Click here to load reader

Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-09-21 – 2013-11-20 · PDF filebarnmorskan en steril sax i papperskorgen som hon sedan tar : Inkomna ärenden2013-09-21 - 2013-11-20

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-09-21 – 2013-11-20 · PDF...

 • Patientnämndens förvaltning Telefon 08-690 67 00 E-post [email protected] Box 17535, 118 91 Stockholm Fax 08-690 67 18 www.patientnamndenstockholm.se Hornsgatan 15

  Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-12-10 P 18

  ANMÄLAN 2013-11-27 PaN A1311-00323-55

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-09-21 – 2013-11-20

  Ärendet

  Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden under rubricerad period d v s efter den föregående förteckningen som presenterades vid nämndsammanträdet den 15 oktober 2013.

  Nyinkomna ärenden den aktuella perioden var totalt 1 023 varav 316 skrift- liga, 621 per telefon, 85 e- post ärenden och 1 besök.

  En sammanfattning av huruvida ärendena har minskat eller ökat från före- gående år kommer att utdelas vid sammanträdet.

  Anmäls för kännedom till nämnden.

  Staffan Blom Förvaltningschef

  Bilaga:

  1. Förteckning över inkomna ärenden under tiden 2013-09-21 – 2013-11-20

 • Inkomna ärenden 2013-09-21 - 2013-11-20 PaN 2013-12-10 bilaga

  1

  AKUTSJUKHUS

  E-post -> Skrivelse Brister i vårdprocess och långa väntetider Akutsjukhus V1309-04263-59 LAR Vårdansvar

  En transsexuell kvinna som påbörjat sin behandling framför brister rörande kallelser, remisser och uppföljning. Upplever inte tillfredsställande resultat av behandlingen och det visar sig vara oacceptabelt lång väntetid för att träffa läkare angående detta. Kvinnan anmäler att kommunikation, väntetider och patientens välbefinnande är under acceptabel nivå och efterfrågar kontinuitet. Vidare påtalar hon problemet att inte kunna välja annan enhet som fungerar bättre. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Läkare uppger fel uppgifter i journal med mera Akutsjukhus V1310-04552-49 HAP Vård och behandling

  Enligt anmälaren har en läkare angett fel uppgifter beträffande diagnos. En annan läkare har brutit sekretessen enligt anmälaren. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Upptäckte inte blindtarmsinflammation på akuten Akutsjukhus V1310-04579-62 MEL Vård och behandling

  En man åkte in till akuten med feber och ihållande magsmärtor. Han fick smärtstillande medicin och fick göra några tester, men skickades sedan hem. Mannens tillstånd försämrades och dagen därpå togs han med ambulans till sjukhuset på nytt. Man konstaterade då att han hade blindtarmsinflammation, vilket man inte upptäckt vid besöket dagen innan. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Omvårdnad på medicinklinik Akutsjukhus V1310-04678-55 SKA Omvårdnad

  En man som varit inskriven på ett akutsjukhus är mycket missnöjd med miljön och kosten när han var inskriven på ett akutsjukhus. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Fråga om journal Akutsjukhus V1310-04682-44 STE Sekretess och journal

  En kvinna saknar journalutdrag och har inte kunnat finna dem. Åtgärd: Handläggning pågår

 • Inkomna ärenden 2013-09-21 - 2013-11-20 PaN 2013-12-10 bilaga

  2

  E-post -> Skrivelse Otrevligt bemötande, väntetid och oklara besked Akutsjukhus V1309-04219-62 MEL Kommunikation

  En kvinna blev i juli lovad en operation i augusti/september. Hon har sedan fått besked om att operationen måste senareläggas och har fått flera olika besked om när operationen kan ske. I samband med att kvinnan haft kontakt med sjukhuset om operationsdatumet har hon blivit otrevligt bemött och blivit anklagad för att ljuga. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsjuksköterskan vid aktuell avdelning som djupt beklagar det bristande bemötandet och nämner det värderingsarbete som påbörjats på enheten. Anmälaren har efter att hon tagit del av yttrandet framfört att hon är nöjd med svaret. Hon har också fått en personlig ursäkt och blivit meddelad att man har för avsikt att ändra rutinerna för bokning av operationer. Ärendet avslutas.

  E-post -> Skrivelse Undersökte ej, glasbit skars ut efter fem veckor Akutsjukhus V1309-04262-59 LAR Vård och behandling

  En pojke hade skurit upp ena skinkan på en bergknalle. Något hårt uppfattades i sårområdet. Detta bedömdes som en blodutgjutning och undersöktes inte vidare. Såret tejpades och läkte. Dock vätskade såret ånyo efter fyra veckor och man söker vård och föräldrarna trycker på för att sonen ska undersökas. Vid ultraljud upptäcks en glasbit som får skäras ut. Pojken begränsades av detta under sommaren och har ett hårt ärr som fortfarande ömmar. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Operation av lårbensfraktur dröjde flera dagar Akutsjukhus V1310-04326-57 HEG Vård och behandling

  En man fick ett lårbensbrott i hemmet och fördes med ambulans till sjukhus. Där dröjde det flera dagar innan frakturen opererades och mannen hade under den tiden oerhört ont i benet. Efter operationen uppstod komplikationer och frakturen läkte inte ordentligt. Mannen ifrågasätter dröjsmålet då han kom in till sjukhuset tills frakturen opererades. Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig ortoped som förklarade att operationen dröjde eftersom denna typ av komplicerade operationer inte görs under helgen. Han beklagade att smärtlindringen brustit och avsåg att kalla anmälaren för uppföljning under våren. Anmälaren är mycket nöjd med svaret och återbesöket och önskar att ärendet avslutas.

  E-post -> Skrivelse Bristande behandling med mera Akutsjukhus V1310-04727-52 LÖW Vård och behandling

  En kvinna skulle få en spiral insatt. Under ingreppet tappar barnmorskan en steril sax i papperskorgen som hon sedan tar

 • Inkomna ärenden 2013-09-21 - 2013-11-20 PaN 2013-12-10 bilaga

  3

  upp och återanvända den på patienten. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Väntetid för behandling, brister uppföljning Akutsjukhus V1310-04817-58 CRE Organisation

  En kvinna framför att hon inte fått vård inom vårdgarantin gällande en gynekologisk operation, samt att hon inte fått någon uppföljning. Hon sökte därför vård utomlands och blev opererad där för sina besvär. Anmälaren ifrågasätter sjukvården i Sverige, och menar på att alla kvinnor med endometriosbesvär borde få träffa rätt läkare, få rätt behandling i tid. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Brister i tillgänglighet och behandlingsplan Akutsjukhus V1310-04407-58 CRE Organisation

  En kvinna framför synpunkter på brister i tillgänglighet, diagnos och behandlingsplan på en specialistmottagning på ett sjukhus. Kvinnan har ringt till mottagningen ett flertal gånger för att diskutera sin behandling med läkare men ingen har kontaktat henne, hon har även skrivit e-post meddelanden utan att få svar. Anmälaren undrar vem som tar ansvar för hennes behandling. Åtgärd: Då anmälaren inte inkommit med kompletterande skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.

  E-post -> Skrivelse Bristande information, bristande tillgänglighet Akutsjukhus V1311-05144-63 BIL Kommunikation

  En kvinna klagade på bristande information och bristande tillgänglighet för telefonkontakt med läkare. Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Information om PuL lämnad.

  E-post -> Skrivelse Kritik mot mottagning Akutsjukhus V1310-04315-49 HAP Övrigt

  Enligt befintlig anmälan är hörselmottagningen "under all kritik". Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Fel information Akutsjukhus V1310-04660-49 HAP Kommunikation

  Anmälaren fick information om att hon var utskriven från mottagningen. Senare när hon påbörjat kontakt med annan huvudman fick hon information av mottagningen att hon var välkommen till mottagningen. Den felaktiga informationen att hon var utskriven från mottagningen orsakade problem för

 • Inkomna ärenden 2013-09-21 - 2013-11-20 PaN 2013-12-10 bilaga

  4

  anmälaren. Åtgärd: Handläggning pågår.

  E-post -> Skrivelse Fick inte teckentolk Akutsjukhus V1310-04524-30 CAL Kommunikation

  En anmälare uppger att en patient inte har fått teckentolk vid ett akutbesök på ett akutsjukhus trots att man ringt innan och uppgett att man har behövt teckentolk. Personalen visste inte hur de skulle göra för att beställa teckentolk. Åtgärd: Efter registrering avslutas ärendet eftersom anmälaren inte önskar att yttrande inhämtas.

  Skrivelse Bristande tillgänglighet Akutsjukhus V1311-05163-63 BIL

  En kvinna har flyttats från en mottagning till en annan inom samma klinik, kvinnan upplever bristande tillgänglighet och att det har brustit i informationsöverföringen inom verksamhete