genom

  ordinlrning. Vilket undersks genom fljande frgestllning: Vad belyser forskning som

  stimulerande fr elevers ordfrrdsutveckling nr det kommer till ordinlrning?

  Resultatet frn studien visar att det finns ett flertal aspekter att ta i beaktning nr det kommer till

  att utveckla en stimulerande undervisning. Elevernas engagemang och motivation har en

  bidragande effekt p huruvida undervisningen stimulerar en utveckling av ordfrrdet. Dremot

 • 23

  har versikten visat att valet av verktyg inte r det som i frsta hand stimulerar en

  ordfrrdsutveckling hos eleverna, utan det r det faktiska materialet undervisningen utgr ifrn

  som r den bidragande faktorn. En stimulerande undervisning innefattar dock inte enbart att

  skapa motivation utan syftet br ven vara att skapa en frstelse fr de ord som berrs. Utifrn

  resultatet kan vi dra slutsatsen att enskilda inlrningsmetoder har svrt att tcka alla de

  dimensioner som behvs fr att kunna anvnda orden likvl som att frst dem.

  Inlrningsmetoder br istllet verka kompletterande fr att kunna innefatta alla dimensioner som

  krvs fr att utveckla ett anvndbart ordfrrd.

  De kunskapsluckor som upptckts i kunskapsversikten r avsaknaden av forskning som berr

  flera metoder samt belyser negativa aspekter. Den forskning som presenterats i studien baseras

  p anvndandet av en specifik metod i experimentgruppen, medan kontrollgruppen fr ordinarie

  undervisning. Fr att underska vad som stimulerar elevers ordfrrdsutveckling anser vi att

  forskning ven behver behandla flera metoder i samma studie, alternativt specificera vad

  ordinarie undervisning innebr. Under granskningen av forskning fann vi ytterligare en

  kunskapslucka. Majoriteten av kllorna innefattar kvantitativa studier, vilket skapar en nskan

  om vidare forskning av kvalitativ karaktr fr att kunna underska elevers attityder till

  ordinlrning. Den forskning som presenterats mjliggr inte en generalisering, d studierna till

  strsta del genomfrts i Asien och Mellanstern. Fljaktligen behvs fortsatt forskning inom den

  svenska skolan, ven specifikt i de lgre ldrarna. Slutligen generar kunskapsluckorna kring

  avsaknaden av kvalitativ forskning inom lgre ldrar i Sverige ett nytt problemomrde, dr

  elevers attityder kan underskas, vilket r av intresse fr examensarbete II.

 • 24

  8. Referenslista

  Alqahtani, M. (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be taught.

  International journal of teaching and education, 3(3), 21-34. Doi:10.20472/TE.2015.3.3.002

  Crystal, D. (2003). English as a global language. (2. ed.) Cambridge: Cambridge University Press.

  Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengstrm, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i

  utbildningsvetenskap: vgledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.)

  Stockholm: Natur & Kultur.

  Karako, D. & Kse, G. D. (2017). The impact of vocabulary knowledge on reading, writing and

  proficiency scores of EFL learners. Journal of language and linguistic studies, 13(1), 352-378. Frn

  http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/603

  Lundberg, G. (2010). Perspektiv p tidigt engelsklrande. I M. Estling Vannestl & G. Lundberg

  (Red.), Engelska fr yngre ldrar (s. 15-34). Lund: Studentlitteratur

  Lundahl, B. (2012). Engelsk sprkdidaktik: texter, kommunikation, sprkutveckling (3. Rev. uppl.).

  Lund: Studentlitteratur.

  Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University

  Press.

  Qian, D.D. (2002). Investigating the relationship between vocabulary knowledge and academic

  reading performance: an assessment perspective. Language learning, 52(3), 513-536.

  Doi:10.1111/1467-9922.00193

  Read, J. (2000). Assessing vocabulary. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

  Schrter, T. & Molander Danielsson, K. (2016). English for Young Learners in Sweden: Activities,

  materials and language use in the classroom. I Litteratur och sprk nr 11 (s. 47-73). Mlardalens

  hgskola.

  Shastri, P.D. (2010). Communicative Approach to the Teaching of English as a Second Language.

  Himalaya Pub. House. Hmtad 20 november, 2017. Frn:

  http://biblasso.hh.se/sv/katalog/detailed_record.lasso?id=663037

  Skolinspektionen. (2010). Undervisningen i engelska i grundskolan (Rapport, 2010:17). Stockholm.

  Hmtad 18 november, 2017. Frn: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

  rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-engelska-i-

  grundskolan/

  Skolverket. (2017). Lroplan fr grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (1. rev. och

  utk. uppl.). Stockholm: Skolverket.

  Sthr, L. S. (2008). Vocabulary size and the skills of listening, reading and writing. The Language

  Learning Journal, 36(2), 139-152. doi:10.1080/09571730802389975

 • 25

  8.1 Kllmaterial

  Coyle, Y. & Gmez Gracia, R. (2014). Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in

  preschool children. English Language Teaching, 68(3), 276-285. Doi:10.1093/elt/ccu015

  Davoudi, M. & Yousefi, D. (2016). The Effect of Keyword Method on Vocabulary Retension of

  Senior High School EFL Learners in Iran. Journal of Education and Practice, 7(11), 106-113.

  Hmtad 30 november, 2017. Frn: http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/29852

  Ebrahimzadeh, M. (2017). Readers, Players and Watchers: EFL Students Vocabulary Acquisition

  through Digital Video Games. English Language Teaching, 10(2), 1-18. Doi:10.5539/elt.v10n2p1

  Jafari, S. & Chalak, A. (2016). The role of WhatsApp in teaching vocabulary to Iranian EFL

  learners at Junior High School. English Language Teaching, 9(8), 85-92. Doi:10.5539/elt.v9n8p85

  Kang, E. Y. (2015). Promoting L2 Vocabulary Learning through Narrow Reading. RELC Journal,

  46(2), 165-179. Doi:10.1177/0033688215586236

  Lai, A. (2016). Mobile immersion: an experiment using mobile instant messenger to support

  second-language learning. Interactive learning environments, 24(2), 277-290.

  Doi:10.1080/10494820.2015.1113706

  Min, H-T. (2008). EFL Vocabulary Acquisition and Retention: Reading Plus Vocabulary

  Enhancement Activities and Narrow Reading. Language Learning, 58(1), 73-115.

  Doi:10.1111/j.1467-9922.2007.00435.x

  Mohsen, M. A. (2016). Effects of Help Options in a Multimedia Listening Environment on L2

  Vocabulary Acquisition. Computer Assisted Language Learning, 29(7), 1220-1237.

  Doi:10.1080/09588221.2016.1210645

  Olsson, E. (2012). "Everything I read on the Internet is in English": On the impact of extramural

  English on Swedish 16-year-old pupils writing proficiency. (Licentiate dissertation, Gothenburg

  University, Faculty of Arts) . Hmtad 4 december, 2017. Frn

  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30417

  Sundqvist, P. (2009). Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on

  Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary. (Doctoral Dissertation, Karlstad

  University, Faculty of Arts and Education). Hmtad 17 november, 2017. Frn http://kau.diva-

  portal.org/smash/get/diva2:275141/FULLTEXT03.pdf

  Wang, W-Y. & Huang, Y-M. (2016). Interactive Syllable-Based English Vocabulary Learning in a

  Context-Aware Environment. Journal of Educational Computing Research, 55(2), 219239.

  Doi:10.1177/0735633116663212

  8.2 Internetkllor

  The Campbell Collaboration. (u..). What is a systematic review?. Hmtad 2017-11-29, frn

  https://www.campbellcollaboration.org/research-resources/writing-a-campbell-systematic-

  review/systemic-review.html

 • 26

  Bilaga A - Skordstabell

  Databas Skord Begrnsningar Trffar Urval

  1

  Urval

  2

  Valda

  kllor

  Datum

  Eric

  (hh.se)

  Teaching methods8 Peer Reviewed + 10 rs begrnsning + Educational Level: Elementary Education, Grade

  1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education,

  Secondary Education)

  18 563 - - - 1/12

  Teaching methods* AND

  (EFL OR ESL9)

  Peer Reviewed + 10 rs begrnsning + Educational Level: Elementary Education, Grade

  1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education,

  Secondary Education

  1 890 - - - -II-

  Teaching methods* AND

  (EFL OR ESL) AND

  vocabulary development

  Peer Reviewed + 10 rs begrnsning + Educational Level: Elementary Education, Grade

  1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education,

  Secondary Education)

  186 - - - -II-

  Teaching methods* AND

  (EFL OR ESL) AND

  vocabulary development

  NOT (College OR university

  OR higher education)

  Peer Reviewed + 10 rs begrnsning + Educational Level: Elementary Education, Grade

  1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education,

  Secondary Education)

  142 - - - -II-

  Teaching methods* AND

  (EFL OR ESL) AND

  vocabulary development

  NOT (College OR university

  OR higher education) NOT

  academic

  / Peer Reviewed + 10 rs begrnsning + Educational Level: Elementary Education,

  Grade 1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education,

  Secondary Education)

  103 46 26 8 -II-

  Swepub EFL OR ESL 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  + refereegranskat

  147 - - - 1/12

  8 I skordet ingr: Educational Methods, Classroom Techniques, Educational Strategies & Learning Strategies. 9 I skordet ingr: English Second Language & Second Language Learning.

 • 27

  (EFL OR ESL) AND

  vocabulary

  10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 23 - - - 1/12

  EFL Vocabulary 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 21 5 3 1 19/12

  ESL Vocabulary 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 15 0 0

  0 19/12

  Libris

  EFL OR ESL 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  mat:(avhandling) + refereegranskat

  326 - - - 1/12

  EFL OR ESL AND vocabulary 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  mat:(avhandling)

  1 0 0 0 1/12

  English AND vocabulary 10 rs begrnsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  mat:(avhandling)

  11 2 2 1 1/12

 • 28

  Bilaga B - Artikelversikt

  Eric:

  Titeln Frfattare

  (r / land)

  Syfte Metod Resultat Urval

  The Role of WhatsApp

  in Teaching Vocabulary

  to Iranian EFL Learners

  at Junior High School

  Jafari, S &

  Chalak, A (2016 /

  Iran)

  Om WhatsApp har en

  signifikant roll i att

  frbttra EFL-elevers

  ordkunskap

  Kontroll samt

  experimentgrupp. Fr

  och eftertest

  genomfrdes.

  Anvndandet av WhatsApp hade en

  positiv pverkan p elevernas

  ordfrrdsutveckling.

  60 junior high elever, 14 r.

  Slumpmssigt urval frn

  tv skolor.

  Mobile immersion: an

  experiment using

  mobile

  instant messenger to

  support second-

  language

  learning

  Lai, A (2016/

  Kina)

  Underska om mobile

  immerson kan frbttra

  inlrningen av

  hgfrekventa engelska

  verb

  Genomfrde fr och

  eftertest + analys av

  chatthistorik

  anvndandet samt

  ordval.

  Ingen skillnad mellan grupperna. Men

  nr detta underskte p djupet sg han

  ett samband mellan hur aktiv man var

  i chatten och hur vl man presterade.

  Inuti experimentgruppen var

  anvndandet av chatten varierande!

  I Hongkong placeras

  secondary schools i tre

  fack, 1-3 band. (efter

  elevernas akademiska

  prestationer) Urvalet r ur

  band 3.

  45 deltagare frn 7th grade

  11-14r. Eleverna fick

  sjlva skriva upp sig fr att

  delta.

  Promoting L2

  Vocabulary Learning

  through Narrow

  Reading

  Kang, E, Y. (2015

  / Korea)

  Underska om lsning

  inom samma tema

  resulterar i ordinlrning.

  Kontroll samt

  experimentgrupp. Fr

  och eftertest

  genomfrdes.

  Tematisk lsning resulterade i att

  eleverna presterade bttre i det

  receptiva ordfrrdet n

  kontrollgruppen. Testen visade ocks

  att bda grupperna presterade bra i

  testet dr man testar isolerade ord.

  Samma gllde fr det produktiva

  ordfrrdet.

  61st elever i grade 11,

  lder 17-18r. deltagarna

  var frn tv klasser.

  The Effect of Keyword

  Method on Vocabulary

  Retention of Senior

  Davoudi, M. &

  yousefi, D. (2016

  / Iran)

  Underska effekten p

  anvndandet av Keyword

  som en metod fr att

  minnas.

  Kontroll samt

  experimentgrupp. Fr

  och eftertest samt ett

  frdrjt eftertest.

  Det frsta post testet visade skillnad

  mellan grupperna (experiment 1). Det

  lite senare eftertestet visade ocks p

  att experimentgruppen presterade

  38st elever frn ett senior

  high school- grade 4 frn

  tv klasser. lder 1718 r.

 • 29

  High School EFL

  Learners in Iran

  signifikant bttre. Sldes dras

  slutsatsen att det pverkar minnet.

  Samma lrare i bda

  klasserna.

  Readers, Players, and

  Watchers: EFL

  Students'

  VocabularyAcquisition

  through Digital Video

  Games

  Ebrahimzadeh, M.

  (2017 / Iran)

  Underska hur ett digitalt

  videospel pverkar

  ordinlrningen hos elever.

  3 grupper: Readers,

  players & watchers.

  Ett frtest och 5

  eftertester som gavs

  varje vecka.

  Resultatet av studien visar att elever

  som spelat eller tittat p ett digitalt

  spel presterade bttre n elever som

  enbart lst. Ingen signifikant skillnad

  mellan eleverna som tittade eller

  spelade det digitala spelet

  241 i ldern 12-18.

  25 valdes bort i resultatet

  p grund av olika

  anledningar (fuskat/spelat

  hemma/missat fr mnga

  lektioner)

  Effects of Help Options

  in a Multimedia

  Listening Environment

  on L2 Vocabulary

  Acquisition

  Mohsen, M, A.

  (2016 /

  Saudiarabien)

  Undersker tv olika

  multimedia hjlpmedel

  som hjlp i ordinlrning.

  ACA annotations,

  captions, Animation

  ATA annotations,

  transcripts, animation

  Kontroll och

  experimentgrupp.

  Genomfrde ett fr

  och eftertest samt ett

  frdrjt eftertest.

  Bde hjlpmedlen var bra fr

  inlrningen. Bda hjlpmedlen var bra

  fr det produktiva ordfrrdet.

  34 elever, 7-9 grade. 14-16

  r. slumpmssigt urval ur

  en population p 88 elever

  Interactive Syllable-

  Based English

  Vocabulary Learning in

  a Context-Aware

  Environment

  Wang, W-Y &

  Huang, Y-M

  (2016 / Taiwan)

  Underska om elevernas

  attityder till ordinlrning

  pverkas av metoden

  stavelse baserad metod.

  Experiment och

  kontrollgrupp -

  Tv enkter med + ett

  fr och eftertest

  Experimentgruppen hade signifikant

  strre positivitet infr

  inlrningsmetoden n

  kontrollgruppen. Resultatet visade

  ven p att experimentgruppen hade

  strre motivation.

  63 elever frn grade 4.

  Medelldern var 10r.

  EFL Vocabulary

  Acquisition and

  Retention: Reading plus

  Vocabulary

  Enhancement Activities

  and Narrow Reading

  Min, H-T. (2008 /

  Taiwan)

  Studien undersker om

  lsning tillsammans med

  aktiviteter kring ord leder

  till strre ordinlrning n

  om man endast lser.

  Frtest, eftertest samt

  ett frdrjt eftertest.

  Bda stten var effektiva stt fr att

  lra sig ord. Den grupp som fick bde

  lsa och gra vningar gjorde dock

  mycket bttre ifrn sig i slutndan,

  gentemot de som endast lste.

  I post testet kunde inte lsa + vnings

  gruppen en tredjedel av orden, medan

  lsgruppen inte kunde knappt halva.

  50 elever frn en high

  school i Taiwan.

 • 30

  Libris:

  Titeln Frfattare

  (r / land)

  Syfte Metod Resultat Urval

  Extramural English

  matters: out-of-school

  English and its impact

  on Swedish ninth

  graders oral proficiency

  and vocabulary

  (Avhandling)

  Sundqvist, P.

  (2009 / Sverige)

  Syftet r att underska om

  extramural engelska

  (engelska p fritiden) har

  en effekt p elevers

  muntliga frdig samt

  ordfrrd

  Studien strcker sig

  under tio mnader,

  frn augusti till juni.

  Enkt, Muntligt

  sprktest, Ordtest, 2st

  veckodagbcker fr att

  mta och underska

  elevers fritidsengelska

  + Intervjuer, 8 elever

  Alla elever r inte aktiva med

  fritidsengelska. Det finns ett strre

  samband mellan fritidsengelska och

  ordfrrd.

  Hon hittar ett samband mellan vilka

  aktiviteter som kan hjlpa elever i

  ordfrrdsutveckling.

  Desto mer tid som spenderades med

  fritidsengelska desto strre ordfrrd.

  De aktiviteter dr man r aktiv -

  datorspel, lsning r viktigare fr

  inlrningen

  De som deltog i studien var

  niondeklassare frn fyra

  klasser frn tre olika skolor.

  Sammanlagt deltog 89

  elever.

  Swepub:

  Titeln Frfattare

  (r / land)

  Syfte Metod Resultat Urval

  Everything I read on

  the Internet is in

  English On the impact

  of extramural English on

  Swedish 16-year-old

  pupils writing

  proficiency

  Licentiatuppsats

  Olsson, E. (2012

  / Sverige)

  Syftet r att underska

  vilken pverkan

  fritidsengelska har p

  elevernas frmga att

  skriva p engelska.

  Granskning av 2

  texter, en

  sprkdagbok, en enkt

  samt intervjuer.

  Samband finns mellan fritidsengelska

  och de betyg eleverna erhll. Eleverna

  med mest fritidsengelska aktiviteter

  erhll hga betyg. Elever som r

  aktiva med engelska p fritiden =

  rikare ordfrrd.

  37 elever rskurs 9

 • 31

  Manuell skning English Language Teaching:

  Titeln Frfattare

  (r / land)

  Syfte Metod Resultat Urval

  Using songs to

  enhance L2

  vocabulary acquisition

  in preschool

  children

  Yvette Coyle

  and Remei

  Gmez Gracia

  Syftet r att underska

  vilken potential snger

  har i relation till barns

  frstelse och

  anvndning av ord.

  Frtest, eftertest

  som genomfrdes

  direkt efter studien,

  samt ett eftertest

  fem veckor senare.

  Generellt utvecklades elevernas

  receptiva ordfrrd, medan ingen

  signifikant skillnad kunde ses i det

  produktiva.

  I det receptiva ordfrrdet gjorde

  eleverna bttre ifrn sig p det

  frdrjda eftertestet n det direkt

  efter.

  25 barn i ldern 5-6 r.

 • 32

  Bilaga C - Kodversikt

  Titel, frfattare, r Ordets

  form

  Ordets

  betydelse

  Hur ordet

  anvnds

  Engagemang Tema

  Effects of help options in a multimedia listening environment on L2 vocabulary acquisition,

  Mohammed Ali Mohsen (2016)

  X X D

  EFL Vocabulary Acquisition and Retention: Reading plus Vocabulary Enhancement Activities and

  Narrow Reading, Hui-Tzu Min (2008)

  X X A

  Interactive Syllable-Based English Vocabulary Learning in a Context-Aware Environment, Wen-Yen

  Wang, Yueh-Min Huang (2016)

  X X D

  Mobile immersion: an experiment using mobile instant messenger to support second-language

  Learning, Arthur Lai (2016)

  X X D

  Promoting L2 Vocabulary Learning through Narrow Reading, Eun Young Kang (2015) X X A

  Readers, Players, and Watchers: EFL Students' Vocabulary Acquisition through Digital Video Games,

  Mohsen Ebrahimzadeh (2017)

  X X X D

  The Effect of Keyword Method on Vocabulary Retention of Senior High School EFL Learners in Iran,

  Mohammad Davoudi & Dina Yousefi (2016)

  X X A

  The Role of WhatsApp in Teaching Vocabulary to Iranian EFL Learners at Junior High School,

  Sanaz Jafari & Azizeh Chalak (2016)

  X X X X D

  Extramural English matters: out-of-school English and its impact on Swedish ninth graders' oral

  proficiency and vocabulary, Pia Sundqvist (2009)

  X E

  Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in preschool children.

  Yvette Coyle, & Remei Gmez Gracia (2014)

  X X A

  "Everything I read on the Internet is in English": On the impact of extramural English on Swedish 16-

  year-old pupils writing proficiency, Eva Olsson (2012)

  X E

 • Besksadress: Kristian IV:s vg 3Postadress: Box 823, 301 18 HalmstadTelefon: 035-16 71 00E-mail: [email protected]

  Hanna Olsson

  Emelie stergren