of 80 /80
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที2 ปีการศึกษา 2559 9 มกราคม 2560 ถึง 14 พฤษภาคม 2560

ขบวนวิชาที่เปิดสอน 2559 มกราคม ...M ว นจ นทร T ว นอ งคาร W ว นพ ธ H ว นพฤห สบด F ว

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ขบวนวิชาที่เปิดสอน 2559 มกราคม ...M ว นจ...

 • ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

  ขบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  9 มกราคม 2560 ถึง 14 พฤษภาคม 2560

 • สารบัญ

  เรื่อง หน้า ปฏิทินการศึกษา ก

  ดัชนี ข

  รหัสผู้สอน ค

  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ระดับปริญญาโท 1

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MTM)

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MTT) 3

  ระดับปริญญาตรี 4

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)  

 • ปฏิทินการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559

  มกราคม 2560 อังคารที่ 3 - วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์กําหนด อังคารที่ 3 – เสาร์ท่ี 7 - วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 9 - วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มต้นเรียนของนักศึกษา - วันแรกของการลงทะเบียน และรกัษาสภาพช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวชิาเรียน - วันแรกของการรกัษาสภาพ กรณขีอลาพกัการศึกษา เมื่อมไิด้ลงทะเบียนวชิาเรียน - วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตร ีจันทร์ที่ 23 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษา - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิไดล้งทะเบียน หากพ้นกําหนดน้ีจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปรญิญาตร ีอังคารที่ 24 - วันแรกของการคืนสภาพสําหรับผูพ้้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์ที่ 30 - วันสุดท้ายของการเพ่ิม เปลีย่นตอนวิชาเรียน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสุดท้ายของการคืนสภาพสาํหรับผู้พ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนาคม 2560 จันทร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 12 - การสอบกลางภาคเรียน พุธที่ 29 - วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน เมษายน 2560 จันทร์ที่ 3 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรยีน โดยไม่นําหน่วยกิตมาคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย - วันแรกของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 - วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา พฤษภาคม 2560 จันทร์ที่ 1 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 อาทิตย์ท่ี 14 - วันสุดท้ายของการเรยีน จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ท่ี 26 - การสอบประจําภาคเรียน - วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา เสาร์ท่ี 27 - วันปิดภาคการศึกษา มิถุนายน 2560 จันทร์ที่ 5 - วันสุดท้ายของการส่งคะแนน พุธที่ 7 - วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน ศุกร์ที่ 9 - วันอนุมัตผิลการศึกษา - วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณส์ําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีต้องการสําเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 12 - วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย กรกฎาคม 2560 จันทร์ที่ 10 - วันเปลีย่นค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรี - วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ ์

 • M วันจันทร์T วันอังคารW วันพุธH วันพฤหัสบดีF วันศุกร์S วันเสาร์U วันอาทิตย์

  อาคาร 25 - อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3-5 สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร 31 - อาคารนวมินทรราชินีอาคาร 40 - อาคาร 40 ปี มจพ.อาคาร 44 - อาคารปฏิบัติการและประลองรวมอาคาร 52 - อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  RA ห้องเรียนรอบเช้าT-MTD (MTM) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาฯ (Dawei)

  ดัชนี

  รหัสห้องเรียน

 • อาจารย์ประจําAPS อ.อภิชาติ ศรีประดิษฐ URA ผศ.ดร.อุไร อภิชาตบรรลือASR รศ.ดร.อนันต์ สืบสําราญ WRP รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธ์ิเงินAWJ ผศ.ดร.อภัยวงค์ จันทร์ช่างพูด WSM อ.วิเชียร สิงห์ใหม่BDW รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสด์ิ SACHO นางสาวศศิธร ชูแก้วCHA อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ TATON นางสาวธาริณี ทองเกิดCTV รศ.เชาวลิต ถาวรสิน MAT อ.เมธา อึ่งทองKISUT ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ NAT อ.ณัฐกฤต เอี่ยมเต็งKNC รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา NKM อ.นฤเบศ คํามงคลKSC ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์ NSR รศ.นิพันธ์ ศิริศักด์ิKTC อ.กิติศักด์ิ ฉิมกลิ่น PDM ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิดSPH ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร PJS ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณSTG รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว PKJ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการSTN ดร.สรรพงศ์ ทานอก RRR อ.รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์SVN ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล SHI อ.สมนึก ฮวบเอี่ยมTHLUC อ.ธนพล ลัคนาวัฒน์ SHM ดร.สันติ หุตะมานTRS ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์

  ผู้มีความรู้ความสามารถภายหลังเกษียณอายุJVT ผศ.ดร.จิระศักด์ิ วิตตะ

  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 04-JTB เจษฎา ธารีบุญ วิทยาเขตระยอง04-VAA วีระศักด์ิ อัศววงศ์อารยะ 12-SAK อ.สามัญ คําภาแก้ว

  อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์08-YTW เยาวเรศ ธาราวุฒิ08-SPK สุภาลักษณ์ นครศรี08-POS พรสวรรค์ ศุภศรี08-KNW กานต์ชนก วรรธนะสิน08-TEPAK ธีระ ภักดีวานิช08-VNY วิโรจน์ น้อยใหญ่08-BEMAN เบญจมาศ ม่ันเขตกร

  รหัสผู้สอน ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล

 • ระดับปริญญาโท

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020145003 VOCATIONAL AND TECHNICAL CURRICULUM DEVELOPMENT 3(3-0-6)S.1 H 09:00-12:00 02-KNC  52-307  MTM 1 RA 2

  020145008 INSTRUCTIONAL MEDIA DEVELOPMENT 3(3-0-6)S.1 T 14:00-17:00 02-TRS  52-315A  T-MTD 2 RC (MTM) 2

  020145101 SEMINAR 1(0-2-1)S.1 T 14:00-16:00 02-BDW  52-312  MTM 1 RA 1

  020145102 ACADEMIC WRITING 1(0-2-1)S.1 F 09:00-11:00 02-ASR  52-307  MTM 2 RB 6

  020145103 MASTER PROJECTS-MTM นศ.ตกค้าง 1

  020145104 THESIS 15ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต

  5502014810016 ศักด์ิชัย สุขหรุ่น 4 MTM5502014810024 สนธยา น้อมระวี 4 MTM5502014810032 กันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์ 10 MTM5602016810012 กัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์ 3 MTM5602016810021 ณัฐพล วงษ์อุบล 3 MTM5602016811094 จรุงศักด์ิ จิตรอินทรีย์ 4 MTM5602016811108 เฉลิม เหมือนคต 4 MTM5602016811132 สราวุธ แก้วรอด 3 MTM5802016810011 ณัฐพฤทธ์ โชติวิบูลย์ลักษณ์ 6 MTM5802016810029 ณัทฐพงศ์ ล้อพิศาลไชย 3 MTM5802016810053 ยุทธพงศ์ สุขทอง 6 MTM5802016810061 สุทธิเดช ชุมพงศ์ 6 MTM5802016811017 ชนิกานต์ เพิ่มอุตส่าห์ 9 MTM5802016820016 สุ มอน เช 6 T-MTD 2 RC (MTM)5802016820024 อัง เพียะ เพียว 6 T-MTD 2 RC (MTM)

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)

  รหัสนักศึกษา

  1

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020145513 SELECTED TOPIC ON MANUFACTURING PROCESS 3(3-0-6)S.1 F 09:00-12:00 02-NSR  52-315A MTM 1 RA 3

  T-MTD 2 RC (MTM)

  020145801 INDUSTRIAL INTERNSHIP จํานวน 3 หน่วยกิตS.1 S 09:00-20:00 02-SVN  MTM 2 RA 5

  2

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020135081 THESIS 1

  ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต 5602013810020 นิคม ดิษฐคลึ 3 MTT

  020135082 THESIS 10ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต

  5502013856012 จิระพงษ์ มะกะ 2 MTT5502013856039 เสมา พัฒน์ฉิม 1 MTT5502013857027 สุมณฑา นิวัต 1 MTT5502013857035 อภิบาล ไชยทิพย์ 1 MTT5502013857043 วัชระ บุญสุภากุล 1 MTT5602013810011 ณัฐวิชช์ สุขสง 3 MTT5802013810010 บริหาร ฤทธิศักด์ิ 4 MTT5802013810028 ปจิภรณ์ บุตรแสนลี 4 MTT5802013810036 ภานุพงศ์ รักษากิจ 6 MTT5802013810044 วิลาวัณย์ บุตรศรี 6 MTT

  รหัสนักศึกษา

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MTT)

  รหัสนักศึกษา

  3

 • ระดับปริญญาตรี

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.213333 ELECTRONIC CIRCUIT AND DEVICES II 3(2-2-5)S.1 M 17:00-19:00 02-WRP 44-306 TT นศ.ตกค้าง 1

  M 19:00-21:00 02-WRP 44-306 TT นศ.ตกค้าง

  213337 NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC DESIGN 3(3-0-6) S.1 F 09:00-12:00 02-TATON 44-305 TT นศ.ตกค้าง 1

  213382 MECHATRONICS PROJECT II 2(0-4-2)S.1 M 09:00-13:00 02-STN 44-409 TT นศ.ตกค้าง 2

  020003101 BASIC COMPUTER FOR EDUCATION 1(1-1-2)S.1 M 09:00-10:00 02-TATON  25-401  TM 3 RA 22

  M 10:00-11:00 02-TATON  25-401  TM 3 RA

  020003103 COMPUTER AND PROGRAMMING 3(2-2-5)S.1 W 08:00-10:00 02-SPH  25-402  TP 1 RA 34

  W 10:00-12:00 02-SPH  25-402  TP 1 RAS.2 T 08:00-10:00 02-STN  25-402  TT 1 RA 25

  T 10:00-12:00 02-TATON, 02-STN  25-402  TT 1 RA

  020003105 BASIC PHOTOGRAPHY 3(2-2-5)S.1 S 16:00-18:00 02-WSM  52-301  TT 4 RA 47

  S 18:00-20:00 02-WSM  52-301  TT 4 RA

  020003123 PROFESSIONAL ETHICS 1(1-0-2)S.1 T 13:00-14:00 02-URA  52-304  TM 2 RA 26S.2 T 09:00-10:00 02-URA  52-316  TP 2 RA 28

  020003201 PRINCIPLES OF TEACHING PROFESSION 3(3-0-6)S.1 T 14:00-17:00 02-URA  52-302  TM 2 RA 23S.2 M 13:00-16:00 02-MAT  52-302  TP 2 RA 28S.3 H 14:00-15:30 02-SHM  52-307  TT 3 RA 24

  H 15:30-17:00 02-SACHO  52-307  TT 3 RA

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)

  4

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020003204 TECHNICAL SUBJECT TEACHING METHODS 3(3-0-6)S.1 F 09:00-10:30 02-KSC  52-301  TT 2 RA 16

  F 10:30-12:00 02-SACHO  52-301 

  020003205 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-SACHO  52-308  TT 2 RA 17

  020003207 EDUCATIONAL RESEARCH 3(3-0-6)S.1 H 14:00-17:00 02-PJS  44-409  TM 4 RA 37

  TP 4 RA

  020003208 PROFESSIONAL EXPERIENCE I 3(1-4-4)S.1 T 08:00-09:00 02-PDM  52-301  TM 3 RA 41

  T 09:00-13:00 02-SHM, 02-CHA, 02-KSC, 02-PDM, 02-PJS, 02-SACHO 

  52-304, 52-303, 52-313, 52-302, 52-308, 52-301 

  TM 3 RA

  S.2 H 13:00-14:00 02-TRS  52-301  TP 3 RA 29H 14:00-18:00 02-JVT, 02-MAT, 02-TRS,

  02-URA 52-308, 52-313, 52-302, 52-301 

  TP 3 RA

  S.3 H 08:00-09:00 02-KSC  52-301  TT 3 RA 29H 09:00-13:00 02-SACHO, 02-SHM, 02-PJS,

  02-KSC 52-302, 52-301, 52-308, 52-313 

  TT 3 RA

  020003211 PRINCIPLES OF VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION 3(3-0-6)S.1 W 13:00-16:00 02-TRS  52-301  TM 4 RA 13

  020003214 PROFESSIONAL EXPERIENCE III 3(0-6-3)S.1 S 09:00-16:00 02-NSR, 02-NAT, 02-MAT,

  02-APS 44-M03  TP 4 RA 28

  020113104 PHYSICAL METALLURGY 3(2-2-5)S.1 F 13:00-15:00 02-CHA  44-M02  TP 2 RA 28

  F 15:00-17:00 02-CHA  44-M02  TP 2 RA

  020113113 MACHINE ELEMENT DESIGN II 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-THLUC  52-302  TM 3 RA 26

  5

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020113114 MECHANICAL DESIGN 3(3-0-6)S.1 F 17:00-20:00 02-BDW  52-316  TM 4 RA 8

  020113120 THERMODYNAMICS 3(3-0-6)S.1 H 13:00-16:00 02-KISUT  52-304  TM 2 RA 35

  020113121 FLUID MECHANICS 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-AWJ  52-316  TM 2 RA 30

  020113122 HEAT TRANSFER 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-PKJ  52-303  TM 3 RA 24

  020113125 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-KISUT  52-301  TM 4 RA 7

  020113141 SYSTEM ANALYSIS FOR MAINTENANCE 3(3-0-6)S.1 T 14:00-17:00 02-CHA  52-303  TM 3 RA 28

  020113142 INDUSTRIAL SAFETY 2(2-0-4)S.1 W 17:00-19:00 02-WSM  52-302  TM 3 RA 35

  020113181 MECHANICAL LABORATORY I 1(0-3-1)S.1 F 09:00-12:00 02-AWJ, 02-KISUT  52-304  TM 3 RA 24

  020113190 SELECTED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 M 09:00-10:30 02-RRR  44-307  TM 4 RA 15

  M 10:30-12:00 02-NAT  44-307  TM 4 RA

  020113901 ENGINEERING MATERIALS 3(3-0-6)S.1 M 09:00-12:00 02-CHA  52-303  TM 1 RA 23S.2 F 13:00-16:00 02-BDW  52-313  TM 2 RA 40

  TP 1 RA

  020113902 ENGINEERING STATICS 3(3-0-6)S.1 T 14:00-17:00 02-SVN  52-301  TM 1 RA 24

  6

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020113904 ENGINEERING MECHANICS 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-NKM 52-301  TP 1 RA 24

  020113912 MACHINE ELEMENT DESIGN I 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-PDM  52-304  TM 2 RA 10S.2 M 09:00-12:00 02-PDM  52-304  TP 2 RA 20

  020113940 MANUFACTURING PROCESS 3(2-2-5)S.1 T 08:00-10:00 02-KTC  44-M02  TM 2 RA 10

  T 10:00-12:00 02-CTV  44-M02  TM 2 RAS.2 W 13:00-15:00 02-CTV  44-M03  TP 2 RA 27

  W 15:00-17:00 02-CTV, 02-KTC  44-M03  TP 2 RA

  020113950 PNEUMATICS AND HYDRAULICS 3(2-2-5)S.1 M 13:00-15:00 02-RRR  44-307  TP 3 RA 28

  M 15:00-17:00 02-RRR, 02-NAT  44-307  TP 3 RA

  020113960 COMPUTER-AIDED DESIGN AND DRAWING 2(1-3-3)S.1 W 13:00-14:00 02-SHI  44-304  TM 2 RA 28

  W 14:00-17:00 02-SHI, 02-AWJ  44-304  TM 2 RA

  020113981 ENGINEERING DRAWING 3(2-2-5)S.1 W 08:00-10:00 02-SHI  44-304  TM 1 RA 23

  W 10:00-12:00 02-AWJ, 02-SHI  44-304  TM 1 RAS.2 M 08:00-10:00 02-AWJ  44-304  TP 1 RA 24

  M 10:00-12:00 02-SHI, 02-AWJ  44-304  TP 1 RA

  020113983 MACHINE TOOL PRACTICE 2(0-6-2)S.1 F 08:00-15:00 02-NAT, 02-MAT  44-201  TM 1 RA 24S.2 T 08:00-15:00 02-APS, 02-NSR  44-201  TP 1 RA 24

  020113986 SEMINAR 1(0-3-1)S.1 H 09:00-12:00 02-BDW, 02-KISUT  52-316  TM 3 RA 25

  020113988 PROJECT II 2(0-6-2)S.1 F 09:00-16:00 02-NKM  52-316  TM 4 RA 13

  7

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020123241 TOOL ENGINEERING 3(2-2-5)S.1 T 17:00-19:00 02-KTC  44-M02  TP 4 RA 14

  T 19:00-21:00 02-KTC  44-M02  TP 4 RA

  020123249 COMPUTER - AIDED DESIGN AND PRODUCTION 3(2-2-5)S.1 T 13:00-15:00 02-SHI  44-304  TP 2 RA 28

  T 15:00-17:00 02-SHI, 02-KTC  44-304  TP 2 RA

  020123254 FABRICATION AND APPLICATION ENGINEERING IN WELDING WORK 3(2-2-5)S.1 H 08:00-10:00 02-NSR  44-M02  TM 4 RA 18

  H 10:00-12:00 02-KTC  44-M02  TM 4 RA

  020123271 QUALITY CONTROL 3(3-0-6)S.1 F 09:00-12:00 02-STG  52-308  TP 3 RA 37

  020123272 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL 3(3-0-6)S.1 F 13:00-16:00 02-STG 52-308 TP 3 RA 29

     020123273 MAINTENANCE ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-STG  52-303 TP 3 RA 31

   020123276 PRODUCTION MACHINERY AND FACILITY SYSTEM 2(2-0-4)S.1 W 13:00-15:00 02-WSM  52-302  TP 3 RA 30

  020123278 WORK STUDY AND PRODUCTIVITY 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-WSM  52-316  TP 4 RA 15

  020123286 SEMINAR 1(0-3-1)S.1 M 09:00-12:00 02-APS, 02-TRS  44-M02  TP 3 RA 28

  020123288 PROJECT II 2(0-6-2)S.1 M 11:00-18:00 02-NSR, 02-CTV  44-M03  TP 4 RA 26

  020133111 PNEUMATICS 2(1-2-2)S.1 T 13:00-14:00 02-RRR  44-307  TT 2 RA 16

  T 14:00-16:00 02-RRR, 02-NAT  44-307  TT 2 RA

  8

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020133114 DESIGN OF MECHANICAL POWER TRANSMISSION 3(3-0-6)S.1 W 13:00-16:00 02-THLUC  52-303  TT 3 RA 32

  020133116 CNC TECHNOLOGY 2(1-2-2)S.1 H 17:00-18:00 02-WRP  44-306  TT 4 RA 11

  H 18:00-20:00 02-WRP  44-306  TT 4 RA

  020133131 ELECTRIC DRIVE AND SERVO SYSTEMS 2(1-2-2)S.1 T 17:00-18:00 02-SHM  44-306  TT 3 RA 9

  T 18:00-20:00 02-SHM  44-306  TT 3 RA

  020133132 INDUSTRIAL ROBOTICS 3(2-2-5)S.1 H 13:00-15:00 02-WRP  44-306  TT 4 RA 14

  H 15:00-17:00 02-TATON  44-306  TT 4 RA

  020133142 COMPUTER-BASED AND REAL TIME CONTROL SYSTEM 2(1-2-2)S.1 M 13:00-14:00 02-WRP  44-306  TT 3 RA 24

  M 14:00-16:00 02-TATON  44-306  TT 3 RA

  020133151 PLC NETWORKS 2(1-2-2)S.1 W 17:00-18:00 02-SPH  44-305  TT 3 RA 25

  W 18:00-20:00 02-SPH  44-305  TT 3 RA

  020133161 NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC DESIGN 2(1-2-2)S.1 F 09:00-10:00 02-TATON  44-305  TT 4 RA 17

  F 10:00-12:00 02-TATON  44-305  TT 4 RA

  020133181 SEMINAR 1(0-3-1)S.1 T 13:00-16:00 02-WRP, 02-SPH  44-306  TT 3 RA 21

  020133183 BACHELOR PROJECT II 2(0-6-2)S.1 M 09:00-16:00 02-STN  44-409  TT 4 RA 7

  020133185 SELECTED TOPICS IN MECHATRONICS ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 M 09:00-12:00 02-ASR  44-305  TT 3 RA 25

  9

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020133903 NUMERICAL METHOD IN MECHATRONICS 2(2-0-4)S.1 F 13:00-15:00 02-ASR  52-304  TT 3 RA 28

  020133905 STATICS FOR MECHATRONICS 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-NKM  52-308  TT 1 RA 31

  020133907 STRENGTH OF MATERIALS 3(3-0-6)S.1 T 09:00-12:00 02-AWJ  52-307  TT 2 RA 31

  020133922 ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS I 2(1-2-2)S.1 H 17:00-18:00 02-SHM  44-305  TT 1 RA 23

  H 18:00-20:00 02-SHM  44-305  TT 1 RA

  020133925 ELECTRONIC CIRCUIT AND DEVICES II 2(1-2-2)S.1 M 17:00-18:00 02-WRP  44-306  TT 2 RA 24

  M 18:00-20:00 02-WRP  44-306  TT 2 RA

  020133926 ELECTROMECHANICAL DEVICES 3(2-2-5)S.1 W 08:00-10:00 02-PJS  44-305  TT 2 RA 18

  W 10:00-12:00 02-PJS  44-305  TT 2 RA

  020133928 MICROPROCESSORS AND INTERFACING 3(2-2-5)S.1 W 13:00-15:00 02-STN  44-305  TT 2 RA 15

  W 15:00-17:00 02-STN  44-305  TT 2 RA

  020133961 INTRODUCTION TO RAILWAY SYSTEM 3(3-0-6)S.1 F 08:30-11:30 12-SAK 52-21 ILET 1 RA 37

  ILET 2 RAMAET 1 RAMAET 2 RAIAET 1 RAIAET 2 RA

  หมายเหตุ วิชา 020133961 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง (ขอยืมใช้รหัสวิชานี้)

  10

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.040203112 ENGINEERING MATHEMATICS II 3(3-0-6)S.13 W 16:00-19:00 04-JTB  31-21103  TM 1 RA 60

  TT 1 RATP 1 RA

  040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT 3(3-0-6)S.2 T 09:00-12:00 04-VAA 52-615 TP 4 RA 26

  080103002 ENGLISH II 3(3-0-6)S.56 M 13:00-16:00 08-YTW  31-21005  TM 1 RA 50

  TT 1 RAS.57 F 17:00-20:00 08-SPK  31-21002  TP 1 RA 25

  080103016 ENGLISH CONVERSATION I 3(3-0-6)S.18 T 09:00-12:00 08-POS  52-614  TP 3 RA 28

  080103017 ENGLISH CONVERSATION II 3(3-0-6)S.18 F 13:00-16:00 08-KNW  31-21102  TM 3 RA 39

  TT 2 RA

  080203901 MAN AND SOCIETY 3(3-0-6)S.2 H 17:00-20:00 08-TEPAK  31-21102  TM 2 RA 52

  TP 2 RAS.3 F 17:00-20:00 08-TEPAK  52-612  TT 1 RA 25

  080303501 BASKETBALL 1(0-2-1)S.9 H 16:00-18:00 08-VNY  อาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 3 TM 1 RA 40

  TP 1 RAS.10 M 16:00-18:00 08-BEMAN  อาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 3 TT 1 RA 40

  TP 1 RA

  11

 • ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

  ขบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  9 มกราคม 2560 ถึง 14 พฤษภาคม 2560

 • สารบัญ

  เรื่อง หน้า ปฏิทินการศึกษา ก

  ดัชนี ข

  รหัสผู้สอน ค

  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ระดับปริญญาเอก 1

  -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)

  -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2

  ระดับปริญญาโท 3

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)

  ระดับปริญญาตร ี 7

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE)

   

   

 • ปฏิทินการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559

  มกราคม 2560 อังคารที่ 3 - วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์กําหนด อังคารที่ 3 – เสาร์ท่ี 7 - วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 9 - วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มต้นเรียนของนักศึกษา - วันแรกของการลงทะเบียน และรกัษาสภาพช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวชิาเรียน - วันแรกของการรกัษาสภาพ กรณขีอลาพกัการศึกษา เมื่อมไิด้ลงทะเบียนวชิาเรียน - วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตร ีจันทร์ที่ 23 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษา - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิไดล้งทะเบียน หากพ้นกําหนดน้ีจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปรญิญาตร ีอังคารที่ 24 - วันแรกของการคืนสภาพสําหรับผูพ้้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์ที่ 30 - วันสุดท้ายของการเพ่ิม เปลีย่นตอนวิชาเรียน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสุดท้ายของการคืนสภาพสาํหรับผู้พ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนาคม 2560 จันทร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 12 - การสอบกลางภาคเรียน พุธที่ 29 - วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน เมษายน 2560 จันทร์ที่ 3 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรยีน โดยไม่นําหน่วยกิตมาคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย - วันแรกของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 - วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา พฤษภาคม 2560 จันทร์ที่ 1 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 อาทิตย์ท่ี 14 - วันสุดท้ายของการเรยีน จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ท่ี 26 - การสอบประจําภาคเรียน - วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา เสาร์ท่ี 27 - วันปิดภาคการศึกษา มิถุนายน 2560 จันทร์ที่ 5 - วันสุดท้ายของการส่งคะแนน พุธที่ 7 - วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน ศุกร์ที่ 9 - วันอนุมัตผิลการศึกษา - วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณส์ําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีต้องการสําเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 12 - วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย กรกฎาคม 2560 จันทร์ที่ 10 - วันเปลีย่นค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรี - วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ ์

 • M วันจันทร์T วันอังคารW วันพุธH วันพฤหัสบดีF วันศุกร์S วันเสาร์U วันอาทิตย์

  อาคาร 25 - อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3-5 สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร 31 - อาคารนวมินทรราชินีอาคาร 40 - อาคาร 40 ปี มจพ.อาคาร 43 - อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสอาคาร 44 - อาคารปฏิบัติการและประลองรวมอาคาร 52 - อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  RA ห้องเรียนรอบเช้าTC โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ (CPN)

  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (TTE-Power)T-MTD โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาฯ (Dawei)S โครงการสมทบพิเศษปริญญาโท, ปริญญาเอกG โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ

  วท. วิทยาลัยเทคนิค เช่น วท.ร้อยเอ็ด หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดร.ร. โรงเรียน เช่น ร.ร.จิตรลดา หมายถึง โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนสายน้ําผึ้ง, โรงเรียนสตรีนนท์

  ดัชนี

  รหัสห้องเรียน

  ช่ือย่อของศูนย์การเรียน

 • อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษCRU อ.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เก้ือกูล KWPKK กังวาล พยัคฆกุลCST ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา KAHIN อ.ขนิษฐา หินอ่อนCYR ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ KAJIT อ.กนกวรรณ จิตต์งามขําEBP ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ KRSRI อ.กฤษดา ศรีจันทร์พิยมGTS ดร.กฤตยา ทองผาสุข MASIT รศ.ดร.มานิตย์ สิทธิชัยJAC ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด NUCHU อ.นุชนาฏ ชุ่มชื่นKPB ดร.กิตติศักด์ิ แพบัว WATAL อ.วันชัย ตาลานนท์KSP ดร.กิตติ เสือแพร PAAMO ผศ.พัฒพงษ์ อมรวงศ์MLK รศ.ดร.มีชัย โลหะการ WIWIW ผศ.วิสุทธ์ิ วิวัฒน์วิศวกรMPS ผศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักด์ิMSN รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ หัวหน้าส่วนงานที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกMWW ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ PASET ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ เศรษฐกุลNSN อ.นริศร แสงคะนองNWN ดร.นําโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์NWS อ.นิวัติ สุขศิริสันต์ 08-KARAK กัณฑิมา รักวงศ์วานPSY รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ 08-RABUM รติ บํารุงญาติPTT ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 08-VSM วิมล เหมือนคิดPHM อ.ภัควี หะยะมิน 08-SUPAN สุวรรณี พันธ์ุพรึกส์PJK ผศ.พิสุทธ์ิ จันทร์ชัยชนะกุล 08-JUTOO จุฑานุช ตุกวุ่นPNY ดร.ภานี น้อยย่ิง 08-VNY วิโรจน์ น้อยใหญ่PSK อ.พรวิไล สุขมาก 08-THSRK ธิติพร ศรีกิจเจริญศักด์ิPSY รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ 08-TWT ทิวาพร คงสมSTC ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูลSAG รศ.ดร.สมศักด์ิ อรรคทิมากูลSJN ผศ.สิริชัย จันทร์นิ่มSPA ว่าที่ ร.ต. สรุจ พันธ์ุจันทร์TKT ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะTTP รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภาWKM ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณีWSR ผศ.วิเศษ ศักด์ิศิริNPN ผศ.ณิชมน พูนน้อยPCT ผศ.ดร.พงศธร ชมทอง

  รหัสผู้สอน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าค

 • ระดับปริญญาเอก

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020237001 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION 3(3-0-6)S.1 H 09.00-10.30 02-MWW  52-502 DTE 1 RA 7

  H 10.30-12.00 02-MASIT 52-502 DTE 1 RA

  020237101 DISSERTATION 15ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต

  5602025910016 ณัฐพล ใจสํารวม 6 DTE5602025910024 ทนงศักด์ิ น้อยคง 6 DTE5602025910041 ภัควี หะยะมิน 6 DTE5602025910067 ปฏิยุทธ พรามแก้ว 6 DTE5702025910015 กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง 12 DTE5702025910023 พิชิต อ้วนไตร 12 DTE5702025910031 ประสงค์ บรรจงเพียร 6 DTE5702025910040 พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธ์ิวงศ์ 3 DTE5702025910058 วิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ 3 DTE5702025910066 ภาณุณ์พล สิริวิทยะธนกุล 6 DTE5702025910074 วารินี วีระสินธ์ุ 12 DTE5802025910014 เจษฎา สารสุข 6 DTE5802025910022 อุดมศักด์ิ แก้วมรกต 9 DTE5802025910031 ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ 12 DTE5802025910049 อนุชิต นาคกล่อม 9 DTE

  020237103 SEMINAR ON ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION II 1(0-3-1)S.1 T 17.00-20.00 02-STC, 02-SAG  52-312 DTE 1 RA 7

  020237402 ENERGY TECHNOLOGIES AND CONTROL 3(3-0-6)S.1 M 17.00-20.00 02-STC  44-610 DTE 1 RA 3

  020237602 COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR ELECTROMAGNETICS 3(3-0-6)S.1 T 13.00-16.00 02-SAG  52-312 DTE 1 RA 4

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)

  รหัสนักศึกษา

  1

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020247201 POWER ELECTRONICS 3(3-0-6)S.1 M 17.00-20.00 02-MPS  43-303 DEEE 1 RA 1

  020247202 ADVANCED ELECTRIC DRIVES 3(3-0-6)S.1 S 09.00-10.30 02-WKM  43-303 DEEE 1 RA 1

  S 10.30-12.00 02-PASET 43-303 DEEE 1 RA

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE)

  2

 • ระดับปริญญาโท

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020215100 COMPUTATIONAL TECHNIQUE FOR ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION 3(2-3-5)S.1 S 09.00-11.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 POWER/ CONTROL 24

  S 11.00-14.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 ELEC/ TELECOMS 15.00-17.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ดS 17.00-20.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 7, 21 ม.ค. 60)S.1 U 09.00-11.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ด

  U 11.00-14.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ดU 15.00-17.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ดU 17.00-20.00 02-TTP วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 8, 22 ม.ค. 60)S.1 S 09.00-11.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ด

  S 11.00-14.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ดS 15.00-17.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ดS 17.00-20.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 28 ม.ค. 60/ 4 ก.พ. 60)S.1 U 09.00-11.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ด

  U 11.00-14.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ดU 15.00-17.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ดU 17.00-20.00 02-KPB วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 29 ม.ค. 60/ 5 ก.พ. 60)

  020215101 RESEARCH AND STATISTICS 3(3-0-6)S.1 S 09.00-12.00 02-MWW  44-603 S-MTE 1 POWER/ CONTROL 17

  S 13.00-16.00 02-MWW  44-603 S-MTE 1 ELEC/ TELECOM(เรียนวันที่ 18, 25 มี.ค. 60)S.1 U 09.00-12.00 02-MWW  44-603

  U 13.00-16.00 02-MWW  44-603(เรียนวันที่ 19, 26 มี.ค. 60)S.1 S 09.00-12.00 02-CYR  44-603

  S 13.00-16.00 02-CYR  44-603(เรียนวันที่ 1, 8 เม.ย. 60)S.1 U 09.00-12.00 02-CYR  44-603

  U 13.00-16.00 02-CYR  44-603(เรียนวันที่ 2, 9 เม.ย. 60)

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)

  3

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020215102 TEACHING SUPERVISION 3(1-4-4)S.1 S 09.00-10.00 02-SJN 44-603 S-MTE 1 POWER/ CONTROL 17

  S 10.00-14.00 02-SJN 44-603 S-MTE 1 ELEC/ TELECOMS 15.00-16.00 02-SJN 44-603S 16.00-20.00 02-SJN 44-603

  (เรียนวันที่ 14, 21 ม.ค. 60)S.1 U 09.00-10.00 02-SJN 44-603

  U 10.00-14.00 02-SJN 44-603U 15.00-16.00 02-SJN 44-603U 16.00-20.00 02-SJN 44-603

  (เรียนวันที่ 15, 22 ม.ค. 60)S.1 S 09.00-10.00 02-NWN 44-603

  S 10.00-14.00 02-NWN 44-603S 15.00-16.00 02-NWN 44-603S 16.00-20.00 02-NWN 44-603

  (เรียนวันที่ 28 ม.ค. 60/ 4 ก.พ. 60)S.1 U 09.00-10.00 02-NWN 44-603

  U 10.00-14.00 02-NWN 44-603U 15.00-16.00 02-NWN 44-603U 16.00-20.00 02-NWN 44-603

  (เรียนวันที่ 29 ม.ค. 60/ 5 ก.พ. 60)S.2 S 09.00-10.00 02-CST วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 POWER/ CONTROL 24

  S 10.00-14.00 02-CST, 02-MASIT วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 ELEC/ TELECOMS 15.00-16.00 02-CST วท.ร้อยเอ็ดS 16.00-20.00 02-CST, 02-MASIT วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 14 ม.ค. 60/ 11 ก.พ. 60/ 15 เม.ย. 60/ 6 พ.ค. 60)S.2 U 09.00-10.00 02-MASIT วท.ร้อยเอ็ด

  U 10.00-14.00 02-MASIT, 02-CST วท.ร้อยเอ็ดU 15.00-16.00 02-MASIT วท.ร้อยเอ็ดU 16.00-20.00 02-MASIT, 02-CST วท.ร้อยเอ็ด

  (เรียนวันที่ 15 ม.ค. 60/ 12 ก.พ. 60/ 16 เม.ย. 60/ 7 พ.ค. 60)

  4

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020215103 ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION THEORY AND APPLICATION 3(3-0-6) S.1 S 10.00-11.00 02-NSN, 02-PNY  MTE 1 RA 17

  MTE 1 TAMTE 1 RBMTE 1 TBMTE 1 RCMTE 1 TC

  020215109 SEMINAR ON ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION I 1(0-3-1)S.1 W 09.00-12.00 02-MLK  52-501 MTE 1 RA/MTE 1RB/MTE 1RC 6

  020215110 SEMINAR ON ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION II 1(0-3-1)S.1 W 17.00-20.00 02-PNY, 02-NSN  52-311A MTE 2 RC/MTE 2 RD 4

  020215301 COMPUTER AIDED POWER SYSTEM ANALYSIS 3(3-0-6)S.1 M 17.00-20.00 02-PSY  52-311A MTE 2 RC 2

  020215504 DIGITAL CIRCUIT ANALYSIS AND DESIGN 3(3-0-6)S.1 T 17.00-20.00 02-NSN  52-311A MTE 2 RD 2

  020215603 ANTENNA ANALYSIS 3(3-0-6)S.1 M 13.00-16.00 02-TTP  52-311A MTE 2 RD 3

  020215800 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS 3(3-0-6)S.1 S 09.00-12.00 02-PTT วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 POWER/ CONTROL 24

  S 13.00-16.00 02-PTT วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 ELEC/ TELECOM(เรียนวันที่ 18 มี.ค. 60/ 1, 22, 29 เม.ย. 60)S.1 U 09.00-12.00 02-PTT วท.ร้อยเอ็ด

  U 13.00-16.00 02-PTT วท.ร้อยเอ็ด(เรียนวันที่ 19 มี.ค. 60/ 2, 23, 30 เม.ย. 60)

  5

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020215801 ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY 3(3-0-6)S.1 S 09.00-12.00 02-SAG วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 POWER/ CONTROL 24

  S 13.00-16.00 02-SAG วท.ร้อยเอ็ด G-MTE 1 ELEC/ TELECOM(เรียนวันที่ 18, 25 ก.พ. 60/ 4, 11 มี.ค. 60)S.1 U 09.00-12.00 02-SAG วท.ร้อยเอ็ด

  U 13.00-16.00 02-SAG วท.ร้อยเอ็ด(เรียนวันที่ 19, 26 ก.พ. 60/ 5, 12 มี.ค. 60)

  020215808 ADVANCED ELECTRIC DRIVE 3(3-0-6)S.1 H 17.00-18.30 02-PTT  52-311A MTE 2 RC 2

  H 18.30-20.00 02-PASIT 52-311A

  020215106 THESISS.1 M 17.00-20.00 02-PSY  52-311A 7

  ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต5702024811021 นันทวุฒิ โพธิวัฒตะ 2 MTE5802024810016 ยุราพร ผดุงกรรณ์ 9 MTE5802024811012 ณัฐวุฒิ นามแสง 9 MTE5802024820011 เย วิน ไนน์ 3 MTE5802024820020 อิ ซู ไลน์ 3 MTE5802024821018 ก็อด เมียะ ไน 3 MTE5802024821026 เมย์ ซานดา มู 3 MTE

  รหัสนักศึกษา

  6

 • ระดับปริญญาตรี

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020003101 BASIC COMPUTER FOR EDUCATION 1(1-1-2)S.2 F 08.00-09.00 02-PSK  52-507  TE 3 PA/PB 36

  F 09.00-10.00 02-PSK, 02-KAHIN  52-507  TE 3 PA/PBS.3 F 10.00-11.00 02-PSK  52-507  TE 3 EA/EB 27

  F 11.00-12.00 02-PSK, 02-KAHIN  52-507  TE 3 EA/EB

  020003104 ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE 3(2-2-5)S.1 H 08.00-10.00 02-CRU  44-404  CE 44

  H 10.00-12.00 02-CRU, 02-PHM  44-404  CES.2 T 13.00-15.00 02-PHM  44-404  CE 45

  T 15.00-17.00 02-PHM, 02-CRU  44-404  CES.3 M 13.00-14.00 02-CRU  44-403  CE 35

  M 14.00-15.00 02-PHM 44-403  CEM 15.00-17.00 02-CRU, 02-PHM 44-403  CE

  หมายเหตุ เป็นวิชาบริการนอกภาค (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

  020003201 PRINCIPLES OF TEACHING PROFESSION 3(3-0-6)S.4 H 17.00-18.30 02-CST 52-407 TTE 3 P 27

  H 18.30-20.00 02-MASIT  52-407 TTE 3 PS.5 W 17.00-18.30 02-CST 52-407 TTE 3 E 26

  W 18.30-20.00 02-MASIT  52-407 TTE 3 E

  020003202 EDUCATIONAL INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY 3(2-2-5)S.1 H 08.00-10.00 02-KAHIN  52-508 TE 2 PA/PB 56

  H 10.00-12.00 02-KAHIN, 02-NWN  52-508 TE 2 PA/PBS.2 H 13.00-15.00 02-NWN  52-501  TE 2 EA/EB 26

  H 15.00-17.00 02-NWN, 02-KAHIN  52-501  TE 2 EA/EB

  020003204 TECHNICAL SUBJECT TEACHING METHODS 3(3-0-6)S.3 W 09.00-12.00 02-CST  52-507 TE 2 PA/PB 47S.4 W 13.00-16.00 02-CST  52-407  TE 2 EA/EB 26S.5 W 17.00-18.30 02-CYR  52-612 TTE 1 P 25

  W 18.30-20.00 02-WIWIW  52-612 TTE 1 PS.6 M 17.00-18.30 02-CYR  52-501  TTE 1 E 31

  M 18.30-20.00 02-WIWIW  52-501  TTE 1 E

  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE)

  7

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020003205 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(3-0-6)S.3 S 09.00-10.30 02-TKT 52-502  TTE 2 P 28

  S 10.30-12.00 02-NUCHU  52-502  TTE 2 PS.4 S 16.00-19.00 02-MWW  52-502  TTE 2 E 33S.5 M 09.00-10.30 02-TKT 52-508 TTE 2 TC (CPN) 15

  M 10.30-12.00 02-NUCHU  52-508 TTE 2 TC (CPN) (เรียนวันที่ 29 พ.ค. 60/ 5, 12, 19 มิ.ย. 60/ 3, 17, 24 ก.ค. 60)

  U 09.00-10.30 02-TKT 52-508 TTE 2 TC (CPN) U 10.30-12.00 02-NUCHU  52-508 TTE 2 TC (CPN)

  (เรียนวันที่ 4, 11, 18, 25 มิ.ย. 60/ 2, 9, 16, 23 ก.ค. 60)

  020003206 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 3(3-0-6)S.1 T 09.00-12.00 02-EBP  52-502 TE 2 PA/PB 49S.2 T 16.00-17.30 02-EBP  52-613 TE 2 EA/EB 26

  T 17.30-19.00 02-KRSRI  52-613 TE 2 EA/EB

  020003207 EDUCATIONAL RESEARCH 3(3-0-6)S.2 T 17.00-20.00 02-CYR  52-407  TTE 3 P 29S.3 H 17.00-20.00 02-TKT  52-501  TTE 3 E 24

  020003209 PROFESSIONAL EXPERIENCE II 3(0-6-3)S.2 T 09.00-12.00 02-MWW, 02-CYR, 02-TKT 52-501, ร.ร.สตรีนนท์ TE 3 PA 17

  T 13.00-16.00 02-MWW, 02-CYR, 02-TKT 52-501, ร.ร.สตรีนนท์ TE 3 PAS.3 W 13.00-16.00 02-KSP, 02-PAAMO, 02-NUCHU  52-501, 52-502, 52-503 TE 3 PB 19

  W 17.00-20.00 02-KSP, 02-PAAMO, 02-NUCHU 52-501, 52-502, 52-503 TE 3 PBS.4 M 09.00-12.00 02-NWN, 02-MASIT 52-501, 52-502 TE 3 EA/EB 25

  M 13.00-16.00 02-WATAL, 02-KWPKK 52-503, 52-507 TE 3 EA/EBS.5 W 16.00-22.00 02-KRSRI, 02-KAJIT,

  02-NWN, 02-MWW52-507, 52-508, ร.ร.จิตรลดา, ร.ร.จิตรลดา

  TTE 2 PTTE 2 P

  27

  S.6 T 16.00-22.00 02-NWN, 02-KAJIT, 02-NUCHU,02-CST, 02-PSK

  52-502, 52-503, 52-508, ร.ร.สายน้ําผึ้ง, ร.ร.สายน้ําผึ้ง

  TTE 2 E 33

  S.7 M 09.00-12.00 02-SJN, 02-TKT 52-508, 52-407 TTE 2 TC (CPN) 15M 17.00-20.00 02-SJN, 02-TKT 52-508, 52-407 TTE 2 TC (CPN)

  (เรียนวันที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 60/ 6, 20, 27 ก.พ. 60/ 6, 20, 27 มี.ค. 60/ 3, 24 เม.ย. 60/ 1, 8, 15 พ.ค. 60)

  8

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020003211 PRINCIPLES OF VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION 3(3-0-6)S.2 W 17.00-20.00 02-PSK  52-613  TTE 3 P 17S.3 F 17.00-20.00 02-PSK  52-501  TTE 3 E 24

  020213003 ENGINEERING MATERIALS 3(3-0-6)S.1 T 13.00-14.30 02-KSP  52-508  TE 1 PA/PB 30

  T 14.30-16.00 02-MASIT  52-508  TE 1 PA/PBS.2 H 13.00-14.30 02-KSP  52-508  TE 1 EA/EB 26

  H 14.30-16.00 02-MASIT  52-508  TE 1 EA/EB

  020213005 ELECTRICAL ENGINEERING PRACTICE II 2(0-6-2)S.1 F 08.00-11.00 02-NWS, 02-GTS, 02-PHM  44-507 TE 1 PA/PB 29

  F 12.00-15.00 02-NWS, 02-GTS, 02-PHM  44-507 TE 1 PA/PBS.2 W 08.00-11.00 02-GTS, 02-PHM  44-507 TE 1 EA/EB 27

  W 12.00-15.00 02-GTS, 02-PHM  44-507 TE 1 EA/EB

  020213008 COMPUTER PROGRAMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS 3(2-3-5)S.1 H 08.00-10.00 02-MLK  44-403 TE 1 PA/PB 31

  H 10.00-13.00 02-MLK, 02-PNY  44-403 TE 1 PA/PBS.2 F 13.00-15.00 02-PNY  25-401 TE 1 EA/EB 26

  F 15.00-18.00 02-PNY, 02-MLK 25-401 TE 1 EA/EB

  020213009 ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS 3(3-0-6)S.1 W 13.00-16.00 02-PNY  44-611 TE 1 PA/PB 27S.2 T 13.00-16.00 02-KPB  52-401  TE 1 EA 25

  020213010 ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 3(3-0-6)S.1 H 14.00-17.00 02-PJK  44-603  TE 1 PA/PB 28S.2 F 09.00-12.00 02-WSR  44-404  TE 1 E 25

  020213013 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY 1(0-3-1)S.1 H 13.00-16.00 02-MSN, 02-CRU  44-404  TE 2 PA 24S.2 H 17.00-20.00 02-MSN, 02-CRU  44-404  TE 2 PB 20S.3 T 09.00-12.00 02-MSN, 02-CRU  44-404  TE 2 EA/EB 12

  9

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020213016 DIGITAL AND LOGIC CIRCUIT DESIGN LABORATORY 1(0-3-1)S.1 F 16.00-19.00 02-NSN, 02-KPB  44-403  TE 2 PA 20S.2 H 13.00-16.00 02-NSN, 02-KPB  44-403  TE 2 PB 17S.3 F 09.00-12.00 02-NSN, 02-CRU  44-403  TE 2 EA/EB 25

  020213017 MICROCONTROLLER 3(2-3-5)S.1 T 15.00-17.00 02-SJN  52-507 TE 2 PA/PB 46

  T 17.00-20.00 02-SJN, 02-KSP 52-507 TE 2 PA/PBS.2 M 14.00-16.00 02-PTT  44-404  TE 2 EA/EB 16

  M 17.00-20.00 02-PTT, 02-PCT 44-404  TE 2 EA/EB

  020213018 FEEDBACK CONTROL SYSTEM 3(3-0-6)S.1 F 09.00-12.00 02-SPA  44-603  TE 2 PA/PB 47S.2 F 13.00-16.00 02-WKM  52-401  TE 2 EA/EB 26

  020213019 FEEDBACK CONTROL SYSTEM LABORATORY 1(0-3-1)S.1 F 17.00-20.00 02-MPS, 02-CRU  44-404  TTE 1 P 25S.2 W 17.00-20.00 02-MPS, 02-WKM  44-403  TTE 1 E 33

  020213021 POWER ELECTRONICS LABORATORY 1(0-3-1)S.1 W 13.00-16.00 02-PCT, 02-NPN  44-404  TE 3 PA/EB 36S.2 F 13.00-16.00 02-PCT, 02-NPN  44-404 TE 3 PB/EA 32S.3 T 17.00-20.00 02-MPS, 02-CRU  44-403  TTE 2 PA 28S.4 H 17.00-20.00 02-PCT, 02-MPS  44-403  TTE 2 PB 32S.5 M 13.00-16.00 02-MPS  44-404  TTE 2 TC (CPN) 15(เรียนวันที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 60/ 6, 20, 27 ก.พ. 60/ 6 มี.ค. 60)

  U 13.00-16.00 02-MPS  44-404  TTE 2 TC (CPN)(เรียนวันที่ 15, 22, 29 ม.ค. 60/ 5, 12, 19, 26 ก.พ. 60/ 5 มี.ค. 60)

  10

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020213030 PROJECT MANAGEMENT 3(2-3-5)S.1 M 08.00-09.00 02-GTS  44-611 TE 3 PA/PB 36

  M 09.00-10.00 02-PNY  44-611 TE 3 PA/PBM 10.00-13.00 02-GTS, 02-PNY 44-611 TE 3 PA/PB

  S.2 H 08.00-10.00 02-WSR 52-407  TE 3 EA/EB 27H 10.00-13.00 02-WSR, 02-KPB  52-407  TE 3 EA/EB

  S.3 M 17.00-18.00 02-GTS  44-603  TTE 2 P 28M 18.00-19.00 02-SPA  44-603  TTE 2 PM 19.00-22.00 02-GTS, 02-SPA  44-603  TTE 2 P

  S.4 M 17.00-19.00 02-WSR  52-401  TTE 2 E 33M 19.00-22.00 02-WSR, 02-KPB 52-401  TTE 2 E

  S.5 U 10.00-11.00 02-GTS 44-603 TTE 2 TC (CPN) 15U 11.00-12.00 02-SPA  44-603 TTE 2 TC (CPN)U 17.00-20.00 02-GTS, 02-SPA  44-603 TTE 2 TC (CPN)

  (เรียนวันที่ 15, 22, 29 ม.ค. 60/ 5, 12, 19, 26 ก.พ. 60/ 5, 19, 26 มี.ค. 60/ 2, 9, 23, 30 เม.ย. 60/ 7 พ.ค. 60)

  020213032 SPECIAL PROJECT II 3(0-6-3)S.1 M 09.00-12.00 02-NWS, 02-NSN, 02-PAAMO,

  02-KSP52-402 TE 4 P 42

  M 13.00-16.00 02-NWS, 02-NSN, 02-PAAMO, 02-KSP

  52-402 TE 4 P

  S.2 S 08.00-11.00 02-STC, 02-MLK, 02-KSP  52-501  TTE 3 P 28S 12.00-15.00 02-STC, 02-MLK, 02-KSP  52-501  TTE 3 P

  S.3 S 08.00-11.00 02-KRSRI, 02-PAAMO, 02-NWS 44-503  TTE 3 E 24S 12.00-15.00 02-KRSRI, 02-PAAMO, 02-NWS 44-503  TTE 3 E

  020213101 VOCATIONAL EDUCATION CURRICULUM AND STAFF DEVELOPMENT 3(2-2-5)S.1 F 17.00-19.00 02-CYR  52-502  TE 4 P/E 35

  F 19.00-21.00 02-CYR, 02-KRSRI  52-502  TE 4 P/E

  020213301 ELECTRICAL MACHINES I 3(3-0-6)S.1 M 17.00-20.00 02-PJK  44-611  TTE 1 P 25

  020213302 ELECTRICAL MACHINE LABORATORY I 1(0-3-1)S.1 F 13.00-16.00 02-SPA, 02-PJK  44-611  TE 3 PA 15S.2 T 13.00-16.00 02-SPA, 02-PJK  44-611  TE 3 PB 19

  11

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020213303 ELECTRICAL TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM 3(3-0-6)S.1 M 14.00-17.00 02-EBP  44-503 TE 3 PA/PB 36

  020213304 ELECTRICAL ENERGY CONVERSION 3(3-0-6)S.1 M 09.00-12.00 02-STC  44-603  TE 2 PA/PB 49

  020213305 COMPUTER BASED CONTROL FOR INDUSTRY 3(2-3-5)S.1 H 17.00-19.00 02-WKM  52-402  TTE 1 P 25

  H 19.00-22.00 02-WKM, 02-NSN  52-402  TTE 1 P

  020213401 INDUSTRIAL MEASUREMENT AND CONTROL 3(2-3-5)S.1 H 13.00-14.00 02-STC  44-611 TE 3 PA/PB 36

  H 14.00-15.00 02-NWS  44-611 TE 3 PA/PBH 15.00-18.00 02-STC, 02-NWS  44-611 TE 3 PA/PB

  S.2 M 13.00-14.00 02-NWS  44-611 TTE 2 TC (CPN) 15M 14.00-15.00 02-PHM 44-611 TTE 2 TC (CPN)M 15.00-18.00 02-NWS, 02-PHM 44-611 TTE 2 TC (CPN)U 13.00-14.00 02-NWS  44-611 TTE 2 TC (CPN)U 14.00-15.00 02-PHM 44-611 TTE 2 TC (CPN)U 15.00-18.00 02-NWS, 02-PHM 44-611 TTE 2 TC (CPN)

  (เรียนวันที่ 29 พ.ค. 60/ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 มิ.ย. 60/ 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24 ก.ค. 60)

  020213405 ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY 3(3-0-6)S.1 F 17.00-20.00 02-STC  44-603  TTE 2 P 28

  020213406 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 3(3-0-6)S.1 H 17.00-18.30 02-SPA  44-611  TTE 2 P 28

  H 18.30-20.00 02-GTS 44-611  TTE 2 P

  020213412 INTRODUCTION TO OPTIMIZATION TECHNIQUES FOR POWER SYSTEM 3(3-0-6)S.1 H 09.00-12.00 02-PSY  44-603  TE 4 P 20S.2 F 17.00-20.00 02-PJK  44-611  TTE 3 P 28

  020213415 POWER PLANT AND SUBSTATION 3(3-0-6)S.1 H 09.00-12.00 02-EBP  44-503  TE 3 PA/PB 37S.2 H 13.00-16.00 02-EBP  44-503  TE 4 P 20

  12

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020213501 TELECOMMUNICATION ENGINEERING SYSTEM 3(3-0-6)S.1 M 09.00-12.00 02-TTP  52-401  TE 2 EA/EB 25S.2 H 17.00-20.00 02-TTP  52-401  TTE 1 E 40

  020213504 MICROCONTROLLER APPLICATIONS 3(2-3-5)S.1 S 10.00-12.00 02-NPN  44-404  TTE 1 E 30

  S 13.00-16.00 02-MPS, 02-NPN  44-404  TTE 1 E

  020213505 ADVANCED ELECTRONIC ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 T 13.00-16.00 02-MSN  52-402  TE 3 EA/EB 29

  020213609 COMMUNICATION NETWORK AND TRANSMISSION LINES 3(3-0-6)S.1 H 14.00-17.00 02-SAG  52-401  TE 3 EA/EB 28S.2 F 17.00-20.00 02-SAG  52-401  TTE 2 E 33

  020213614 WIRELESS AND MOBILE COMMUNICATION 3(3-0-6)S.1 H 09.00-12.00 02-PCT  52-401  TE 4 E 15S.2 W 17.00-20.00 02-PCT  52-401  TTE 2 E 31

  020213627 DIGITAL IMAGE PROCESSING 3(3-0-6)S.1 T 08.00-11.00 02-MLK  44-403  TE 4 E 15S.2 T 17.00-20.00 02-MLK  44-404  TTE 3 E 26

  020213629 SELECTED TOPICS IN ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 T 09.00-12.00 02-NPN  52-401  TE 3 EA/EB 27

  080103002 ENGLISH II 3(3-0-6)S.58 W 09.00-12.00 08-KARAK  52-612  TE 1 PA/PB 37S.59 M 09.00-12.00 08-TWT  52-612  TE 1 EA/EB 30

  080103017 ENGLISH CONVERSATION II 3(3-0-6)S.19 F 13.00-16.00 08-SUPAN  52-612  TE 4 P 35

  080103061 PRACTICAL ENGLISH I 3(3-0-6)S.3 M 17.00-20.00 08-THSRK  31-21102  TTE 3 P/E 47(เรียนวันที่ 20, 26, 27 มี.ค. 60/ 2, 3, 9, 23, 24 เม.ย. 60/ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 พ.ค. 60)

  13

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.080103062 PRACTICAL ENGLISH II 3(3-0-6)S.7 M 17.00-20.00 08-THSRK  31-21102  TTE 3 P/E 47

  080303103 PSYCHOLOGY FOR HAPPY LIFE 3(3-0-6)S.4 T 09.00-12.00 08-RABUM  52-616  TE 1 PA/PB 60

  TE 1 EA/EB

  080303503 BADMINTON 1(0-2-1)S.16 M 13.00-15.00 08-VNY  อาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 7 TE 1 PA/PB 40S.17 M 16.00-18.00 08-VNY  อาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 7 TE 1 EA 40

  080303601 HUMAN RELATIONS 3(3-0-6)S.5 W 09.00-12.00 08-VSM  31-21005  TE 3 PA/PB 70

  TE 3 EA/EB

  080303603 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(3-0-6)S.3 T 17.00-20.00 08-JUTOO  31-21011  TTE 1 P/E 74

  14

 • ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

  ขบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  9 มกราคม 2560 ถึง 14 พฤษภาคม 2560

 • สารบัญ

  เรื่อง หน้า ปฏิทินการศึกษา ก

  ดัชนี ข

  รหัสผู้สอน ค

  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ระดับปริญญาเอก 1

  -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)

  ระดับปริญญาโท 2

  -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE)

  ระดับปริญญาตรี 3

  -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

   

   

 • ปฏิทินการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559

  มกราคม 2560 อังคารที่ 3 - วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์กําหนด อังคารที่ 3 – เสาร์ท่ี 7 - วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 9 - วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มต้นเรียนของนักศึกษา - วันแรกของการลงทะเบียน และรกัษาสภาพช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวชิาเรียน - วันแรกของการรกัษาสภาพ กรณขีอลาพกัการศึกษา เมื่อมไิด้ลงทะเบียนวชิาเรียน - วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตร ีจันทร์ที่ 23 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษา - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิไดล้งทะเบียน หากพ้นกําหนดน้ีจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปรญิญาตร ีอังคารที่ 24 - วันแรกของการคืนสภาพสําหรับผูพ้้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์ที่ 30 - วันสุดท้ายของการเพ่ิม เปลีย่นตอนวิชาเรียน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสุดท้ายของการคืนสภาพสาํหรับผู้พ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนาคม 2560 จันทร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 12 - การสอบกลางภาคเรียน พุธที่ 29 - วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน เมษายน 2560 จันทร์ที่ 3 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรยีน โดยไม่นําหน่วยกิตมาคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย - วันแรกของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 - วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา พฤษภาคม 2560 จันทร์ที่ 1 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจํานงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่า จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 อาทิตย์ท่ี 14 - วันสุดท้ายของการเรยีน จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ท่ี 26 - การสอบประจําภาคเรียน - วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา เสาร์ท่ี 27 - วันปิดภาคการศึกษา มิถุนายน 2560 จันทร์ที่ 5 - วันสุดท้ายของการส่งคะแนน พุธที่ 7 - วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน ศุกร์ที่ 9 - วันอนุมัตผิลการศึกษา - วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณส์ําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีต้องการสําเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 12 - วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย กรกฎาคม 2560 จันทร์ที่ 10 - วันเปลีย่นค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรี - วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ ์

 • M วันจันทร์T วันอังคารW วันพุธH วันพฤหัสบดีF วันศุกร์S วันเสาร์U วันอาทิตย์

  อาคาร 31 - อาคารนวมินทรราชินีอาคาร 40 - อาคาร 40 ปี มจพ.อาคาร 41 - อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบอาคาร 44 - อาคารปฏิบัติการและประลองรวมอาคาร 52 - อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอาคาร 74 - อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  RA ห้องเรียนรอบเช้าT-MTD (MCEE) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาฯ (Dawei)S โครงการสมทบพิเศษปริญญาโท, ปริญญาเอก

  รหัสห้องเรียน

  ดัชนี ข

 • อาจารย์ประจํา ผู้มีความรู้ความสามารถภายหลังการเกษียณอายุCDR ผศ.ชํานาญ ดวงจรัส NASRD ผศ.ดร.นรินทร์ ศรีดอกไม้CYB อ.ชิชญาสุ์ บุญมีKCS ดร.กฤษชัย ศรีบุญมาKRC รศ.การุณ ใจปัญญาPNV ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์PPA ดร.ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์PPK ผศ.เพลินพิศ ป่านแก้วPWP ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทองSCI รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัยSDK ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์SRP ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติSSK ผศ.ดร.ศิริศักด์ิ คงสมศักด์ิสกุลSYK ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทดSYP ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์WWP รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์

  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์04-PTW ปิยรัตน์ กริกิตติวงศ์ 08-CCN ชวนีย์ พงศาพิชณ์04-SPR สุธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์ 08-SYS ทรงยุทธ อัคโกศล04-CBN ชัชลิฎา บุญพะเนียด 08-CHWAT ชลธิชา วัฒนศัพท์04-SWT เสาวภา ถํ้าสิงห์ 08-NAPAD นาถจารีย์ ผดุงเลิศ04-CCL จันทร์ลัดดา โชติรัตนดิลก 08-PDF Peter Fama04-JTB เจษฎา ธารีบุญ 08-WOYOD วรนนท์ ยอดสวัสด์ิ04-KCC กนิษฐา ฉันทนาชัย04-PND ปณกมล ดีใหญ่04-WILEE วิบูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ04-AMCHR อําพล เจริญพัฒนไพศาล04-THSUJ ธนิดา สุจริตธรรม04-NPK นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

  รหัสผู้สอน ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

 • ระดับปริญญาเอก

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020327703 SEMINAR IN CIVIL ENGINEERING AND EDUCATION III 1(1-0-2)S.1 M 17:00-18:00 02-PNV 52-112 DCEE 2 RA 1(เรียนวันที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 60)

  M 17:00-18:00 02-SYP 52-112(เรียนวันที่ 6, 20, 27 ก.พ. 60/ 6 มี.ค. 60)

  M 17:00-18:00 02-SSK 52-112(เรียนวันที่ 20, 27 มี.ค. 60/ 3, 10 เม.ย. 60)

  M 17:00-18:00 02-KCS 52-112(เรียนวันที่ 17, 24 เม.ย. 60/ 8 พ.ค. 60)

  020327704 SEMINAR IN CIVIL ENGINEERING AND EDUCATION IV 1(1-0-2)S.1 M 18:00-19:00 02-PNV 52-112 DCEE 2 RA 1(เรียนวันที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 60)

  M 18:00-19:00 02-SYP 52-112(เรียนวันที่ 6, 20, 27 ก.พ. 60/ 6 มี.ค. 60)

  M 18:00-19:00 02-SSK 52-112(เรียนวันที่ 20, 27 มี.ค. 60/ 3, 10 เม.ย. 60)

  M 18:00-19:00 02-KCS 52-112(เรียนวันที่ 17, 24 เม.ย. 60/ 8 พ.ค. 60)

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)

  1

 • ระดับปริญญาโท

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020325207 ADVANCED DESIGN OF STEEL STRUCTURES 3(3-0-6)S.1 T 09:00-12:00 02-SDK  52-314A  T-MTD 2 RC (MCEE) 2

  020325302 FOUNDATION ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 H 09:00-12:00 02-PNV  52-314A  T-MTD 2 RC (MCEE) 2

  020325701 THESIS 13ชื่อ สกุล จํานวนหน่วยกิต

  5602032810030 สงกรานต์ คําขอด 4 MCEE5602032810056 พรพิชิต สุกัญจนาถ 3 MCEE5802032820017 ซี ซิน ซู 3 MCEE5802032820025 ติน ซาร์ แลท 3 MCEE5802032856046 ณรงค์ อําภา 9 SMCEE5802032856054 ณัทกร บับภีร์ 9 SMCEE5802032856062 ธิติพันธ์ุ อุ่นเรือน 9 SMCEE5802032856101 วรวิทย์ ชูโฉม 9 SMCEE5802032856119 สากล ทองจร 9 SMCEE5802032856143 สุรายา สุรําไพ 9 SMCEE5802032856160 อภิศักดิ์ ทับทิมทอง 9 SMCEE5802032856178 จิรวดี จิรเจริญ 9 SMCEE5802032856194 สรํา บุญขาว 9 SMCEE

  รหัสนักศึกษา

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE)

  2

 • ระดับปริญญาตรี

  ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.237311 TEACHING PRACTICE II 6(0-18-12)S.1 S 09:00-12:00 02-SDK, 02-SYK, 02-PPA, 02-PPK  ฝึกสอนนอกสถานที่ CEE 5 RA 38

  CEE 5 RB

  237316 EDUCATION TECHNOLOGY 3(3-0-6)S.1 F 17:00-20:00 02-SYK  52-117/2  CEE 5 RB 1

  020323006 PRINCIPLES OF VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-NASRD 44-202 CEE 3 RA 25S.2 H 09:00-12:00 02-NASRD 44-202 CEE 3 RB 22

  020323007 EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY 3(3-0-6)S.1 H 17:00-20:00 02-WWP 52-513 CEE 4 RA 27S.2 H 09:00-12:00 02-WWP 52-513 CEE 4 RB 23

  020323009 TEACHING PRACTICE IN CIVIL ENGINEERING II 3(1-4-4)S.1 H 13:00-14:00 02-PPA 52-514 CEE 3 RA 25

  H 14:00-18:00 02-PPA/ 02-CYB 52-514 CEE 3 RAS.2 W 08:00-09:00 02-PPA 52-513 CEE 3 RB 24

  W 09:00-13:00 02-PPA/ 02-CYB 52-513 CEE 3 RB

  020323011 EDUCATION TECHNOLOGY 2(1-2-3)S.1 M 17:00-18:00 02-SYK 52-516/ 517 CEE 4 RA/RB 49

  M 18:00-20:00 02-SYK 52-516/ 517 CEE 4 RA/RBCEE 5 RACEE 5 RBCEE ตกค้าง

  020323023 EDUCATION PSYCHOLOGY 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 08-CCN  52-515  CEE 2 RA 28S.2 T 09:00-12:00 08-CCN  52-513  CEE 2 RB 22

  020323026 INNOVATION AND INSTRUCTIONAL MEDIA 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-PPA  52-514  CEE 2 RA 26S.2 F 09:00-12:00 02-PPA  52-514  CEE 2 RB 24

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

  3

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020323103 ENGINEERING MATERIALS 3(3-0-6)S.1 F 17:00-18:30 02-SYP  52-516, 52-517  CEE 1 RA 71

  F 18:30-20:00 02-KCS 52-516, 52-517  CEE 1 RA

  020323104 MECHANIC OF MATERIALS I 3(3-0-6)S.1 T 09:00-12:00 02-CDR  52-514  CEE 2 RA 30S.2 H 13:00-16:00 02-CDR  52-515  CEE 2 RB 26S.3 M 17:00-20:00 02-CDR  52-513  CEE 3 RA 13

  CEE 3 RB

  020323105 FLUID MECHANICS 3(3-0-6)S.1 T 13:00-16:00 02-KRC  52-517, 52-516  CEE 2 RA 58

  CEE 2 RB

  020323106 FLUID MECHANICS LABORATORY 1(0-2-1)S.1 H 16:00-18:00 02-SYK, 02-PPK  52-117/2  CEE 2 RA 22S.2 T 16:00-18:00 02-PPK, 02-SYK  52-117/2  CEE 2 RB 29

  020323109 APPLIED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 F 13:00-16:00 02-SRP  52-513  CEE 2 RA 33S.2 M 09:00-12:00 02-SRP  52-514  CEE 2 RB 23

  020323202 STRUCTURAL ANALYSIS II 3(3-0-6)S.1 H 09:00-12:00 02-SDK  44-202/1  CEE 3 RA 22S.2 F 09:00-12:00 02-SDK  52-513  CEE 3 RB 14

  020323203 TIMBER AND STEEL STRUCTURAL 4(3-3-6)S.1 W 13:00-16:00 02-SDK  52-512  CEE 4 RA 22

  CEE ตกค้างT 13:00-16:00 02-SDK  52-514  CEE 4 RA

  CEE ตกค้างS.2 M 09:00-12:00 02-SDK  52-516, 52-517  CEE 4 RB 33

  CEE ตกค้างW 09:00-12:00 02-SDK  52-516, 52-517  CEE 4 RB

  CEE ตกค้าง

  4

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020323205 CIVIL ENGINEERING MATERIALS 4(2-6-6)S.1 F 17:00-19:00 02-SDK  52-514  CEE 3 RA 22

  F 09:00-12:00 02-CYB, 02-SYK  52-117/1  CEE 3 RAF 13:00-16:00 02-CYB, 02-SYK  52-117/1  CEE 3 RA

  S.2 H 13:00-15:00 02-SDK  52-512  CEE 3 RB 12M 09:00-12:00 02-KCS  52-117/1  CEE 3 RBM 13:00-16:00 02-KCS  52-117/1  CEE 3 RB

  020323210 BUILDING DESIGN 3(3-0-6)S.1 H 17:00-20:00 02-CDR  52-515  CEE 4 RB 12

  020323303 FOUNDATION ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 W 09:00-12:00 02-PNV  52-514  CEE 4 RA 29

  CEE ตกค้างS.2 H 13:00-16:00 02-PNV  52-117/1  CEE 4 RB 27

  CEE ตกค้าง

  020323401 ROUTE SURVEYING 3(2-3-5)S.1 T 17:00-19:00 02-SCI  52-117/1  CEE 3 RA 28

  T 09:00-12:00 02-SSK  52-117/1  CEE 3 RAS.2 T 09:00-11:00 02-SCI  52-117/2  CEE 3 RB 27

  T 13:00-16:00 02-SSK  52-117/1  CEE 3 RB

  020323404 PAVEMENT DESIGN AND CONSTRUCTION 3(3-0-6)S.1 F 09:00-12:00 02-PNV  52-513  CEE 4 RA 16

  CEE 4 RB

  020323405 TRAFFIC ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 M 13:00-16:00 02-SSK  52-513  CEE 4 RA 26

  CEE 4 RB

  020323502 HYDRAULIC ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 W 17:00-20:00 02-PWP  52-516, 52-517  CEE 3 RA 37

  CEE 3 RB

  5

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.020323503 WATER SUPPLY AND SANITARY ENGINEERING 3(3-0-6)S.1 H 13:00-16:00 02-PPK  52-516, 52-517  CEE 4 RA 26

  CEE ตกค้างS.2 T 13:00-16:00 02-PPK  52-513  CEE 4 RB 23

  CEE ตกค้าง

  020323601 ENGINEERING MANAGEMENT 3(3-0-6)S.1 M 09:00-12:00 02-SYP  52-513  CEE 2 RA 27S.2 H 09:00-12:00 02-SYP  52-514  CEE 2 RB 25

  020323603 CONSTRUCTION METHOD AND COST ESTIMATION 3(3-0-6)S.1 T 09:00-12:00 02-CYB  52-515  CEE 4 RA 24S.2 W 17:00-20:00 02-CYB  52-513  CEE 4 RB 30

  020323604 ENGINEERING ECONOMICS FOR CONSTRUCTION 3(3-0-6)S.1 T 17:00-20:00 02-SYP  52-513  CEE 4 RA 19

  CEE 4 RB

  020323702 CIVIL ENGINEERING AND EDUCATION 2(0-4-2)S.1 H 08:00-12:00 02-PPK  52-512  CEE 4 RA 20

  CEE ตกค้างS.2 W 13:00-17:00 02-PPK, 02-SSK  52-513  CEE 4 RB 26

  CEE ตกค้าง

  040113001 CHEMISTRY FOR ENGINEERS 3(3-0-6)S.7 F 13:00-14:30 04-PTW  CEE 1 RA 49

  F 14:30-16:00 04-SPR  CEE 1 RB

  040113002 CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3-1)S.14 H 13:00-16:00 04-CBN, 04-SWT, 04-CCL  74-301, 74-401  CEE 1 RA 65

  CEE 1 RB

  040203112 ENGINEERING MATHEMATICS II 3(3-0-6)S.13 W 16:00-19:00 04-JTB  31-21103  CEE 1 RA 53

  CEE 1 RB

  6

 • ตอน วัน เวลา ผู้สอน ห้อง สาขาวิชา จํานวน นศ.040313007 PHYSICS II 3(3-0-6)S.22 M 13:00-16:00 04-KCC  52-612  CEE 1 RA 30S.23 M 13:00-16:00 04-PND  52-613  CEE 1 RB 34

  040313008 PHYSICS LABORATORY II 1(0-2-1)S.24 M 10:00-12:00 04-PND, 04-WILEE  31-10800/1  CEE 1 RA 39S.25 M 10:00-12:00 04-AMCHR, 04-THSUJ  31-10800/2  CEE 1 RB 38

  040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 3(3-0-6)S.4 H 09:00-12:00 04-NPK  52-612  CEE 1 RA 36S.5 W 09:00-12:00 04-NPK  52-616  CEE 1 RB 34

  080103002 ENGLISH II 3(3-0-6)S.60 T 09:00-12:00 08-SYS  52-612  CEE 1 RA 31S.61 T 09:00-12:00 08-CHWAT  52-613  CEE 1 RB 31

  080103018 ENGLISH FOR WORK 3(3-0-6)S.10 F 13:00-16:00 08-NAPAD 41-706 CEE 2 RA 9

  CEE 2 RBS.11 F 09:00-12:00 08-PDF  31-21102  CEE 2 RA 31

  CEE 2 RB

  080303505 TABLE TENNIS 1(0-2-1)S.10 M 08:00-10:00 08-WOYOD  อาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 3 CEE 1 RA 59

  CEE 1 RB

  7

 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  ขบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  9 มกราคม 2560 ถึง 14 พฤษภาคม 2560

 • สารบัญ

  เรื่อง หน้า ปฏิทินการศึกษา ก

  ดัชนี ข

  รหัสผู้สอน ค

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาเอก 1

  -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT)

  ระดับปริญญาโท 2

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT)

  ระดับปริญญาตรี 4

  -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED/TCT)

   

   

 • ปฏิทินการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559

  มกราคม 2560 อังคารที่ 3 - วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์กําหนด อังคารที่ 3 – เสาร์ท่ี 7 - วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 9 - วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มต้นเรียนของนักศึกษา - วันแรกของการลงทะเบียน และรกัษาสภาพช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวชิาเรียน - วันแรกของการรกัษาสภาพ กรณขีอลาพกัการศึกษา เมื่อมไิด้ลงทะเบียนวชิาเรียน - วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตร ีจันทร์ที่ 23 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องชําระค่าปรับ - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษา - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิไดล้งทะเบียน หากพ้นกําหนดน้ีจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปรญิญาตร ีอังคารที่ 24 - วันแรกของการคืนสภาพสําหรับผูพ้้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์ที่ 30 - วันสุดท้ายของการเพ่ิม เปลีย่นตอนวิชาเรียน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสุดท้ายของการคืนสภาพสาํหรับผู้พ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ และลาพกัการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนาคม 2560 จันท�