Click here to load reader

ANSØGERS NAVN: ANSØGNING STUDIESTART 6 2. DINE FORVENTNINGER TIL MMD I det følgende har du mulighed for at uddybe dine tanker om MMD i relation til de mål, erfaringer og udfordringer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANSØGERS NAVN: ANSØGNING STUDIESTART 6 2. DINE FORVENTNINGER TIL MMD I det...

 •       

   

     

      

  ANSØGERS NAVN:     

   

  ANSØGNING

  STUDIESTART 2017   MMD modtager ansøgninger og optager kvalificerede ansøgere løbende efter følgende tidsplan. Læs mere om optagelseskriterierne og

  proces på cbs.dk/mmd eller kontakt MMD sekretariatet.

  ANSØGNING SENEST: SAMTALE/OPTAGELSESRUNDE:

  14. december 2015

  januar 2016

  30. maj 2016 juni 2016

  21. november 2016 december 2016 MMD informationsmøder: Afholdes løbende frem mod studiestart. Find datoer på cbs.dk/mmd

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  2

  VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN  

  MMD er en 2 årig deltidsuddannelse rettet mod erfarne ledere og

  ledelsesrådgivere. Uddannelsen koster 195.000,- kr. Hertil skal

  lægges udgifter til internat, forplejning ifm. undervisning på CBS,

  rejse og konferenceophold i udlandet, iPad, bøger mv., svarende

  til op til max. 45.000,- kr.

  Der er studiestart hvert andet år. Næste hold starter januar

  2017.

  Optagelsesrunder og milepæle

  Der er 3 optagelsesrunder til studiestart 2017 med følgende

  ansøgningsfrister:

   14. december 2015,  30. maj 2016  21. november 2016.

  Alle kvalificerede ansøgere bliver herefter inviteret til et person-

  ligt optagelsesinterview med MMD’s studieleder og programle-

  der.

  Optagelseskrav

  Optagelse forudsætter både en akademisk og en praktisk bag-

  grund. Ansøgere skal have en bachelor, kandidat eller diplom-

  grad. Denne skal være suppleret med minimum 3 års relevant

  praksiserfaringer efter erhvervelsen af den adgangsgivende grad.

  MMD har mulighed for at optage deltagere, hvor en solid og

  relevant praksiserfaring opvejer krav til uddannelsesmæssig

  baggrund.

  Udvælgelseskriterier

  Der vil ved udvælgelsen blive lagt særlig vægt på de ministerielt

  betingede optagelseskrav og kriterier herunder ansøgerens

  erhvervserfaring og refleksioner over samme i forhold til MMD’s

  mål og sigte. Først til mølle princippet anvendes som udvælgel-

  seskriterium, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser

  til rådighed.

  Ansøgere skal demonstrere analytisk kompetence, vise evne til

  at læse sig ind i en kontekst, samt vise evne til at tænke i design

  af udviklingsprocesser for en konkret virksomhed/organisatorisk

  praksis.

  Ansøgningsmaterialet består af 5 dele:

  1. Oplysninger om ansøger 2. Ansøgers forventninger til MMD 3. Casebesvarelse

  4. To anbefalinger og en coachkontrakt 5. Betalingsbetingelser

  1. Oplysninger om ansøger

  Husk at vedlægge bilag for adgangsgivende eksaminer samt

  eventuelt for supplerende efter- og videreuddannelse. Du skal

  dokumentere relevant erhvervserfaring ved at angive en referen-

  ceperson i den pågældende virksomhed, som vi har mulighed for

  at kontakte.

  2. Ansøgers forventninger til MMD

  Her bliver du bedt om at uddybe dine forventninger til MMD i

  relation til dine egne erfaringer, aktuelle udfordringer eller frem-

  tidige håb med hensyn til ledelses- og organisationserfaring.

  3. Case besvarelse. Se vejledning til denne s. 7.

  4. To personlige anbefalinger skal give en personlig begrundet

  anbefaling af ansøgeren. En af dem skal være fra en overordnet.

  En coach kontrakt skal underskrives af en coach, der vil stille

  sig til rådighed for ansøgeren gennem uddannelsesforløbet. Det

  kan være én af de to referencepersoner, men det kan også være

  en helt tredje. Se nærmere under afsnit 4.

  5. Betalingsbetingelser. Ansøgers sponsor skal underskrive og

  dermed acceptere betingelserne for, hvordan finansieringen af

  uddannelsen vil finde sted.

  Ansøgningsmaterialet sendes til:

  Copenhagen Business School

  Master of Management Development

  Dalgas Have 15, lokale SV086

  2000 Frederiksberg.

  Mærk kuverten ”MMD”.

  Eller sendes elektronisk til MMD mail: [email protected]

  Alle kvalificerede ansøgere vil som sagt blive inviteret til et

  personligt optagelsesinterview med sigte på forventningsaf-

  stemning.

  Med venlige hilsener,

  Lise Balslev (tel. 3815 2998)

  MMD programleder

  [email protected]

  Telefon: 3815 2998

  Mobil: 2440 0422

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  3

  1. OPLYSNINGER OM ANSØGER    

  1. Personlige oplysninger

  Fornavn: Nationalitet

  Efternavn: CPR nummer:

  Adresse:

  Postnummer: By:

  Telefon: Mobiltelefon:

  Fax: e-mailadresse:

  Civilstand: Partners navn:

  Partners beskæftigelse:

  Antal børn: Børns alder:

  Eventuelle

  tillidshverv

     

  2. Adgangsgivende uddannelser Husk at vedlægge kopier af eksamensbeviser

  År Institutionens navn og adresse Grad opnået

       

       

       

     

  3. Supplerende videre- og efteruddannelser Vedlæg evt. kopier af eksamensbeviser

  År Uddannelsessted Indhold

       

       

       

       

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  4

  4. Erhvervserfaring

  Periode Ansættelsessted Stilling/ansvarsområde Referenceperson

         

         

         

         

         

   

  5. Nuværende ansættelsesforhold (Der skal ikke vedlægges CV)

  Firmanavn:

  Adresse:

  Postnr: By:

  Telefon: Mobiltelefon:

  Fax: e-mail:

  Stilling: Afdeling:

  Primære ansvarsområder

  Hvilke opgaver varetager du, der specifikt om-

  handler ledelses- og organisationsudvikling?

    

  6. Din organisatoriske placering i firmaet

  Hvor mange hierarkiske lag er der over dig? Hvor mange befinder sig på samme organisatoriske ni-

  veau som dig?

  Hvor mange hierarkiske lag er der under dig? Hvor mange løser samme type arbejdsopgaver som dig?

  Hvor mange har du direkte personaleansvar for?

       

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  5

   

  7. Hvilken sektor tilhører dit firma/din organisation? (sæt kun et kryds)

  Produktion Bygge og anlæg Frivillig

  Transport IT/software Stat

  Handel Finansiel Kommune

  Service Interesseorganisation Region

  Uddannelse Konsulentvirksomhed Andet:

   

  8. Hvor stor er omsætningen målt i mio. kr. i den danske del af dit firma? (sæt kun et kryds)

  0 - 19 20 – 49 50 – 99

  100 - 199 200 – 500 500- 1.000

  1.000 – 2.000 Over 2.000

   

  9. Hvor mange ansatte er der i den danske del af dit firma? (sæt kun et kryds)

  1 - 19 20 – 49 50 – 99

  100 - 199 200 – 500 500 - 1.000

  1.000 - 2.000 Over 2.000

   

  10. Ansøgers overvejelser i forhold til MMD

  Hvor har du hørt om MMD?

  Hvilke andre uddannelser har du overvejet/søgt?

  Hvordan har du planlagt at finansiere din deltagelse på MMD?

  Skriv navn, stilling og firma på de to personer, der anbefaler dig til

  optagelse på MMD:

  Skriv navn, stilling og firma på den person, som stiller sig til rådighed

  som din coach under studieforløbet:

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  6

  2. DINE FORVENTNINGER TIL MMD   I det følgende har du mulighed for at uddybe dine tanker om MMD i relation til de mål, erfaringer og udfordringer du har med

  ledelses- og organisationsudvikling.

  1. Hvilke forventninger har du til MMD?

  2. Hvilke store fremtidige ledelses- og/eller organisationsudviklingsopgaver står du over for, og som MMD kan ruste dig til?

  3. Hvilke ledelses- og/eller organisationsudviklingsprojekter har du arbejdet med i tidligere og i nuværende ar- bejdsforhold? Og hvilken rolle havde du i de projekter?

 •  

  © Master of Management Development

  Ansøgningsmateriale optagelse til hold 9 2017-2018

  www.cbs.dk/mmd   

  7

  3. CASEBESVARELSE   Vejledning til casearbejde   Der er ingen formaliserede tests (G-mat eller sprogtests) i forbindelse med optagelse på Master of Management Development.

  MMD er en uddannelse, der fokuserer på proces kompetence og sådanne forudsætninger lader sig kun dårligt aflæse af standar-

  diserede testresultater. Ansøgere med optagelseskravene i orden bliver inviteret til en personlig samtale, og for at st