Click here to load reader

Ang Tabing Dagat Lupac

 • View
  296

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dyaryo

Text of Ang Tabing Dagat Lupac

 • TOMO III Blg. 2 Opisyal na Paygang Pampaaralan ng Lupac- Tabigue HUNYO - NOBYEMBRE, 2013

  12 HULYONOBYEMBRE 2013

  Lupac-Tabigue, Boac, Marinduque

  Kapag bata ay malusog hindi inaantok, aktibo at laging listo sa pagsagot, ito ay madalas na sabihin ng guro sa mga bata.

  Si Jollibee kasama ang mga bata at coordinators sa paglunsad ng

  B.L.T. ( Lawrelyn Limpiada

  Noong Hulyo 15, 2013,

  inilunsad ang Busog Lusog-

  Talino Supplementary

  Feeding Program sa Lupac-

  Tab i gue E leme ntar y

  School.

  Dahil sa lumalaking bilang

  ng malnutrisyon, ang pama-

  halaan ng Boac ay tumugon

  sa proyekto ng Jollibee

  Group Foundation upang

  mabawasan ang bilang ng mal-

  noris at kulang sa timbang sa

  bawat paaralan.

  Mapalad ang L.T.E.S. na

  maisama sa programang ito.

  Layunin ng programa na

  mapakain ng masustansiya at

  sapat ang mga bata upang

  lumaking malisog at matalino

  ang mga ito.

  Mabilis na kumilos ang

  ilang tauhan ng D.P.W,H,

  upang ihanda ang paaralan

  sa darating na dilubyo. Da-

  hil may kalumaan na at

  nakikita nilang mahina ang

  pagkakapit ng bubong sa

  mga kahoy, nilagyan ng

  matibay na tali ang bubun-

  gan. Siniguro nila na pali-

  bot ng tali ang itaas. Hang-

  gang sa ibaba upang

  hindi ito mawasak.

  Ang paaralan ng L.T.E.S. ay

  ginagawang evacuation Cen-

  ter ng mga tao pati na rin ng

  mga maliliit na sasakyan. Sa-

  pagkat alam nilang delikado

  ang kanilang tahanan na

  malapit sa ilog at dagat, kaya

  sa takot nilang madisgrasya,

  agad silang lumikas dala-dala

  ang mga gamit at pagkain.

  Picture ng nagaharsiya nu bubong

  Mabilis na itinatali ng mga tauhan ng D.P.W.H. ang bubong

  sa matibay na haligi nito. (kuha ni Lawrelym Limpiada)

  Ipinagdiwang ng L.T.E.S. ang

  Buwan ng Nutrisyon noong ika-

  29, ng Hukyo, 2013.

  Ibat-ibang talent sa pag-

  sayaw at pagtula ang ipinamalas

  ng bawat bata.

  Pagluluto naman ng ibat-ibang

  putahe mula sa sari-saring gulay

  na kanila ring dala ang ipinag-

  malaki ng mga bata mula sa ika-

  anim na baitang. Hindi lng sa

  pagsasayaw at pagluluto

  kinaki- t a a n ang mga

  bata. Nagkaroon di ng paligsa-

  han para sa lahat sa larangan

  ng paggawa nga poster at islo-

  gan mula sa Unang Baitang

  hanggang ikaanim na Baitang.

  Kitang-kita sa mga mukha ng

  mga bata ang kasiyahang nada-

  rama, na para nbang sinasabing

  Pwede po bang iextend pa ng

  isang araw ang paligsahang

  ito?

  Matagumpay ang isinagawang

  MTAP Review sa D.L.H.M.S.

  tuwing Sabado. Pinalad ang mga

  bata ng L.T.E.S. mula sa Grade

  One hanggang Grade Six na

  makakuha ng Una, ikalawa at

  ikatlong pwesto laban sa mga

  mag-aaral na ibat ibang paara-

  lan.

  Kabilang sa mga nagtagumpay

  mula sa Grade I sina Ashly Pie-

  dragoza, Hariette Garcera at

  Andrew Zoleta, sa Grade III, si

  Ian Zoleta, sa Grade IV, sina

  Joshua Lee Matining at Jan-

  nica Rose Laugo, sa Grade V

  sina Lawrelyn Limpiada, Karen

  Laugo Cathy Mabuti at Rachel

  Ann Manahan at sa Grade VI

  sina Rossel Valenzuela, Marivel

  Malitao at Brenz Axel Rabi.

  Isa itong malaking tagumpay

  ng ating paaralan kung iha-

  hambing sa mga nakaraang pag-

  sasasanay ng MTAP kayat lak-

  ing pasasalamat ng mga guro sa

  mga batang ito sa kanilang pag-

  pupunyagi!

  Nasilat ng Elemen-

  tary Sofball Girls ng

  koponan ng Boac ang

  ikalawang pwesto sa

  ginanap na Provincial

  Meet noong Nob. 6-

  8 ng taong kasaluku-

  yan sa Torrijos Cen-

  tral School. Igi-

  nawad sa mga manla-

  laro ng naturang

  Koponan ang silver

  medal matapos silay

  maungusan ng kopo-

  nan

  ng Torrijos sa iskor

  na 8-7.

  Napili sa koponan

  ng Boac ang tat-

  long manlalaro na

  sina Rachel Ann

  Mervcene ,mag-

  aaral ng L.T.E.S.

  at dalawang mag-

  aaral mula sa

  Balimbing Elemen-

  tary School upang

  makasali sa kopo-

  nan ng Marindu-

  que sa gaganaping

  MIMAROPARA. /

  J.M. Jayag

  Nanalo ang team

  ng softball girls la-

  ban sa koponan ng

  Balimbing Elemen-

  tary School sa

  Iskor na 10-9noong

  Oktober 15 ng

  taong kasalukuyan

  sa ginanap na

  Marinduque State

  Col lege. Hindi

  makapaniwala ang

  mga bata na sila

  ang makakakuha ng

  gintong medalya

  dahil sa higpit ng

  labanan kontra sa

  B.E.S.

  Kailangang ma-

  nalo tayo ngayon

  kase, noong na-

  karaang

  taon sa ating Munici-

  pal Meet Champion

  din tayo,ani Crissel

  sa kanyang mga ka-

  sama.

  Ganito rin ang na-

  sambit ng koponan

  ng Volleyball boys

  and girls , kase nga

  pinakaaasam-asam

  din nila ito. Kung

  kayat pinagbuti nila

  ang kanilang pagla-

  laro sa tulong ng

  kanilang coach na si

  G. Mario Jose Med-

  alla.

  Masayang-

  masayang naiuwi ng

  L.T.E.S. ang gintong

  medalya. / Lawrelyn

  Limpiada

  Nakuha ng dalawang

  bata ang pangalawa at

  pangatlong pwesto sa

  larangan ng takbuhan.

  Ang mga naturang mag-

  aaral ng L.T.E.S. ay

  sina Rio Orillla at

  Marianne Janap ng Ika

  -anim na Baitang. Sila

  ay kapwa mananakbo ng

  100-meter dash sa gi-

  nanap na Zonal Meet sa

  Poras Elementary

  School noong Oktubre

  18, 2013./ J.M. Jayag

  Mga estudyante ng L.T.E.S. na nagwagi sa larong softball

  MGA NILALAMAN::

  Earthquake ...p 2

  Ang Alamat..p3

  Epekto ng Makabagong

  Teknolohiya.p4

  World Teachers

  Day..p9

 • 2 11 HULYONOBYEMBRE 2013

  HULYO

  NOBYEMBRE

  Mumunting Tinig..

  Isang anak ang salita ng S

  Anak: Tays kains nas pos tayos.

  Tatay: Tigi-tigilan mo na nga

  yang kalalalgay mo ng s sa

  mga salita mo.

  Anak: Oos pos, tays.

  Tatay: Anong ulam jan?

  Anak: Meron po tayong inigang

  Na bangu na may kamati

  At ibuya na may ardina

  .arap nga abaw eeeeh.

  Ha.ha! Ha!ha!...ha! ha! ha!

  Nasaan ang Espiritu Santo?

  Pari: Bakit di ka pumasok sa

  loob, iho?

  Bata: Kc po baka mawala ang

  bike ko.

  Pari: Wag kang mag-alala ang

  Espiritu Santo ang magba

  bantay ng bike mo ( pu

  masok na sila simbahan )

  Pari: Marunong ka bang Mag

  dasal?

  Bata: Opo. Sa ngalan ng Ama,

  ng Anak, Amen.

  Pari: Kulang yata. Nasaan ang

  Espiritu Santo?

  Bata: Nasa labas po binabanta

  yan po yong bike ko.

  Ang Niyog

  ni Jim Matining

  Ito pa lang niyog,

  Habang tumutubo;

  Langit na mataas

  Siyang tinuturo.

  Kung itoy lumakit,

  Masunod ang anyo;

  Lupang tinubuan

  Doon din tutubo.

  Ang Alamat ng Tabigue Sa isang maliit na baryo sa

  may hilagang kanluran ng bayan

  ng Boac, ay may isang lugar na

  mayroon daw dalawang version

  kung paano ang lugar na to ay

  napangalanan.

  Noong unang panahon bago pa

  man dumating ang mga Kastila,

  May isang mag asawang mang-

  ingisda na nakatira sa isang

  kubo sa tabi ng ilog Boac. Ang

  naturang Mangingisda ay si

  Mang Miguel na kilala sa tawag

  na Igue. Ang kanyang kabiyak ay

  si Aling Rosa. Wala pa silang

  supling nang may maganap na

  isang pangyayari.

  Napakasipag na mangingisda

  itong si Mang Miguel. Na-

  pakaaga niyang pumapalaot

  upang manghuli ng isda. Nasa

  laot na siya at nanghuhuli ng

  isda ay paparating pa lamang

  ang kanyang mga kasamahan.

  Ginagawa niya ito upang maka-

  balik din siya ng maaga ng ba-

  hay.

  Isang araw, maaga siyang pu-

  malaot, hindi niya napansin aka-

  pal at maitim na papawirin sa

  dakong hilagang silangan ng

  kanilang tahanan. Mahina ang

  Simoy ng hangin at banayad

  naman ang karagatan, kung

  kayat wala sa kanyang hinagap

  na may kakaibang mangyayari

  sa araw na iyon.

  Nang siya ay nasa kalautan

  na, nagsimula na siyang mag-

  kana ng lambat. Ilang oras lang

  ay puno na ng huli ang kanyang

  munting Bangka kung kayat

  gumayak na siyang pauwi. Nag-

  paalam pa siya sa kanyang mga

  kasamahan. Papasok na siya sa

  bunganga ng ilog Boac nang

  masalubong niya ang rumara-

  gasang baha galing sa ilaya.

  Nagulat siya kasi napakagannda

  ng sikat ng araw, subalit na-

  pakalaki at malakas ang agos ng

  tubig baha. Maingat niyang

  iginaod ang kanyang Bangka sa

  pag-aalalang baka matangay

  ang kanyang mga huling isda at

  ikasawi rin niya. Tanaw naman

  sa tabi ng ilog ang kanyang

  asawa na naghihintay sa kan-

  yang pagdating. Sinubukan ni-

  yang bumagtas sa kabila ng ilog

  nang biglang tumaob ang kan-

  yang Bangka sa pagsilwak ng

  tubig. Buong tapang siyang lu-

  mangoy habang dinig na dinig

  niya ang sigaw ng kanyang

  kabiyak. Tabi Igue! Tabi

  Igue! Tabi Igue!, aniya

  Narinig ito ng mga tao at

  tinulungan nilang makaahon

  si Mang Miguel hab