Click here to load reader

APV - Aarhus Universitet · PDF file PSYKISK ARBEJDSMILJø Psykisk arbejdsmiljø er en kompleks størrelse, som kan afgrænses og defineres på forskellig vis. Man kan vælge at definere

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of APV - Aarhus Universitet · PDF file PSYKISK ARBEJDSMILJø Psykisk arbejdsmiljø...

 • APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012

  RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

  APV

 • AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N

  Rapporter i serien Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Aarhus Universitet Rapport nr. 01. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Aarhus Universitet. Rapport nr. 02. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Faculty of Science and Technology. Rapport nr. 03. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Faculty of Health. Rapport nr. 04. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, School of Business and Social Sciences. Rapport nr. 05. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Faculty of Arts. Rapport nr. 06. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, AU Administration. Rapport nr. 07. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Deltidsansatte medarbejdere. Rapport nr. 08. Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012, Baggrundsrapport. Rapport nr. 09. Psychological Workplace Environment Assessment 2012, Results and Key Figures.

  2 APV 2012 – RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

 • Projektgruppe, AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø: Projektleder, udviklingskonsulent Karina Krogsdal-Wogensen Udviklingskonsulent Iben Albæk Skrydstrup Udviklingskonsulent Jacob Søndergaard Jensen Udviklingskonsulent Anders Kragh Moestrup

  Analysegruppe: Centerleder, lektor Torben K. Jensen, Center for Undervisning og Læring, BSS, AU Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol. Kim Jesper Herrmann, Center for Undervisning og Læring, BSS, AU Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol. Anna J. Bager, Center for Undervisning og Læring, BSS, AU

  Anvendte forkortelser og betegnelser: VIP Videnskabeligt personale TAP Teknisk-administrativt personale TAP-adm Teknisk-administrativt personale beskæftiget med administration, ledelse, kommunikation eller i biblioteker TAP-lab Teknisk-administrativt personale beskæftiget i laboratorier, forsøgsanlæg, dyrestalde eller med jordbrug TAP-tek Teknisk-administrativt personale beskæftiget med rengøring eller vedligehold TAP-forsk Teknisk-administrativt personale beskæftiget med forskning, undervisning eller forskningslignende aktiviteter

  BSS School of Business and Social Sciences AU HE AU Herning BADM Institut for Marketing og Organisation BCOM Institut for Erhvervskommunikation CUL Center for Undervisning og Læring DEK BSS Dekansekretariatet Business and Social Sciences ECON Institut for Økonomi LAW Juridisk Institut PS Institut for Statskundskab PSY Psykologisk Institut

  3APV 2012 – RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

 • INDHOLDSFORTEGNELSE

  4 INDHOLDSFORTEGNELSE

  KAPITEL 1

  RESUME OG OPLæG TIL DISKUSSION

  BAGGRUND

  PSyKISK ARBEJDSMILJØ

  HOVEDRESULTATER

  TRIVSEL – DE VIGTIGSTE FAKTORER

  TRIVSEL – DE VIGTIGSTE KONKLUSIONER

  OPLæG TIL DISKUSSION

  KAPITEL 2

  SPØRGESKEMA OG SVARPROCENTER

  SPØRGESKEMAETS TILBLIVELSE

  DATAINDSAMLING OG SVARPROCENTER

  REORGANISERING OG FORANDRINGSPROCESSER

  KAPITEL 3

  TRIVSEL På BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

  KAPITEL 4

  DE VIGTIGSTE KILDER TIL MEDARBEJDERNES TRIVSEL

  CENTRALE INDEKS I ANALySEN

  REGRESSIONSANALySE MED TRIVSEL SOM AFHæNGIG VARIABEL

  BETyDNINGEN AF INTERESSE OG FØLELSEN AF AT VæRE KOMPETENT

  BETyDNINGEN AF ARBEJDSBELASTNING

  FæLLESSKAB OG TRIVSEL

  SAMSPILLET MELLEM TRIVSEL OG OPLEVELSEN AF FORANDRINGSPROCESSERNE

  BETyDNINGEN AF LEDELSE

  BETyDNINGEN AF EKSTERN FINANSIERING

  BETyDNINGEN AF KØN OG ALDER

  TILLæG TIL KAPITEL 4

  7

  8

  8

  9

  10

  16

  19

  20

  21

  21

  22

  23

  29

  30

  30

  33

  33

  33

  34

  35

  35

  35

  36

 • 5INDHOLDSFORTEGNELSE

  KAPITEL 5

  RELATION TIL ARBEJDET

  INTERESSE, ENGAGEMENT OG KOMPETENCER

  KAPITEL 6

  RELATION TIL KOLLEGAER

  ANERKENDELSE OG IMØDEKOMMENHED

  KAPITEL 7

  RELATION TIL LEDELSEN

  OPLEVET LEDELSE

  LEDELSE På TREDJE NIVEAU: INSTITUT- OG CENTERLEDERE

  LEDELSE På ANDET NIVEAU: DEKANATET

  KAPITEL 8

  ARBEJDSTID OG ARBEJDETS ORGANISERING

  FORDELINGEN AF ARBEJDSTID FOR VIP-ANSATTE

  UGENTLIG ARBEJDSTID FOR TAP-ANSATTE I ADMINISTRATIONEN

  ARBEJDSTID FOR FORSKELLIGE STILLINGSGRUPPER

  KAPITEL 9

  FORANDRINGSPROCESSER OG REORGANISERING

  MEDARBEJDERNES BERØRTHED AF FORANDRINGSPROCESSERNE

  OPLEVELSE AF FORANDRINGSPROCESSERNE

  VURDERINGEN AF DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

  VURDERING AF DEN ADMINISTRATIVE REORGANISERINGS FØLGER

  OPLEVELSEN AF IMPLEMENTERINGEN AF NyE IT-SySTEMER

  KAPITEL 10

  ARBEJDSBELASTNING

  FOREKOMSTEN AF STRESS I 2009 OG 2012

  STRESS OG FORANDRINGSPROCESSERNE

  STRESS OG FOREByGGELSE

  KAPITEL 11

  DISKRIMINATION OG CHIKANE

  38

  39

  42

  44

  46

  48

  49

  49

  51

  52

  54

  56

  58

  59

  61

  62

  63

  65

  66

  69

  70

  71

  73

 • 6 RESUME Og OPLæg TIL DISKUSSION

 • 1.

  7RESUME Og OPLæg TIL DISKUSSION

  RESUmE oG oPLæG tIL DISKUSSIoN

 • 8 RESUME OG OPLæG TIL DISKUSSION

  KAP. 1: RESUME OG OPLæG TIL DISKUSSION

  BAggRUND Som andre virksomheder skal Aarhus Universitet i henhold til arbejdsmiljøloven mindst hvert 3. år – og ved store organisatoriske omlægninger – gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) for både det fysiske og psykiske ar- bejdsmiljø.

  Aarhus Universitet gennemførte i 2009 for første gang en samlet analyse af det psykiske arbejdsmiljø for alle universitetets ansatte og besluttede sig dengang for ikke bare at minimumsopfylde lovkravene, men derimod at iværksætte en omfattende og grundig analyse. Analysen skulle tilvejebringe nuanceret, pålidelig og rele- vant viden om det psykiske arbejdsmiljø og de ansattes trivsel på universitetets mange forskellige arbejdsplad- ser. Undersøgelsen tog sigte på at beskrive niveauet af trivsel, og de ansattes opfattelser og vurderinger af en række forhold. Undersøgelsen havde endvidere det formål mere udførligt på et stort statistisk materiale at ana- lysere hvilke parametre, der er vigtigst for de ansattes trivsel, således at materialet kunne bruges i forbindelse med forebyggelse og udvikling. Analyserne skulle foreligge i en form, der muliggjorde, at der kunne handles ud fra dem, hvorfor data blev nedbrudt til relevante organisatoriske niveauer, så resultaterne kunne danne grund- lag for drøftelser, beslutninger og handling i både Arbejdsmiljøorganisationen, Samarbejdsorganisationen og på alle ledelsesniveauer på Aarhus Universitet.

  APV2009 levede op til sit formål, og APV2012 bygger på konceptet og erfaringerne herfra. Spørgeskemaet i 2012 er imidlertid også på en række punkter ændret på baggrund af erfaringer fra sidst og på baggrund af en omfattende høringsrunde forud for undersøgelsen. For eksempel er der medtaget spørgsmål om medarbej- dernes oplevelse af den omfattende reorganisering af Aarhus Universitet, som blev påbegyndt i 2011.

  Aarhus Universitet er en arbejdsplads med over 8.000 medarbejdere fordelt på – i runde tal – godt 4.000 viden- skabelige medarbejdere (VIP’ere) og knap 4.000 teknisk-administrative medarbejdere (TAP’ere). Alle ansatte er blevet opfordret til, via et elektronisk spørgeskema, at besvare en række spørgsmål om deres arbejde, kol- legaer, ledere mv.

  Knap 750 ansatte på Business and Social Sciences har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 85,5 – med høje svarprocenter fra alle dele af hovedområdet (se Kapitel 2).

  PSYKISK ARBEJDSMILJø Psykisk arbejdsmiljø er en kompleks størrelse, som kan afgrænses og defineres på forskellig vis. Man kan vælge at definere psykisk arbejdsmiljø som ’summen af det hele’, sådan som det rapporteres i Tabel 1.2. nedenfor. I analysen her er der imidlertid også anlagt et mere analytisk perspektiv, idet et godt psykisk arbejdsmiljø som udgangspunkt er defineret som høj grad af trivsel blandt medarbejderne. Trivsel er her defineret som en kom- bination af ’tilpashed’, overordnet tilfredshed med arbejdet, tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet og en samlet vurdering af at kunne anbefale sin arbejdsplads til andre. Trivsel fastlægges altså vha. en generel følelse og tre overordnede vurderinger af tilfredshed.

 • 9RESUME OG OPLæG TIL DISKUSSION

  Denne definition af trivsel kan betegnes som relativ ’smal’. En mere fyldig definition af trivsel kunne også in- kludere på den ene side fænomener så som (fravær af) stress, ensomhed og forskellige former for chikane. Fænomener som nedsætter trivsel, arbejdsevne og arbejdsglæde, og på den anden side eksempelvis subjek- tiv kompetencefølelse, som er en vigtig ressource i forhold til netop arbejdsevne, arbejdsglæde og trivsel. Disse fænomener indgår i datasættet og analyserne men ikke definitorisk i ’trivsel’. Den empiriske udforskning af relationerne mellem trivsel og eksempelvis stress og ensomhed er således en del af analysen. Hvor ikke andet er nævnt, anvendes den ’smalle’ definition af trivsel som den grundlæggende afhæng

Search related