26
Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta Referenca: 04-1768/1 Podgorica, 02.11.10 . god. Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Sektor za nastavu Odsjek za utvrđivanje kvaliteta JU OŠ "Aleksa Đilas Bećo" - Mojkovac Broj: ____________________ Podgorica, _____ _________ obrazovno-vaspitnog rada

Aleksa Djilas Beco - Mojkovac

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knjiga

Citation preview

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta

Referenca: 04-1768/1Podgorica, 02.11.10 . god.

Crna GoraZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Sektor za nastavuOdsjek za utvrđivanje kvaliteta

JU OŠ "Aleksa Đilas Bećo" - Mojkovac

Broj: ____________________

Podgorica, _____ _________

obrazovno-vaspitnog rada

1

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Komisije koju formiraju direktori i stručni organi treba da podnose izvještaje u pisanoj formi stručnimorganima i Školskom odboru. Zapisnike treba voditi i ovjeravati propisno.

Preporuke

7.09 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

1. Kvalitet upravljanja i rukovođenja ustanovom

201513121212108

Godišnji plan i njegova realizacijaProgram razvojaRad stručnih organaProces interne evaluacije radaRealizacija plana za unapređenje kvalitetaPedagoško-instruktivni rad direktora i saradnikaRad Školskog / Upravnog odboraVođenje pedagoške evidencije i dokumentacije

78568878

XX

XXXXX

X

Obrazloženje

Godišnji plan i program rada, koji je razmatran na Nastavničkom vijeću, ali ne i na Savjetu roditelja, usvojen je naŠkolskom odboru, a kreirali su ga uprava škole, stručni saradnici i nastavnici. Uglavnom je usklađen sa razvojnimciljevima i obuhvata elemente koji su potrebni za blagovremeno i nesmetano organizovanje obrazovno-vaspitnog rada.Realizacija Godišnjeg plana i programa rada je dobro planirana, ali nije potkrijepljena izvještajima, na osnovu kojih biNastavničko vijeće donijelo svoje zaključke a Školski odbor ih usvojio.Misija i vizija razvoja škole su istaknute dobro, jasno i pregledno i prvenstveno se odnose na modernizaciju obrazovno-vaspitnog procesa, unapređivanje kreativnosti učenika i njihove ključne uloge u nastavnom procesu, timski rad,obezbjeđivanje materijalnih i radno-pedagoških uslova za ostvarenje prioritetnih ciljeva razvoja kakvi su izgradnjavlastitog sistema kvaliteta, unapređenje infrastrukture, nastave i učenja, podrška učenicima, ostvarivanje reformskihciljeva, kontinuirani profesionalni razvoj, opremanje škole, izgradnja sportskih terena i dogradnja potkrovlja. Ciljevirazvoja su mjerljiv, definisane su aktivnosti i okvirno vrijeme realizacije. O izvršenju se, u pisanoj formi, ne rade izvještajikoji prate obim i dinamiku realizacije.Planovi i programi rada stručnih organa sastavni su dio Godišnjeg plana i programa rada škole i u skladu su saStatutom škole. Imaju uglavnom definisane programske ciljeve, ali oni nijesu kompatibilni sa realizovanimprogramskim sadržajima konstatovanim u zapisnicima sa sjednica stručnih organa, što ukazuje na formalnost a nesuštinu kvaliteta planiranja. Zapisnici sa sjednica stručnih organa uglavnom su svedeni samo na konstatacije itabelarne prikaze. Kod zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća, koje radi u skladu sa Poslovnikom o radu usvojenim06. 04. 2004. godine, navedeni su zaključci i aktivnosti koji treba da se realizuju, ali nedostaje informacija o njihovomizvršenju. Ima nepotpisanih i nepropisno ovjerenih zapisnika. Kvalitet rada komisija koje formiraju stručni organi nijezapisnički konstatovan niti su prezentovani pisani izvještaji koje podnose stručnim organima i Školskom odboru.Internom evaluacijom su obuhvaćeni samo pojedini aspekti rada škole čime se podstiče analiza postignutih rezultata irad na predlozima mjera za poboljšanje kvaliteta rada škole. Nije rađen Izvještaj o realizaciji u pisanoj formi.Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada urađen je blagovremeno i na osnovu preporuka koje su datena eksternoj provjeri rada škole. U njemu su pregledno navedeni ciljevi, aktivnosti, mjerljivi pokazatelji, odgovorna lica ivrijeme realizacije. U zapisnicima nema konstatacija da je o realizaciji Plana za unapređivanje kvaliteta obrazovnovaspitnog rada podnošen izvještaj Nastavničkom vijeću i Školskom odboru.Direktor, pomoćnik direktora i stručni saradnici u svojim planovima i programima rada obuhvatili su, prije svega,pedagošku-instruktivnu funkciju koja se sastoji u davanju pedagoške pomoći nastavnicima u cilju što kvalitetnijegorganizovanja nastavnog procesa, profesionalnog razvoja i praćenja novih tendencija u osavremenjavanju nastave.Raspored časova je u skladu sa nastavnim planom i zakonski definisanom opterećenošću učenika u realizacijinastavnih sadržaja. U zapisnicima Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva nije konstatovano da je vršena analiza izvještajao evidenciji i realizaciji pedagoško-instruktivnog rada direktora, pomoćnika direktora i pedagoško-psihološke službe.Plan i program rada Školskog odbora uglavnom obuhvata djelatnosti predviđene Zakonom o osnovnoj školi i Statutomškole koje usmjeravaju na programiranje rada škole, materijalno-organizaciona pitanja, kadrovsku problematiku isaradnju sa društvenom sredinom. Svoje aktivnosti Školski odbor zasniva na Poslovniku o radu, a njihovo ostvarivanjeje uglavnom usklađeno sa Godišnjim planom i programom rada škole. Zapisnici su uredni, ali se svode samo nakonstatacije diskusija, bez zaključaka, nosilaca aktivnosti i vremena realizacije.Pedagoška dokumentacija i javne isprave vode se kvalitetno i u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenjapedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama. Pedagoška dokumentacija se vodi pretežno na papiru, adijelom i u elektronskoj formi. Pomoćnik direktora se stara o blagovremenosti i urednosti vođenja pedagoškedokumentacije.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5257 0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5256

5262

5257

5258

5259

5260

5261

5263

52565262525752585259526052615263

2

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

7.29 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

2. Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjedonosnih uslova rada ustanove

1815

141211101010

Stručna zastupljenostOpremljenost ustanove sredstvima i materijalima za vaspitno-obrazovni radProfesionalni razvoj zaposlenihProstorno-tehnički i smještajni usloviOpremljenost računarimaKorišćenje raspoloživih resursaBezbjednosni uslovi rada (tehničko-normativni)Sanitarno-higijenski uslovi

65

888898

X

X

XXXX

X

X

Obrazloženje

Kvalifikaciona struktura nastavnog osoblja u područnim odjeljenjima razredne nastave Gojkovići i Polja nije u potpunostiu skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima, kao i aktom o sistematizaciji radnih mjesta. Naime, unavedenim područnim odjeljenjima, zbog nedostatka kadra, nastavu izvode profesori predmetne nastave. U matičnojškoli nastava muzičke kulture je takođe nestručno zastupljena, zbog nedostatka kadra, dok je u ostalim područjimanastava stručno zastupljena. Nastavni kadar je uglavnom stalan sa dugogodišnjim radnim iskustvom.Školski prostor je uglavnom adekvatno opremljen i omogućava realizaciju kvalitetne nastave. Kabineti za nastavu fizike,hemije i muzičke kulture nijesu opremljeni u skladu sa normativima. Školska biblioteka minimalno zadovoljava potrebeučenika i nastavnika za školskom lektirom i stručnom literaturom. Većina anketiranih učenika (56%) i nastavnika smatrada biblioteka ne zadovoljava potrebe učenika. Sala za fizičko vaspitanje nije uslovna za izvođenje predmetnogprograma, jer prokišnjava a oprema je uglavnom dotrajala. Sportski tereni su u cjelini uređeni i opremljeni. Većinaanketiranih učenika smatra da školski prostor i oprema pružaju odgovarajuće mogućnosti za realizaciju nastavnih ivannastavnih aktivnosti (60%). Slično mišljenje ima i većina nastavnika, koji se sa navedenom tvrdnjom uglavnom slažu(53,8%). Roditelji su nešto suzdržaniji, pa u vezi sa tim 17,6% anketiranih roditelja u potpunosti smatra da je školskiprostor adekvatno opremljen, dok se 17,6%% anketiranih uglavnom slaže sa takvom ocjenom. Računarska oprema senedovoljno i neadekvatno koristi, u cilju postizanja kvaliteta u nastavi.Plan profesionalnog razvoja škole sadrži jasne ciljeve i prioritete i zasnovan je na realnim potrebama škole. Plan jesačinjen na osnovu samoevaluacije rada škole. Nastavno osoblje na osnovu samoevaluacije unapređuje profesionalnodjelovanje u školi. Evidencije pokazuju da škola redovno prati i analizira realizaciju plana. Direktor škole ističe da sunastavnici sve više motivisani za stručno usavršavanje. Slične tvrdnje su istakli i sami nastavnici u anketi. Naime, 69,2%anketiranih nastavnika ističe da su zainteresovani za stručno usavršavanje. Prioritetne teme koje su obrađivane naškolskim seminarima su inkluzija, ocjenjivanje i procjenjivanje u nastavi i ciljno planiranje. Takođe, često se organizujuradionice o preventivnim programima u školi, kao i radionice o didaktičko-metodičkim pitanjima u nastavi.Unutrašnji prostorno-tehnički uslovi u školi u cjelini pružaju dobre mogućnosti za izvođenje različitih oblika nastave.Ukupan prostor je prilagođen izvođenju datih programa u školi u odnosu na postojeći broj učenika. U svojimpojedinačnim komentarima većina učenika je navela problem nedostatka kabineta za fiziku, hemiju, muzičku kulturu istrane jezike. Spoljašnji školski prostor je uređen i pruža dobre mogućnosti za realizaciju nastavnih i vannastavnihaktivnosti. Pješački prilaz školi je uredan. Dvorište je uređeno kao i sportski tereni. Škola je u cjelini dobro opremljenanamještajem koji je funkcionalan, zadovoljava potrebe učenika i zahtjeve nastave. Nedostaci u opremljenosti premastandardima izraženi su u nekim specijalizovanim učionicama/kabinetima.Opremljenost računarima i pratećom opremom je u skladu sa ICT standardima. Namještaj u učionici je funkcionalan izadovoljava potrebe učenika i nastave. Informatička učionica je prozračna i higijenski uredna, u zimskom perioduzagrijana. Škola ima internet koji je, prema mišljenju učenika, nedovoljno dostupan. Slabost predstavlja nedovoljnokorišćenje računara u nastavi, jer većina nastavnika nije obučena za rad na računarima. U Godišnjem i Razvojnomplanu ovo pitanje je definisano kao prioritetno za dalje unapređivanje. Većina anketiranih nastavnika ističe da im jeomogućeno korišćenje računara i pristup internetu (69,2%). Međutim, učenici na ovo pitanje gledaju sa više kritike, pasu mišljenja podijeljena; 30% anketiranih učenika je izjavilo da im je omogućeno korišćenje računara i pristup internetu,dok se 50% anketiranih učenika sa tom ocjenom samo djelimično slaže. Mišljenja roditelja u vezi sa ovim pitanjem suuglavnom pozitivna; većina anketiranih roditelja (73,4%) smatra da je učenicima u školi omogućeno korišćenje računarai pristup internetu.Prema izjavi direktora i stručnih saradnika, svi nastavnici i učenici su informisani o raspoloživim resursima imogućnostima njihovog korišćenja. Takođe, organizacija rada, tj. raspored rada po smjenama, omogućava kvalitetnoizvođenje nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Koordinator i direktor podstiču zaposlene na potrebu korišćenja računara iraspoloživih nastavnih sredstava i opreme u realizaciji ciljeva nastave. U tom smislu svi resursi (oprema i nastavnasredstva) nijesu dovoljno u funkciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Kao primjeri veoma dobre prakse u pogledukvalitetne iskorišćenosti raspoloživog prostora i opreme u ovoj školi mogu se navesti: aktivnosti na sanaciji i adaptaciji

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5264

5265

5266

5267

5268

5269

52645265

526652675268526952705271

3

Nastojati da se obezbijedi potpuna stručna zastupljenost nastave u matičnoj školi i područnim odjeljenjimaGojkovići i Polja.Nastojati da se opreme kabineti za nastavu fizike, hemije i muzičke kulture, a računarsku opremu više koristitiu realizaciji nastave.Potrebno je veće angažovanje nastavnika na korišćenju savremenih nastavnih sredstava i opreme u nastavi.

Preporuke

Obrazloženje

namještaja škole vlastitim resursima, sanacija i izgradnja nekih prostorija i objekata u područnim odjeljenjima,uređenje sportskih terena i druge aktivnosti.

Škola posjeduje svu neophodnu dokumentaciju propisanu zakonom o bezbjednosnim uslovima rada. Prema izjavamauprave škole, izjavama nekih nastavnika, ankete i raspoloživim evidencijama, u školi nema primjera nasilja iugrožavanja sigurnosti učenika. Većina anketiranih učenika (72%) izjavila je da se u školi osjećaju sigurnim ibezbjednim, kao i da se vodi briga o zaštiti učenika (70%). Na planu bezbjednosti učenika, škola planski organizujepreventivne programe (radionice o narkomaniji, pušenju, alkoholizmu, nasilju, nenasilnom rješavanju konflikata). Školavodi ažurnu evidenciju o svim dnevnim događajima. Sve školske prostorije su higijenski uredne i adekvatno osvijetljeneza optimalan rad i boravak učenika i nastavnika. Školsko dvorište je u potpunosti osvijetljeno i ograđeno, omogućavabezbjedan i prijatan boravak za učenike škole. Škola je obezbijedila zdravstvene preglede učenika, u skladu saodgovarajućim propisima. Grijanje u školi omogućava ugodan boravak učenika i realizaciju obrazovnih-vaspitnihaktivnosti.Školski prostor u cjelini zadovoljava sanitarno-higijenske uslove. Sanitarne kabine su adaptirane i u cjelini su u skladusa postojećim brojem učenika u školi. Sanitarne prostorije nijesu posebno odvojene za učenike i nastavnike kao iučenike sa posebnim potrebama. Prema mišljenju većine učenika, higijena toaleta, hodnika i učionica zadovoljavanjihove potrebe (70%). U pojedinačnim komentarima manji broj učenika je dao primjedbu na nedovoljnu higijenutoaleta. Mišljenja roditelja su podijeljena, ali kada se u cjelini posmatraju nivoi datih ocjena u upitniku (od “potpuno seslažem” do “djelimično se slažem”), preovlađuju pozitivne ocjene u vezi sa održavanjem higijene u školi. Većinanastavnika pozitivno ocjenjuje održavanje higijene u školi (69,2%). Dvorište škole je ograđeno i uredno za boravakučenika. U cjelini zadovoljava potrebe učenika za odmorom i sportskim aktivnostima.

5264

5265

5268

0

0

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5270

5271

4

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

7.44 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

3. Etos ustanove

191918161612

Poštovanje kućnog reda / pravilaMeđuljudski odnosiInterpersonalni odnosi nastavnika i učenikaEstetska uređenost prostoraPromocija i uloga u zajedniciUticaj podsticajnih mjera

888776

XXXXXX

Obrazloženje

Pravilnik o kućnom redu prilagođen je potrebama optimalne organizacije rada škole. Zaposleni su upoznati saPravilnikom. Učenici se preko rada odjeljenjskih zajednica upoznaju sa pravilima kućnog reda i podstiču se na razvojkulture ponašanja i pravilnog ophođenja. Izvodi iz Pravilnika nijesu istaknuti na vidnom mjestu. Organizacija dežurstvanastavnika i učenika je efikasna. Sva zapažanja redovno se evidentiraju u Knjizi dežurstva.Međusobno uvažavanje, povjerenje i saradnja zaposlenih imaju uglavnom pozitivan doprinos optimizaciji procesanastave i učenja u školi i međupredmetnoj i međusekcijskoj povezanosti. Odnos zaposlenih prema radnim obavezamaje odgovoran. Na spoljnim zidovima školskih zgrada nema ispisanih grafita.Učenici se efikasno pedagoški podstiču na razvijanje vještina komunikacije, međusobnog povjerenja, tolerancije,samopouzdanja, razvijanje samokritičnosti i odgovornosti za sopstvene postupke. Formirana je Zajednica učenika 19.10. 2010. godine i stekli su se uslovi za bolje uvažavanje mišljenja i realnih zahtjeva i stavova učenika. U upitniku 36%učenika se ne slaže da imaju mogućnost da iznesu prijedloge za odluke koje se na njih odnose. Da nastavnici poštuju ipodstiču učenike, afirmativno odgovara u upitniku 80% učenika i 82% anketiranih roditelja.U holu škole izloženi su likovni i literalni radovi učenika. Na panoima su istaknute tematske cjeline iz istorije, zdravihstilova života i ljudskih prava i sloboda i rada pojedinih sekcija. Prostor na prvom i drugom spratu je djelimično uređen.Sportski tereni su uređeni. Ostali dio dvorišta djelimično je uređen.Tabla sa nazivom škole istaknuta je na vidnom mjestu. Na zgradi u kojoj se realizuje nastava za učenike prvog ciklusanema table sa nazivom škole. Zaposleni i učenici u skladu sa mogućnostima doprinose razvijanju organizacijsko-kulturnog identiteta škole. Škola nema školski list ni monografiju.Da je škola centar kulturnih i sportskih aktivnosti u lokalnoj sredini, afirmativno ističe u upitniku 86% učenika i 59%roditelja.Škola nema Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju zaposlenih. Dosljedno i objektivno primjenjuje Pravilnik opohvalama i nagradama i vaspitnim mjerama za učenike. Povremeno se preduzimaju inicijative za realizaciju Plana iprograma profesionalnog razvoja nastavnika/ca na nivou škole.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5272

5273

5274

5275

5276

5277

527252735274527552765277

5

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

7.21 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

4. Podrška koju ustanova pruža djeci - učenicima

181312121110888

Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradivaPodrška nadarenim učenicimaPodrška učenicima sa smetnjama u razvojuVannastavne aktivnosti / obavezni izborni sadržajiPrava i dužnosti učenikaZaštita i sigurnost učenikaRealizacija edukativnih i preventivnih programaProfesionalna orijentacijaKvalitet rada zajednica učenika

787777877

XXXXXXXXX

Obrazloženje

Nastavnici planiraju dopunsku nastavu, a realizovani časovi su evidentirani u odjeljenjskim knjigama. Dopunskanastava se realizuje iz 7 predmeta: maternji jezik - 58 časova, engleski jezika - 28, matematika - 60, biologija - 24,hemija - 9, geografija - 4 i istorija 5 časova. Ukupno - 188 časova zaključno sa I klasifikacionim periodom.Nastavnici planiraju dodatnu nastavu a realizovani časovi su evidentirani u razrednim knjigama. Dodatna nastava serealizuje iz 7 predmeta:maternji jezik - 49, engleski jezik - 32, matematika - 52, hemija - 8, biologija - 16, geografija - 5 i izistorije - 7 časova. Ukupno 169 realizovanih časova zaključno sa I klasifikacionim periodom. Organizuju se školskatakmičenja iz predmeta: matematika, hemija, fizika i biologija. Predočeni su rezultati iz 2008/09. za ove predmete za VI,VII i VIII razred kao i za engleski i ruski jezik. Takođe, održavaju se sportska školska takmičenja iz raznih disciplina gdjesu se učenici kvalifikovali za više nivoe takmičenja. Tako su tri učenika iste godine osvojila I mjesto na regionalnom idržavnom takmičenju iz tri discipline: bacanje kugle, skok u dalj i 100 metara trčanje.Školu pohađa 6 učenika sa smetnjama u razvoju. Za svako dijete je urađen IROP. Stručni tim u sastavu: pedagog,psiholog u saradnji sa defektologom iz B.Polja prati djecu sa smetnjama u razvoju. Takođe, zastupljen je i savjetodavnirad pedagoga i psihologa koji, uz nastavnike, prate postignuća učenika sa smetnjama u razvoju.U školi se nude raznovrsni oblici vannastavnih aktivnosti. Nastavnici rade planove vannastavnih aktivnosti. Učenicima jeponuđen upitnik za ovu školsku godinu da odaberu i zaokruže ono za šta se opredijele: 1. Sekcije u okviru kulturno-umjetničkog društva, 2. Sekcije u okviru sportskog društva, 3. Klub mladih tehničara, 4. Naučne grupe, 5. Sekcije u okvirustranih jezika. Učenici škole (njih 294) uključeno je u 13 različitih sekcija.O pravima i dužnostima učenici se upoznaju na početku školske godine preko nastavnika i odjeljenjskih starješina i krozpredmet Građansko vaspitanje. Sa radom u školi upoznaju se kroz rad Đačkog parlamenta. Postoji evidencija opohvalama i nagradama (Diploma Luča, osvojena mjesta na sportskim takmičenjima - bacanje kugle, skijanje,takmičenjima u znanju - matematika, engleski, hemija, takmičenja recitatora za mlađi i stariji uzrast kao i učešće naobukama - ECDL). Takođe, škola podstiče i podržava inicijative i aktivnosti učenika (za ekskurzije, izlete, polumaturskevečeri...).Uvidom u rezultate ankete sprovedene među učenicima, saznajemo da se učenici osjećaju sigurnim i bezbjednim uškoli (38% potpuno, 34% uglavnom, a 24% djelimično se slaže s ovom konstatacijom). Vodi se briga o socijalnimpotrebama učenika – odjeljenjski starješina vodi socijalni karton o svakom učeniku. U školi se vodi računa o zaštitiučenika od svake vrste nasilja (40% potpuno, 30% uglavnom, 16% djelimično se slaže s konstatacijom da u školi nepostoje slučajevi omalovažavanja, vrijeđanja i zlostavljanja učenika dok se 14% učenika ne slaže s ovim). U saradnji saDomom zdravlja Mojkovac sprovode se sistematski pregledi učenika i vakcinacija.U školi se realizuju raznovrsni edukativni i preventivni programi (prevencija narkomanije, pušenja, alkoholizma...).Edukacija o prevenciji reproduktivnog zdravlja sprovodi se putem predavanja stručnjaka – ljekara specijaliste. U školipostoji učionica u kojoj se održavaju ova predavanja i radionice, a sa tih radionica izrađeni panoi izlažu se u holovimaškole. Realizuju se i aktivnosti u cilju zaštite životne sredine. U akciji „Neka bude čisto“ učeničke patrole su snimalestanje na terenu i uručivale eko kartone (crveni, žuti i zeleni) organizacijama, ustanovama i vlasnicima privatnih kuća.Izrađeni su panoi o zagađivačima u opštini i upoznata komunalna policija i svi relevantni akteri.Škola ima Model godišnjeg programa rada profesionalne orijentacije u osnovnoj školi – globalni pristup sa nosiocimaaktivnosti, aktivnostima, vremenom realizacije, metodama realizacije i saradnicima. Ovim programom obuhvaćene suaktivnosti vezane za rad komisija za profesionalnu orjientaciju u okviru škole. Učenicima se pruža pomoć u procesuusmjeravanja u vezi sa njihovim nastavkom školovanja preko roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, prekoSavjeta roditelja. Pedagog škole sprovodi anketu „Moj budući poziv“. Srednja škola, takođe, sprovodi anketu „Škole umom gradu“ putem koje se učenici upoznaju sa novoponuđenim usmjerenjima.Učenički parlament ima svoj Plan rada za školsku 2010/2011 koji sadrži aktivnosti, vrijeme realizacije i nosioceaktivnosti. Učenički parlament broji 19 članova predstavnika odjeljenjskih zajednica od V do IX razreda (7 dječaka i 12djevojčica). Na osnovu Izvještaja o radu Parlamenta za period od mjesec dana od 13. 09. do 15. 10 2010. sa 4 sjednice(dvije u oktobru i dvije u novembru) izabrani su predstavnici odjeljenja, rukovodstvo i predstavnici parlamenta.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5278

5279

5280

5281

5282

5283

5284

5285

5286

527852795280528152825283528452855286

6

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

7.00 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

5. Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom

6.1. Nastava i učenje.

6.1.1. Razredna nastava

31262419

Saradnja sa roditeljimaAktivnost Savjeta roditeljaSaradnja sa drugim ustanovama i lokalnom zajednicomUključenost roditelja u vaspitno-obrazovni proces

7777

XXXX

Obrazloženje

Obrazloženje

Predstavnici su upoznati sa pravilima rada u radionici. Na zadnjoj sjednici su razmatrana mišljenja učenika i nastavnikao radu parlamenta. Stručni organi prihvataju ili odbacuju prijedloge Đačkog parlamenta u zavisnosti od mogućnostiškole.

Plan saradnje sa roditeljima sadrži jasno definisan način komunikacije sa roditeljima u pogledu aktivnosti, vremena inačina saradnje. U školi postoji višenamjenska prostorija koja služi za individualne razgovore sa roditeljima.Odjeljenjske starješine blagovremeno obavještavaju roditelje o vladanju i postignućima učenika. Roditelji su zadovoljnistepenom saradnje sa odjeljenjskim starješinama (58% anketiranih roditelja je u potpunosti zadovoljno dok je 23,5%uglavnom zadovoljno). Škola redovno informiše roditelje o postignućima njihove djece, najčešće u neposrednimkontaktima i preko redovnih roditeljskih sastanaka. Većina anketiranih roditelja je zadovoljna stepenom informisanjaškole (58,8%). Prema izjavi direktora, škola u praksi inicira saradnju sa roditeljima o svim važnim pitanjima, kao što jeuređenje i adaptacija školskih prostorija i sportskih terena, izborni predmeti i druge aktivnosti. Međutim, prema mišljenjuvećine anketiranih roditelja (70,6%), škola nedovoljno uvažava mišljenje roditelja o nekim bitnim pitanjima. Direktorškole, prema sačinjenom planu, redovno održava opšte roditeljske sastanke, što je potvrdila većina anketiranih roditelja(58,8%).Savjet roditelja ima program rada i konstituisan je u skladu sa zakonom. Prema evidencijama, nije bilo prigovora i žalbiSavjetu roditelja. Mišljenja roditelja su podijeljena kada je riječ o njihovom informisanju sa sjednica Savjeta roditelja.Više od jedne polovine anketiranih ocjenjuje da nije upoznato sa odlukama i zaključcima Savjeta roditelja, dok drugismatraju da ih Savjet roditelja informiše o svom radu. Prema izjavi direktora, postoje brojni primjeri konkretnogdoprinosa Savjeta roditelja poboljšanju materijalnih uslova škole.Plan saradnje sa ustanovama i lokalnom zajednicom je u skladu sa prioritetima škole, Godišnjim i Razvojnim planom.Nastavnici škole u okviru predmetnog programa, do 20% časova, planiraju sadržaje koji afirmišu tradiciju i vrijednostilokalne sredine. U školi ima primjera konkretne pomoći i podrške lokalne zajednice na sanaciji i izgradnji sportskihterena. Škola sarađuje sa Domom kulture, Domom zdravlja, Turističkom organizacijom i mjesnim zajednicama, gdje senalaze područna odjeljenja. Međutim, roditelji imaju nešto drugačija mišljenja o aktivnostima škole u lokalnoj zajednici.Naime, većina roditelja (61,7%) smatra da aktivnosti škole nijesu dovoljno prepoznate u lokalnoj zajednici.

U školi ima primjera uključenosti roditelja u obrazovno-vaspitni proces, najčešće kroz tehničku i materijalnu podršku(poboljšanje uslova za učenje u školi, organizacija ekskurzije, škola u prirodi, vannastavne aktivnosti), rijetko krozstručnu pomoć – u učionici.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

Br. ind.

5287

5288

5289

5290

5287528852895290

7

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 21 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 6 Posjećena odjeljenja: I-2, II-1, II-3, III-2, IV-2, IV-3 Broj posjećenih časova: 6

7.26 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.1.1. Matematika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

878877575

XXXXXX

XX

X

Obrazloženje

U uvodnom dijelu časa uspješno su izvršene: emocionalna, saznajna i didaktička priprema časa i istaknut ciljnastave/učenja. Nastavnici primjenjuju racionalnu kombinaciju različitih oblika i metoda rada u funkciji aktivnenastave/učenja. Često se radi na razvijanju kompetencija učenika za učenje putem otkrića, rješavanja problema,kooperativnog učenja... Odabir relevantnih i raznovrsnih aktivnosti, primjerenih mogućnostima učenika učinio je da oni budu zainteresovani zarad. Većina učenika je prošla kroz raznovrsne, intelektualno podsticajne i ciljem vođene aktivnosti. Pažljivi su, prihvatajuaktivnosti na času (govore, izračunavaju, rješavaju, mjere, ilustruju, demonstriraju, otkrivaju, zaključuju...) i aktivirajuranije stečena znanja i iskustva. Razvijaju radne navike i osposobljavaju se za rad samostalno ili u grupi. Učenici saposebnim obrazovnim potrebama ostvaruju ciljeve prema svojim mogućnostima.

Urađeno je godišnje planiranje za 36 sedmica. Planovi za II i III razred nemaju spisak tema sa brojem časova za njihovurealizaciju (za II razred raspodjela gradiva nije izvršena po mjesecima). Teme, njihov raspored i pojmovi/ sadržajitj.nastavne jedinice preuzeti su iz udžbenika. U mjesečnim planovima (koji prate godišnje planove) za većinu nastavnihjedinica navedeni su, uglavnom, dobro formulisani operacionalizovani ciljevi, koji se njome realizuju i aktivnosti učenika. Časovi predviđeni za ciljeve koji nijesu centralno planirani raspoređeni su na već planirano gradivo i ti sadržaji suoznačeni.Realizacija godišnjeg i mjesečnog plana kod svih nastavnika je potpuna, imajući u vidu i ciljeve i vremensku dinamiku.Nema osvrta na realizaciju.

Svi nastavnici imaju pripreme za svaki čas. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu, sa razrađenimelementima (opšti metodički podaci, struktura i tok časa, ciljevi i nastavni zadaci, relevantne aktivnosti učenika, iskazanei ilustrovane glavne misli, priloge, stavove i didaktička rješenja). Pri realizaciji pripreme, uglavnom, su ciljevi učenjapovezani sa aktivnostima koje obezbjeđuju ostvarivanje predviđenog cilja. Nema osvrta o realizaciji planiranog.Škola raspolaže nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima i stručnom literaturom prema resursima za realizacijupredmetnog programa.Na posjećenim časovima nastavnici su koristi relevantna nastavna sredstva/ pomagala i odgovarajući didaktičkimaterijal (nastavni listići, plakati, aplikacije, pribor za crtanje, modeli metra i decimetra, CD-plejer). U nastavi se koriste odobreni udžbenici uz upotrebu odgovarajuće dodatne literature.Primjena računara i prateće opreme u nastavi je zanemarena, iako postoje uslovi za to.

Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi.Ocjenjivanje je uglavnom, redovno, blagovremeno, raznovrsno i jasno. Nastavnici kombinuju metode provjeravanjaznanja i različite tehnike ocjenjivanja (usmeno i pismeno provjeravanje, domaći zadaci, aktivnost na času itd.). Učenicipovremeno rade domaće zadatke.Aktivnosti i postignuća učenika se uspješno i redovno prate, provjeravaju i vrjednuju.Ocjene date u odjeljenjskim knjigama, ne odgovaraju uvijek pokazanom znanju učenika na času. Srednja ocjena iprocenat prelaznosti u posjećenim odjeljenjma je 3,51 ( 100,00%) i kreće se od 3,48 (100,00%) u IV3 do 3,54 (100,00%)u IV2.

Učionica prvog rareda je opremljena neophodnim didaktičkim materijalom kako bi se stvorio prijatan i podsticajanambijent za boravak i učenje učenika (slike na zidovima, dječji crteži, pano itd.). U ostalim učionicama ima plakata i

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5291

5292

5293

5294

5295

5296

529152925293529452955296529752985299

8

Uraditi Plan rada aktiva i uskladiti sa Programom radaOrganizovati ogledne časove i hospitacije unutar aktiva.Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.Dodatnu nastavu organizovati odmah nakon incijalne provjere znanja, a ne početkom oktobra mjeseca.

Preporuke

Obrazloženje

panoa sa malo lil nimalo sadržaja iz matematike, pa prostor za nastavu i učenje ne doprinosi saznajnoj motivisanostiučenika.Nastavnici sami i/ili zajedno sa učenicima osmišljavaju i izrađuju didaktički materijal (pisani materijal, skice, sheme,modeli, razne figure i predmete) i time doprinose savladavanju zahtjeva savremene nastave.

Aktiv razredne nastave organizovan je po razredima. Plan rada aktiva uglavnom sadrži potrebne elemente. Ove školskegodine rad aktiva je uglavnom bio usmjeren na izradu godišnjih planova rada. Održano je od 3 do 5 sjednica. Poslije Iklasifikaconog perioda postignuća učenika I ciklusa su pismeno obrazložena, a u IV razredu dat je uspjeh učenika poodjeljenjima.Dopunska nastava je planirana i realizuje se u svim posjećenim odjeljenjima (od 3 do 6 časova). Efekti dopunskenastave se, uglavnom analiziraju s osvrtom na kvalitet uspješnosti.Dodatna nastava se povremeno realizuje u II i IV razredu. Za sve učenike II razreda dat je uopšteni komentar o nivouuspješnosti.

529752975297

5299

06968

87

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5297

5298

5299

9

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 5 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 5 Posjećena odjeljenja: : I , II , II- 2, III-3, IV-1 Broj posjećenih časova: 5

Preporuke

7.33 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.1.2. Maternji jezik i književnost

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

888588577

XXX

XX

XX

X

X

Obrazloženje

Uvodni dio časa je efikasan i doprinosi ostvarenju cilja časa. U nastavi dominira primjena aktivnih oblika učenja. Učeniciprihvataju aktivnosti na času i uče prema svojim mogućnostima. Prepoznate su posebne potrebe kod određenihučenika. Za njih nastavnici rade IROP. Nastavnici realizuju nastavu na interesantan način za učenike i u skladu sapostavljenim ciljem. Učenici se usmjeravaju i pohvaljuju za rad i postignuća. Povratna informacija je prisutna u tokuprocesa nastave. Raspoloživo vrijeme na času se koristi racionalno. Ciljevi časa su na metodički dobar način ostvareni.

Ciljevi u planovima rada su raspoređeni po mjesecima i sa fondom časova za realizaciju. Ciljevi koji nijesu centralnoplanirani su navedeni, prihvaćeni su od strane Stručnog aktiva razredne nastave, ali nijesu verifikovani na sjedniciNastavničkog vijeća. Nastavnici daju osvrt na realizaciju Plana sa odgovarajućim dopunama i korekcijama.Svi nastavnici imaju odgovarajuće pripreme za svaki čas. U pripremama su navedeni ciljevi, nastavni zadaci i planiranerelevantne aktivnosti učenika. Pojedini nastavnici, u pripremama, nakon časova, daju napomene, osvrt i kraći zaključako realizaciji planiranog časa.Škola raspolaže osnovnim nastavnim sredstvima i skromnom stručnom literaturom prema resursima za realizacijupredmetnog programa.U nastavi se koriste odobreni udžbenici uz upotrebu dodatne literature.Primjena računara i prateće opreme u nastavi jerijetka.

Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika.Nastavnici kombinuju metode provjeravanja znanja i različite tehnike ocjenjivanja kako bi data ocjena bila što jasniji iobjektivniji pokazatelj učenikova znanja, zalaganja, kreativnosti i napretka.Prilikom vrednovanja usvojenog znanjaučenika ima se u vidu ličnost učenika u cjelini, uslovi pod kojima živi i radi, njegove mogućnosti i zalaganje.Ocjene date u dnevniku rada, uglavnom, odgovaraju pokazanom znanju učenika na času. Rijetki su osnovani prigovoriučenika i roditelja na nastavu i ocjene iz ovog predmeta.

Nastava se izvodi u klasičnim učionicama. Nastavnici zajedno sa učenicima osmišljavaju i izrađuju nastavna sredstva ididaktički materijal (pisani materijal, skice, sheme, modeli, fotografije, posteri, paneli za simulaciju, panoi...) i timedoprinose savladavanju zahtjeva savremene nastave. Nastavnik pokreće inicijativu za nabavku nastavnih sredstavapotrebnih za realizaciju obrazovnih ciljeva.

Postojeći plan rada Stručnog aktiva nije urađen prema savremenim zahtjevima. U Planu rada Aktiva planirano je jednoa na sjednicama Aktiva realizuje se drugo. Poslije klasifikacionih perioda Aktiv površno analizira uspjeh učenika i nepredlaže mjere za njegovo poboljšanje. Aktiv ne organizuje držanje uglednih, ogledni časovii i ne vrši hospitacijeunutar Aktiva. Mogućnosti za timski rad nijesu dovolno iskorištene. Povremeno se analiziraju efekti dopunske i dodatnenastave.

Dopunska nastava je planirana i povremeno se realizuje, o čemu svjedoči evidencija u odjeljenjskim knjigamaDodatna nastava je planirana i realizuje se prema interesovanjima učenika.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5300

5301

5302

5303

5304

5305

5306

53075308

530053015302530353045305530653075308

10

Uraditi Plan rada Aktiva u roku od 15 dana od dana prijema ovog Izvještaja i po njemu raditiStručni aktivi treba da se detaljnije bave analizom vaspitno-obrazovnog rada, razmatranjem stručnih pitanja,stručnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom iusaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.Organizovati ogledne časove i hospitacije unutar aktiva.

Preporuke

53065306

5306

071

69

Broj preporuke

Brojindikatora

11

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 23 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 4 Posjećena odjeljenja: I-2, I-1PO,III-3,IV-1,V-1 Broj posjećenih časova: 5

Opremiti učionice odgovarajućim nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za realizaciju nastavnihprograma.Na svakom času muzičke kulture koristiti muzički instrumentKriterijum za ocjenjivanje treba da bude realan i ne davati više ocjene nego što učenik/ca zaslužuje.Odjeljenjska vijeća da identifikuju učenike koji postižu slabije rezultate, a predmetni nastavnici uradeprograme rada za dopunsku nastavu i vode evidenciju o tome.Uraditi programe rada za dodatnu nastavu i voditi evidenciju.

Preporuke

5.59 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.1.3. Muzička kultura

6.1.2. Obavezni nastavni predmeti

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

668457622

XXX

XX

XX

XX

Obrazloženje

Nastavnice primjenjuju racionalnu kombinaciju različitih oblika i metoda rada, ali dominira frontalni oblik rada.Primjenljivost izučavanih sadržaja je prisutna u nastavi. Većina učenika/ca je motivisana za učenje i ima odgovoranodnos prema učenju. instrukcije nastavnice i objašnjenja na času su jasne. Ciljevi časa su u cjelini na metodički dobarnačin ostvareni.Godišnji, odnosno mjesečni planovi rada usvojeni su na sjednicama stručnih organa. Operativni ciljevi su kompatibilnisa ciljevima iz predmetnog programa. Sve nastavnice imaju godišnje planove rada, ali ciljevi koji nijesu centralnoplanirani nijesu istaknuti.Sve nastavnice imaju odgovarajuće pripreme za čas s tim što neke imaju samo skicu - koncept časa. Pripreme zarealizaciju časa imaju jasnu strukturu. Navedeni su ciljevi i nastavni zadaci, planirane su relevantne aktivnosti učenika,ali bez osvrta na realizaciju.Škola ne raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom za muzičku kulturu. Pojedine nastavnicekoriste instrumente, dok druge samo CD plejer. U nastavi se redovno koriste odobreni udžbenici. Primjena računara iprateće opreme u nastavi je zanemarena iako postoje uslovi za to.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi. Ocjenjivanje je redovno i balgovremeno, a takođe raznovrsno ijasno. Nastavnice javno obrazlažu svoje ocjene. Sve nastavnice redovno prate i evidentiraju postignuća učenika/ca usvojim posebnim bilježnicama. Ocjene u odjeljenjskoj knjizi nijesu u skladu sa pokazanim znanjem učenika/ca naopserviranom času; u dnevniku su veoma visoke.Prostor za nastavu i učenje je ugodan i podsticajan. Nastavnice zajedno sa učenicima izrađuju nastavna sredstva ididaktički materijal i time doprinose savladavanju zahtjeva savremene nastave.Stručni aktiv ima plan i program rada. Plan Stručnog aktiva uglavnom sadrži potrebne elemente. Poslije svakogklasifikacionog perioda analizira se uspjeh učenika, ali se ne predlažu mjere za njegovo poboljšanje. Zapisnici suuglavnom uopšteni, bez konkretnih primjera, zadataka, rokova.Dopunska nastava iz muzičke kulture nije planirana niti se realizuje.Dodatna nastava nije planirana i ne postoji evidencija o radu sa nadarenim učenicima iz muzičke kulture.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5309

531253135316

5317

57

555976

83

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5309

5310

5311

5312

5313

5314

5315

53165317

530953105311531253135314531553165317

12

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 4 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 4 Posjećena odjeljenja: VII-1, VI-1, VIII-4, IX-2, V-4, IV-1, VII-3 Broj posjećenih časova: 7

Napraviti specifikaciju potreba za realizaciju savremene nastave u kojoj će precizno biti definisananeophodna nastavna sredstva, metodička i stručna literatura i dr.Opremiti učionice odgovarajućim nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za realizaciju nastavnihprograma.Oformiti specijalizovanu učionicu/ce ili više njih.Učioničkom ambijentu posvetiti više pažnje ispunjavanjem informativnih, saznajnih i estetskih i kriterijuma.

Preporuke

7.07 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.1. Engleski jezik

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

888685566

XXXXX

XX

XX

Obrazloženje

Manji broj nastavnica je u uvodnom dijelu časa uspio da zainteresuje većinu učenika za rad na času. U odjeljenju VII-3nastavnica je upotrijebila, vrlo primjereno, "word map" da bi učenicima privukla pažnju i zainteresovala ih za dalji rad natom času, polazeći od poznatog ka nepoznatom (Podgorica – London). U odjeljenju VI-1 nastavnica je demonstriraladobre motivatorske sposobnosti koristeći jednu, djeci blisku igricu, za rekapitulaciju na času naučenog (komande),čime je provjerena ostvarenost ciljeva časa. Većina nastavnica koristi kombinaciju različitih oblika rada: individualni, radu paru i grupni rad. Ciljevi časova su kod većine nastavnica postignuti.Nastava engleskog jezika je planirana i na godišnjem i na mjesečnom nivou. Godišnji planovi sadrže broj časa,nastavne teme, operativne ciljeve (ponekad aktivnosti) i korelaciju. Mjesečni planovi, pored ovoga, sadrže još i aktivnosti,ali ima slučajeva da je godišnji i mjesečni plan identičan. Ciljevi koji nijesu centralno planirani (do 20%) u jednomdijelu godišnjih planova su vidno označeni. Nedostaje osvrt na realizaciju planiranog poslije svake teme ili mjeseca.Urađeni su IROP-i za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i prilagođeni planovi. Pored ovoga, urađeni su i tematskiplanovi za sve razrede koji sadrže: nastavne teme i jedinice, ciljeve i zadatke (razrađene po Blumovoj taksonomiji),korelaciju i broj časova realizacije.Sve nastavnice redovno pišu pripreme za čas koje su raznolike – od kratkih u obliku teza, preko popunjenih formulara zatu namjenu do onih koje detaljno opisuju tok časa. Nedostaje analiza realizovanog časa. Nastavnice su upućene dakonsultuju publikaciju Naša škola u vezi sa planiranjem i pisanjem priprema.Nastavnice u predmetnoj nastavi osim osnovnih nastavnih sredstava (udžbenik, tabla) koriste i jedini raspoloživikasetofon/cd plejer (a 4 su nastavnice) i skromna sredstva koja same izrađuju.Ocjenjivanje je redovno, blagovremeno, raznovrsno i u skladu sa zakonom. Svi su učenici ocijenjeni i u dnevnik suupisane po dvije ocjene (po jedna na pismenom i usmenom). Na kraju prvog klasifikacionog perioda odlične ocjene izengleskog jezika u posmatranim odjeljenjima kreću se od 6 u odjeljenju V-4 do 1 u odjeljenju VIII-4. Negativne ocjene –od 7 u odjeljenju IX-2 do 0 u odjeljenjima IV-1, V-4 i VIII-4. Prosječna postignuća ocjena učenika VI razreda iz engleskogjezika su 54,2021 a na državnom nivou 59,4465.Nastava engleskog jezika se izvodi u učionicama koje su uređene na konvencionalan način gdje se malo vodi računa oestetsko-saznajnoj motivisanosti učenika. Nastavnice povremeno izrađuju didaktički materijal.Stručni aktiv ima Program i plan rada stručnog aktiva stranih jezika za 2010/2011. Od 30. 06. 2010. održano 5 sjednicana kojima je, uglavnom, raspravljano o izradi tematskih i godišnjih planova kao i plana rada Stručnog aktiva. U svescizapisnika nema tabelarnog prikaza, analize niti prijedloga mjera za poboljšanje uspjeha učenika.Planovi za dopunsku nastavu engleskog jezika podijeljeni su na tri cjeline: pojmovi i sadržaji, ciljevi i aktivnosti sa po 25do 32 časa. Međutim, časovi se sporadično realizuju, što se objašnjava nezainteresovanošću učenika za ovaj vidnastave.Dodatna nastava se planira kao i dopunska i povremeno se realizuje.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5321

5321

53215323

56

57

063

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5318

5319

5320

5321

5322

5323

5324

5325

5326

531853195320532153225323532453255326

13

Učionički prostor urediti i opremiti edukativnim materijalom koji nastavnici izrađuju sami ili u saradnji saučenicima, a koji zadovoljavaju informativno-saznajno-estetske kriterije.Stručni aktivi treba da se detaljnije bave analizom vaspitno-obrazovnog rada, razmatranjem stručnih pitanja,stručnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom iusaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.

Preporuke

5323

5324

5324

2821

71

68

Broj preporuke

Brojindikatora

14

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 2 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 2 Posjećena odjeljenja: VII-1, VII-2, VIII-1 i VIII-2 Broj posjećenih časova: 4

Proces nastave usmjeriti na učenike, ponudom različitih oblika rada i interaktivnih metoda učenja.U godišnjim planovima naznačiti vremensku dinamiku realizacije operativnih ciljeva.Opremiti učionice odgovarajućim nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za realizaciju nastavnihprograma.• U nastavi se moraju koristiti dostupna nastavna sredstva.

Preporuke

5.74 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.2.2. Fizika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

578485555

XX

X

X

X

XXXX

Obrazloženje

Dominantan je frontalni oblik rada. Aktivnosti učenika na nastavnim časovima svedene su na slušanje, vođenje bilješki,razgovor, odgovaranje na pitanja nastavnika i na rješavanje računskih zadataka. Pitanja nastavnika uglavnom sutematski usklađena. Većina je reproduktivnog tipa, mada ima i onih koji učenike podstiču na više misaone aktivnosti.Računski zadaci odabrani su tako da daju doprinos u dopunjavanju i razjašnjavanju izučavanih sadržaja, konkretizujuveze među fizičkim veličinama i približavaju i povezuju izučavane sadržaje sa praksom i životom. Novi pojmovi povezanisu sa prethodno izučavanim sadržajima i iz njih izvedeni. Proces nastave i učenja je povremeno i djelimično problemskiusmjeren i djelimično interaktivan. Učenici nijesu dovoljno motivisani za izradu domaćih zadataka, kako bi im navikeučenja postale temeljnije, a učenje efikasnije.Godišnji i mjesečni planovi rada urađeni su u skladu sa obrazovnim programom. Blagovremeno su usvojeni na sjedniciStručnog aktiva. U njima nije jasno naznačena vremenska dinamika realizacije operativnih ciljeva. Pojedini operativniciljevi otvorenog dijela programa su posebno istaknuti. U planovima nedostaje rubrika osvrt na realizaciju, poslijesvakog mjeseca ili teme.Neposredna priprema za nastavni čas sadrži jasnu projekciju ciljeva časa i popis pojedinih aktivnosti kroz koje ćeučenici sticati nove vještine i znanja i vježbati naučeno. Priprema sadrži i prostor u kojem bi se, nakon održanog časa,dale napomene, osvrt i kraći zaključak o realizaciji planiranog.Škola ne raspolaže potrebnim učilima za izučavanje programskih sadržaja. Postojeća učila složena su u paketima uposebnoj prostoriji i otežana je njihova upotreba u učionicama. Realizacija ogleda svedena je na minimum. U takvimuslovima znanje učenika u najboljem slučaju može biti samo deklarativno (poznavanje definicija i formula bezsposobnosti njihove primjene), ali ne i proceduralno (operativno i aktivno).Redovnim praćenjem rada i napredovanja učenika, provjeravanjem i ocjenjivanjem, nastavnici nastoje da povećejumotivaciju za učenje i pravilno oblikuju proces učenja. Ocjenjivanje je javno, redovno, blagovremeno i instruktivno.Učenici su upoznati sa kriterijumima ocjenjivanja.Proces nastave i učenja realizuje se u učionicama klasičnog tipa. U njima nema didaktičkog materijala koji bi imaoosim informativne i motivacionu funkciju za učenje. Računari u informatičkoj učionici se ne koriste za nastavu fizike.U programu rada Stručnog aktiva nastavnika matematike, fizike i informatičke grupe predmeta data su konkretnazaduženja članova Aktiva. Aktiv povremeno i djelimično razmatra proces nastave i učenja i postignuća učenika. U svescizapisnika sa sjednica nije istaknuta analiza uspjeha poslije prvog klasifikacionog perioda tekuće godine sa prijedlozimamjera za poboljšanje postignuća učenika. Takođe, nije istaknuto da je Aktiv razmatrao operativne ciljeve i sadržajeotvorenog dijela programa. Ne vidi da je na nivou Aktiva urađen i usvojen plan ocjenjivanja i da su usaglašeni kriterijumiocjenjivanja.Blagovremeno je urađen plan rada dopunske nastave. Do dana nadzora nijesu održani časovi dopunske nastave.Urađen je plan rada dodatne nastave. Povremeno se realizuju časovi dodatne nastave. Nije organizovan rad sekcijemladih fizičara.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

532753285330

5330

00

57

0

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5327

5328

5329

5330

5331

5332

5333

53345335

532753285329533053315332533353345335

15

Kriterijum ocjenjivanja treba da bude u saglasnosti sa standardima znanja i taksonomski izdiferenciran.Učionički prostor urediti i opremiti edukativnim materijalom koji nastavnici izrađuju sami ili u saradnji saučenicima, a koji zadovoljavaju informativno-saznajno-estetske kriterije.Primjenjivati računare i multimedijalne tehnologije u nastavi.Kriterijum ocjenjivanja treba da bude u saglasnosti sa standardima znanja i taksonomski izdiferenciran.Stručni aktivi treba da se detaljnije bave analizom vaspitno-obrazovnog rada, razmatranjem stručnih pitanja,stručnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom iusaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.Organizovati ogledne časove i hospitacije unutar aktiva.Realizovati plan dopunske nastave po razredima i predmetima.Analizirati uticaj dodatne nastave na poboljšanje postignuća učenika.

Preporuke

53315332

533253335333

533353345335

02821

620

71

697888

Broj preporuke

Brojindikatora

16

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 2 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VIII-2, IX-2 Broj posjećenih časova: 2

Napraviti specifikaciju potreba za realizaciju savremene nastave u kojoj će precizno biti definisananeophodna nastavna sredstva, metodička i stručna literatura i dr.Koristiti više didaktičkog materijala i učenike upućivati na dodatnu literaturu i Internet.Primjenjivati računare i multimedijalne tehnologije u nastavi.Učionički prostor urediti i opremiti edukativnim materijalom koji nastavnici izrađuju sami ili u saradnji saučenicima, a koji zadovoljavaju informativno-saznajno-estetske kriterije.Realizovati plan rada stručnog aktiva u skladu sa utvrđenom dinamikom.Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.

Preporuke

6.74 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.2.3. Hemija

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

877575577

XXX

X

XX

X

XX

Obrazloženje

Jedan nastavnik je otišao na bolovanje neposredno pred nadzor.Na posjećenim časovima, nastavnica na početku iznosi ključne pojmove koji su povezani sa prethodno izučavanimsadržajima. Dominira rad u parovima i frontalni oblik rada. Aktivnosti učenika na posjećenim časovima obuhvatale surješavanje postavljenih zadataka na nastavnim listićima, izvještavanje ispred table uz zapisivanje potrebnih činjenica,kao i međusobne komentare na dobijene odgovore. Postavljeni zadaci su tako koncipirani da koordiniraju saizučavanim sadržajima, produbljujući ih primjerima iz svakodnevnog života.Nastavnica u datim uslovima, i pored toga što nastavu realizuje u neopremljenom kabinetu za hemiju, vješto organizujenastavu, prati sva dešavanja u učionici, održava pažnju i interesovanje učenika tokom časa.Nastavnica planira sve vidove nastave: redovnu, dopunsku i dodatnu. Godišnjim planom, iz sadržaja programa koji jetematizovan, dalje se strukturišu teme kao didaktičko-logičke cjeline, a one se dalje raščlanjuju na nastavne elementekao manje organizacione i tehnološke jedinice. Godišnji plan sadrži teme i nastavne jedinice, ciljeve u okviru tematskecjeline, broj predviđenih časova, kao i međupredmetnu korelaciju. U mjesečnim planovima, pored pojmova i sadržaja,ciljeva i korelacije, predložene su aktivnosti učenika. Planira se, takođe, i tematski, ali to se prepliće sa godišnjimplaniranjem. I u godišnjem i u tematskom planiranju, ciljevi su raspoređeni po taksonomskim nivoima, što nije uvijekusaglašeno sa ciljevima i aktivnostima u mjesečnom planu.Časovi koji su predviđeni za saradnju škole i lokalne zajednice, ugrađeni su u godišnji plan i obilježeni. Urađen je IROPza jednog učenika sa smetnjama u razvoju.Nastavnica se pedantno i detaljno priprema za nastavu, za svaki čas posebno.Škola nije dovoljno opremljena za izvođenje nastave hemije.Ocjenjivanje je redovno, precizno i raznovrsno.Proces nastave i učenja realizuje se u učionici klasičnog tipa. U njoj nema didaktičkog materijala koji bi imao osiminformativne, i motivacionu funkciju za učenje. Nastavnica ne koristi računare u nastavu hemije.Stručni aktiv ima definisane programske ciljeve (ponekad i preambiciozne), ali oni nijesu kompatibilni sa realizovanimprogramskim sadržajima konstatovanim u zapisnicima sa sjednica, što ukazuje na formalnost, a ne na suštinu kvalitetaplaniranja.Dopunska nastava se planira, realizuje i o tome vodi uredna evidencija.Dodatna nastava se planira, realizuje i o tome vodi evidencija.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5339

533953415341

53425342

56

5562

2821

6668

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5336

5337

5338533953405341

5342

53435344

533653375338533953405341534253435344

17

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 6 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 5 Posjećena odjeljenja: VIII-3, IX-1, VI-2, VI-1, VII-2 , V-1, V-4 Broj posjećenih časova: 7

7.05 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.4. Matematika

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

868776577

XXXXXX

XX

X

Obrazloženje

U uvodnom dijelu časa uspješno je vođen razgovor na osnovu prethodnog znanja i iskustva učenika i istaknut je ciljnastave/učenja. Nastavnici primjenjuju racionalnu kombinaciju različitih oblika i metoda rada u funkciji aktivnenastave/učenja. Često se radi na razvijanju kompetencija učenika za učenje putem otkrića, rješavanja problema,kooperativnog učenja... Većina učenika je motivisana za učenje i pokazuje znatan stepen samostalnosti u radu. Pažljivi su, prihvataju aktivnostina času (govore, pišu, ilustruju, demonstriraju, otkrivaju, rješavaju, zaključuju...) i aktiviraju ranije stečena znanja iiskustva. Razvijaju radne navike i osposobljavaju se za rad samostalno, u paru ili u grupi. U procesima utvrđivanjaznanja i/ili usvajanja novih sadržaja učenici su u znatnom obimu usvojili ili upoznali činjenice i na osnovu njih su logičkipravilno formirali pojmove, izvodili pravila, dokaze, zaključke. Većim dijelom časa dominira demokratska klima u odjeljenju, prisutno je međusobno uvažavanje i saradnički odnos.Nastavnici su, uglavnom, samouvjereni, opušteni i strpljivi. Pokazuju razumijevanje, prilagođavaju tempo radamogućnostima učenika i podstiču njihovu samostalnost. Uputstva i pitanja nastavnika su blagovremena, jasna, precizna, podsticajna i ciljno formulisana. U funkciji su razvijanjalogičkog mišljenja, koncentracije pažnje, motivacije, usvajanja i povezivanja programskih sadržaja. Učenici se pravilnousmjeravaju i pohvaljuju za napore i postignuća.Nastavnikove povratne informacije učenicima su, uglavnom, jasne, precizne i prisutne u većem dijelu procesa nastave.Standardna artikulacija časa čini dobro oblikovanu cjelinu. Primjenljivost izučavanih sadržaja je prisutna u nastavi.Individualne razlike u saznajnom potencijalu učenika i u motivaciji za učenje, uglavnom se prevzilaze individualizacijom idiferencijaciom u nastavnom procesu. Izbor nastavnih sadržaja je pogodan za usvajanje i proširivanje znanja učenika.Prema načinu provjere izvršeno je: usmeno (pismeno) provjeravanje; učenici su odgovarali na pitanja, rješavalizadatake frontalno, grupno ili individualno. Predviđeni ciljevi i zadaci časa dobro su realizovani u cjelini ili/i po djelovima(unutrašnjim logičkim strukturama).Urađeno je tematsko i godišnje planiranje za 36 sedmica. Planovi imaju spisak tema sa brojem časova za njihovurealizaciju. Teme, njihov raspored i pojmovi/ sadržaji tj. nastavne jedinice preuzeti su iz udžbenika. Razrađeni tematskiplanovi na nastavne jedinice označene rednim brojem časa, njihov tip i planirani pismeni zadaci predstavljaju godišnjiplan. U oba plana operativni ciljevi ne odgovaraju onim u predmetnom programu. Dati su uopšteno s pokušajemkorištenja Blumove taksonomije. U mjesečnim planovima za većinu nastavnih jedinica navedeni su, uglavnom, dobroformulisani operacionalizovani ciljevi, koji se njome realizuju i aktivnosti učenika. Posebno u mjesečnim planovima zapeti razred dobro i detaljno operacionalizovane operativne ciljeve prate dobro formulisane aktivnosti učenika. Časovipredviđeni za ciljeve koji nijesu centralno planirani raspoređeni su na već planirano gradivo i/ili pismene zadatke isistematizaciju gradiva. U planovima za peti razred ti sadržaji su boldirani. Realizacija godišnjeg i mjesečnog plana kodsvih nastavnika je potpuna, imajući u vidu i ciljeve i vremensku dinamiku. Nema osvrta na realizaciju.

Svi nastavnici imaju pripreme za svaki čas. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu, sa razrađenimelementima (opšti metodički podaci, struktura i tok časa, ciljevi i nastavni zadaci, relevantne aktivnosti učenika, iskazanei ilustrovane glavne misli, prilozi, stavovi i didaktička rješenja). Pri realizaciji pripreme ciljevi učenja uglavnom supovezani sa aktivnostima koje obezbjeđuju ostvarivanje predviđenog cilja. Nakon pojedinih časova daje se kraći osvrt orealizaciji planiranog.

Škola raspolaže nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima i stručnom literaturom prema resursima za realizacijupredmetnog programa. Na posjećenim časovima nastavnici su koristi relevantna nastavna sredstva/ pomagala i

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5345

5346

5347

5348

534553465347534853495350535153525353

18

Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.Uraditi Plan rada aktiva i uskladiti sa Programom rada.Realizovati plan rada stručnog aktiva u skladu sa utvrđenom dinamikom.

Preporuke

Obrazloženje

odgovarajući didaktički materijal (nastavni listići, plakati, aplikacije s uglovima, model prave, pribor za crtanje). U nastavise koriste odobreni udžbenici uz upotrebu odgovarajuće dodatne literature. Primjena računara i prateće opreme unastavi je zanemarena, iako postoje uslovi za to.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi.Ocjenjivanje je uglavnom, redovno, blagovremeno, raznovrsno i jasno. Nastavnici kombinuju metode provjeravanjaznanja i različite tehnike ocjenjivanja (usmeno i pismeno provjeravanje, domaći zadaci, aktivnost na času itd.). Učenicipovremeno rade domaće zadatke.Aktivnosti i postignuća učenika se uspješno i redovno prate, provjeravaju i vrjednuju.Ocjene date u odjeljenjskim knjigama, ne odgovaraju uvijek pokazanom znanju učenika na času. Srednja ocjena iprocenat prelaznosti u posjećenim odjeljenjma je 3,51 ( 100,00%) i kreće se od 3,48 (100,00%) u IV3 do 3,54 (100,00%)u IV2.

Učionica prvog razreda je opremljena neophodnim didaktičkim materijalom kako bi se stvorio prijatan i podsticajanambijent za boravak i učenje učenika (slike na zidovima, dječji crteži, pano itd.). U ostalim učionicama ima plakata ipanoa sa malo lil nimalo sadržaja iz matematike, pa prostor za nastavu i učenje ne doprinosi saznajnoj motivisanostiučenika.Nastavnici sami i/ili zajedno sa učenicima osmišljavaju i izrađuju didaktički materijal (pisani materijal, skice, sheme,modeli, razne figure i predmete) i time doprinose savladavanju zahtjeva savremene nastave.

Program rada Stručnog aktiva dat je po oblastima, čiji su sadržaji raspoređeni po mjesecima i zaduženjima članovaAktiva sa konkretnim aktivnostima (date su prilično uopšteno). Nije dat plan rada Aktiva u sjednicama (po mjesecima isadržajima). Poslije I klasifikacionog perioda nije održana sjednica Aktiva. Za prethodnu školsku godinu, samo poslije Iklasifikacionog perioda tabelarno je po razredima i na nivou škole prikazana distribucija ocjena, bez srednje ocjene iprocenta prelaznosti. Dat je tekstualni komentar postignuća i mjere za njegovo poboljšanje. Program rada Aktiva sadržirazmatranje stručnih pitanja i oglednih časova u V i VI razredu i dva ugledna časa u VIII razredu. Za ovu školsku godinuodržane su tri sjednice, koje su, uglavnom, bile posvećene planiranju redovne, dopunske i dodatne nastave.Dopunska nastava je planirana za sve razrede na godišnjem nivou, a za neka odjeljenja postoje i mjesečni planovi.Povremeno se realizuje i povremeno se analiziraju efekti dopunske nastave, s osvrtom na kvalitet uspješnosti.Dodatna nastava je korektno planirana za sve razrede na godišnjem nivou, a za neka odjeljenja postoje i mjesečniplanovi. Povremeno se realizuje i analiziraju se njeni efekti s osvrtom na kvalitet uspješnosti, o čemu svjedočievidencija u odjeljenjskim knjigama. U dnevnku rada sekcije „Mladi matematičari” postoje bilješke o zalaganju,aktivnostima, sklonostima i razvoju učenika (V razred).

5351

53515351

68

066

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5349

5350

5351

5352

5353

19

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 6 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 6 Posjećena odjeljenja: V-2, V-4, VI-3, IX-3, VII-4, VI-1, VII-3, VIII-5, VIII-1, IX-1 Broj posjećenih časova: 10

Napraviti specifikaciju potreba za realizaciju savremene nastave u kojoj će precizno biti definisananeophodna nastavna sredstva, metodička i stručna literatura i dr.Formirati specijalizovane učionice.Uraditi Plan rada Strunog aktiva u roku od 15 dana od dana prijema ovog Izvještaja i po njemu raditiStručni aktivi treba da se detaljnije bave analizom vaspitno-obrazovnog rada, razmatranjem stručnih pitanja,stručnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta nastave i učenja, međupredmetnom korelacijom iusaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja.Organizovati ogledne časove i hospitacije unutar aktiva.

Preporuke

7.23 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.5. Maternji jezik i književnost

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

888578577

XXX

XX

XX

X

X

Obrazloženje

U uvodnom dijelu časa izvršena je analiza domaćeg zadatka, obnavljanje sadržaja potrebnih za povezivanje sa novimznanjima, isticanje cilja časa i motivisanje učenika za izučavanje novih sadržaja. Na časovima je naglašena problemskausmjerenost i interaktivnost procesa nastave i učenja. Učenici prihvataju aktivnosti na času i aktiviraju ranije stečenazananja i iskustva.Nastavnici na interesantan način za učenike izvode nastavu i ostvaruju postavljene ciljeve. Povratna informacija jeprisutna u većem dijelu procesa nastave. Nastavnici racionalno koriste vrijeme na času. Ciljevi časa su na metodičkinačin dobro ostvareni.Godišnji planovi rada su usklađeni sa obrazovnim programima i planirane su teme sa fondom časova za realizaciju.Ciljevi koji nijesu centralno planirani, označeni su u Planu, prihvaćeni su od Stručnog aktiva, ali nema podataka da suverifikovani od Nastavničkog vijeća.Svi nastavnici imaju odgovarajuće pripreme za svaki čas. U pripremama za realizaciju časa predviđeni su potrebnielementi nastave (metode, oblici, sredstva, procedura rada, povratna informacija) i obrazovno-vaspitni ishodi časa. Prirealizaciji pripreme, nakon časa, većina nastavnika razmatra dobre i loše strane pripreme.Nastava se realizuje u klasičnim učionicama.Škola ne raspolaže osnovnim nastavnim sredstvima, izuzimajućiskromnu stručnu literaturu prema resursima za realizaciju obrazovnih programa. U nastavi se koriste odobreniudžbenici uz upotrebu odgovarajuće dodatne literature. Primjena računara i prateće opreme u nastavi je rijetka.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika.Ocjenjivanje je redovno i blagovremeno.Nastavnici kombinuju različite metoda provjeravanja znanja i različite tehnike ocjenjivanja (usmeno i pismenoprovjeravanje znanja, domaći zadaci, aktivnosti na času itd.) kako bi data ocjena bila objektivni pokazatelj učenikovogznanja. Nastavnici redovno prate i evidentiraju postignuća učenika.Nastavnici zajedno sa učenicima izrađuju nastavna sredstva i didaktički materijal kako bi osavremenili nastavu iklasičnu učionicu pretvorili u stimulativno i ugodno mjesto za nastavu i učenje.Stručni aktiv ima plan i program rada po kome ne radi. U Planu piše jedno a na sjedicama Aktiva realizuje se drugo. Uzapisnicima Aktiva, poslije klasifikacionih perioda, nema tabelarnih analiza uspjeha učenika, niti se predlažu mjere zapoboljšanje uspjeha učenika. Na sastancima Aktiva razmatraju se neka stručna pitanja, ali se ugledni i ogledni časovi ihospitacije ne organizuju. Povremeno se analiziraju efekti dopunske i dodatne nastave.Dopunska nastava je planirana i povremeno se realizuje o čemu svjedoči evidencija u odjeljenjskim knjigamaDodatna nastava je planirana i realizuje se prema interesovanjima učenika.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5357

535753605360

5360

56

00

71

69

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5354

5355

5356

5357

5358

5359

5360

53615362

535453555356535753585359536053615362

20

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VIII -2 Broj posjećenih časova: 1

Opremiti učionice odgovarajućim nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za realizaciju nastavnihprograma.Formirati specijalizovanu učionicu za nastavu muzičke kulture i popraviti pianina.Odjeljenjska vijeća da identifikuju učenike koji postižu slabije rezultate, a predmetni nastavnici uradeprograme rada za dopunsku nastavu i vode evidenciju o tome.

Preporuke

8.28 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.2.6. Muzička kultura

6.1.3. Izborni predmeti

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

1010105

10562

10

XXX

X

X

X

X

X

X

Obrazloženje

Dominira primjena aktivnih oblika učenja i kontinuirano se radi na razvijanju kompetencija učenika za učenje putemotkrića, rješavanja problema, kooperativnog učenja. Ukazuje se na praktičnu primjenljivost izučavanih sadržaja. Povratnainformacija je prisutna u svakom dijelu procesa nastave. Velika većina učenika/ca je motivisana za učenje i imaodgovoran odnos prema učenju. Nastavnikove instrukcije i objašnjenja na času su veoma jasne i precizne. Ciljevi časasu u cjelini na metodički veoma dobar način ostvareni.Godišnji odnosno mjesečni planovi rada usvojeni su na sjednicama stručnih organa. Godišnji planovi su urađenikvalitetno. Jasno su označeni ciljevi koji nijesu planirani, prema inicijativama učenika, roditelja i lokalne sredine.Nastavnik ima odgovarajuće pripreme za svaki čas. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu i detaljnurazradu.Škola ne raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i muzičkim instrumentima. Nastavnik koristi jedan broj nastavnihsredstava, ali ne sva, jer nije u mogućnosti da ih premješta u druge učionice. Nastavnik povremeno koristi svoj ličniračunar na časovima.Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi. Ocjenjivanje je raznovrsno i jasno. Nastavnik redovno prati ievidentira postignuća učenika/ca. Ocjene date u dnevniku rada u potpunosti odgovaraju pokazanom znanju učenika/cana posjećenom času.Prostor za nastavu i učenje nije adekvatno uređen, kako bi bio u funkciji vaspitnog djelovanja i podsticajni izvor znanjavan udžbenika. Nastavnik zajedno sa učenicima, koliko mu prostorne mogućnosti dozvoljavaju, osmišljava i izrađujenastavna sredstva i didaktički materijal. Škola je ranije imala specijalizovanu učionicu za muzičku kulturu, a sada jenema iako postoji mogućnost da se osposobi učionica za takve namjene.Stručni aktiv ima plan i program rada. Plan rada Stručnog aktiva uglavnom sadrži potrebne elemente, ali zapisnici suuopšteni. Poslije svakog klasifikacionog perioda u zapisniku se ne analizira uspjeh učenika iz muzičke kulture i nepredlažu poboljšanja u nastavi.Dopunska nastava nije planirana niti se izvodi jer nema negativnih ocjena.Dodatna nastava se planira, realizuje i evidentira u odjeljenjskim knjigama.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5363

53685370

57

6276

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5363

5364

5365

5366

5367

5368

5369

53705371

536353645365536653675368536953705371

21

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 2 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: VII-3 Broj posjećenih časova: 1

6.70 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja UGLAVNOM USPJEŠNO

6.1.3.1. Matematička radionica-kombinatorika i elementarna teorija brojeva

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

7776775

XXXXXX

X

Obrazloženje

U uvodnom dijelu časa uspješno je vođen razgovor na osnovu prethodnog znanja i iskustva učenika i istaknut je ciljnastave/učenja. Čas je organizovan grupnim oblikom rada. Učenici su pažljivi i prihvataju aktivnosti na času. Razvijajuradne navike i osposobljavaju se za rad samostalno ili u grupi. Većim dijelom časa dominira demokratska klima u odjeljenju i saradnički odnos.Nastavnik je uglavnom, samouvjeren, opušten i strpljiv. Pokazuje razumijevanje, prilagođava tempo rada mogućnostimaučenika i podstiče njihovu samostalnost. Uputstva i pitanja nastavnika su blagovremena i podsticajna. U funkciji su razvijanja logičkog mišljenja, koncentracijepažnje, motivacije, usvajanja i povezivanja programskih sadržaja.Nastavnikove povratne informacije učenicima su , uglavnom, jasne, precizne i prisutne u većem dijelu procesa nastave.Izbor zadataka je pogodan za usvajanje i proširivanje znanja učenika. Predviđeni ciljevi i zadaci časa su uglavnom dobrorealizovani.

Urađeno je godišnje planiranje za 34 sedmice. Plan ima spisak tema sa brojem časova za njihovu realizaciju. Plansadrži nastavne jedinice označene rednim brojem časa, njihov tip, ciljve, aktivnosti i korelaciju, ali nijesu raspoređeni pomjesecima. Obavezni kontrolni zadaci su planirani. Formulacije ciljeva i aktivnosti u godišnjem i mjesečnim planovimanijesu u cjelosti preuzete iz programa, ali ih podržavaju. Realizacija godišnjeg i mjesečnog plana je dobra, imajući u vidu i ciljeve i vremensku dinamiku. Nema osvrta narealizaciju.

Nastavnikove pripreme za čas su u obliku radnih listova, sa zadacima i prikazanim i ilustrovanim glavnim sadržajima,stavovima i didaktičkim rješenjima. Pri realizaciji pripreme, uglavnom, su ciljevi učenja povezani sa aktivnostima koje obezbjeđuju ostvarivanje predviđenogcilja.

Na posjećenom času koristili su se nastavni listići - radni listovi. Nastavnik koristi dodatnu literaturu. Primjena računarai prateće opreme u nastavi je zanemarena, iako postoje uslovi za to.

Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi. Ocjenjivanje je uglavnom, redovno, blagovremeno, raznovrsno ijasno. Učenici povremeno rade domaće zadatke. Nastavnik prati i evidentira postignuća učenika. Ocjene date u odjeljenjskim knjigama, ne odgovaraju uvijek pokazanom znanju učenika na času. Srednja ocjena iprocenat prelaznosti u posjećenom odjeljenju je 3,67 ( 100,00%).Postojeći plakati i panoi u učionicama nijesu iz domena matematike, pa prostor za nastavu i učenje ne doprinosisaznajnoj motivisanosti učenika. Nastavnik sam osmišljava i izrađuje didaktički materijal (pisani materijal, skice, sheme) i time doprinosi savladavanjuzahtjeva nastave.

Program rada Stručnog aktiva dat je po oblastima, čiji su sadržaji raspoređeni po mjesecima i zaduženjima članovaAktiva sa konkretnim aktivnostima (date su prilično uopšteno). Nije dat plan rada Aktiva u sjednicama ( po mjesecima isadržajima). Poslije I klasifikacionog perioda nije održana sjednica Aktiva. Za prethodnu školsku godinu, samo poslije Iklasifikacionog perioda tabelarno je po razredima i na nivou škole prikazana distribucija ocjena, bez srednje ocjene iprocenta prelaznosti. Dat je tekstualni komentar postignuća i mjere za njegovo poboljšanje.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5553

5554

5555

5556

5557

5558

5559

555355545555555655575558555955605561

22

Uraditi Plan rada aktiva i uskladiti sa Programom rada.Realizovati plan rada Stručnog aktiva u skladu sa utvrđenom dinamikom.Poslije svakog klasifikacionog perioda stručni aktiv nastavnika treba da analizira uspjeh učenika i predložimjere za njegovo poboljšanje.

Preporuke

6.1.4. Fakultativni predmeti

Obrazloženje

Program rada Aktiva sadrži razmatranje stručnih pitanja i oglednih časova u 5. i 6. razredu i 2 ugledna časa u 8.razredu.Za ovu školsku godinu održane su tri sjednice, koje su, uglavnom, bile posvećene planiranju redovne, dopunske idodatne nastave.

555955595559

06668

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

23

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Ukupan broj nastavnika po datom predmetu: 1 Broj nastavnika kod kojih je izvršen nadzor: 1 Posjećena odjeljenja: III-3, II-2 Broj posjećenih časova: 2

7.41 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

6.1.4.1. Engleski jezik

6.1.5. Obavezni izborni sadržaji

7. Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima

30111111109855

Organizacija nastave/učenja na časuPlaniranje nastavePisane pripreme za časUpotreba nastavnih sredstavaOcjenjivanjeUslovi rada na koje može uticati nastavnik/vaspitačRad Stručnog aktivaDopunska nastavaDodatna nastava

8887865

XXXXXX

X

Obrazloženje

Nastavnica je u uvodnom dijelu časa zainteresovala učenike i stvorila radnu atmosferu primjerenim odabirom aktivnosti.Većina učenika je zainteresovana za rad i aktivnosti na času. Nastavnica koristi odgovarajuće kombinacije metoda iaktivnih oblika učenja, a u cilju postizanja predviđenih ciljeva časa. Nastava se izvodi na, za učenike, interesantan način.Dominira demokratska i opuštena klima u odjeljenju. Ciljevi časa su na dobar način ostvareni.Nastavnica planira na tri nivoa: tematski, godišnje i mjesečno. Godišnji plan sadrži po mjesecima operativne ciljeve,nastavnu jedinicu i sadržaj, ciljeve i zadatke po časovima (konkretizacija ciljeva) i aktivnosti. Mjesečni plan rada sadrži:redni broj časa, pojmove i sadržaje, aktivnosti, operativne ciljeve i korelaciju. Nedostaje osvrt na realizaciju saodgovarajućim dopunama i korekcijama.Pisane pripreme nastavnice sadrže sve potrebne elemente osim analize realizovanog časa. Pisane pripreme imajujasnu strukturu i detaljnu razradu.

Škola raspolaže skromnim nastavnim sredstvima za izvođenje fakultativne nastave engleskog jezika. Nastavnica koristi,zajedno sa nastavnicima razredne nastave, jedini raspoloživi kasetofon/cd plejer u školi. Pored ovog, kao nastavnasredstva, nastavnica koristi fleš kartice, namještaj u učionici i učenički pribor, kao i skromna sredstva koja samaizrađuje.Ocjenjivanje opisno, u skladu sa zakonom. U odjeljenjima III-3 i II-2 je većina učenika je ocijenjena sa „cilj postignut ucjelosti“. Učenici u toku časa dobijaju povratnu informaciju od nastavnice kako su savladali postavljeni cilj datogzadatka, pohvale i podsticaje za svoje uložene napore.Prostor za nastavu i učenje je ugodan i pdsticajan za rad jer su to posebno uređene učionice za I ciklus. Učionice suoplemenjene nastavnim sredstvima i didaktičkim materijalom (pisani materijal, fotografije, likovni radovi...) ali se, udovoljnoj mjeri, ne prepoznaju materijali koji se tiču nastave engleskog jezika.Stručni aktiv ima Program i plan rada stručnog aktiva stranih jezika za 2010/2011. Od 30. 06. 2010. održano 5 sjednicana kojima je, uglavnom, raspravljano o izradi tematskih i godišnjih planova kao i plana rada Stručnog aktiva. U svescizapisnika nema tabelarnog prikaza, analize niti prijedloga mjera za poboljšanje uspjeha učenika. Aktiv ne tretiraproblematiku i specifičnost fakultativne nastave.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

Br. ind.

5372

5373

5374

5375

5376

5377

5378

537253735374537553765377537853795380

24

Tež. koef.

Aspekti utvrđivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

Analizirati obrazovna postignuća iz oblasti u kojima su rezultati na provjeri znanja najslabiji i preduzetiodgovarajuće mjere poboljšanja.

Preporuke

7.05 Opšta procjena kvaliteta procesa nastave/učenja USPJEŠNO

7.1. Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima.

3015151111108

Postignuća na provjeri znanja i eksternoj provjeri znanjaPostignuća po klasifikacionim periodimaPostignuća učenika na višim nivoima takmičenjaPostignuća učenika na školskom takmičenjuVaspitna postignuća: neopravdani izostanci, vladanje ...Postignuća učenika sa posebnim potrebamaPostignuća po klasifikacionim periodima i na kraju prethodnegodine

6878868

XXXXXXX

Obrazloženje

Prosječna postignuća učenika III razreda na eksterno-internom nacionalnom testiranju za 2010. godinu iz predmetaMaternji jezik i književnost je 52,0152, a na državnom nivou je 64,6472, dok je iz matematike 58,0787, a na državnomnivou 66,8103.Prosječno postignuće učenika VI razreda iz predmeta Maternji jezik i književnost je 53,0638, na državnom nivou 56,3154;iz matematike je 51,1428, na državnom nivou 59,4465; iz engleskog jezika je 54,2021, a na državnom nivou 59,4465.Stručni organi škole sistematizuju i tabelarno prikazuju postignuća učenika po klasifikacionim periodima. Ovaj vidanalize izostaje na stručnim aktivima. Za period školske 2008/2009. godine, srednje ocjene po klasifikacionim periodima kreću se od 3,60 do 3,77, štoukazuje na to da su oscilacije zanemarljive. Procenat prelaznosti kreće se od 83% do 91% po klasifikacionim periodima. U I klasifikacionom periodu tekuće godine, srednja ocjena iznosi 3,31, a procenat prelaznosti iznosi 88%.Kriterijum ocjenjivanja je, uglavnom, ujednačen i predmet je dogovora na stručnim organima.Anketirani roditelji (35%) djelimično se slažu sa tvrdnjom da je ocjenjivanje učenika pravedno i dobro razrađeno, dok sesa ovom tvrdnjom ne slaže 29% roditelja.Učenici ove škole redovno učestvuju pojedinačno, rjeđe ekipno, na svim nivoima takmičenja, a za njih se pripremajuradom na dodatnoj nastavi i učešćem u slobodnim aktivnostima (ove školske godine uključeno je 298 učenika). Potvrdadobrog rada su dobri rezultati i nagrade na opštinskim i državnim takmičenjima.U školi se svake godine organizuju školska takmičenja iz više nastavnih i vannastavnih oblasti na kojima se birajupredstavnici škole za takmičenje na višem nivou. Uspjesi učenika se analiziraju, učenici se pohvaljuju i nagrađuju, očemu se vodi uredna evidencija.Vaspitnom radu učenika se poklanja velika pažnja, a vaspitna postignuća se redovno prate i analiziraju. Samo 14učenika (9 iz VIII i 5 iz IX razreda) imaju dobro, dok ostali imaju primjerno vladanje.Broj neopravdanih izostanaka po učeniku ne remeti uspješnost obrazovno-vaspitnog procesa. Učenici su, uglavnom,pristojni i disciplinovani. Poštuju pravila kućnog reda i, koliko je god moguće, podržavaju pozitivne vrijednosti u svojojsredini. Veliki je broj pohvaljenih i nagrađenih učenika. Neznatnom broju učenika izrečena je neka vaspitna mjera.Anketirani roditelji (29%) i 50% anketiranih učenika, djelimično se slažu da su izrečene mjere pravedne i da pozitivnoutiču na ponašanje učenika, dok se 23% roditelja ne slaže sa ovom tvrdnjom.Škola ima IROP za svakog od šest učenika sa smetnjama u razvoju, i oni, uglavnom, napreduju planiranom dinamikom.Saradnja sa njihovim roditeljima je dobra.Opšti uspjeh učenika na klasifikacionim periodima i na kraju prošle godine bio je uspješan (prosječne ocjene učenikapo nastavnim predmetima bile su veće od 2,75). Nije bilo predmeta sa prosječnom ocjenom manjom od dva. Iz jednogbroja predmeta (pretežno iz izbornih) bilo je ocjena većih od četiri. Diplomu "Luča" primilo je 14 učenika.

OPŠTI INDIKATORI VU U Z NZ

5381 91

Broj preporuke

Brojindikatora

Br. ind.

5381

5382

5383

5384

5385

5386

5387

5381538253835384538553865387

25

Obaveza direktora škole je da sa Izvještajem upozna nastavnike, Savjet roditelja, Školski odbor i Organ lokalne samoupravenadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja ( član 13. Pravnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno -vaspitnog rada u ustanovama "Službeni list RCG", br. 18/04).

Na Osnovu ovog Izvještaja škola treba da uradi Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno - vaspitnog rada i dostavi ga Zavoduza školstvo u roku od 30 dana od dana prijema ovog izvještaja (član 12. Pravnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanjakvaliteta obrazovno - vaspitnog rada u ustanovama "Službeni list RCG", br. 18/04).

- Opšta preporuka:

Shodno stavu 2. člana 8. Pravnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno - vaspitnog rada u ustanovama,na ovaj Izvještaj škola može izjaviti prigovor direktoru Zavoda za školstvo u roku od 15 dana od dana prijema ovog Izvještaja.

- Pravna pouka:

Vođa tima nadzornika

___________________________

DIREKTOR

_________________________Pavle Goranović

Dostavljeno:

JU OŠ "Aleksa Đilas Bećo" - Mojkovac Arhivi Zavoda za školstvo Ministarstvu prosvjete i nauke - Prosvjetnoj inspekciji