of 76 /76
รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน...

Page 1: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

รายงานกจการ

ประจำาป 2562สหกรณออมทรพยพนกงาน

ธนาคารไทยพาณชย จำากด

9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900โทรศพท 0-2544-2040-3, 0-2544-2046-8 โทรสาร 0-2937-7697

E-mail : [email protected]

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จำากด

Page 2: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 3: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

เรยน สมาชกสหกรณออมทรพย

พนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

คณะกรรมการด�า เนนการ ชดท 33

ขอขอบคณทานสมาชกทไววางใจคณะกรรมการด�าเนนงาน

เขามาบรหารงานสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคาร

ไทยพาณชยจ�ากดสหกรณฯเปรยบเสมอนสวสดการ

ทชวยเหลอเพอนสมาชกซงกนและกน ทงในดาน

การออมและดานสนเชอ ในปทผานมาสถานการณ

ของอตราดอกเบยมการปรบลดลงอยางตอเนองและ

เกดภาวะอตราดอกเบยผกผนการลงทนในระยะยาว

ใหผลตอบแทนต�ากวา การลงทนในระยะสน ท�าให

ตองปรบตวอยางรวดเรว คณะกรรมการด�าเนนการ

จงมแนวทางในการบรหารงานทมงเนนการเสรมสราง

ความเขมแขงและมนคงในระยะยาว เพอใหสหกรณ

เปนทพงพาของสมาชกทงในดานการออมและการให

บรการสนเชอ

ปจจบนสหกรณฯมสนทรพยรวม9,594.80

ลานบาทเงนรบฝากจากสมาชกจ�านวนเงน4,456.82

ลานบาททนเรอนหนจ�านวนเงน4,099.76ลานบาท

เงนใหกกบสมาชกจ�านวน2,284.55ลานบาทและ

เงนลงทน จ�านวนเงน 6,585.30 ลานบาท ซงตอง

บรหารงานภายใตกฎเกณฑใหมทจะออกมาบงคบ

ใชกบสหกรณฯ ทมขนาดสนทรพยเกนกวา 5,000

ลานบาทท�าใหมก�าไรสทธ261.66ลานบาทเพมขน

ในอตรารอยละ9.20

ในนามของสหกรณออมทรพยพนกงาน

ธนาคารไทยพาณชยจ�ากดขอใหสมาชกมความมนใจ

วาคณะกรรมการด�าเนนการ และพนกงานสหกรณฯ

ทกคน มความมงมนและตงใจในการใหบรการทม

คณภาพและบรหารกจการของสหกรณฯใหมความ

เขมแขงเพอประโยชนของสมาชกอยางมนคง

สารจาก ประธานกรรมการดำาเนนการ

นายสมเกยรต ควจตรสวรรณประธานกรรมการด�าเนนการ

Page 4: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

นายสมเกยรต ควจตรสวรรณ

ประธานกรรมการ

นายธนวฒนกตตสวรรณ

กรรมการ

นายศกดาด�านาคแกวกรรมการ

นายเอกพลอภนนทรกรรมการ

ม.ล.จรเดชจกรพนธ

รองประธานกรรมการ

นางวรสนา บญญาสยกรรมการ

นายสวรรณชยชนะโยธนวชร

รองประธานกรรมการ

กรรมการ สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

Page 5: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

นายเกยรตชยพลสรรพสทธ

กรรมการและเลขานการ

นางภาวศทธพทยะ

กรรมการ

นายวฒนะเลอมประพางกล

กรรมการ

นายสมพงษหงสหาญณรงค

กรรมการ

กรรมการ สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

นายธนาคมบษปวนชกรรมการ

นายชนรตนบญมหานาค

กรรมการ

นางอาภาธร ราชชมพลกรรมการ

นายสมนกศรวรรณกรรมการ

Page 6: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

เจาหนาท สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

คณอธชาต มกดาประกรผจดการ

คณทพวรรณ พกลนอยผชวยผจดการ

คณศศธร โลหะพงษถาวรผจดการแผนกสนเชอ

คณนพมาศ คณตกลเจาหนาทสนเชอ

คณสรญญา สวรรณสารเจาหนาทสนเชอ

แผนกสนเชอ »

คณจตศนย เนยมกลดผชวยผจดการแผนกสนเชอ

คณธรวฒ ไชยตนเทอกเจาหนาทธรการ

คณสทธาทพย ภมมะวณเจาหนาทธรการ

แผนกธรการ »

คณจระภา ศรสรรณเจาหนาทธรการ

คณธนวฒน เกดวบลยผจดการแผนกปฏบตการสนเชอ

คณธาราพร แกวพะโอะเจาหนาทปฏบตการสนเชอ

คณพระ วราภกตเจาหนาทปฏบตการสนเชอ

แผนกปฏบตการสนเชอ »

คณอาร สพรรณสารผจดการแผนกการเงนและบญช

คณสมาล ปานทองค�าเจาหนาทการเงนและบญช

คณดวงกมล อาจแยมสรวลเจาหนาทการเงนและบญช

แผนกการเงนและบญช »

แผนกเงนฝาก »

คณศรสร มโนมธยาผจดการแผนกเงนฝาก

คณมนญชยา ลอทองค�าเจาหนาทเงนฝาก

แผนกคอมพวเตอร »

คณโอชษฐ บญญาววฒนผจดการแผนกคอมพวเตอร

คณเอกชย โถนอยเจาหนาทคอมพวเตอร

Page 7: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ท� สอ. ธทพ. 63/0591วนท� 27 เมษายน 2563

เรอง ขอเชญประชมใหญสามญประจ�าป2562

เรยน ทานสมาชกสหกรณสอ.พนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

คณะกรรมการดาเนนการของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จากด ไดมมตให จดงานประชมใหญสามญประจาป 2562 ในวนเสารท� 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผานส�ออเลกทรอนกส ดวยระบบ Microsoft Teams โดยมระเบยบวาระการประชม ดงน�

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ�าป2561

วาระท 3 เรองเสนอเพอใหทประชมรบทราบ

3.1 รายงานจ�านวนสมาชกสหกรณประจ�าป2562

3.2 รายงานผลการด�าเนนงานประจ�าป2562

3.3 รายงานผตรวจสอบกจการประจ�าป2562

วาระท 4 เรองเสนอเพอใหทประชมพจารณา

4.1 อนมตงบดลและงบก�าไรขาดทนประจ�าป2562

4.2 อนมตจดสรรก�าไรสทธประจ�าป2562

4.3 อนมตงบประมาณรายจายและแผนงานประจ�าป2563

4.4 อนมตวงเงนกยมประจ�าป2563

4.5 อนมตการน�าเงนไปฝากหรอลงทนของสหกรณฯ

4.6 โอนเงนบญชพกเจาหนเขาทนส�ารองตามกฎหมาย

4.7 คดเลอกผสอบบญชประจ�าป2563

4.8 เลอกตงผตรวจสอบกจการประจ�าป2563

4.9 แกไขขอบงคบสหกรณ

4.10 เลอกตงกรรมการด�าเนนการแทนกรรมการซงออกตามวาระ

วาระท 5 เรองอนๆ

จงขอเรยนเชญสมาชกทกทานโปรดเขาประชมตามวนเวลาและสถานทดงกลาวโดยพรอมเพรยงกน

ขอแสดงความนบถอสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

(นายสมเกยรตควจตรสวรรณ)ประธานกรรมการด�าเนนการ

สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จ�ากด9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900โทรศพท. 0-2544-2040-3, 0-2544-2046-8 โทรสาร. 0-2937-7697 E-mail: [email protected]

ยกเลก

Page 8: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 1เรองประธานแจงทประชมทราบ 7วาระท 2รบรองรายงานการประชมใหญสามญประจำาป 2561 10วาระท 3เรองเสนอเพอทราบ

3.1 รายงานจ�านวนสมาชกสหกรณประจ�าป2562 183.2 รายงานผลการด�าเนนงานประจ�าป2562 193.3 รายงานตรวจสอบผตรวจสอบกจการประจ�าป2562 27

วาระท 4เรองเสนอเพอพจารณา

4.1 อนมตงบดลและงบก�าไรขาดทนประจ�าป2562 344.2 อนมตจดสรรก�าไรสทธประจ�าป2562 574.3 อนมตงบประมาณรายจายและแผนงาน

ประจ�าป2563 584.4 อนมตวงเงนกยมประจ�าป2563 604.5 อนมตการน�าเงนไปฝากหรอลงทนของสหกรณฯ 614.6 โอนเงนบญชพกเจาหนเขาทนส�ารองตามกฎหมาย 634.7 คดเลอกผสอบบญชประจ�าป2563 634.8 เลอกตงผตรวจสอบกจการประจ�าป2563 644.9 แกไขขอบงคบสหกรณ 644.10 เลอกตงกรรมการด�าเนนการแทนกรรมการ

ซงออกตามวาระ 66

วาระท 5เรองอนๆ 67

สารบญ

Page 9: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 10: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 11: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 12: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท2 รบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ�าป 2561

รายงานการประชมใหญสามญประจำาป 2561สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

วนพธท 27 มนาคม 2562ณ หอประชมมหศร ธนาคารไทยพาณชย จำากด (มหาชน) สำานกงานใหญ

สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(“สหกรณฯ”)ไดจดใหมการประชมใหญสามญประจ�าป2561เมอวนพธท27มนาคม2562เวลา17.00น.ณหอประชมมหศรธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)ส�านกงานใหญ

ผเขารวมประชม

1.นางศรบรรจง อทโยภาศ รองประธานกรรมการท�าหนาทแทนประธานกรรมการ 2.นายสมเกยรต ควจตรสวรรณ รองประธานกรรมการ 3.นางวรสนา บญญาสย กรรมการ 4.นายสมพงษ หงสหาญณรงค กรรมการ 5.นายธนวฒน กตตสวรรณ กรรมการ 6.นายสวรรณ ชยชนะโยธนวชร กรรมการ 7.นายเอกพล อภนนทร กรรมการ 8.นายเกยรตศกดส�าเภาเงน กรรมการ 9.นายวฒนะ เลอมประพางกล กรรมการ 10.นายปรญญา ภรโภไคย กรรมการและเลขานการ 11.นายอธชาต มกดาประกร ผจดการสหกรณฯ 12.สมาชกสหกรณฯจ�านวน2,830คน

ผรบเชญเขารวมประชม

1.น.ส.ศรจตต บณยะจตต ผอ�านวยการกลมสงเสรมสหกรณกทม.เขตพนท2 2.น.ส.ลภสมลดา เรองศร นกวชาการสหกรณปฏบตการ ส�านกงานสงเสรมสหกรณกรงเทพมหานครเขตพนท2 3.นายชศกด ชวยช ผสอบบญชรบอนญาต 4.นางรงตะวน พพฒนพงศโสภณ ผตรวจสอบกจการ 5.นายถรภทร สรอยทอง ผตรวจสอบกจการ 6.นายวรยะ เลศวณชกล ผตรวจสอบกจการ

นางศรบรรจง อทโยภาศ รองประธานกรรมการ ท�าหนาทแทนประธานกรรมการด�าเนนการท�าหนาทเปนประธานในทประชมนายปรญญาภรโภไคยกรรมการและเลขานการเปนผบนทกการประชม

เมอสมาชกสหกรณฯเขารวมประชมครบองคประชมแลวประธานฯเปดประชมเวลา17.00น.และมอบหมายใหนายอธชาตมกดาประกรผจดการสหกรณฯด�าเนนการตามวาระการประชมดงน

10 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 13: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 1 : รบรองรายงานการประชมใหญสามญ ประจำาป 2560 เมอวนท 30 มนาคม 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนอใหสมาชกพจารณารายงานการประชมใหญสามญประจ�าป2560ซงประชมเมอวนท30มนาคม2561รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท7-12)เพอใหทประชมรบรอง

ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมใหญสามญประจ�าป2560

วาระท 2 : รบทราบจำานวนสมาชกสหกรณฯ ประจำาป 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนอตอทประชมเพอทราบวาในระหวางป2561มสมาชกสมครใหม1,660คนลาออก1,174คนจ�านวนสมาชกณวนท31ธนวาคม2561มจ�านวนทงสน17,266คน

ทประชมมมตรบทราบ

วาระท 3 : รบทราบรายงานผลการดำาเนนงาน ประจำาป 2561 นางศรบรรจงอทโยภาศรองประธานกรรมการท�าหนาทแทนประธานกรรมการรายงานตอทประชมสรปสาระส�าคญไดดงน

การด�าเนนงานของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย เปนไปตามหลกการอดมการณและวธการสหกรณพรอมกบใหความรดานการออมเงนและแกปญหาดานการเงนใหกบสมาชกซงปจจบนสหกรณฯมสนทรพยรวม8,826.13ลานบาทจดเปนประเภทท8สหกรณอนตามทก�าหนดในกฎกระทรวงหรอมขนาดสนทรพยเกน5,000ลานบาทขนไปซงจะไดรบการควบคมและดแลอยางเขมงวดจากกรมสงเสรมสหกรณฯ คณะกรรมการด�าเนนการ จงเนนการบรหารงานของสหกรณฯ ใหสอดคลองกบกฎเกณฑทจะออกมาบงคบใชกบสหกรณฯ ประเภทท 8 โดยค�านงถงความเสยงในดานตางๆ ทจะเกดขนในป2561สหกรณฯมก�าไรสทธจ�านวน239.09ลานบาทเพมขนจากปกอนประมาณ33ลานบาทหรอรอยละ13.80โดยการบรหารจดการสหกรณฯในป2561สรปดงน • เงนฝาก-มการทบทวนอตราดอกเบยใหเหมาะสมสอดคลองกบอตราดอกเบยเงนฝากของ

ธนาคารพาณชยโดยสงกวาอตราดอกเบยเงนฝากของธนาคารพาณชย • การลงทน-เนนการลงทนในเงนฝากธนาคารเงนฝากสหกรณขนาดใหญพนธบตรรฐบาล

และหนกทมการจดอนดบความนาเชอถอตงแตA-ขนไป • สนเชอ - มงใหสนเชอเพอปรบสภาพการใชจายตามภาวะของรายไดของผก โดยมงเนน

ไมใหเกดคาใชจายเกนความจ�าเปน ทงนไดมการตงส�ารองคาเผอหนสงสยจะสญในอตรารอยละ1ส�าหรบหนปกตซงเปนการด�าเนนการตามกฎหมายทก�าลงจะออกมาบงคบใชกบสหกรณออมทรพย

• ดานปฏบตการ-ใหความส�าคญกบการบรหารความเสยงดานปฏบตการโดยใชCashlessและมการพฒนาระบบงานโดยMigrateระบบOracleเปนVersion12C

นอกจากนนรองประธานกรรมการท�าหนาทแทนประธานกรรมการไดมอบหมายใหนายสมพงษหงสหาญณรงคประธานอนกรรมการลงทนใหรายละเอยดเพมเตมดานการลงทนกบสมาชก

นายสมพงษหงสหาญณรงคประธานอนกรรมการลงทนไดชแจงสถานการณบรหารการลงทนของสหกรณฯ วา เนองจากสหกรณฯ มการสะสมทนเรอนหนรายเดอนจากสมาชกทกเดอน มยอดเพมขนปละประมาณ350ลานบาทขณะทมเงนใหสนเชอมจ�านวนไมสงนกเชนในป2561สนเชอมจ�านวนลดลง124ลานบาทจากปกอนดงนนสหกรณฯจะตองน�าเงนไปลงทนเพอใหไดผลตอบแทนตอสมาชกทงนปจจบนผลตอบแทนจากการลงทนมแนวโนมลดลงประกอบกบหลกเกณฑในการลงทนของสหกรณฯมขอจ�ากดตามกฎหมายของสหกรณทใหสหกรณฯลงทนในหลกทรพยทมความเสยงต�า เชนพนธบตรหนกทมการจด

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 11

Page 14: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

อนดบความเสยงตงแตA-ขนไปจงสงผลใหรายไดจากการลงทนจะลดลงจากอดตเงนปนผลทสมาชกจะไดรบในแตละปจงมแนวโนมลดลงเมอเทยบกบอดต

ในล�าดบถดไปนายอธชาตมกดาประกรแจงทประชมทราบเกยวกบสวสดการทใหกบสมาชกในป2561จ�านวนทงสน3.31ลานบาทรายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท14-21)

ทประชม มมตรบทราบ

วาระท 4 : รบทราบรายงานผตรวจสอบกจการประจำาป 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนอรายงานผตรวจสอบกจการซงสรปผลการตรวจสอบณวนท31ธนวาคม2561รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท22-27)

ทประชม มมตรบทราบ

วาระท 5 : พจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงน งบกำาไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ประจำาป 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนองบแสดงฐานะทางการเงนงบก�าไรขาดทนและงบกระแสเงนสดประจ�าป 2561 ซงไดผานการตรวจสอบจากบรษท มนตรสอบบญชและกฎหมาย โดยนายชศกด ชวยชผสอบบญชรบอนญาตตอทประชมเพอพจารณาสรปดงน.-

1. สนทรพยตามงบแสดงฐานะการเงน 8,826,132,593.53 บาท 2. ก�าไรสทธตามงบก�าไรขาดทน239,091,265.56 บาท

รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท28-50)

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงบแสดงฐานะการเงนงบก�าไรขาดทนและงบกระแสเงนสดประจ�าป2561

วาระท 6 : พจารณาอนมตการจดสรรกำาไรสทธ ประจำาป 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนอจดสรรก�าไรสทธป2561ตามความเหนชอบของคณะกรรมการด�าเนนการตอทประชมเพอพจารณาดงน

รายการ ป 2561จำานวนเงน (บาท)

รอยละของกำาไร

1. ทนส�ารองตามกฎหมาย 24,000,000.00 10.04

(ไมนอยกวารอยละ10ของก�าไรสทธ)

2. เงนบ�ารงสนนบาตสหกรณ 30,000.00 0.01

3. เงนปนผลตามหนทช�าระแลว 166,220,578.00 69.52

4. เงนเฉลยคนตามสวนของดอกเบยเงนใหก 14,254,980.61 5.96

5. เงนโบนสพนกงาน 2,480,000.00 1.04

6. ทนรกษาระดบอตราเงนปนผล 24,905,706.75 10.42

7. ทนเพอสวสดการสมาชก 3,000,000.00 1.25

8. ทนเพอการศกษาบตรสมาชก 4,000,000.00 1.67

9. ทนสาธารณประโยชน 100,000.00 0.04

10. ทนสวสดการพนกงาน 100,000.00 0.04

รวมทงสน 239,091,265.56 100.00

12 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 15: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท51)

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการจดสรรก�าไรสทธประจ�าป2561ตามทเสนอ

วาระท 7 : พจารณาอนมตจำาหนายหนสญ ประจำาป 2561 นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมเพอพจารณาตดหนสญลกหนจ�านวน3รายเปนเงนรวมทงสน30,299.92บาท(สามหมนสองรอยเกาสบเกาบาทเกาสบสองสตางค)ดงน

1. สมาชกเลขท 27961 นายอดนน หะยมา จ�านวนเงน 15,262.61 บาท

2. สมาชกเลขท 32815 นายธนะพนธ ตนเงน จ�านวนเงน 8,221.25 บาท 3. สมาชกเลขท 38029 นางสาวลนนภา ดวงฟ จ�านวนเงน 6,816.06 บาท

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตตดหนสญ จ�านวน3 รายจ�านวนเงน 30,299.92บาทตามทเสนอ

วาระท 8 : พจารณาอนมตงบประมาณรายจาย และแผนงาน ประจำาป 2562 นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมเพอพจารณาดงน

8.1 งบประมาณรายจายประจ�าป 2562 รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท52-53)

หมวดคาใชจาย รายจายป 2561 งบประมาณป 2562 เพมขน(ลดลง) คดเปน %

1.เงนเดอน 8,440,780.00 8,960,000.00 519,220.00 6.15

2.คาตอบแทน 1,826,313.89 2,216,000.00 389,686.11 21.34

3.คาใชสอยด�าเนนการ 3,089,081.68 3,689,235.00 600,153.32 19.34

4.คาบ�ารงรกษาและซอมแซม 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00

5.คาครภณฑ 1,341,944.51 539,000.00 (802,944.51) (59.83)

รวมงบประมาณรายจาย 14,698,120.08 15,427,235.00 729,114.92 4.96

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงบประมาณรายจายประจ�าป 2562 จ�านวนเงน

15,427,235.00บาทตามเสนอโดยใหถวเฉลยคาใชจายในขอยอยของแตละหมวดไดแตไมเกนงบประมาณ

ทตงไว

8.2 เปาหมายธรกจป2562สหกรณฯไดก�าหนดเปาหมายและแนวทางในการปฏบตงานดงน

1. จ�านวนสมาชก เพมขน 750 ราย

2. เงนรบฝากจากสมาชก เพมขน 0.00 ลานบาท

3. เงนใหกแกสมาชก เพมขน 100.00 ลานบาท

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 13

Page 16: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

เปาหมายธรกจประจำาป 2562ประมาณการ

ประเภท ป 2561(ฐาน)

การเปลยนแปลงตามไตรมาส ป 2562เปาหมายไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เปาหมาย

จ�านวนสมาชก(ราย) 17,266 250 200 100 200 750 18,016

เงนรบฝาก(ลานบาท) 4,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,231.00

สนเชอ(ลานบาท) 2,385.00 10.00 40.00 30.00 20.00 100.00 2,485.00

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตเปาหมายธรกจป2562ตามทเสนอ

วาระท 9 : พจารณาอนมตวงเงนกยม ประจำาป 2562 นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมขออนมตใชวงเงนกยมจ�านวน230.00ลานบาทเพอรองรบการด�าเนนธรกจตามแผนงานทวางไวส�าหรบป2562รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท55)

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตวงเงนกยมป2562จ�านวน230ลานบาทตามทเสนอ

วาระท 10 : พจารณาอนมตการลงทนของสหกรณ นายอธชาต มกดาประกร เสนอทประชม ขออนมตการลงทนของสหกรณฯ ตามมาตรา 62รายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท55-57)

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหสหกรณลงทนตามพรบ.สหกรณมาตรา62และประกาศคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาต(คพช.)เรองขอก�าหนดการฝากหรอลงทนอยางอนของสหกรณพ.ศ.2558ตามทเสนอ

วาระท 11 : พจารณาโอนเงนบญชพกเจาหน เขาทนสำารองตามกฎหมาย นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมพจารณาโอนเงนบญชพกเจาหนอนเขาทนส�ารองตามกฎหมายส�าหรบปบญช2561นคณะกรรมการด�าเนนการพจารณาแลวเหนควรเสนอทประชมใหญเพอพจารณาโอนบญชพกเจาหนทคางนานเกน10ปจ�านวนเงน11,839.50บาทเขาบญชทนส�ารองตามกฎหมายรายละเอยดปรากฏตามหนงสอรายงานกจการประจ�าป2561(หนาท58)

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตโอนเงนบญชพกเจาหนอน จ�านวนเงน 11,839.50 บาทเขาบญชทนส�ารองตามกฎหมาย

วาระท 12 : พจารณาคดเลอกผสอบบญช ประจำาป 2562 นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมพจารณาคดเลอกผสอบบญชประจ�าป2562มผเสนอเปนผสอบบญชสหกรณฯจ�านวน2รายและคณะกรรมการด�าเนนการไดพจารณาเหนควรเลอกบรษทมนตรสอบบญชและกฎหมายโดยนายชศกดชวยชเปนผสอบบญชและก�าหนดคาธรรมเนยมการตรวจสอบบญชเปนจ�านวนเงน120,000บาทตอป

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตเลอกบรษทมนตรสอบบญชและกฎหมายเปนผสอบบญชรบอนญาตของสหกรณฯ ประจ�าป 2562 และก�าหนดคาธรรมเนยมการตรวจสอบบญช เปนจ�านวนเงน120,000บาทตอป

14 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 17: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 13 : พจารณาเลอกตงผตรวจสอบกจการ ประจำาป 2562นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมพจารณาเลอกตงผตรวจสอบกจการประจ�าป2562ดงน

1. นางรงตะวน พพฒนพงศโสภณ ผตรวจสอบเปนหวหนาคณะตรวจสอบ2. นายวรยะ เลศวณชกล ผตรวจสอบ3. นายถรภทร สรอยทอง ผตรวจสอบ

ทประชมพจารณาแลวมมตเลอกตงผตรวจสอบกจการประจ�าป2562ตามเสนอ

วาระท 14 : พจารณาเลอกตงประธานและกรรมการดำาเนนการแทนกรรมการซงออกตามวาระนายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมพจารณาเลอกตงประธานและกรรมการด�าเนนการ

ในป2562มกรรมการด�าเนนการตองพนวาระจ�านวน9คนจงเสนอทประชมพจารณาเลอกตง

กรรมการด�าเนนการใหด�ารงต�าแหนงเทากบจ�านวนทออกโดยนายธนวชรเจนพาณชยสมาชกเลขท18139

ไดเสนอรายชอสมาชกเพอเลอกเปนกรรมการแทนต�าแหนงทวางจ�านวน5คนดงน

1. นายสมเกยรต ควจตรสวรรณ ประธานกรรมการด�าเนนการ

2. ม.ล.จรเดช จกรพนธ กรรมการด�าเนนการ

3. นายเกยรตชย พลสรรพสทธ กรรมการด�าเนนการ

4. นายศกดา ด�านาคแกว กรรมการด�าเนนการ

5. นายสมนก ศรวรรณ กรรมการด�าเนนการ

และนายสพจนหาญชนะสมาชกเลขท05422ไดเสนอรายชอสมาชกเพอเลอกเปนกรรมการ

แทนต�าแหนงทวางจ�านวน4คนดงน

1. นางวรสนา บญญาสย กรรมการด�าเนนการ

2. นายเอกพล อภนนทร กรรมการด�าเนนการ

3. นางภาวศทธ พทยะ กรรมการด�าเนนการ

4. นางอาภาธร ราชชมพล กรรมการด�าเนนการ

เมอสมาชกเสนอชอสมาชกสหกรณฯเพอเลอกตงเปนกรรมการด�าเนนการครบจ�านวนรวม9คน

และไมมผใดเสนอเพมเตมอก ประธานจงเสนอทประชมใหพจารณาเลอกตงประธานกรรมการและกรรมการ

ด�าเนนการ

ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนท เลอกตงบคคลทมรายนามดงกลาวจ�านวน9คน

เปนประธานและกรรมการด�าเนนการของสหกรณฯแทนคนเดมทพนวาระดงน

1. นายสมเกยรต ควจตรสวรรณ ประธานกรรมการด�าเนนการ

2. ม.ล.จรเดช จกรพนธ กรรมการด�าเนนการ

3. นายเกยรตชย พลสรรพสทธ กรรมการด�าเนนการ

4. นายศกดา ด�านาคแกว กรรมการด�าเนนการ

5. นายสมนก ศรวรรณ กรรมการด�าเนนการ

6. นางวรสนา บญญาสย กรรมการด�าเนนการ

7. นายเอกพล อภนนทร กรรมการด�าเนนการ

8. นางภาวศทธ พทยะ กรรมการด�าเนนการ

9. นางอาภาธร ราชชมพล กรรมการด�าเนนการ

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 15

Page 18: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 15 : เรองอนๆ

-ไมม-

นายอธชาตมกดาประกรเสนอทประชมวาการประชมไดเสรจสนตามระเบยบวาระการประชม

แลวหากไมมสมาชกทานใดมขอสงสยหรอตองการแกไขขอใหสมาชกรบรองผลการประชมในครงน

เมอไมมสมาชกทานใดเสนอเรองอนใดอกประธานกลาวปดประชมเมอเวลา18.00น.

ประธานในทประชม

(นางศรบรรจงอทโยภาศ)

รองประธานกรรมการด�าเนนการ

ท�าหนาทประธานกรรมการด�าเนนการ

ผจดบนทก

(ปรญญาภรโภไคย)

กรรมการและเลขานการ

16 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 19: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 3

เรองเสนอเพอทราบ

Page 20: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 3.1 รายงานสมาชกสหกรณ ประจ�าป 2562

จ�านวนสมาชกสหกรณออมทรพยฯณ31ธนวาคม2562

จ�านวนสมาชกยกมา1มกราคม2562 17,266 คน

สมครเพมระหวางป 1,787 คน

รวม 19,053 คน

ลาออกระหวางป 1,301 คน

คงเหลอ ณ 31 ธนวาคม 2562 17,752 คน

สถตจำานวนสมาชกสหกรณฯ ระหวางป 2558-2562

จำานวนสมาชก

หนวย:ราย

เสนอทประชม เพอรบทราบ

ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

จำานวนสมาชก 14,407 15,581 16,780 17,266 17,752

วาระท3 เรองเสนอเพอทราบ

18 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 21: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 3.2 รายงานผลการด�าเนนงาน ประจ�าป 2562

1 ผลการดำาเนนงานทวไป

สหกรณฯด�าเนนธรกจตามหลกการอดมการณและวธการของสหกรณภายใตพระราช

บญญตสหกรณ พ.ศ. 2552 บนพนฐานของความมนคง ยงยน และเทาเทยมกนของสมาชกเปนส�าคญ

และรองรบพรบ.ฉบบใหมทจะมผลบงคบใชในระยะเวลาอนใกลน และสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคาร

ไทยพาณชยจดอยในสหกรณทมขนาดสนทรพยเกน5,000ลานบาทไดรบการควบคมและดแลอยางเขมงวด

จากกรมสงเสรมสหกรณ จงเนนการบรการใหสอดคลองกบหลกเกณฑทออกมาบงคบใช ท�าใหในป 2562

สหกรณฯ มรายไดเพมขนจากปกอน จ�านวนเงน 7.89 ลานบาท แตยงควบคมคาใชจายใหเปนไปตาม

งบประมาณสงผลใหก�าไรสทธประจ�าป2562เพมขนจากปกอนจ�านวนเงน22.58ลานบาท

2 ผลการดำาเนนงานในป 2562

ดานผลการด�าเนนงานของสหกรณฯป2562มผลงานเปนทนาพอใจสหกรณฯสามารถ

ท�าก�าไรสทธ 261.67 ลานบาท และเพอใหสมาชกทราบผลการด�าเนนงานของสหกรณฯ ในป 2562

จงขอเสนอรายงานโดยสงเขปดงตอไปน

2.1 กำาไรในการประกอบการ

รายไดรวมทงป 350,398,323.44บาท

หก คาใชจาย 88,729,473.74 บาท

ก�าไรกอนรายการพเศษ 261,668,849.70 บาท

บวก ก�าไร(ขาดทน)จากการจ�าหนายหลกทรพย 0.00 บาท

กำาไรสทธ 261,668,849.70 บาท

2.2 ทนดำาเนนการทสำาคญประกอบดวย

ก.เงนรบฝาก 4,456,822,153.85 บาท

ข.หนสนหมนเวยนอน 27,227,451.24 บาท

ค.ทนเรอนหน 4,099,764,160.00 บาท

ง.เงนส�ารองและเงนสะสม 504,263,522.50 บาท

จ.บวกก�าไร(ขาดทน)จากเงนลงทนทยงไมเกดขน 245,055,127.36 บาท

ฉ.ก�าไรสทธ 261,668,849.70 บาท

รวมทนดำาเนนการ 9,594,801,264.65 บาท

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 19

Page 22: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

2.3 ตารางแสดงทนของสหกรณ ป 2558-2562

ทนสหกรณฯ

หนวย:ลานบาท

2.4 เงนสำารองและเงนทนสะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 สหกรณฯ มเงนส�ารองและเงนทนสะสมคงเหลอ

453.22ลานบาทและในวนท31ธนวาคม2562เพมขนเปน504.26ลานบาทดงน

รายการยอดเงนสำารอง และ

เงนทนสะสมณ 31 ธ.ค. 2562

ยอดเงนสำารอง และเงนทนสะสม

ณ 31 ธ.ค. 2561

เงนส�ารองตามกฎหมาย 350,810,269.87 326,798,430.37

เงนทนรกษาระดบเงนปนผล 96,349,197.44 71,443,490.69

เงนทนเพอสวสดการสมาชก 34,628,545.50 32,497,780.52

เงนทนการศกษาเพอบตรสมาชก 4,686,877.66 4,845,772.07

เงนทนขยายกจการ 2,600,000.00 2,600,000.00

เงนทนสาธารณประโยชน 10,544,342.60 10,471,342.60

เงนทนสวสดการพนกงาน 4,644,289.43 4,561,471.43

รวม 504,263,522.50 453,218,287.68

ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

ทนของสหกรณ 3,419.05 3,704.60 4,193.65 4,565.63 5,110.75

20 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 23: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ทนเรอนหน ทนสำารอง ทนสะสม

หนวย:ลานบาท

2.5 กำาไรสทธ

ผลการด�าเนนงานในป2562มก�าไรสทธ261.67ลานบาท

รายได คาใชจาย กำาไรสทธหนวย:ลานบาท

ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

ทนเรอนหน 2,746.40 3,041.22 3,385.32 3,740.04 4,099.76

ทนสำารอง 266.31 285.51 306.18 326.80 350.81

ทนสะสม 85.07 97.89 112.56 126.42 153.45

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562

รายได 272.14 316.29 342.80 342.51 350.40

คาใชจาย 81.10 110.86 136.70 103.42 88.73

กำาไรสทธ 191.04 205.43 206.10 239.09 261.67

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 21

Page 24: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

2.6 ปรมาณธรกจของสหกรณ

สหกรณฯมปรมาณธรกจของสหกรณณ วนท 31 ธนวาคม2562 เงนรบฝาก

จ�านวน4,456.82ลานบาททนเรอนหนจ�านวน4,099.76ลานบาทและเงนใหกแกสมาชกจ�านวนเงน

2,334.46ลานบาท

เงนรบฝากสมาชก ทนเรอนหน เงนใหกสมาชก

หนวย:ลานบาท

2.7 หนสน

สหกรณฯมหนสนณวนท31ธนวาคม2562จ�านวน4,484.05ลานบาทดงน

จำานวนเงน อตราสวนตอสนทรพย

เงนรบฝาก 4,456,822,153.85 46.45

หนสนอน 27,227,451.24 0.28

รวม 4,484,049,605.09 46.73

ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

เงนรบฝากสมาชก 3,019.22 4,269.46 4,364.45 4,231.92 4,456.82

ทนเรอนหน 2,746.40 3,041.22 3,385.32 3,740.04 4,099.76

เงนใหกแกสมาชก 2,273.19 2,523.00 2,509.48 2,385.16 2,334.46

22 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 25: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

2.8 สนทรพย

สหกรณฯมสนทรพยณวนท31ธนวาคม2562จ�านวน9,594.80ลานบาทดงนหนวย:ลานบาท

รายการ ป 2562 ป 2561 เพมขน(ลดลง)เงนสดและเงนฝากธนาคาร 378.10 329.90 48.20เงนฝากสหกรณอน 1,405.63 1,296.62 109.01เงนลงทนระยะสน 1,196.27 614.80 581.47เงนลงทนระยะยาว 4,230.43 4,140.36 90.07เงนใหกยมระยะสน 345.66 371.28 (25.62)เงนใหกยมระยะยาว 1,919.87 1,968.60 (48.73)ลกหนระยะสน 19.04 0.86 18.18ดอกเบยคางรบ 3.23 3.35 (0.12)เครองใชส�านกงาน 0.31 0.41 (0.10)สทธในการใชซอฟแวร 0.01 0.03 (0.02)ระบบงานสหกรณรอตดจาย 1.44 1.57 (0.13)สนทรพยอน 94.82 98.35 (3.53)

รวม 9,594.80 8,826.13 768.67

2.9 เงนใหก

สหกรณฯมเงนใหกณวนท31ธนวาคม2562เปนยอดเงนรวม2,284.56ลานบาทดงนหนวย:ลานบาท

ประเภทเงนกยอดคงเหลอ 31 ธ.ค. 62 เงนก

ระหวางปชำาระหน ระหวางป

ยอดคงเหลอ 31 ธ.ค. 61 เพมขน (ลดลง)

จำานวนราย จำานวนเงน จำานวนราย จำานวนเงน จำานวนเงน %

เงนกฉกเฉน 704 15.44 55.54 53.08 651 12.98 2.46 18.95

เงนกสามญ 6,775 1,919.11 873.69 849.29 6,639 1,894.69 24.42 1.29

เงนกสามญ3เพอซอรถยนต 4 0.82 0.67 0.71 4 0.86 (0.04) (4.65)

เงนกพเศษเพอการเคหะ 281 314.52 26.54 91.38 312 379.36 (64.84) (17.09)

เงนกพเศษเพออเนกประสงค 79 31.36 4.59 17.80 100 44.57 (13.21) (29.64)

เงนกเพอซอทดน 2 0.12 - 0.28 6 0.41 (0.29) (70.73)

เงนกสวสดการอาคารสงเคราะห 8 2.23 - 0.27 8 2.51 (0.28) (11.16)

รวม 7,853 2,283.60 961.03 1,012.81 7,720 2,335.38

ลกหนพนสภาพจากการเปนพนกงาน

ช�าระปกต(ลกหนรบสภาพ) 47 5.19 4.74 4.04 49 4.50 0.69 15.33

ลกหน - คางช�าระ(ลกหนพนสภาพ) 28 5.93 7.67 8.67 35 6.92 (0.99) (14.31)

- อยระหวางเคลมประกน 27 5.27 - 0.01 28 5.28 (0.01) (0.19)

ลกหนตามค�าพพากษา 29 34.47 6.80 5.41 19 33.08 1.39 4.20

รวม 131 50.86 19.21 18.13 131 49.78

รวมทงสน 7,984 2,334.46 980.24 1,030.94 7,851 2,385.16 (50.70) (2.13)

หกคาเผอหนสงสยจะสญ (49.90) (44.42)

ลกหนสทธ 7,984 2,284.56 980.24 1,030.94 7,851 2,340.74 (56.18) (2.40)

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 23

Page 26: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

2.10 ความเจรญเตบโตของสหกรณฯ

สนทรพย หนสน ทนหนวย:ลานบาท

3 จายเงนเพอสวสดการสมาชก

3.1 ทนการศกษาบตร

เมอวนท 20 สงหาคม 2562 สหกรณฯ ไดมการแจกทนการศกษาของสหกรณ

ออมทรพยฯ ส�าหรบบตรสมาชกสหกรณฯ และทนคณอทศ สนทรานนท ส�าหรบบตรพนกงานธนาคาร

ไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)เพอชวยลดภาระคาใชจายใหกบสมาชกและพนกงานธนาคารรวมทงสน1,619ทน

โดยไดจดใหมพธมอบทนการศกษาพรอมมอบเกยรตบตรใหแกบตรสมาชกสหกรณฯ และบตรพนกงาน

ธนาคารฯซงทนดงกลาวประกอบดวย

จำานวนทน เปนเงน (บาท)

1. ทนของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย 1,610 3,790,000.00

2. ทนของคณอทศสนทรานนท

อดตรองผจดการใหญธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน) 9 17,000.00

รวม 1,619 3,807,000.00

ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

สนทรพย 6,463.13 8,001.03 8,585.10 8,826.13 9,594.80

หนสน 3,044.09 4,296.43 4,391.45 4,260.50 4,484.05

ทน 3,419.04 3,704.60 4,193.65 4,565.63 5,110.75

24 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 27: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ทนของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

ระดบการศกษาจำานวนเงน/ทน

(บาท)จำานวนทน

จำานวนเงน(บาท)

อนบาล 1,200 174 208,800

ประถมศกษา 1,700 634 1,077,800

มธยมศกษาปท1-3 2,200 267 587,400

มธยมศกษาปท4-6,ปวช. 3,000 224 672,000

ปวส.และปรญญาตร 4,000 311 1,244,000

รวม 1,610 3,790,000

ทนของคณอทศ สนทรานนท

ระดบการศกษาจำานวนเงน/ทน

(บาท)จำานวนทน

จำานวนเงน(บาท)

อนบาล 1,000 2 2,000

ประถมศกษา 1,500 4 6,000

มธยมศกษาปท1-3 2,000 1 2,000

มธยมศกษาปท4-6,ปวช. 3,000 1 3,000

ปวส.และปรญญาตร 4,000 1 4,000

รวม 9 17,000

3.2 เงนชวยเหลอสมาชกทถงแกกรรม

ในป2562สหกรณฯไดจายเงนเพอชวยเหลอและสงเคราะหสมาชกทถงแกกรรม

รวมทงสน4รายเปนเงนรวม90,000.00บาทดงน

ลำาดบท สมาชก ชอ - นามสกล จำานวนเงนชวยเหลอ

1 17758 นายพลเทพ วบลไพราม 30,000.00

2 19177 นายวชย เสยมไหม 30,000.00

3 31110 นายวรยา บญน�าศรกจ 20,000.00

4 39987 นางอภวนท เรองฉาย 10,000.00

รวมทงสน 90,000.00

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 25

Page 28: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

3.3 เงนชวยเหลอสมาชกประสบภย

ในป2562สหกรณฯไดจายเงนชวยเหลอสมาชกทประสบภยรวมทงสน26ราย

เปนเงนรวม78,000.00บาทดงน

ลำาดบท สมาชก ชอ - นามสกล จำานวนเงนชวยเหลอ

1 14232 นางสาววลยลกษณ โลหะมาณพ 3,000.00

2 21859 นางสาวธญชนก คมจนทร 3,000.00

3 22980 นางนชรตน เพชรมาตศร 3,000.00

4 23363 นางสาวณกานต แกวคงทอง 3,000.00

5 29453 นางสาวศรวมล จตรธรรม 3,000.00

6 21875 นางสาวพศมย จนบวร 3,000.00

7 33063 นางสาวลดาวลย สงธรรมมา 3,000.00

8 33323 นายสมศกด ชลาวา 3,000.00

9 33430 นายวงศธร โทมลตร 3,000.00

10 34377 นางสาวปานวล ศรแกว 3,000.00

11 25028 นางสาวสรพรรณ จนตะเกษกรณ 3,000.00

12 25633 นางสาวจรนนท คดเหมาะ 3,000.00

13 36068 นางสาวโสภาภรณ แสนทวสข 3,000.00

14 37368 นายพงศธร สงหด�า 3,000.00

15 37526 นางสาวรตนาภรณ รปใหญ 3,000.00

16 38197 นายสรายทธ ตะโก 3,000.00

17 38247 นางสาวภทราวด ปรดาศกด 3,000.00

18 38783 นางสาวจนทรเพญ มญชสงห 3,000.00

19 39599 นางสาวเบญจมาศ หนพรบตา 3,000.00

20 40608 นางสาวเบญจวรรณ แกวนนท 3,000.00

21 40858 นายสราวฒ พรหมมาลา 3,000.00

22 41017 นางสาววไลรตน ไทยรตน 3,000.00

23 41337 นางสาวอสราภรณ เลศพทธนาถ 3,000.00

24 43818 นางสาวมนสรา ภาโนมย 3,000.00

25 43971 นายธนวนท บญโญศกด 3,000.00

26 44369 นางสาววลยา ทองปาน 3,000.00

รวมทงสน 78,000.00

เสนอทประชม เพอรบทราบ

26 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 29: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 3.3 รายงานตรวจสอบผตรวจสอบกจการ

รายงานการตรวจสอบกจการ

สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จำากด

สำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

เรยน ทประชมใหญสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

ตามททประชมใหญสามญประจ�าป2561เมอวนท27มนาคม2562ไดเลอกตงใหหนวยงาน

ตรวจสอบของธนาคารไทยพาณชย จ�ากด (มหาชน) โดยนางรงตะวน พพฒนพงศโสภณ และคณะเปนผ

ตรวจสอบกจการของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(“สหกรณฯ”)ส�าหรบปทางบญช

สนสดวนท31ธนวาคม2562ซงผตรวจสอบกจการไดด�าเนนการตรวจสอบและรายงานผลการด�าเนนงาน

ตอคณะกรรมการด�าเนนการสหกรณฯแลวนนจงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าป2562โดยสรปดงน

1. วตถประสงคการตรวจสอบ

1.1 เพอตรวจสอบการก�าหนดนโยบายแผนงานเปาหมายงบประมาณและการรายงาน

ผลการด�าเนนงานน�าเสนอตอคณะกรรมการด�าเนนการ

1.2 เพอตรวจสอบการปฏบตงานทเกยวกบการบญชและการควบคมการเงน รวมทง

การบนทกบญชใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไปและประกาศระเบยบทนายทะเบยนสหกรณก�าหนด

1.3 เพอตรวจสอบการด�าเนนงานและระบบการควบคมภายในของการปฏบตงานอนๆของ

สหกรณฯใหเปนไปตามขอบงคบระเบยบมตทประชมคณะกรรมการด�าเนนการและมตของทประชมใหญ

สหกรณฯ

1.4 เพอตรวจสอบการปฏบตงานของสหกรณฯใหเปนไปตามพระราชบญญตสหกรณและ

ประกาศระเบยบทนายทะเบยนสหกรณก�าหนดและ/หรอของทางการทเกยวของ

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ดานการบรหารจดการ

•การบรหารงานของคณะกรรมการด�าเนนการในการก�าหนดนโยบาย เปาหมายธรกจ แผนงาน และงบประมาณประจ�าป รวมทงการตรวจสอบตดตามผลการ

ปฏบตตามรอบระยะเวลาทเหมาะสม

•การควบคมรายจายตามงบประมาณการด�าเนนกลยทธในการปฏบตงานดานตางๆเชน การควบคมคณภาพสนเชอและการพจารณาการลงทน รวมทงการพฒนา

คณภาพของบคคล

•การก�าหนดอ�านาจอนมตระเบยบและคมอเพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 27

Page 30: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

2.2 ดานการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ

•การควบคมภายในของการปฏบตงานในทกๆดาน •การปฏบตงานดานสนเชอในเรองความถกตองของการอนมตสนเชอ,ความครบถวน

ของนตกรรมสญญาและหลกประกน,การจดชนหนและการกนส�ารอง,การควบคม

และตดตามหน

•การปฏบตงานดานเงนลงทนในเรองความถกตองของการอนมตการลงทน,การบนทกบญช,การตมลคาเงนลงทน,การรบดอกเบยและเงนปนผลจากการลงทน,

การตดบญชสวนเกน(สวนต�า)มลคาลงทน

•การควบคมดแลและเกบรกษาทรพยสนในเรองความถกตองของการอนมตจดซอทรพยสน, การจดเกบเอกสารแสดงกรรมสทธของเงนลงทน, การควบคมดแล

ทรพยสนถาวร, ความถกตองครบถวนในการจดเกบนตกรรมสญญาและเอกสาร

ประกอบเงนใหก

•การปฏบตงานดานสมาชกและทนเรอนหนในเรองการรบสมครสมาชก, การรบช�าระทนเรอนหน, การลาออกและการพนสภาพ, การเพม-ลดทนเรอนหน,

การจายคนทนและเงนปนผลใหแกสมาชก

•การปฏบตงานดานเงนฝากในเรองการเปดและปดบญชเงนรบฝาก, การรบและถอนเงนฝาก,การจายดอกเบยและบญชขาดการตดตอ

•การปฎบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศในเรองการรกษาความปลอดภยดานกายภาพของเครองServer/อปกรณ(PhysicalSecurity),การรกษาความปลอดภยขอมล

ระบบคอมพวเตอรระบบเครอขายและการควบคมการเขาถงฐานขอมล(ครอบคลม

การตรวจสอบในระดบOS,ApplicationและDatabase),การควบคมการพฒนา

หรอแกไขเปลยนแปลงระบบงานคอมพวเตอร(ChangeManagement),การควบคม

ดแลเอกสารสนบสนนการปฏบตงานส�าหรบระบบบญชคอมพวเตอร,การส�ารอง

ขอมลและระบบคอมพวเตอรและการเตรยมความพรอมกรณฉกเฉน,การควบคม

การใชบรการงานเทคโนโลยสารสนเทศของผใหบรการซงเปนบคคลภายนอก

2.3 ดานบญชและการเงน

•การสอบทานการประมวลผลขอมลในระบบบญช การอนมตรายการ และความเหมาะสมของการบนทกรายการบญชเฉพาะบางบญชทมการเปลยนแปลงยอด

คงเหลอของบญชทมความเกยวของกนในเชงธรกจตลอดจนการตดตามรายการ

คงคางในบญชพกตางๆ

•ความถกตอง ครบถวนของการบนทกบญช และเอกสารหลกฐานประกอบการบนทกบญช

•การควบคมการเงนตามระเบยบและขอก�าหนดของสหกรณฯ 2.4 ดานการปฏบตตามเกณฑและระเบยบทเกยวของ

•การควบคมดแลโดยผบรหารและหวหนางานของแตละหนวยงานของสหกรณฯ •การด�าเนนงานตามวตถประสงคขอบงคบระเบยบมตทประชมคณะกรรมการ

ด�าเนนการและมตของทประชมใหญสหกรณฯ

28 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 31: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

•การปฏบตงานวาเปนไปตามขอบงคบระเบยบของสหกรณฯและหนวยงานราชการทเกยวของ

3. การดำาเนนธรกจ

3.1 ผลการด�าเนนงานของสหกรณฯเพยงวนท31ธนวาคม2562เทยบกบเปาหมาย

ป2562มดงน

หนวย:ลานบาท

รายการยอดคงเหลอ เปาหมาย

ป 2562

สง(ตำา) กวาเปาหมาย

ป 2562 ป 2561 เพม (ลด) จำานวนเงน รอยละ

จ�านวนสมาชก(ราย) 17,752 17,266 486 750 (264) (35.2)

ทนเรอนหน 4,099.8 3,740.0 359.8 - - -

สนเชอ 2,334.5 2,385.2 (50.7) 100 (150.7) (150.7)

เงนรบฝาก 4,456.8 4,231.9 224.9 - - -

ก�าไรสทธ 261.7 239.1 22.6 260 1.2 0.5

(ทมาขอมล:งบแสดงฐานะการเงนสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยณวนท31ธนวาคม2562)

3.1.1 สหกรณฯมสมาชกจ�านวนทงสน17,752รายเพมขนจากป2561จ�านวน

486รายต�ากวาเปาหมายทวางไวแตปรมาณทนเรอนหนเพมขนจ�านวน359.8ลานบาทซงสวนใหญเปน

เงนสะสมเพมขนของสมาชกเดม (≈ 94%) สวนดานสนเชอมปรมาณลดลงไมเปนไปตามเปาหมาย มยอด

ลดลงทกประเภทเงนกเนองจากปรมาณลกคารายใหมไมครอบคลมปรมาณลกคาเกาททยอยช�าระหนยกเวน

เงนกสามญ2ประเภทเงนฝากหรอทนเรอนหนค�าประกนทมยอดเพมขนรวม75.9ลานบาทโดยมการจด

ชนสนเชอ และกนส�ารอง จ�านวน 49.9 ลานบาท ดานเงนฝากมปรมาณเพมขน 224.9 ลานบาท เปน

การเพมขนของเงนฝากทวคณพลส 5 จ�านวน 1,297.1 ลานบาท ซงเปนเงนฝากใหมทใหอตราดอกเบยสง

ในขณะทเงนฝากทวคณมยอดลดลง1,004.9ลานบาทจากการยายไปฝากเงนฝากทวคณพลส5มากขน

3.1.2 สหกรณฯมผลการด�าเนนงาน(ก�าไรสทธ)สงกวาเปาหมายทก�าหนดเลกนอย

จ�านวน1.2ลานบาทคดเปนรอยละ0.5เนองจากการตงส�ารองทลดลงของลกหนกลมปกตผลจากการปลอย

สนเชอทมปรมาณลดลง

3.2 ฐานะการเงนของสหกรณเพยงวนท31ธนวาคม2562มดงน

หนวย:ลานบาท

รายการ ป 2562 ป 2561 ป 2560

สนทรพยรวม 9,594.80 8,826.13 8,585.10

หนสนรวม 4,484.05 4,260.50 4,391.50

ทนรวมของสหกรณ 5,110.75 4,565.63 4,193.60

(ทมาขอมล:งบแสดงฐานะการเงนสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยณวนท31ธนวาคม2562)

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 29

Page 32: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ป2562สหกรณฯมสนทรพยรวมและหนสนรวมเทากบ9,594.80ลานบาทและ4,484.05

ลานบาทตามล�าดบสนทรพยสวนใหญเปนเงนลงทนจ�านวน7,210.42ลานบาทเทากบรอยละ75.15ของ

สนทรพยรวมหนสนสวนใหญเปนเงนรบฝากจากสมาชกจ�านวน4,456.82ลานบาทเทากบรอยละ99.39

ของหนสนรวมและมทนของสหกรณฯ5,110.75ลานบาท

4. ผลการตรวจสอบ

4.1 ดานบรหารงานทวไป

บรหารงานโดยคณะกรรมการด�าเนนการทไดรบคดเลอกจากทประชมใหญของสหกรณฯ

และมการแตงตงคณะกรรมการยอยและคณะอนกรรมการชวยควบคมดแลบรหารความเสยงของการปฏบต

งานในแตละดานพรอมทงมอบหมายใหผจดการสหกรณฯท�าหนาทอนมตการจายเงนรบฝากคาใชจายของ

สหกรณฯและอนมตเงนกใหกบสมาชกของสหกรณฯภายในอ�านาจอนมตทก�าหนดรวมทงมการจดท�าระเบยบ

ปฏบตงานและคมอการปฏบตงานของแตละระบบงานเพอใชเปนแนวทางการปฏบตงานของสหกรณฯ

4.2 ดานบญช

สหกรณฯจดท�าบญชและมเอกสารหลกฐานประกอบลงบญชครบถวนสมบรณและ

ใชคอมพวเตอรในการบนทกขอมลของระบบบญชซงรายงานทไดรบจากการประมวลผลดวยคอมพวเตอรของ

ระบบสนเชอ ระบบเงนฝาก และระบบทะเบยนสมาชกและหน ใหขอมลทถกตองสามารถเปรยบเทยบกบ

งบทดลองหรอบญชแยกประเภททวไปของระบบบญชได นอกจากน ทกสนวนท�าการ มการตรวจสอบยอด

คงเหลอของแตละแผนกเทยบกบแผนกบญช และทกสนเดอน มการจดท�ารายละเอยดรายการคงคาง

(Outstanding)ของแตละแผนกเทยบกบแผนกบญช

พบขอสงเกตจากการตรวจสอบการบนทกรายไดเงนปนผลส�าหรบเงนลงทนใน

หลกทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตามเกณฑเงนสดจ�านวน 6 รายการ ซงอาจไมสอดคลองตาม

มาตรฐานและหลกการบญชทรบรองทวไปเนองจากสหกรณฯไดรบหนงสอแจงการจายเงนปนผลในเดอนทม

การจายเงนปนผลอยางไรกตามรายการดงกลาวไมกระทบตองบการเงนประจ�าปเนองจากเกดขนในรอบระยะ

เวลาบญชเดยวกนทงนสหกรณฯรบจะบนทกบญชรบรรายไดตามเกณฑคงคางส�าหรบรายการทมการประกาศ

จายเงนปนผลภายในเดอนธนวาคมของทกปโดยเรมปฏบตทนท

4.3 ดานการเงน

สหกรณฯมการควบคมการใชเงนเปนไปตามงบประมาณรายจายทไดรบอนมตจาก

ทประชมใหญสหกรณโดยมการอนมตรายจายถกตองตามอ�านาจอนมตทก�าหนดไว และมเอกสารประกอบ

การเบกรายจายถกตองรวมทงรายจายของสหกรณฯเปนไปเพอกจการของสหกรณฯ

4.4 ดานสนเชอ

สหกรณฯมการใหบรการเงนใหกแกสมาชกโดยมการก�าหนดอ�านาจอนมตสนเชอ

หลกเกณฑการจดท�านตกรรมสญญาและหลกประกนของแตละประเภทสนเชอเพอใชเปนแนวทางการปฏบต

งานทชดเจนการใหสนเชอมการพจารณาวเคราะหความสามารถในการช�าระหนกอนใหสนเชอทกประเภทม

การจดท�านตกรรมสญญาและเอกสารประกอบของแตละประเภทสนเชอทก�าหนดรวมทงมการจดท�ารายงาน

ธรกรรม ปปง. 1-02 ส�าหรบหลกประกนอสงหารมทรพยทราคาประเมนตงแต 5.0 ลานบาทขนไป ตามท

พระราชบญญตปองกนและปราบปรามการฟอกเงนก�าหนด

30 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 33: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

พบขอสงเกตจากการตรวจสอบดงน

• มการอนมตสนเชอใหสมาชกทจ�านวนงวดผอนนานกวาสทธตามอายงานทระเบยบก�าหนดและบางรายงวดผอนเกนอายเกษยณโดยไมผานการพจารณาอนมตจากกรรมการเงนกตามระเบยบ - ดานอายสมาชกและอายงานทตามเงอนไขก�าหนดใหผอนช�าระคนภายใน60งวดแตมการอนมตใหผอนช�าระมากถง 117 งวดจ�านวน 1รายการ โดยสหกรณฯชแจงวาระบบสนเชอทจดท�ารายการค�าขอกเกดการErrorทงนไดใหบรษทผดแลระบบมาตรวจสอบและแกไขใหสามารถควบคมไดตามเงอนไขตามระเบยบแลวในเดอนกมภาพนธ2563 - ดานงวดผอนช�าระเกนอายเกษยณและจ�านวน1รายการซงสหกรณฯไดก�าหนดแนวทางแกไข โดยหากเกดกรณตองการยกเวนทจะปฏบตไมเปนไปตามเงอนไข ใหระบรายละเอยดการขอยกเวนไวในใบขออนมตสนเชอใหชดเจนเพอเปนขอมลประกอบการพจารณาของผมอ�านาจอนมตและจดท�าคมอการปฏบตงาน(WorkProcedure)ของแผนกสนเชอใชเปนแนวทางปฏบตใหถกตองและสอความใหแลวเสรจภายในเดอนมนาคม2563 • พบการน�าบตรประชาชนทหมดอายมาแลว2ปกอนวนท�าสญญามาเปนเอกสารประกอบค�าประกนเงนกจ�านวน1รายการโดยสหกรณฯไดก�าชบใหเจาหนาทผรบผดชอบเพมความระมดระวงในการตรวจสอบเอกสารประกอบการกอยางเครงครดซงปจจบนรายการดงกลาวสมาชกไดปดบญชเรยบรอยแลว

4.5 ดานเงนฝาก สหกรณฯ มระเบยบเงนฝากเปนแนวทางในการปฏบตงาน และมการทบทวนใหสอดคลองกบสถานการณปจจบนโดยเหมาะสม การฝาก-ถอนจะมการบนทกขอมลการรบเงนและถอนเงนหนาเคานเตอรและรายการทฝาก-ถอนผานระบบคอมพวเตอร โดยมการกระทบยอดเงนฝาก-ถอนกบขอมลทบนทกทกสนวน ขอสงเกตจากการตรวจสอบพบรายการทไมไดเรยกเกบคาธรรมเนยมรกษาบญชซงไมเปนไปตามประกาศสหกรณฯก�าหนด1รายการโดยขาดการก�าหนดขนตอนวธปฏบต(WorkProcedure)ในการเรยกเกบคาธรรมเนยมรกษาบญชทชดเจนและระบบมขอจ�ากดไมสามารถแสดงวนทลาออกของสมาชกในรายงานสมาชกทลาออกแลวแตยงไมไดปดบญชเงนฝาก ซงสหกรณฯ ไดแกไขแลวโดยท�าการตดบญชงวดแรกตงแตเดอนกนยายน2562และจะเรยกเกบทกสนเดอนซงรายดงกลาวไดด�าเนนการปดบญชรวมถงไดจดท�าProcedureส�าหรบแผนกเงนฝากเรยบรอยแลวในเดอนธนวาคม2562

4.6 ดานเงนลงทน สหกรณฯมการอนมตการลงทนเปนไปตามอ�านาจอนมตทสหกรณฯก�าหนดโดยมลงทนเพมในพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตรและไมไดลงทนเพมในตราสารทนทมความเสยงสวนใหญลงทนเพมในพนธบตรรฐบาลทมความเสยงต�าปจจบนเงนฝากและตราสารทสหกรณลงทนอยเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯและสอดคลองตามเกณฑททางการก�าหนด

4.7 ดานหนสน สหกรณฯ มหนสนสวนใหญเปนเงนรบฝาก โดยมเงนรบฝากเปนไปตามระเบยบทสหกรณฯก�าหนด

4.8 ดานสมาชกและทนเรอนหน สหกรณฯ มการเรยกเกบทนเรอนหนของสมาชกสหกรณฯ ถกตองตามทสมาชก

ก�าหนดรวมทงสมาชกมคณสมบตเปนไปตามขอบงคบทสหกรณฯก�าหนด

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 31

Page 34: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ขอสงเกตจากการตรวจสอบพบการประเมนและระบระดบความเสยงของสมาชกไม

ครบถวนตามเกณฑปปง.ทเกดจากการขาดAutomationControlโดยระบบงานทไมไดถกก�าหนดเปนField

บงคบทตองระบความเสยงท�าใหตองควบคมโดยManualและเกดHumanError

• ระบความเสยงของสมาชกใหมไมครบถวนและมการประเมนและระบความเสยงสมาชกทมเงนฝากกบสหกรณฯไวไมถกตองหลายราย

• ไมมการทบทวนระดบความเสยงของสมาชกประจ�าปตามรอบระยะเวลาทก�าหนดใหตองมการทบทวนภายในเดอนกรกฎาคมของทกป

ซงสหกรณฯไดด�าเนนการแกไขใหถกตองแลวและจดท�าคมอการปฏบตงาน(Work

Procedure)ในProcessทส�าคญของธรการเรยบรอยแลวในเดอนกนยายน2562

4.9 ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

สหกรณฯ มแผนกคอมพวเตอรเปนผตรวจสอบความถกตองของขอมลจากระบบ

สนเชอ ระบบเงนฝาก ระบบบญช และระบบทะเบยนสมาชกและทนเรอนหน รวมถงพฒนาการปฏบตงาน

ดานตางๆใหเขาระบบคอมพวเตอรมากขนลดงานทเปนManualและสามารถออกรายงานตางๆเพอใชใน

การควบคมตดตามการปฏบตงาน

ขอสงเกตจากการตรวจสอบ พบคมอการใชระบบงานสหกรณ (SO-AT) เปนคมอ

ทไดรบมาจาก Vendor ตงแตแรกขนระบบ โดยไมมการทบทวนปรบปรงใหสอดคลองตามระบบงานท

เปลยนแปลงไป ซงสหกรณฯ มแผนจะปรบปรงคมอดงกลาวใหแลวเสรจภายในไตรมาส 2 ป 2563 และ

ก�าหนดรอบระยะเวลาในการทบทวนคมอฯปละครง

5. การตดตามผลการแกไขปรบปรง

สหกรณฯ ไดด�าเนนการปรบปรงแกไขขอสงเกตการตรวจสอบปกอนทไดรายงานใน

การประชมใหญสามญประจ�าป2561เรยบรอยแลว

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

(นางรงตะวนพพฒนพงศโสภณ)

ผตรวจสอบกจการ

ตรวจสอบงานบรการองคกรสายตรวจสอบ1

ธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)

ชน4โซนบ9ถนนรชดาภเษกแขวงจตจกรเขตจตจกรกรงเทพฯ10900

โทร0-2544-6385

วนท6มนาคม2563

32 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 35: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 4

เรองเสนอเพอพจารณา

Page 36: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 4.1 อนมตงบดล และงบก�าไรขาดทน ประจ�าป 2562

หนงสอรบรองของสหกรณ

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

วนท25กมภาพนธ2563

เรยน นายชศกดชวยช ผสอบบญชบรษทมนตรสอบบญชและกฎหมาย

หนงสอรบรองฉบบนใหไวเพอประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงนของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากดส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2562เพอแสดงความเหนวางบการเงนดงกลาวแสดงฐานะการเงนณวนท31ธนวาคม2562ผลการด�าเนนงานส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากดโดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามระเบยบทนายทะเบยนสหกรณก�าหนดหรอไม ขาพเจาเปนผรบผดชอบในความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนททานตรวจสอบ ซงงบการเงนดงกลาวไดจดท�าขนตามระเบยบทนายทะเบยนสหกรณก�าหนด ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการจดใหมการจดการทมประสทธผลเพอใหการด�าเนนงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมายสหกรณระเบยบขอบงคบทเกยวของ ขาพเจาขอรบรองรายละเอยดทเกยวกบงบการเงนททานตรวจสอบตามทขาพเจาทราบ และคดวาควรจะเปนดงตอไปน 1. งบการเงน 1.1 ตามขอตกลงในการรบงานตรวจสอบวนท 2 เมษายน 2562 ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการจดท�างบการเงนโดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามระเบยบทนายทะเบยนสหกรณก�าหนด 1.2 งบการเงนไมมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญซงรวมถงการละเวนการแสดงรายการและขอมลตางๆ(ระบแตละรายการทมในงบการเงนของสหกรณ) 1.3 ขอสมมตทส�าคญทสหกรณใชในการประมาณการทางบญชมความสมเหตสมผล 1.4 รายการหรอขอมลดงตอไปนมการบนทกหรอเปดเผยไวอยางเพยงพอและเหมาะสมในงบการเงนเชนรายการธรกจทมกบสาขาของสหกรณหรอบคคลอนขอตกลงกบสถาบนการเงนเกยวกบภาระผกพนเงนฝากหรอขอจ�ากดการใชเงนกสนทรพยทใชเปนหลกประกน 1.5 เหตการณภายหลงวนทในงบการเงนทระเบยบนายทะเบยนสหกรณก�าหนดใหปรบปรงหรอเปดเผยไดปรบปรงหรอเปดเผยแลว 1.6 ผลของการไมแกไขขอมลทขดตอขอเทจจรงไมมสาระส�าคญขอสงเกตทงตอเฉพาะรายการหรอโดยรวมตองบการเงนรายการของขอมลทขดตอขอเทจจรงทไมแกไขไดจดท�าเปนเอกสารแนบของหนงสอรบรองน 1.7 ไมมรายการผดปกตทเกยวของกบการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนนการหรอเจาหนาทของสหกรณ ผซงมหนาทส�าคญเกยวกบระบบบญชและระบบการควบคมภายใน หรอรายการผดปกตทมผลกระทบอยางเปนสาระส�าคญตองบการเงน

วาระท4 เรองเสนอเพอพจารณา

34 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 37: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

1.8 สหกรณมกรรมสทธในสนทรพยทงหมดอยางถกตองตามกฎหมายและไมมภาระผกพนหรอขอผกมดใดๆในสนทรพยของสหกรณเวนแตทไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

1.9 สหกรณไดบนทกหรอเปดเผยรายการหนสนทงหมดของสหกรณทงทเกดขนแลวและอาจเกดขนในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทงไดมการเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนเกยวกบหลกประกนทงหมดทสหกรณใหแกบคคลทสามนอกจากนสหกรณไมมคดฟองรองอนและไมมคดทคาดวาจะเกดขน

1.10 นอกจากเรองทอธบายไวในหมายเหตประกอบงบการเงนแลวไมมเหตการณใดเกดขนหรอไมปรากฏขอเทจจรงใดทมผลกระทบตองบการเงนอยางมสาระส�าคญซงตองน�ามาปรบปรงงบการเงนหรอเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนอก

2. การใหขอมลขาพเจาไดจดเอกสารหลกฐานและขอมลดงตอไปนใหทานตรวจสอบครบถวนแลวคอ2.1 บนทกรายการทกรายการในบญช เอกสารหลกฐานประกอบรายการบญช และขอมลอนท

เกยวของทงหมด2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการด�าเนนการและรายงานการประชมใหญ2.3 ขอมลอนททานขอจากขาพเจาเพอวตถประสงคของการตรวจสอบ2.4 เขาถงบคคลในสหกรณททานระบวาจ�าเปนในการไดมาซงหลกฐานการสอบบญชอยางไมจ�ากด2.5 สหกรณไดปฏบตตามเงอนไขของสญญาทงหมดซงหากไมปฏบตตามอาจมผลกระทบอยางม

สาระส�าคญตองบการเงน นอกจากนสหกรณไดปฏบตตามระเบยบและขอก�าหนดของหนวยงานราชการหรอหนวยงานทก�ากบดแลซงหากไมปฏบตตามอาจมผลกระทบอยางมสาระส�าคญตองบการเงน

2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมลทงหมดทเปนผลจากการประเมนความเสยงเรองการทจรตทมผลตอการแสดงงบการเงนทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญ

2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมลทกอยาง ซงเกยวของกบการทจรตหรอสงสยวาจะทจรตทสหกรณทราบและทมผลกระทบตอสหกรณโดยเกยวของกบคณะกรรมการด�าเนนการสหกรณเจาหนาทสหกรณทมบทบาทส�าคญเกยวกบการควบคมภายในหรอบคคลอนซงการทจรตมผลกระทบอยางมสาระส�าคญตองบการเงน

2.8 สหกรณไมไดรบหนงสอแจงจากหนวยราชการอนมผลตองบการเงน เพราะมไดปฏบตตามกฎหมายหรอขอบงคบซงรวมถงการถกเรยกชดเชยหรอถกประเมนภาษอากรหรอมหนสนทอาจเกดขนในภายหนาซงควรจะไดน�ามาพจารณาเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนหรอใชเปนหลกเกณฑในการตงส�ารองคาเสยหายทอาจเกดขน

ขอแสดงความนบถอสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชยจ�ากด

(นายสมเกยรตควจตรสวรรณ)ประธานกรรมการ

(นายอธชาตมกดาประกร)ผจดการ

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 35

Page 38: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

36 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 39: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 37

Page 40: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

38 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 41: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 39

Page 42: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

40 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 43: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 41

Page 44: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

42 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 45: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 43

Page 46: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

44 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 47: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 45

Page 48: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

46 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 49: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 47

Page 50: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

48 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 51: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 49

Page 52: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

50 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 53: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 51

Page 54: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

52 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 55: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 53

Page 56: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

54 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 57: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 55

Page 58: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

56 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 59: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

รายการจดสรรกำาไรป 2562

จำานวนเงน%

จดสรรกำาไรป 2561จำานวนเงน

%

กำาไรสทธ 261,668,849.70 100.00 239,091,265.56 100.00

1 ทนส�ารองตามกฎหมาย 26,200,000.00 10.01 24,000,000.00 10.04

(ไมนอยกวารอยละ10ของก�าไรสทธ) - -

2 เงนบ�ารงสนนบาตสหกรณ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3 เงนปนผล 5.00% 192,270,088.77 73.48 166,220,578.20 69.52

4 เงนเฉลยคนดอกเบยเงนใหก 15.00% 20,371,570.33 7.79 14,254,980.61 5.96

5 โบนสพนกงาน 2,750,000.00 1.05 2,480,000.00 1.04

6 ทนเพอสวสดการสมาชก 3,000,000.00 1.15 3,000,000.00 1.25

7 ทนเพอการศกษาบตร 4,000,000.00 1.53 4,000,000.00 1.67

8 ทนรกษาระดบอตราเงนปนผล 12,847,190.60 4.91 24,905,706.75 10.42

9 ทนสาธารณประโยชน 100,000.00 0.04 100,000.00 0.04

10 ทนสวสดการพนกงาน 100,000.00 0.04 100,000.00 0.04

หมายเหต : จากตารางการจดสรรก�าไรสทธประจ�าป2562รายการท3และ4หากจ�านวนเงนรวมของเงน

ทจายจรงนอยกวาจ�านวนเงนทประมาณไวเงนสวนเกนใหน�าเขาทนส�ารองตามกฎหมาย

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

วาระท 4.2 อนมตการจดสรรก�าไรจากผลการด�าเนนงานและการจายเงนปนผล ประจ�าป 2562

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 57

Page 60: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

หมวดรายจาย

ป 2562ป 2563

งบประมาณ

ป 2563

เพมขน (ลดลง) จากรายจายจรงป 2562

รายจายจรง ม.ค - ธ.ค

งบประมาณ บาท (%)

รวมงบประมาณรายจาย 13,730,590.10 15,427,235.00 15,511,235.00 1,780,644.90 12.97

รวมหมวดเงนเดอน 8,610,533.33 8,960,000.00 9,140,000.00 529,466.67 6.15

1 หมวดเงนเดอน

1.1 เงนเดอน 8,610,533.33 8,960,000.00 9,140,000.00 529,466.67 6.15

รวมหมวดคาตอบแทน 1,861,245.47 2,216,000.00 2,176,000.00 314,754.53 16.91

2 หมวดคาตอบแทน

2.1 คาสอบบญช 120,000.00 120,000.00 150,000.00 30,000.00 25.00

2.2 คาตอบแทนการปฏบตงาน 1,330.00 50,000.00 50,000.00 48,670.00 3,659.40

2.3 คาตอบแทนกรรมการ 512,285.00 700,000.00 630,000.00 117,715.00 22.98

2.4 คาอาหารและคาพาหนะ 14,910.00 15,000.00 15,000.00 90.00 0.60

2.5 คาใชจายสวสดการพนกงาน

2.5.1 คารกษาพยาบาล 267,104.69 350,000.00 350,000.00 82,895.31 31.03

2.5.2 คาเบยประกนชวต 82,920.68 86,000.00 86,000.00 3,079.32 3.71

2.5.3 คาเลาเรยนบตรพนกงาน 28,687.50 20,000.00 20,000.00 (8,687.50) (30.28)

2.5.4 เงนสมทบทนประกนสงคม 164,388.00 175,000.00 175,000.00 10,612.00 6.46

2.5.5 เงนสมทบเงนกองทนเลยงชพ 549,619.60 600,000.00 600,000.00 50,380.40 9.17

2.5.6 คาเครองแตงกาย 120,000.00 100,000.00 100,000.00 (20,000.00) (16.67)

รวมหมวดคาใชสอยดำาเนนการ 2,940,138.30 3,689,235.00 3,596,235.00 656,096.70 22.32

3 หมวดคาใชสอยดำาเนนการ

3.1 คาใชจายในการสอสาร

3.1.1 คาโทรศพท 1,284.00 2,500.00 2,500.00 1,216.00 94.70

3.1.2 คาไปรษณยากร 89,780.00 90,000.00 80,000.00 (9,780.00) (10.89)

3.1.3 คาใชจายตดตอสอสารอน 23,950.00 31,000.00 31,000.00 7,050.00 29.44

3.2 คาประชาสมพนธ 103,574.00 650,000.00 650,000.00 546,426.00 527.57

3.3 คารบรอง 29,915.00 30,000.00 30,000.00 85.00 0.28

3.4 คาฝกอบรมและสมมนา 176,034.75 200,000.00 200,000.00 23,965.25 13.61

3.5 คาเครองเขยนแบบพมพ 215,414.92 220,000.00 160,000.00 (55,414.92) (25.72)

วาระท 4.3 อนมตงบประมาณรายจาย และแผนงาน ประจ�าป 2563

58 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 61: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

หมวดรายจาย

ป 2562ป 2563

งบประมาณ

ป 2563

เพมขน (ลดลง) จากรายจายจรงป 2562

รายจายจรง ม.ค - ธ.ค

งบประมาณ บาท (%)

3.6 คาวสดคอมพวเตอร 4,821.00 5,000.00 5,000.00 179.00 3.71

3.7 คาวารสารและหนงสอ 1,040.00 5,000.00 2,000.00 960.00 92.31

3.8 คาใชจายตดตามหน 163,608.68 430,000.00 430,000.00 266,391.32 162.82

3.9 คาเชาเครองถายเอกสาร 44,728.99 100,000.00 100,000.00 55,271.01 123.57

3.10 คาเชาทเกบกลองเอกสาร 51,949.07 50,000.00 50,000.00 (1,949.07) (3.75)

3.11 คาไฟฟา 223,416.00 224,000.00 224,000.00 584.00 0.26

3.12 คานายหนา - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

3.13 คาใชจายประชมใหญ 848,153.73 900,000.00 900,000.00 51,846.27 6.11

3.14 คาใชจายในการประชมกรรมการ 7,595.98 20,000.00 10,000.00 2,404.02 31.65

3.15 คาใชจายเกยวกบทดนสหกรณฯ 721,715.98 440,000.00 440,000.00 (281,715.98) (39.03)

3.16 คาใชจายเบดเตลด 61,421.20 90,000.00 80,000.00 18,578.80 30.25

คาใชจาย Software Computer

3.17 คาบ�ารงรกษาระบบงานรายป 171,735.00 171,735.00 171,735.00 - -

- - - - -

รวมหมวดคาบำารงรกษาและซอมแซม 1,177.00 23,000.00 39,000.00 37,823.00 3,213.51

4 หมวดคาบำารงรกษาและซอมแซม

4.1 คาบ�ารงรกษาและซอมเครองคอมพวเตอร - 3,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

4.2 คาปรบปรงและซอมอาคารส�านกงาน - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

4.3 คาบ�ารงรกษาและซอมอปกรณส�านกงาน 1,177.00 10,000.00 10,000.00 8,823.00 749.62

** รวมหมวดครภณฑ 317,496.00 539,000.00 560,000.00 242,504.00 76.38

5 หมวดครภณฑ

5.1 Hardware 55,640.00 74,000.00 300,000.00 244,360.00 439.18

5.2 Software 261,856.00 415,000.00 210,000.00 (51,856.00) 0.00

5.3 อปกรณส�านกงาน - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

หมายเหต :งบประมาณทงหมดขออนมตใหถวจายไดแตไมเกนงบประมาณทตงไว

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 59

Page 62: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สรปเปาหมายธรกจ ประจ�าป 2563ประมาณการ

ประเภทป 2562 (ฐาน)

การเปลยนแปลงตามไตรมาส ป 2563 (เปาหมาย)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

จ�านวนสมาชก(ราย) 17,752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,752

เงนรบฝาก 4,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,231.00

สนเชอ 2,334.00 0.00 8.00 15.00 2.00 25.00 2,359.00

โครงการสหกรณออมทรพยฯ ประจ�าป 2563

ดานสมาชก รายละเอยด ระยะเวลาการด�าเนนการ1.สานสมพนธสมาชก พฤษภาคม-มถนายน2.SCBFamilyDay ธนวาคม

ดานเงนฝาก รายละเอยด ระยะเวลาการด�าเนนการ1.เงนปนผลเพอเงนฝาก มนาคม2.ออมทรพยเพอการศกษา มกราคม-ธนวาคม3.โบนสเพอการออมทรพย มถนายน-ธนวาคม

ดานสนเชอ รายละเอยด ระยะเวลาการด�าเนนการ1. สามญทนเรอนหนดอกเบยพเศษ มกราคม-ธนวาคม2.สามญบคคลค�าแบบขนบนได -

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

ตามขอบงคบขอ17“วงเงนกยมหรอการค�าประกนทประชมใหญอาจก�าหนดวงเงนกยมหรอการค�าประกนส�าหรบปหนงๆ ไวตามทจ�าเปนและสมควรแกการด�าเนนงาน วงเงนซงก�าหนดดงกลาวนตองไดรบความเหนชอบจาก นายทะเบยน ถาทประชมใหญยงมไดก�าหนด หรอนายทะเบยนสหกรณยงมไดใหความเหนชอบ วงเงนกยมหรอการค�าประกนส�าหรบปใด กใหใชวงเงนกยมหรอการค�าประกนส�าหรบปกอนไปพลาง” ส�าหรบในป 2563 คณะกรรมการด�าเนนการ ใครเสนอทประชมพจารณาก�าหนดวงเงนกยมใหสหกรณกยมไดในวงเงน 230 ลานบาท (สองรอยสามสบลานบาทถวน) เทากบปทแลว ทงนเพอรกษาสภาพคลองทางการเงนของกจการสหกรณ

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

วาระท 4.4 อนมตวงเงนกยม ประจ�าป 2563

60 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 63: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

มาตรา62เงนของสหกรณนนสหกรณอาจฝากหรอลงทนไดดงตอไปน

(1) ฝากในชมนมสหกรณหรอสหกรณอน

(2) ฝากในธนาคาร หรอฝากในสถาบนการเงนทมวตถประสงคเพอใหความชวยเหลอทาง

การเงนแกสหกรณ

(3) ซอหลกทรพยของรฐบาลหรอรฐวสาหกจ

(4) ซอหนของธนาคารทมวตถประสงคเพอใหความชวยเหลอทางการเงนแกสหกรณ

(5) ซอหนของชมนมสหกรณหรอสหกรณอน

(6) ซอหนของสถาบนทประกอบธรกจอนท�าใหเกดความสะดวกหรอสงเสรมความเจรญแก

กจการของสหกรณโดยไดรบความเหนชอบจากทะเบยนสหกรณ

(7) ฝากหรอลงทนอยางอนตามทคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาตก�าหนด

ประกาศคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาต เรอง ขอก�าหนดการฝากหรอลงทนอยางอนของสหกรณ พ.ศ. 2558

ดวยคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาตไดมมตในคราวการประชมครงท2/2558เมอ

วนท 28 พฤษภาคม 2558 เหนชอบใหมการปรบปรงขอก�าหนดการน�าเงนของสหกรณฝากหรอลงทน

อยางอนตามพระราชบญญตสหกรณพ.ศ.2542เพอใหเกดความมนคงกบสหกรณมากยงขน

อาศยอ�านาจตามความในมาตรา10(7)ประกอบมาตรา62(7)แหงพระราชบญญตสหกรณ

พ.ศ. 2542 และมตคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาต ในการประชม ครงท 2/2558 เมอวนท

28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาต จงออกประกาศก�าหนดการน�าเงนของ

สหกรณฝากหรอลงทนอยางอนไวดงตอไปน

ขอ1 ใหยกเลกประกาศคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาตเรองขอก�าหนดการฝาก

หรอลงทนอยางอนของสหกรณพ.ศ.2552ประกาศณวนท16พฤศจกายน2552

ขอ2 ในประกาศน

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณชยและธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน

ซงประกอบกจการภายในราชอาณาจกร

“ตราสารแสดงสทธในหน” หมายความวา ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงน หนกทมหลก

ประกนหนกไมดอยสทธ

ขอ3 เงนของสหกรณอาจฝากหรอลงทนไดดงตอไปน

(1) บตรเงนฝากทธนาคารเปนผออก

(2) ตวแลกเงนทธนาคารเปนผรบรอง สลกหลงหรอรบอาวลหรอตวสญญาใชเงนท

ธนาคารเปนผสลกหลงหรอรบอาวลโดยไมมขอจ�ากดความรบผด

(3) ตราสารแสดงสทธในหนทธนาคารซงมใชรฐวสาหกจเปนผออก

(4) บตรเงนฝากหรอใบรบฝากเงนทออกโดยบรษทเงนทนหรอบรษทเครดตฟองซเอร

ซงสถาบนคมครองเงนฝากประกนช�าระคนตนเงนและดอกเบย

วาระท 4.5 อนมตการน�าเงนไปฝาก หรอลงทนของสหกรณ

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 61

Page 64: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

(5) ตราสารแสดงสทธในหนทนตบคคลเฉพาะกจเปนผออกภายใตโครงการแปลง

สนทรพยเปนหลกทรพยทไดรบอนญาตตามพระราชก�าหนดนตบคคลเฉพาะกจ เพอการแปลงสนทรพยเปน

หลกทรพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสทธในหนนนไดรบการจดอนดบความนาเชอถอตงแตระดบ A-

ขนไป จากบรษทจดอนดบความนาเชอถอทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

(6) หนกทมหลกประกน หรอหนกไมดอยสทธ ทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ

ตงแตระดบA-ขนไปจากบรษทจดอนดบความนาเชอถอทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการก�ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(7) หนวยลงทนของกองทนรวมทรฐวสาหกจจดตงขนโดยความเหนชอบของ

คณะรฐมนตรและอยในการก�ากบดแลของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอ4 การน�าเงนไปฝากหรอลงทนตามขอ3(7)รวมกนตองไมเกนทนส�ารองของสหกรณและ

ตองผานการอนมตจากทประชมใหญของสหกรณกอนจงจะด�าเนนการได

ขอ5 การฝากหรอลงทนของสหกรณทไดด�าเนนการตามประกาศคณะกรรมการพฒนาการ

สหกรณแหงชาตเรองขอก�าหนดการฝากหรอลงทนอยางอนของสหกรณพ.ศ.2552อยกอนวนทประกาศ

ฉบบนใชบงคบใหถอวาเปนการฝากหรอลงทนตามประกาศฉบบนตอไป

ขอ6 ประกาศนใหใชบงคบตงแตวนออกประกาศเปนตนไป

ประกาศณวนท3กรกฎาคมพ.ศ.2558

(นายปตพงศพงบญณอยธยา)

รฐมนตรวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประธานกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาต

ดงนน เพอใหการบรหารการลงทนของสหกรณ เปนไปอยางถกตองตามกฎหมายและไดรบ

ผลตอบแทนจากการลงทนทดคณะกรรมการด�าเนนการจงขออนมตทประชมใหญใหคณะกรรมการด�าเนน

การของสหกรณสามารถฝากหรอลงทนในหลกทรพยตามขอ4ไดภายใตเงอนไขตามประกาศตอไป

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

62 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 65: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ตามระเบยบปฏบตเกยวกบบญชพกก�าหนดใหหนวยงานทตงบญชพกจดท�ารายละเอยดของ

รายการบญชพกลกหนและบญชพกเจาหนทคางนานเกน10ปเพยงเดอนธนวาคมของปกอนเสนอขออนมต

ตดเปนคาใชจายหรอโอนเขาบญชทนส�ารองตามกฎหมาย(ตามขอบงคบสหกรณฯขอ28)โดยหนวยงาน

ทตงบญชพกเสนอคณะกรรมการพจารณาเพอน�าเขาทประชมใหญ

ส�าหรบปบญช 2562 น คณะกรรมการด�าเนนการพจารณาแลวเหนควรเสนอทประชมใหญ

เพอโอนบญชพกเจาหนทคางนานเกน10ปเพอโอนเขาบญชทนส�ารองตามกฎหมายดงน

บญชพกเจาหนอนจ�านวนเงน1,207.00บาท

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

วาระท 4.6 โอนเงนบญชพกเจาหน เขาทนส�ารองตามกฎหมาย

ตามประกาศนายทะเบยนสหกรณเมอวนท22สงหาคม2554สหกรณทมทนตงแต50ลานบาท

ขนไปสามารถคดเลอกผสอบบญชภาคเอกชนไดโดยก�าหนดคณสมบตของผสอบบญชสหกรณ ทมาจาก

ผสอบบญชรบอนญาตวาตองเปนผสอบบญชทขนทะเบยนเปนผสอบบญชสหกรณไดรบเลอกตงจากทประชมใหญ

สามญประจ�าปของสหกรณฯและตองผานการอบรมหลกสตรการบญชสหกรณจากกรมตรวจบญชสหกรณ

ส�าหรบในปพ.ศ.2563นมผเสนอเปนผสอบบญชสหกรณจ�านวน2รายดงน

ลำาดบท ชอสำานกงาน ผสอบบญชทสำานกงานเสนอ คาธรรมเนยม (บาท)

1 บรษทมนตรสอบบญชและกฎหมายจ�ากด

นายมนตรน.ส.ฉตราภรณ

ชวยชลลครนนท

จ�านวนเงน150,000บาทจายครงเดยวเมองบการเงน

ผานการอนมตจากทประชมใหญ

2 บรษทเอน.เอส.เคสอบบญชจ�ากด ดร.กนกศกดนายสรวชญ

สขวฒนาสนทธไพศาสตร

จ�านวนเงน150,000บาทจายครงเดยวเมอไดรบรายงานการสอบบญชภายใน3วน

ท�าการ

คณะกรรมการด �าเนนการได พจารณาแล วเหนควรให บรษท มนตรสอบบญชและกฎหมาย

โดย นายมนตร ชวยช เปนผสอบบญชของสหกรณฯ ประจ�าป 2563 โดยคดคาธรรมเนยมการตรวจสอบเปน

จ�านวนเงน 150,000 บาทตอป

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

วาระท 4.7 คดเลอกผสอบบญช ประจ�าป 2563

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 63

Page 66: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท 4.9 แก ไขขอบงคบสหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จ�ากด

เพอใหขอความในขอบงคบสหกรณฯ สอดคลองกบนโยบายในการบรหารงานสหกรณ เพอให

เกดความมนคงในระยะยาวจงขอเสนอแกไขขอบงคบหมวด3ขอ7และหมวด5ขอ31ดงน

ขอความเดม เสนอแกไขใหม

หมวด 3ทน

การงดสงชำาระเงนคาหนรายเดอน

หมวด 3ทน

การงดสงชำาระเงนคาหนรายเดอน

ขอ7การงดช�าระเงนคาหนรายเดอน สมาชกทไดช�าระเงนคาหนไมนอยกวา 84 เดอนหรอเปนจ�านวนเงนไมนอยกวา50,000.00บาทและไมมหนสนกบสหกรณจะงดช�าระเงนคาหนรายเดอนหรอลดจ�านวนการถอหนรายเดอนลงกไดโดยแจงความจ�านงเปนหนงสอตอคณะกรรมการด�าเนนการ

ขอ7การงดช�าระเงนคาหนรายเดอนก. สมาชกทไดช�าระเงนคาหนไมนอยกวา84เดอน

หรอเปนจ�านวนเงนไมนอยกวา50,000.00บาทและมหนสนกบสหกรณไมเกนทนเรอนหน ทตนถออยในสหกรณ จะงดช�าระเงนคาหนรายเดอน หรอลดจ�านวนการถอหนรายเดอนลงกได โดยแจงความจ�านงเปนหนงสอตอคณะกรรมการด�าเนนการ

ข. กรณเปนพนกงานประจำาทเกษยณอาย หรออดตพนกงานประจำา หรออดตลกจางประจำาหรออดตเจาหนาทของหนวยงาน ตามขอ 31(3) ใหงดชำาระคาหนรายเดอน ยกเวนกรณทยงคงมเงนกประเภทอสงหารมทรพยคำาประกน

ตามขอบงคบขอ95และขอ96“ผตรวจสอบกจการทประชมใหญอาจเลอกตงจากสมาชก

หรอบคคลภายนอกผมคณวฒความรความสามารถในดานธรกจการเงนการบญชการเศรษฐกจหรอ

การสหกรณเปนผตรวจสอบกจการของสหกรณเปนการประจ�าปจ�านวนไมเกน5คน

ผตรวจสอบกจการอยในต�าแหนงไดมก�าหนดเวลาหนงปทางบญชของสหกรณถาเมอครบก�าหนด

เวลาแลวยงไมมการเลอกตงผสอบกจการคนใหม กใหผตรวจสอบกจการคนเดมปฏบตหนาทไปพลางกอน

ผตรวจสอบกจการซงออกไปนนอาจไดรบเลอกตงซ�า”

คณะกรรมการด�าเนนการไดพจารณาแลวเหนควรเสนอหนวยงานตรวจสอบงานบรการองคกร

สายตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบโดย

1.นางรงตะวน พพฒนพงศโสภณ ผตรวจสอบอาวโสเปนหวหนาคณะตรวจสอบ

2.นายถรภทร สรอยทอง ผตรวจสอบ

3.นายฐานก อตถะโยธน ผตรวจสอบ

เสนอทประชม เพอพจารณาอนมต

วาระท 4.8 เลอกตงผตรวจสอบกจการ ประจ�าป 2563

64 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 67: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ขอความเดม (ตอ) เสนอแกไขใหม (ตอ)

หมวด 5 สมาชก

คณสมบตสมาชก

หมวด 5 สมาชก

คณสมบตสมาชก

ขอ31.คณสมบตของสมาชกสมาชกตองมคณสมบตดงน(1) เปนผเหนชอบในวตถประสงคของสหกรณ(2) เปนบคคลธรรมดาและบรรลนตภาวะ(3) ก.เปนพนกงานประจ�า หรอลกจางประจ�า

ของธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)หรอบรษทในเครอธนาคารไทยพาณชยจ�ากด (มหาชน) หรอเปนเจาหนาทของสหกรณน

ข.เปนพนกงานเกษยณอายในสงกดธนาคารไทยพาณชย จ�ากด (มหาชน) หรอพนกงานท เกษยณอายบรษทในเครอธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)ซงคณะกรรมการด�าเนนการของสหกรณพจารณาเหนชอบ และใหก�าหนดขนไวเปนระเบยบ

(4) เปนผมความประพฤตและนสยดงาม(5) มไดเปนสมาชกในสหกรณออมทรพยอนทม

วตถประสงคในการใหกยมเงน

ขอ31.คณสมบตของสมาชกสมาชกตองมคณสมบตดงน(1) เปนผเหนชอบในวตถประสงคของสหกรณ(2) เปนบคคลธรรมดา บรรลนตภาวะ และม

สญชาตไทย(3) เปนพนกงานประจำา หรอลกจางประจำา หรอ

เจาหนาท หรอพนกงานประจำาทเกษยณอาย หรออดตพนกงานประจำา หรออดตลกจางประจำา หรออดตเจาหนาทของหนวยงาน ดงตอไปน

ก. ธนาคารไทยพาณชย จำากด (มหาชน) ข. บรษทในเครอธนาคารไทยพาณชย จำากด

(มหาชน) ดงมรายชอตอไปน- บรษท ไทยพาณชยพลส (SCBP)- บรษท หลกทรพยไทยพาณชย

(SCBS)- บรษท หลกทรพยจดการกองทน

ไทยพาณชย (SCBAM)- มลนธสยามกมมาจล (SCBF)- บรษท ธ.ท.พ. ศนยฝกอบรม จำากด- บรษท เอสซบ อบาคส จำากด- บรษท ดจทล เวนเจอรส จำากด- บรษท เทนเอกซ จำากด- บรษท มนนกซ จำากด

ค. สหกรณแหงน(4) เปนผมความประพฤตและนสยดงาม(5) มไดเปนสมาชกในสหกรณออมทรพยอนทม

วตถประสงคในการใหกยมเงน

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 65

Page 68: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ตามพระราชบญญตสหกรณพ.ศ.2542มาตรา50ใหสหกรณมคณะกรรมการด�าเนนการสหกรณ

ประกอบดวยประธานกรรมการหนงคนและกรรมการอนอกไมเกนสบสคนซงทประชมใหญเลอกตงจากสมาชก

คณะกรรมการด�าเนนการสหกรณมวาระอยในต�าแหนงคราวละสองปนบแตวนเลอกตงในวาระ

เรมแรกเมอครบหนงปนบแตวนเลอกตงใหกรรมการด�าเนนการสหกรณออกจากต�าแหนงเปนจ�านวนหนงใน

สองของกรรมการด�าเนนการสหกรณทงหมดโดยวธจบสลากและใหถอวาเปนการพนจากต�าแหนงตามวาระ

กรรมการด�าเนนการสหกรณซงพนจากต�าแหนงอาจไดรบเลอกตงอกไดแตตองไมเกนสองวาระตดตอกน

ในกรณทมการเลอกตงกรรมการด�าเนนการสหกรณแทนต�าแหนงทวางใหกรรมการด�าเนนการสหกรณทได

รบเลอกตงอยในต�าแหนงเทากบวาระทเหลออยของผทตนแทน

ส�าหรบในปพ.ศ.2563มประธานกรรมการและกรรมการด�ารงต�าแหนงครบวาระ7ทานดงน

1. นายสมพงษ หงสหาญณรงค

2.ม.ล.จรเดช จกรพนธ

3.นายสวรรณ ชยชนะโยธนวชร

4.นายธนวฒน กตตสวรรณ

5.นายชนรตน บญมหานาค

6.นายธนาคม บษปวนช

7.นายวฒนะ เลอมประพางกล

เสนอทประชม เพอพจารณาเลอกตงกรรมการด�าเนนการแทนกรรมการซงออกตามวาระ

วาระท 4.10 เลอกตงกรรมการด�าเนนการแทนกรรมการซงออกตามวาระ

66 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 69: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 70: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

วาระท5 เรองอนๆ

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

68 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 71: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงานธนาคารไทยพาณชย จ�ากด

ไดสนบสนนโครงการตางๆ ประจ�าป 2562

ลำาดบ หวขอ วนท จำานวนเงน หนวยงาน

1 ขอเชญรวมท�าบญทอดผาปาการศกษาโรงเรยนบานขนต�าบลบอหลวงอ�าเภอฮอดจงหวดเชยงใหม

14ก.พ.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

2 ขอความอนเคราะหสมทบทน“โครงการจดท�าผาปาเพอพฒนาเครดตยเนยนอบลรวมใจ”

18ม.ค.62 1,000.00 เครดตยเนยนอบลรวมใจ

3 ขอเรยนเชญรวมอนโมทนาการถวายผาพระกฐนพระราชทานกรมสงเสรมสหกรณประจ�าป2562

12ม.ย.62 3,000.00 ส�านกงานสงเสรมสหกรณกรงเทพมหานครพนท2

4 ขอเชญรวมท�าบญทอดผาปาสามคค 17ม.ย.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยธรกจบณฑตยจ�ากด

5 ขอความอนเคราะหชวยแจกซองผาปามหากศลเพอพฒนาคณภาพชวตคนพการ

17ม.ย.62 1,000.00 มลนธสากลเพอคนพการ

6 ขอเชญเปนเจาภาพถวายผากฐนประจ�าปพทธศกราช2562

22ก.ค.62 1,000.00 ส�านกงานสหกรณออมทรพยครยโสธรจ�ากด

7 ขอเชญรวมท�าบญทอดผาปาสามคคเพอจดซออปกรณทางการแพทย

30ก.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมาจ�ากด

8 ขอเชญรวมท�าบญเปนเจาภาพเทศนมหาชาตเวสสนดรชาดก

7ส.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยขาราชการกระทรวงศกษาธการจ�ากด

9 ขอความอนเคราะหสนบสนนงบประมาณในการจดกจกรรม“โครงการเพอนองโครงการ5”

22ส.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยครแพรจ�ากด

10 ขอเชญรวมอนโมทนาบญถวายผาปาพระกฐนพระราชทาน

23ส.ค.62 3,000.00 ชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทยจ�ากด

11 ขอเชญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามคคเพอสมทบทนจดซอครภณฑทางการแพทยโรงพยาบาลชมชน

3ก.ย.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยสาธารณสขกระบจ�ากด

12 ขอเรยนเชญรวมเปนเจาภาพทอดกฐนสามคค

9ก.ย.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยผปฏบตงานองคการขนสงมวลชนกรงเทพจ�ากด

13 ขอเชญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามคคประจ�าป2562

16ก.ย.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยพนกงานบรษทการบนไทยจ�ากด

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 69

Page 72: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

ลำาดบ หวขอ วนท จำานวนเงน หนวยงาน

14 ขอเรยนเชญรวมท�าบญทอดกฐนสามคค 25ก.ย.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยครเลยจ�ากด

15 ขอเชญรวมท�าบญทอดกฐนสามคคและหมผาพระเจดย

8ต.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยโรงพยาบาลหาดใหญจ�ากด

16 ขอเชญรวมอนโมทนาถวายผาพระกฐนพระราชทานของสมาคมฌาปณกจสงเคราะหสมาชกสหกรณออมทรพย7กลมวชาชพประจ�าปพทธศกราช2562

8ต.ค.62 1,000.00 สมาคมฌาปณกจสงเคราะหสหกรณสมาชกของชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทย

17 ขอเชญรวมท�าบญโดยเสดจพระราชกศลถวายผาพระกฐนพระราชทานประจ�าปพ.ศ.2562

22ต.ค.62 1,000.00 ส�านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน

18 ขอเชญรวมอนโมทนาถวายผาพระกฐนพระราชทานกรมตรวจบญชสหกรณประจ�าปพทธศกราช2562

24ต.ค.62 3,000.00 กรมตรวจบญชสหกรณเทเวศรกทม.

19 ขอเชญรวมบรจาคเงนสมทบในการถวายผากฐนพระราชทานประจ�าป2562

28ต.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยเกษตรศาสตรจ�ากด

20 ขอเชญรวมบรจาคทนทรพยอปกรณคลายหนาวเครองอปโภคบรโภค“สหกรณรวมใจคลายหนาวใหนองบนดอยสง”ครงท8

30ต.ค.62 1,000.00 ส�านกงานสงเสรมสหกรณกรงเทพมหานครพนท2

21 ขอความอนเคราะหสนบสนนบรจาคเงนตามโครงการ“ปญบญอนรก”

11ธ.ค.62 1,000.00 สหกรณออมทรพยนครหาดใหญจ�ากด

70 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 73: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด • 71

Page 74: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

72 • รายงานกจการประจ�าป 2562

Page 75: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·
Page 76: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดscbcoop.com/Download/Other_PDF/coop_report62.pdf ·

รายงานกจการ

ประจำาป 2562สหกรณออมทรพยพนกงาน

ธนาคารไทยพาณชย จำากด

9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900โทรศพท 0-2544-2040-3, 0-2544-2046-8 โทรสาร 0-2937-7697

E-mail : [email protected]

สหกรณออมทรพยพนกงาน ธนาคารไทยพาณชย จำากด