21

image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต
Page 2: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

วนแรก กรงเทพฯ มาเกา วดอามา เจาแมกวนอมรมทะเล วหารเซนต– – –ปอล – เวเนเชยน เดอะปารเซยน– จไห–

04.00 น พรอมกนทสนามบนดอนเมอง ชน 3 ประต 2 เคานเตอร 2 สายการบน AIR ASIA พบเจาหนาททำาการเชคอนตว

06.45 น. บนลดฟาส มาเกา โดยเทยวบน FD760 10.20 น. ถงสนามบน มาเกา หลงผานพธการตรวจคนเขาเมอง นำา

ทานเดนทางส มาเกา ซงเปนเมองทมประวตศาสตรอนยาวนาน และนาสนใจในอดตมาเกาเปนเพยงแคหมบานเกษตรกรรมและประมงเลกๆ โดยมชาวจนกวางตงและฟเจยนเปนชนชาตดงเดม จนมาถงชวงตนศตวรรษท 16 ชาวโปรตเกสไดเดนเรอเขามายงคาบสมทรแถบนเพอตดตอคาขายกบชาวจน และมาสรางอาณานคมอยในแถบน ทสำาคญคอชาวโปรตเกสไดนำาพาเอาความเจรญรงเรองทางดานสถาปตยกรรม และศลปวฒนธรรมของชาตตะวนตกเขามาอยางมากมาย ทำาใหมาเกากลายเปนเมองทมการผสมผสานระหวางวฒนธรรมตะวนออกและตะวนตกอยางลงตว จนเรยกไดวาเปน ยโ“รปใจกลางเอเชย” นำาทานเดนทางส วดอามา หรอ ศาลเจาแมทบทม ทสรางขนเพออทศถวายใหกบอามา องคเทพทดาแหงทองทะเล ภายในศาลจะมหนขนาดใหญซงแกะสลกเปนรปเรอสำาเภาโบราณ เปนสญลกษณทบงบอกวา บรเวณน คอ จดแรกทเจาแมอามายางเทาขนสแผนดนมาเกา ดานหนามรปป นสงหโตอย 2 ตว มความเชอวาหากหมนลกแกวทอยในปากไปทางขวา 3 ครง ใหทานทเกดปชงไหววดนเพอเสรมความเปนสรมงคล นำาทานแวะชม เจาแม

Page 3: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

กวนอมรมทะเล หรอเจาแมกวนอมปรางคทองสรางดวยทองสมฤทธทงองค มความสง 18 เมตรหนกกวา 1.8 ตน ประดษฐานอยบนฐานดอกบวดงดงามออนชอย สะทอนกบแดดเปนประกายเรองรองเหลองอรามงดงามจบตา เจาแมกวนอมองคนเปนเจาแมกวนอมลกครง คอป นเปนองคเจาแมกวนอม แตวากลบมพระพกตรเปนหนาพระแมมาร ทเปนเชนนกเพราะวาเปนเจาแมกวนอมทโปรตเกสตงใจสรางขนเพอเปนอนสรณใหกบมาเกาในโอกาสทสงมอบมาเกาคนใหกบจน

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร (1)

นำาทานชม วหารเซนตปอล โบสถแหงนเคยเปนสวนหนงของวทยาลยเซนตปอล ซงกอตงในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวทยาลยตามแบบตะวนตกแหงแรกของเอเชยตะวนออก โบสถเซนตปอลสรางขนในป 1580 แตถกทำาลายถงสองครง ในป 1595 และ 1601 ตามลำาดบ จนกระทงเกดเพลงไหมในป 1835 ทงวทยาลย และโบสถถกทำาลายจนเหลอแตดานหนาของตกฐานโบสถสวนใหญ และบนไดหนาดานหนาของตกแสดงใหเหนถงสไตลผสมระหวางตะวนออกและตะวนตกและมอยทนเพยงแหงเดยวเทานนในโลก นำาทานเยยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโนหรระดบ 6 ดาว เชญทานสมผสบรรยากาศของลาส

Page 4: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

เวกสแหงใหมของเอเชยภายในพรอมสรรพดวย สงอำานวยความสะดวกทใหความบนเทง และสถานทชอปป งทแกรนดแคนแนลชอป พบกบรานคาแบรนดเนมชอดงมากมายกวา 350 ราน ใหทานไดสมผสกบภตตาคาร กวา 30 แหง เพอลมลองเมนตางๆ ททานชนชอบ ทานสามารถนงเรอกอนโดลาลองไปตามคลองเวนชภายในโรงแรม (ไมรวมอยในรายการ) หรอจะเสยงโชคคาสโน ซงมอยทงหมด 4 โซนใหญ จากนนนำาทานเดนทางส THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสมผสบรรยากาศของ จากนนเกบภาพประทบใจกบหอไอเฟล ทจำาลองมาจากฝรงเศส ซงหอไอเฟลทมาเกาถอไดวาเปนหอไอเฟลจำาลองทใหญทสดและเหมอนจรงทสดในโลก โดยมการประดบไฟทงหมด 6,600 ดวง และมความสงถง 38 ชน โดยทานสามารถขนไปชมววทชน 7 และ ชน 37 โดยทชนนทานจะสามารถมองเหนประเทศจน และววพาโนรามาของฝงโคไทของมาเกา สามารถขนชมววไดตงแตเวลา 10.0-22.00 น. (ไมรวมคาขนลฟท) สมควรแกเวลานำาทานเดนทางกลบสจไห

คำา บรการอาหาร ณ ภตตาคาร (2) พกท JINJIANG HOTEL ระดบ 3 ดาว หรอเทยบเทา

วนทสอง     ถนนครก The Lover’s Road – ชมรปป นสาวงามหวหน จไหฟชเชอรเกรล สวนหยวนหมงหยวน” – พรอมชมโชวสดอลงการ

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) นงรถผานชมทวทศนของถนนครก The Lover’s Road ถนนเรยบชายหาดทสวยงามแสนจะโรแมนตก ซงรฐบาลเมองจไหไดตกแตงภมทศน ได

Page 5: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

อยางสวยงามเหมาะสำาหรบพกผอนหยอนใจ และทไดชอวาถนนครก กเพราะวาภายในบรเวณถนนรมชายหาดแหงนไดมการนำาเกาอ หรอมานงซงทำามาสำาหรบ 2 คนนงเทานน จงไดชอวาถนนครก ปจจบนเปนทนยมของบรรดาครก แวะถายรปกบสาวงามหวหน ” จไหฟชเชอรเกรล สาวงามกลางทะเลสญลกษณของเมองจไห บรเวณอาวเซยงห เปนรปแกะสลกสง 8.7 เมตร ถอไขมกอยรมทะเล และชมสนคายาประจำาบานของชาวจน “ยาบวหมะ” สรรพคณหลากหลายแกนำารอนลวก, แผลไฟไหม, แกรดสดวง, ฮองกงฟต ฯลฯ แวะใหทานไดเยยมชม ไขมก ซงเปนไขมกนำาจดขนชอของเมองจน

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร (4) จากนนนำาทานแวะชม ผลตภณฑททำาจากผาไหมจน ทมชอเสยงโดยเฉพาะผาหมไหมทหมอนในหนาหนาว และเยนสบายในหนารอน นำาทานชม สวนหยวนหมงหยวน ซงเปนสวนจำาลองจากสวนหยวนหมงทนครปกกง หลงถกทำาลายโดยพนธมตรในป ค.ศ. 1860 และเสยหายจนยากแกการบรณะ พระราชวงหยวนหมงใหมไดงบประมาณกอสรางถง 600 ลานหยวน สรางขนใหมอกครง ณ ใจกลางของ ภเขาชลน ในเมองจไห ทำาใหสวนแหงนโอบลอมดวยขนเขาทเขยวชอม และมพนทครอบคลมทะเลสาบขนาดมหมา 80,000 ตารางเมตร ซงมขนาดเทากบสวนเดมในกรงปกกง สงททำาใหสวนหยวนหมงหยวนแหงใหม มความแตกตางกบสวนเกาทปกกง คอการเพมเตมและตกแตกสวนทเปนศลปะแบบตะวนตกผสมกบศลปะจน สวนหยวนหมงหยวนใหม จงถอไดวาเปนสถานททองเทยวซงจำาลองมาจากสถานทในประวตศาสตร มคณคาทงในแงวฒนธรรม ประวตศาสตร และธรกจการทองเทยว สวนนไดเปดใหบคคลเขาชมตงแตวนท 1 กมภา

Page 6: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

พนธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มภเขาโอบรอบทง 3 ดาน ดานหนาเปนพนทราบ สงกอสรางตางๆ สรางขนเทาของจรงในอดตทกชน มมากกวา 100 ชน อาท เสาหนค สะพานขามธารทอง ประตตากง ตำาหนกเจงตากวางหมง สะพานเกาเลยว

เยน บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมนพเศษ...เปดปกกง (5) จากนนชม โชวตระการตาดวยแสง ส เสยง ซงใชผแสดงกวา 100 ชวต ซงประกอบดวยการแสดงชดตางๆ อาทเฉยนหลงฮองเตทองเจยงหนาน พระราชพธปราบดาภเษก และการละเลนตางๆ อกมากมาย (หมายเหต: หากกรณฝนตก หรอเหตสดวสย ไมสามารถดโชวได ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธในการคนเงนคาโชวทานละ 40 เหรยญ)

พกท JINJIANG HOTEL ระดบ 3 ดาว หรอเทยบเทา

วนทสาม วดผโถว - เซนเจน - Splendid Of China – ชอปปงหลอว

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) จากนนนำาทานชม วดผโถว นมสการองคสงกระจายเพอความอดมสมบรณ นมสการเจาแมกวนอม เพอความโชคด นมสการองคอมตรพทธเจาเพอการมสขสวสดและนมสการพระพทธเจา 4 พระองค เพออายยนนานจากนนนำาทานชมโรงงานผลตหยกทขนชอของประเทศจน

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร (7) นำาทานชม Splendid Of China ภายในจำาลองสถานทสำาคญๆของเมองจนวากนวาเมอมาเทยวเมองจำาลองจนเพยงวนเดยวกสามารถเขาใจประวตศาสตรอนยาวนานกวา 5,000 ป ของจนไดทนท เพราะทนไดจำาลองสถานท

Page 7: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

สำาคญ ๆ ของจนไวดวยกนมากมาย อาท กำาแพง เมองจน กองทหารดนเผาและมาศกของของจนซฮองเต พระราชวงฤดรอน พระราชวงโปตาลาจากธเบต รวมถงสสานและหลมฝงศพของบคคลสำาคญของจนไมวาจะเปนกษตรยหวงต เจงกสขาน,ดร.ซนยดเซน นอกจากนในพนทอนกวางขวางของเมองจำาลองยงมอาหารนานาชนดจากมณฑลตางๆ ของจนไวใหเลอกลมลอง รวมถงซงการแสดงศลปวฒนธรรมจนอนตระการตา และการจดแสดงงานหตถกรรมทสวยงามซงสามารถซอกลบไปเปนทระลกไดอกดวย จากนนทงชมโชวศลปวฒนธรรมจนอนตระการตาแสดงกลางแจงใหชมอาท แสดงการรบของชาวมองโกเลยและการตอสผาดโผนบนหลงมา และใหทานไดชม หมบานวฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เปนหมบานทจำาลองชวต ความเปนอย และวฒนธรรมของชนเผา นอยใหญของมณฑลตางๆ ทวประเทศจน กวา 56 เผาการแสดงศลปวฒนธรรมจนอนตระการตา และการจดแสดงงานหตถกรรมทสวยงามซงสามารถซอกลบไปเปนทระลกไดอกดวย จากนนทงชมโชวศลปวฒนธรรมจนอนตระการตาแสดงกลางแจงใหชมอาท แสดงการรบของชาวมองโกเลยและการตอสผาดโผนบนหลงมา

คำา บรการอาหาร ณ ภตตาคาร (8) อาหารมอพเศษ!! เปาฮอ + ไวนแดง

Page 8: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

นำาทานเดนทางสทชอปป งสนคาราคาถกแหลงใหญของเซนเจน “Lowu City”คนไทยรจกในนามมาบญครองเมองไทยมสนคามากมายหลายหมวดหมใหทานไดเลอกซอเปนของฝากสำาหรบคนททานรกและตวทานเอง ไมวาจะเปน เสอผา, กระเปา, นาฬกา,อปกรณคอมพวเตอร มใหไดเลอกสรรมากมาย ทกชนลวนเปนของเลยนแบบ

พกท FX HOTEL ระดบ 3 ดาว หรอเทยบเทา

วนทส เซนเจน - ฮองกง วดแชกงหมว วดหวงตาเซยน ชอปป ง– – –นาธาน กรงเทพ ฯ–

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)หลงอาหาร นำาทานเดนทางส ฮองกง โดยรถโคช จากนน นำาทานเดนทางส วดแชกงหมว เพอสกการะเทพเจาแชกง และใหทานหมนกงหนทองแดง ทเชอกนวาถาหมน 3 รอบ จะขบไลสงชวรายและ นำาแตสงดๆ มาให ชาวฮองกงนยมไปสกการะทวดนในวนขนปใหม นำาทานเดนทางส วดหวงตาเซยน (คนจนกวางตง จะเรยกวดนวา หวองไทซน) เปนวดเกาแกอายกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดนทางมาวดนเพอขอพรใหสขภาพแขงแรง ไรโรคภยนำาทานเยยมชมโรงงานจวเวอรร ทขนชอของฮองกงพบกบงานดไชนทไดรบรางวลอนดบเยยม และใชในการเสรมดวงเรองฮวงจย นำาทานชมรานยาสมนไพร เปนสนคาโอทอปทองถนของฮองกง ใหทานไดชมยาจน ซงถอเปนภมปญญาพนบานของคนจนในการใชยารกษาโรค

Page 9: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร (10) นำาทานชอปป งสนคาปลอดภาษ ณ DUTY FREE ใหทานไดเลอกซอสนคาแบรนเนมตางๆ จากนนอสระใหทานเตมอมกบการชอปป งยานจมซาจย มกจะตงตนกนทสถานจมซาจย มรานขายของทงเครองหนง, เครองกฬา, เครองใชไฟฟา, กลองถายรปฯลฯและสนคาแบบทเปนของพนเมองฮองกงอยดวยและตามซอกตกอนซบซอนมากมายม SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชอ OCEAN TERMINAL ซงประกอบไปดวยหางสรรพสนคาเรยงรายกนอย และมทางเชอมตดตอกนสามารถเดนทะลถงกนได *อสระอาหารเยนตามอธยาศย*

21.35 น. บนลดฟากลบส กรงเทพฯ โดยเทยวบนท FD50323.20 น. คณะเดนทางถง สนามบนดอนเมอง โดยสวสดภาพ

***********************************************

** หากทานทตองออกตวภายใน (เครองบน ,รถทวร ,รถไฟ) กรณาสอบถามทเจาหนาททกครงกอนทำาการ

ออกตวเนองจากสายการบนอาจมการปรบเปลยนไฟลท หรอ เวลาบน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคณทกทานทใชบรการ *** คณะยนยนการเดนทางท 9 ทาน มหวหนาทวร

อตราคาบรการ

กำาหนดการเดนทางผใหญหอง

ละ2-3 ทาน

1 เดก 2 ผใหญ เดกม

เตยง

1 เดก 2 ผใหญ

เดกไมมเตยง

พกเดยวเพม

Page 10: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

02-05 พฤศจกายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500

04-07 พฤศจกายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500

09-12 พฤศจกายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500

11-14 พฤศจกายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500

16-19 พฤศจกายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500

18-21 พฤศจกายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500

23-26 พฤศจกายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500

25-28 พฤศจกายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 10,999 10,999 10,999 4,500

31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61 19,999 19,999 18,999

5,500

11-14 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

25-28 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

01-04 กมภาพนธ 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

03-06 มนาคม 12,999 12,999 11,999 4,500

Page 11: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

256108-11 มนาคม

2561 12,999 12,999 11,999 4,500

10-13 มนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

15-18 มนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

16-19 มนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

17-20 มนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500

22-25 มนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

23-26 มนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

24-27 มนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

31 ม.ค. – 3 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500

19-22 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

20-23 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

21-24 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 14,999 14,999 13,999

4,500

Page 12: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

03-06 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

10-13 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

11-14 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

12-15 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

17-20 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

18-21 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

19-22 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500

หมายเหต : ตามนโยบายของรฐบาลจนรวมกบการทองเทยวแหงเมองจนเพอโปรโมทสนคาพนเมอง ในนามของรานรฐบาล คอ บวหมะ, ผาไหม, ไขมก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซงจำาเปนตองระบไวในโปรแกรมทวร เพราะมผลกบราคาทวร ทางบรษทฯ จงอยากเรยนชแจงลกคาทกทานวา รานรฐบาลทกรานจำาเปนตองรบกวนทกทานแวะชม ซอหรอไมซอขนอยกบความพอใจของลกคาเปนหลก ไมมการบงคบใดๆ ทงสน และถาหากลกคาไมมความประสงคจะเขารานรฐบาลจนทกเมอง ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจากทานเปนจำานวนเงน 300 หยวน / คน / ราน

โรงแรมทพกทอาจะมการสลบปรบเปลยนขนอยกบความเหมาะสมเปนหลกโดยคำานงถงผลประโยชนลกคาเปนหลก

Page 13: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

หมายเหต ทฮองกงมชางภาพมาถายรปแลวมาจำาหนายวนสดทายลกทวรทานใดสนใจสามารถซอไดแตถาทานใดไมสนใจกไมตองซอ โดยไมมการบงคบลกทวรทงสน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

อตราคาบรการนรวม คาตวเครองบนไป-กลบ พรอมคณะ คาภาษสนามบนทกแหงทม คานำาหนกกระเปาสมภาระทานละไมเกน 20 กก. คารถรบ-สง และนำาเทยวตามรายการ คาทพกตามทระบในรายการ พกหองละ 2 ทานหรอ 3 ทาน คาเขาชมสถานทตางๆ ตามราย คาอาหารตามมอทระบในรายการ คาจางมคคเทศกคอยบรการตลอดการเดนทาง คาประกนอบตเหตระหวางเดนทาง วงเงนทานละ 1,000,000 บาท (เงอนไขตามกรมธรรม) คาวซากรป (วซาหนาดาน) เขาประเทศจน

อตราคาบรการนไมรวม คาธรรมเนยมวซาเดยวเขาประเทศจน **ในกรณททางรฐบาลจนประกาศยกเลกวซาหนาดาน (วซากรป) ผเดนทางจะตองเสยคาใชจายในการทำาวซาเพม ทานละ 1,500 บาท** คาใชจายสวนตวนอกเหนอจากรายการทระบ เชน คาทำาหนงสอเดนทาง คาโทรศพท คาโทรศพททางไกล คาอนเตอรเนต คาซกรด มนบารในหอง รวมถงคาอาหารและเครองดมทสงเพมนอกเหนอรายการ (กรณาสอบถามจากหวหนาทวรกอนการใชบรการ) คาทปคนขบรถ หวหนาทวร และมคคเทศกทองถน ทานละ 120 หยวน/ทรป/ตอทาน คาภาษมลคาเพม 7% และภาษหก ณ ทจาย 3%

Page 14: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

เงอนไขการชำาระคาบรการ

1. นกทองเทยวหรอเอเจนซตองชำาระเงนมดจำาเปนเงนจำานวน 5,000 บาทตอทานเพอสำารองทนง

2. นกทองเทยวหรอเอเจนซตองชำาระเงนคาบรการสวนทเหลอทงหมดกอนวนเดนทางอยางนอย 21 วน กรณนกทองเทยวหรอเอเจนซไมชำาระเงน หรอชำาระเงนไมครบภายในกำาหนด รวมถงกรณเชคของทานถกปฏเสธการจายเงนไมวากรณใดๆ ใหถอวานกทองเทยวสละสทธการเดนทางในทวรนนๆ

3. การตดตอใดๆ กบทางบรษทเชน แฟกซ อเมล หรอจดหมายฯ ตองทำาในวนเวลาทำาการของทางบรษท ดงน วนจนทร ถงศกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนเวลาดงกลาวและวนหยดนกขตฤกษทรฐบาลประกาศในปนนๆถอวาเปนวนหยดทำาการของทางบรษท

เงอนไขการยกเลกการเดนทาง1. กรณทนกทองเทยวหรอเอเจนซตองการขอยกเลกการเดนทาง หรอ

เลอนการเดนทาง นกทองเทยวหรอเอเจนซ(ผมชอในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อเมล หรอเดนทางมาเซนเอกสารการยกเลกทบรษทอยางใดอยางหนงเพอแจงยกเลกการจองกบทางบรษทเปนลายลกษณอกษร ทางบรษทไมรบยกเลกการจองผานทางโทรศพทไมวากรณใดๆ

2. กรณนกทองเทยวหรอเอเจนซตองการขอรบเงนคาบรการคน นกทองเทยวหรอเอเจนซ (ผมชอในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อเมล หรอเดนทางมาเซนเอกสารการขอรบเงนคนทบรษทอยางใดอยางหนงเพอทำาเรองขอรบเงนคาบรการคน โดยแนบหนงสอมอบอำานาจพรอมหลกฐานประกอบการมอบอำานาจ หลกฐานการชำาระเงนคาบรการตางๆ และ

Page 15: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

หนาสมดบญชธนาคารทตองการใหนำาเงนเขาใหครบถวน โดยมเงอนไขการคนเงนคาบรการดงน2.1 ยกเลกกอนวนเดนทางไมนอยกวา 30 วน คนเงนคาบรการรอยละ

100 ของคาบรการทชำาระแลว2.2 ยกเลกกอนวนเดนทางไมนอยกวา 15 วน คนเงนคาบรการรอยละ 

50 ของคาบรการทชำาระแลว2.3 ยกเลกกอนวนเดนทางนอยกวา 15 วน ไมคนเงนคาบรการทชำาระ

แลวทงหมดทงน ทางบรษทจะหกคาใชจายทไดจายจรงจากคาบรการทชำาระแลวเนองในการเตรยมการจดการนำาเทยวใหแกนกทองเทยว เชน การสำารองทนงตวเครองบน การจองทพกฯลฯ

3. การเดนทางทตองการนตมดจำาหรอซอขาดแบบมเงอนไข หรอเทยวบนเหมาลำา Charter Flight หรอ Extra Flight กบสายการบน หรอผานตวแทนในประเทศหรอตางประเทศ จะไมมการคนเงนมดจำาหรอคาบรการทงหมด

4. การตดตอใดๆ กบทางบรษทเชน แฟกซ อเมล หรอจดหมายฯ ตองทำาในวนเวลาทำาการของทางบรษท ดงน วนจนทร ถงศกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนเวลาดงกลาวและวนหยดนกขตฤกษทรฐบาลประกาศในปนนๆถอวาเปนวนหยดทำาการของทางบรษท

5. ทางบรษทขอสงวนสทธในการยกเลกการเดนทางกรณมนกทองเทยวเดนทางไมถง 15 คน

เงอนไขและขอกำาหนดอนๆ1. ทวรนสำาหรบผมวตถประสงคเพอการทองเทยวเทานน

Page 16: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

2. ทวรนเปนทวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนทางหรอใชบรการตามทระบไวในรายการไมวาบางสวนหรอทงหมด หรอถกปฏเสธการเขา-ออกเมองดวยเหตผลใดๆ ทางบรษทจะไมคนเงนคาบรการไมวาบางสวนหรอทงหมดใหแกทาน

3. ทางบรษทขอสงวนสทธในการยกเลกการเดนทางในกรณทมนกทองเทยวรวมเดนทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกบนกทองเทยวหรอเอเจนซทราบลวงหนาอยางนอย 7 วนกอนการเดนทางสำาหรบประเทศทไมมวซา และอยางนอย 10 วนกอนการเดนทางสำาหรบประเทศทมวซา แตหากทางนกทองเทยวทกทานยนดทจะชำาระคาบรการเพมจากการทมนกทองเทยวรวมเดนทางนอยกวาททางบรษทกำาหนดเพอใหคณะเดนทางได ทางเรายนดทจะใหบรการตอไป

4. ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบคาเสยหายจากความผดพลาดในการสะกดชอ นามสกล คำานำาหนาชอ เลขทหนงสอเดนทาง และอนๆ เพอใชในการจองตวเครองบน ในกรณทนกทองเทยวหรอเอเจนซมไดสงหนาหนงสอเดนทางใหกบทางบรษทพรอมการชำาระเงนมดจำา

5. ทางบรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงรายการการเดนทางตามความเหมาะสม เพอใหสอดคลองกบสถานการณ ภมอากาศ และเวลา ณ วนทเดนทางจรงของประเทศทเดนทาง ทงน บรษทจะคำานงถงความปลอดภยของนกทองเทยวสวนใหญเปนสำาคญ

6. ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบใดๆ ตอความเสยหายหรอคาใชจายใดๆ ทเพมขนของนกทองเทยวทมไดเกดจากความผดของทางบรษท เชน ภยธรรมชาต การจลาจล การนดหยดงาน การปฏวต อบตเหต ความเจบปวย ความสญหายหรอเสยหายของสมภาระ ความ

Page 17: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

ลาชา เปลยนแปลง หรอการบรการของสายการบน เหตสดวสยอน เปนตน

7. อตราคาบรการนคำานวณจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ณ วนททางบรษทเสนอราคา ดงนน ทางบรษทขอสงวนสทธในการปรบราคาคาบรการเพมขน ในกรณทมการเปลยนแปลงอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ คาตวเครองบน คาภาษเชอเพลง คาประกนภยสายการบน การเปลยนแปลงเทยวบนฯลฯ

8. มคคเทศก พนกงาน หรอตวแทนของทางบรษท ไมมอำานาจในการใหคำาสญญาใดๆ แทนบรษท เวนแตมเอกสารลงนามโดยผมอำานาจของบรษทกำากบเทานน

ขอแนะนำากอนการเดนทาง1. กรณาแยกของเหลว เจล สเปรย ทจะนำาตดตวขนเครองบน ตองม

ขนาดบรรจภณฑไมเกน 100 มลลลตรตอชน และรวมกนทกชนไมเกน 1,000 มลลลตร โดยแยกใสถงพลาสตกใสซงมซปลอคปดสนท และสามารถนำาออกมาใหเจาหนาทตรวจไดอยางสะดวก ณ จดเอกซเรย อนญาตใหถอไดทานละ 1 ใบเทานน ถาสงของดงกลาวมขนาดบรรจภณฑมากกวาทกำาหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทโหลดใตทองเครองบนเทานน

2. สงของทมลกษณะคลายกบอาวธ เชน กรรไกรตดเลบ มดพก แหนบ อปกรณกฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทโหลดใตทองเครองบนเทานน

3. เกาะฮองกงมกฎหมายหามนำาผลตภณฑททำามาจากพช และเนอสตวทกชนดเขาประเทศ เชน ผก ผลไมสด ไข เนอสตว ไสกรอกฯ เพอ

Page 18: image.makewebeasy.com · Web viewว นแรกกร งเทพฯ – มาเก า – ว ดอาม า– เจ าแม กวนอ มร มทะเล ว หารเซนต

เปนการปองกนโรคตดตอทจะมาจากสงเหลาน หากเจาหนาทตรวจพบ จะตองเสยคาปรบในอตราทสงมาก