Administracja bezpiecze„stwa wewn™trznego

 • View
  192

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykład. 1. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wg Słownika Języka Polskiego PWN oznacza „ stan niezagrożenia, spokoju, pewności ”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Administracja bezpiecze„stwa wewn™trznego

 • **Administracja bezpieczestwa wewntrznegoWykad

 • **BezpieczestwoBezpieczestwo wg Sownika Jzyka Polskiego PWN oznacza stan niezagroenia, spokoju, pewnoci.

  Instytucja bezpieczestwa publicznego wystpuje w aktach normatywnych zarwno rangi ustawowej, jak te w aktach prawnych niszego rzdu (np. przepisy porzdkowe). Zakres jej stosowania przez ustawodawc w przepisach prawnych rnej rangi stale si zwiksza z uwagi na wzrastajc w wiecie prawn, a take spoeczn i polityczn rol bezpieczestwa publicznego (np. tzw. bezpieczestwo cybernetyczne).

 • **Bezpieczestwo publicznePodkreli naley, e bezpieczestwo publiczne nie jest abstrakcyjnym pojciem prawa administracyjnego. Prawo okrela niektre desygnaty tego pojcia. Nie zostao ono jednak prawnie zdefiniowane i nie posiada legalnej definicji w przepisach prawa. Naley jej szuka w doktrynie i orzecznictwie sdowym. Przedmiotowe pojcie wystpuje w obrocie prawnym jako warto konstytucyjna, dla ktrej ochrony moliwe jest ograniczenie korzystania przez obywateli z wolnoci i praw, co stanowi zadanie naczelnych, centralnych, terenowych organw administracji rzdowej a take organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz organw wyspecjalizowanych.

 • **Instytucja bezpieczestwa publicznego wystpuje te jako zadanie podmiotw prywatnych (firm ochrony osb i mienia, sub porzdkowych organizatora imprezy masowej) oraz jako zadanie organizacji i instytucji spoecznych oraz obywateli, a take jako przesanka uzasadniajca cofnicie okrelonych uprawnie.

 • **Mona pokusi si o prb definicji bezpieczestwa publicznego okrelonego pastwa (sensu srticte) oraz prb definicji bezpieczestwa publicznego sensu largo.Bezpieczestwo publiczne okrelonego pastwa to og warunkw i instytucji chronicych ycie, zdrowie, mienie obywateli oraz majtek narodowy, ustrj i suwerenno pastwa przed zjawiskami gronymi dla jego adu spoecznego i prawnego, ktre mog godzi w powszechnie przyjte normy postpowania. Bezpieczestwo publiczne to stan w ktrym obywatele mog swobodnie, stosownie do powszechnie obowizujcej litery prawa, funkcjonowa w pastwie. Zagroenia dla bezpieczestwa publicznego mog mie charakter: 1. wewntrzny (wewntrzne napicia i konflikty spoeczne, kulturowe oraz polityczne) oraz2. zewntrzny (ingerencje ze strony innych podmiotw, w tym pastwowych i niepastwowych, w sprawy wewntrzne).

 • **Bezpieczestwo publiczne sensu largo wykracza poza ramy jednego pastwa (dotyczy np. organizacji midzynarodowych) i moe by definiowane w podobny sposb jak bezpieczestwo publiczne sensu stricte lecz w szerszym, midzypastwowym sensie.

  Bezpieczestwo publiczne wg Sownika Jzyka Polskiego PWN oznacza: cao porzdku i urzdze spoecznych chronicych pastwo i obywateli przed zjawiskami gronymi dla adu prawnego; w wszym znaczeniu: ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne (publiczne przyp. P.K.) pastwa.

 • **W przepisach prawa nie poprzestano jedynie na wskazaniu pojcia bezpieczestwo publiczne. Wskazuje si rwnie na pojcia do niego zblione, tj. na bezpieczestwo: narodowe, wewntrzne, zewntrzne, obywateli, pastwa itp. Analiza tych poj pozwala na stwierdzenie braku przyjcia jednolitych kryteriw, dotyczcych ich wyrnienia, co czyni, niestety, przepisy prawa mao czytelnymi.

 • **Przedstawiciele doktryny zesp pod kierunkiem J. Widackiego wypracowali propozycje uporzdkowania terminologii i opracowali nw. propozycje definicji:1.bezpieczestwo powszechne rozumiane jako wymg eliminacji zagroe funkcjonowania wadz publicznych i innych struktur ycia publicznego, a take ycia, zdrowia i mienia zbiorowoci obywateli, wywoanych bd to ewentualnymi prbami unicestwienia lub uszkodzenia instytucji uytku powszechnego, bd te siami natury;2.bezpieczestwo obywateli obejmujce wymg eliminowania bezporednich zamachw na ycie, zdrowie lub mienie indywidualnych obywateli;3.porzdek publiczny zakadajcy wymg eliminacji naruszenia regu dotyczcych korzystania przez obywateli z miejsc czy przestrzeni publicznych. (J. Widacki (red.), Ustrj i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczestwa i porzdku, Warszawa Krakw 1998).

 • **Podkreli naley, e utrzymanie bezpieczestwa publicznego jest jednym z najstarszych, jeeli w ogle nie najstarszym, zadaniem publicznym wicym si cile z podstawow funkcj wadzy publicznej. Ju w czasach staroytnych byo realizowane przez wczesnych wadcw przez takie organizowanie przestrzeni w kraju aby zapewni maksymalne bezpieczestwo np. budowanie fortyfikacji, twierdz, organizowanie administracji i si zbrojnych. Bezpieczestwo publiczne to w gwnej mierze zadanie publiczne organw administracji. Moe by kompetencj organu administracyjnego administracji rzdowej, czy te samorzdowej.

 • **Bezpieczestwo wewntrzne

  Bezpieczestwo wewntrzne, obok bezpieczestwa zewntrznego, zostao wyrnione ze wzgldu stosunek do obszaru pastwa.Bezpieczestwo wewntrzne to rodzaj bezpieczestwa, dotyczcy zagroe i przeciwdziaa wobec nich wystpujcych wewntrz pastwa. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa wewntrznego jest istotnym elementem polityki wewntrznej pastwa.

 • **Strategia Bezpieczestwa Narodowego RP z 2007 r. (SBN RP) zakada, e: nadrzdnym celem dziaa pastwa w dziedzinie bezpieczestwa wewntrznego jest utrzymanie zdolnoci do reagowania - odpowiednio do zaistniaej sytuacji - w przypadku wystpienia zagroe bezpieczestwa publicznego oraz bezpieczestwa powszechnego, zwizanych z ochron porzdku prawnego, ycia i zdrowia obywateli oraz majtku narodowego przed bezprawnymi dziaaniami oraz skutkami klsk ywioowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

 • **Osignicie stanu bezpieczestwa wewntrznego wymaga tworzenia spjnych przepisw prawnych, ksztatowania postaw spoecznych, doskonalenia dziaalnoci wszystkich podmiotw pastwowych i spoecznych, ktrych aktywno zwizana jest z bezpieczestwem wewntrznym pastwa. Bdzie to moliwe poprzez zwikszenie efektywnoci dziaania administracji publicznej oraz systematyczne podnoszenie poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracownikw instytucji pastwowych realizujcych zadania w tej sferze funkcjonowania pastwa, a take upowszechnianie wiedzy o zagroeniach bezpieczestwa wewntrznego pastwa.

 • **Wszelkie dziaania w zakresie zapewnienia odpowiedniego, akceptowanego przez spoeczestwo, poziomu bezpieczestwa wewntrznego pastwa winny by skierowane na realizacje zada w zakresie opracowania i wdroenia systemw zwizanych z zarzdzaniem kryzysowym a take integracj i konsolidacj z dziaaniami NATO, UE i ONZ oraz innych organizacji midzynarodowych, ktrych Polska, bd polskie instytucje pastwowe s czonkiem

 • **Ksztatujc bezpieczestwo wewntrzne, naley stale uwzgldnia moliwo wystpienia zagroe terrorystycznych i przeciwdziaa ich ewentualnemu powstaniu. Trzeba przy tym zapewnia prawidow mobilno, sprawn organizacj oraz umiejtno waciwego zachowania si obywateli w przypadku wystpienia realnego zagroenia terrorystycznego. Zagroenie to naley okrela w sposb szeroki, majc na uwadze nie samo zagroenie atakiem, lecz wystpujce grupy wsparcia, jego midzynarodowy charakter, rda finansowania, midzynarodowe zaangaowanie kraju oraz techniczne metody realizacji. Dlatego te wanym pozostaje prawidowe wspdziaanie sub i organw odpowiedzialnych za przeciwdziaanie zagroeniom terrorystycznym oraz profesjonalizm w wykonywaniu zada ustawowych. Ponadto naley zapobiega innym dziaaniom godzcym w bezpieczestwo wewntrzne pastwa, w tym naruszajcym porzdek konstytucyjny oraz promujcym totalitarne ideologie, nienawi rasow i narodowociowa.

 • **Art.146 Konstytucji RP1.Rada Ministrw prowadzi polityk wewntrzn i zagraniczn Rzeczypospolitej Polskiej.2.Do Rady Ministrw nale sprawy polityki pastwa nie zastrzeone dla innych organw pastwowych i samorzdu terytorialnego.3.Rada Ministrw kieruje administracj rzdow.4.W zakresie i na zasadach okrelonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrw w szczeglnoci:7)zapewnia bezpieczestwo wewntrzne pastwa oraz porzdek publiczny,8)zapewnia bezpieczestwo zewntrzne pastwa,..sprawuje oglne kierownictwo w dziedzinie obronnoci kraju oraz okrela corocznie liczb obywateli powoywanych do czynnej suby wojskowej, ....

 • **Ustawa z 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz.U.07.65.437 j.t.). Utworzono ww. ustaw dzia administracji rzdowej pod nazw sprawy wewntrzne (art. 5 pkt 24). Stosownie natomiast do jej art.29.ust. 1Dzia sprawy wewntrzne obejmuje sprawy:1)ochrony bezpieczestwa i porzdku publicznego;ochrony granicy Pastwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemcw oraz koordynacji dziaa zwizanych z polityk migracyjn pastwa;3)zarzdzania kryzysowego;4)obrony cywilnej;5)ochrony przeciwpoarowej;6)przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych i innych podobnych zdarze zagraajcych bezpieczestwu powszechnemu;7)nadzoru nad ratownictwem grskim i wodnym;8)obywatelstwa;9)ewidencji ludnoci, dowodw osobistych i paszportw;10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

 • **Bezpieczestwo obywatelskieWg SBN RP nadrzdnym celem dziaa demokratycznego pastwa prawa jest zapewnienie wszystkim obywatelom poczucia bezpieczestwa i sprawiedliwoci. Szczeglny nacisk naley pooy na usprawnienie funkcjonowania sadw i prokuratury, skrcenie postpowa i zagwarantowanie skutecznego wykonania orzecze. Wanym elementem zapewnienia bezpieczestwa obywatelom jest rwnie zagwarantowanie bezpieczestwa obrotu gospodarczego, dziki uproszczeniu i uelastycznieniu procedur prawnych. Konstytucyjne gwarancje ochrony praw i wolnoci bd w peni realizowane, gdy instytucje wymiaru sprawiedliwoci stan si powszechnie dostpne, szybkie w dziaaniu oraz przyjazne dla obywateli.

 • **Bezpieczestwo spoecznePraca i polityka spoeczna. Wg SBN RP nadrzdnym celem dziaa pastwa w dziedzinie bezpieczestwa spoecznego jest zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakoci ycia obywateli. Wymaga to prowadzenia aktywnej polityki spoecznej przede wszystkim radykalnego ograniczania sfery