of 24/24

ชุ ด ก า ร เ ร ย น รู้ ที่ 2 · ชุ ด ก า ร เ ร ย น รู้ ที่ 2 9iKpuLtdtUd&d9haitli9it9L สารบัญ หน้า

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ชุ ด ก า ร เ ร ย น รู้ ที่ 2 · ชุ ด ก า ร เ ร ย...

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  ค�าน�า

  ชดุการเรียนรู้เร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพผูสู้งวัยน้ีเกดิจากผลการวิจัยเรือ่ง“การดูแลตนเอง

  เพ่ือป้องกันสารเคมีทางการเกษตร” ที่พบว่าพฤติกรรมสุขภาพแรงงานผู้สูงวัยนอกระบบ

  บางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ผู้จ�าท�าจังได้จัดท�าชุดการเรียนรู้เรื่อง “การดูแลตนเอง

  เพ่ือป้องกันการสารเคมีทางเกษตร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ

  และเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีให้มีการดูแลสุขภาพและป้องกันที่ถูกต้อง

  เหมาะสม

  ผู้จัดท�าหวังว่าชุดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับแรงงานผู้สูงวัยตลอดจนผู้ดูแล

  ผู้สูงวัยต่อไป

  คณะผู้จัดท�ำ

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  สารบัญ

  หน้า

  เรื่อง กำรดูแลตนเองเพื่อป้องกันสำรเคมีทำงกำรเกษตร ........................................................ 1

  1. บทน�า .................................................................................................................. 1

  2. วัตถุประสงค์ของชุดการเรียนรู ้............................................................................ 1

  3. เนื้อหาชุดการเรียนรู ้............................................................................................ 2

  แบบฟอร์มส�ารวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร.................................. 3

  3.1 ชนิดของสารเคม ี.......................................................................................... 7

  3.2 การเข้าสู่ร่างกายของสารเคม ี........................................................................ 8

  3.3 โอกาสที่เกษตรกรจะได้รับอันตรายจากสารเคม ี........................................... 9

  3.4 พิษของสารเคมีทางการเกษตร ................................................................... 11

  3.5 การดูแลตนเองขณะมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ................................... 12

  อ้างอิง ...................................................................................................................... 17

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  สารบัญภาพ

  หน้า

  ภำพที่ 1 ตัวอย่างยาฆ่าหญ้า ............................................................................................... 7

  ภำพที่ 2 การดูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ............................................................................ 8

  ภำพที่ 3 การรับประทานอาหารปนเปื้อนสารเคม.ี............................................................. 8

  ภำพที่ 4 การสัมผัสสารเคมีโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน .......................................................... 9

  ภำพที่ 5 การหว่านปุ๋ยโดยไม่ใช้ถุงมือ ................................................................................ 9

  ภำพที่ 6 การพ่นยาก�าจัดวัชพืช ........................................................................................ 10

  ภำพที่ 7 การพ่นยาฆ่าแมลง ............................................................................................. 10

  ภำพที่ 8 พิษของสารเคมีทางการเกษตร ........................................................................... 11

  ภำพที่ 9 แถบสีและสัญลักษณ์ภาพของฉลากสารเคม ี...................................................... 12

  ภำพที่ 10 ค�าเตือนจากฉลากของสารเคมีฆ่าแมลง ............................................................. 13

  ภำพที่ 11 การใส่หน้ากากถุงมือและรองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคม ี...................................... 13

  ภำพที่ 12 ถังบรรจุสารเคม ี................................................................................................. 14

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  สารบัญภาพ

  หน้า

  ภำพที่ 13 การใส่หน้ากากถุงมือและรองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคม ี...................................... 14

  ภำพที่ 14 การใส่ชุดป้องกันสารเคมีทางการเกษตร ........................................................... 15

  ภำพที่ 15 การแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตันที่ถูกต้อง ............................................................... 15

  ภำพที่ 16 การล้างภาชนะบรรจุที่ไม่ถูกต้อง ....................................................................... 16

  ภำพที่ 17 การล้างเสื้อผ้าที่ถูกวิธ ี........................................................................................ 16

  ภำพที่ 18 การล้างสารเคมีหากเข้าตา ................................................................................. 16

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  1

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  1. บทน�า

  แรงงานสงูวยันอกระบบหรอืการเสือ่มถอยของร่างกายดังนัน้การได้รับพษิต่างๆจึงท�าให้

  เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายและรุนแรง โดยเฉพาะแรงงานสูงวัยนอกระบบกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้

  สารเคมทีางการเกษตรเป็นประจ�าหรือบ่อยๆจงึก่อให้เกดิการเจบ็ป่วยจากพษิของสารเคมไีด้ง่าย

  คณะผู้จัดท�าจึงได้จัดท�าชุดการเรียนรู้นี้ขึ้น

  2. วัตถุประสงค์ของชุดการเรียนรู้

  วัตถุประสงของชุดการเรียนรู้นี้มีดังต่อไปนี้

  2.1 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านและผูน้�าชมุชน

  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  2.2 แรงงานสูงวัยนอกระบบ มีความรู ้เรื่องการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันสารพิษ

  ที่เกิดจากสารเคมีทางการเกษตรและน�าสู่การปฏิบัติการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม

  2.3 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน และผู้น�าชุมชนสามารถให้

  ค�าแนะน�าแรงงานสูงวัยนอกระบบในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสารเคมีได้

  อย่างเหมาะสม

  2.4 แรงงานสูงวัยนอกระบบสามารถดูแลตนเองในการป้องกันการเจ็บป่วยจากพิษ

  ของสารเคมีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

  3. เนื้อหาชุดการเรียนรู้

  3.1 ชนิดของสารเคมี

  3.2 การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี

  3.3 โอกาสที่เกษตรกรจะได้รับอันตรายจากสารเคมี

  3.4 พิษของสารเคมีทางการเกษตร

  3.5 การดูแลตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตร

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  2

  แบบฟอร์มส�ำรวจควำมเสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร

  ส่วนที่ 1

  1. ชื่อ....................................................นามสกุล........................................................

  2. เพศ ❏ชาย ❏หญิง

  3. อาชีพหลัก.................................................................ระยะเวลา.............................ปี

  อาชีพรอง.........................ระยะเวลา.............................ปี

  ส่วนที่ 2 อำกำรเจ็บป่วยจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร กรุณำท�ำเคร่ืองหมำย ✓ ในช่องที่ท่ำนมี

  อำกำรหรือเคยมีอำกำร

  1. แน่นหน้าอกหายใจล�าบากหอบหืด

  ❏มีอาการ ❏ไม่มีอาการ

  2. ผิวหนังหรือบริเวณที่สัมผัสสารเคมีมีอาการอักเสบ/

  และระคายเคืองคันมีผื่น

  ❏มีอาการ ❏ไม่มีอาการ

  3. เล็บเน่าเปื่อยเล็บเปลี่ยนสีหลุด

  ❏มีอาการ ❏ไม่มีอาการ

  4. ตาแดงน�้ามูกไหลน�้าตาไหลตาพร่ามัว

  ❏มีอาการ ❏ไม่มีอาการ

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  3

  ส่วนที่ 3 ควำมรู้เกี่ยวกับของสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ให้ท�ำเคร่ืองหมำย

  ✓ ในข้อที่ท่ำนเห็นว่ำถูกต้อง

  1. ดนิมสีภาพแขง็แรงและต้นไม้แคระเกรน็เมือ่มีการใช้

  สารเคมีทางการเกษตรเป็นเวลานานๆ

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  2. แมลงที่มีประโยชน์เช่นตัวห�้าตัวเบียนถูกท�าลาย

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  3. สัตว์ที่มีประโยชน์ในดินถูกท�าลายเช่นไส้เดือน

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  4. สัตว์น�้าเช่นปลากุ้งตาย

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  ส่วนท่ี 4 พฤตกิรรมกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร กรุณำใส่เคร่ืองหมำย ✓ ให้ตรงตำมกำรปฏบัิติ

  1. อ ่ านฉลากและท�าตามข ้อแนะน�าในฉลากนั้น

  อย่างละเอียด

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  4

  2. สวมถุงมือ รองเท้าบู๊ท เส้ือแขนยาวกางเกงขายาว

  หน้ากากปิดปากและจมูกหน้ากากบังหน้าส�าหรับ

  ท�างานกับสารเคมี

  2.1 ถุงมือ❏สวม❏ไม่สวม

  2.2 รองเท้าบู๊ท❏สวม❏ไม่สวม

  2.3 เสื้อแขนยาว❏สวม❏ไม่สวม

  2.4 กางเกงขายาว❏สวม❏ไม่สวม

  2.5 หน้ากากปิดปากและจมูก❏สวม❏ไม่สวม

  2.6 หน้ากากบังหน้า❏สวม❏ไม่สวม

  3. ท่านมีชุดท�างานที่ใส่พ่นสารเคมีโดยเฉพาะ

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  4. ถอดเสื้อผ้าที่ใส่ออกทันทีหลังเลิกท�างาน

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  5. อาบน�้าหลังสัมผัสสารเคมีทุกครั้ง

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  5

  6. จัดเก็บสารเคมีในที่ปลอดภัย เช่น ไม่ให้เด็กเอ้ือมถึง

  ไม่ปะปน/ใกล้เครือ่งปรงุอาหารสตัว์เลีย้งและเปลวไฟ

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  7. ก�าจดัภาชนะบรรจสุารเคมทีางการเกษตรโดยการล้าง

  น�า้อย่างน้อย3ครัง้แล้วน�าไปเจาะรูไม่ให้บรรจไุด้อกี

  หรือท�าลายเพื่อขายต่อ

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  8. ใช้ปากเป่าหัวฉีดเครื่องพ่นยาที่อุดตัน

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

  9. ล้างภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นสารเคมี

  ทางการเกษตรลงในแม่น�้าและล�าคลอง

  ❏ใช่ ❏ไม่ใช่

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  6

  3.1 ชนิดของสำรเคมี

  สารเคมีที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น4ประเภทคือ

  ภาพที่ 1 ตัวอย่างยาฆ่าหญ้า

  ปุ๋ยเคมี

  ◆ ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ

  ยำฆ่ำเชื้อรำ

  ◆ กลุ่มโพรพิเนม

  ◆ กลุ่มคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

  กลุ่มยำฆ่ำแมลง

  ◆ ออร์แกโนฟอสเฟต

  ◆ คาร์บอเมต

  ◆ ไพรีทรัม และสารสังเคราะห์

  ไพรีทรอยด์

  กลุ่มยำฆ่ำหญ้ำ

  ◆ พาราควอตไดคลอไรด์

  ◆ อาทราซีน

  ◆ ไกลโฟเซต

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  7

  3.2 กำรเข้ำสู่ร่ำงกำยของสำรเคมี

  สารเคมีทางการเกษตรสามารถสู่ร่างกายได้3ทางคือ

  1) ทางจมูกโดยการหายใจ

  ภาพที่ 2 การสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

  2) ทางปากโดยการรับประทานอาหาร

  ภาพที่ 3 การรับประทานอาหารปนเปื้อนสารเคมี

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  8

  3) ทางผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมี

  ภาพที่ 4 การสัมผัสสารเคมีโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

  3.3 โอกำสที่เกษตรกรจะได้รับอันตรำยจำกสำรเคมี

  1) การเตรียมดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมี

  ภาพที่ 5 การหว่านปุ๋ยโดยไม่ใช้ถุงมือ

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  9

  2) การฉีดพ่นยาก�าจัดวัชพืช

  ภาพที่ 6 การพ่นยาก�าจัดวัชพืช

  3) การฉีดพ่นยาป้องกันและก�าจัดแมลง

  ภาพที่ 7 การพ่นยาก�าจัดแมลง

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  10

  3.4 พิษของสำรเคมีทำงกำรเกษตร

  ภาพที่ 8 พิษของสารเคมีทางการเกษตร

  กลุ่มยำฆ่ำหญ้ำ

  ◆ พำราควอตไดคลอไรด์ท�าให้ผวิหนัง

  แห้งแตกมีหนองพุพองเล็บหลุด

  ◆ อำทรำซีน ท�าให้อาการระคายเคือง

  ระบบทางเดินหายใจและตา

  ◆ ไกลโคเวล ท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

  และพาร์กินสันอัลไซเมอร์

  กลุ่มยำฆ่ำแมลง

  ◆ ออร์แกโนฟอสเฟต ท�าให้แขนขาส่ัน

  น�้าตาออกมาก เหนื่อย วิงเวียนศีรษะ

  ปวดศีรษะ

  ◆ คำร์บำเมต คล้ายสารออร์กาโนฟอสเฟต

  ต่างกันที่ระยะเวลาและความรุนแรง

  ◆ ไพรีทรัมและสำรสังเครำะห์ไพรีทรอยด์

  มีอาการตัวส่ันกล้ามเนื้อกระตุกน�้าลาย

  ไหลแขนและขาไม่มแีรงอาเจียนท้องเสีย

  ปุ๋ยเคมี

  ◆ ปุ๋ยเคมี มีพิษท�าลายไต ตับ

  และปวดกระดูก และท�าให้

  กระดูกเปราะบาง

  กลุ่มยำฆ่ำเชื้อรำ

  ◆ มีพิษต่อระบบผิวหนัง ระบบ

  ประสาทตับข้อกระดูก ระบบ

  ทางเดินหายใจคอแห้งแสบจมูก

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  11

  3.5 กำรดูแลตนเองขณะมีกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร

  1) การอ่านฉลากก�ากับสินค้าความเป็นพิษของสารเคมีทางการเกษตรและ

  การอธิบายความหมายของแถบสีโดยละเอียดและค�าเตือน

  ตัวอย่าง

  แถบสีและสัญลักษณ์ภำพของฉลำกสำรเคมี

  แถบสแีละสญัลกัษณ์เตอืนระดบัอนัตรายทีเ่กดิจากการใช้ยาและการป้องกันตนเอง

  ขณะใช้สารเคมีเช่นการสวมหน้ากากและถุงมอืขณะผสมสารเคมท่ีีเป็นอันตรายตามระดับทาง

  ความรุนแรงของพิษของสารเคมีดังภาพที่10

  ภาพที่ 9 แถบสีและสัญลักษณ์ภาพของฉลากสารเคมี

  ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีพิษไม่รุนแรง

  ตัวอย่าง

  ค�าเตือนจากฉลากของสารเคมีฆ่าแมลง

  ภาพที่ 10 ค�าเตือนจากฉลากของสารเคมีฆ่าแมลง

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  12

  2) การดูแลตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรเช่นการใช้ผ้าปิดปากและจมูก

  การสวมถุงมือการใส่รองเท้าบู๊ท

  ภาพที่ 11 การใส่หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคมี

  3) การใช้ถังบรรจุสารเคมีควรตรวจสอบการรั่วของถังบรรจุสารเคมีก่อนใช้งาน

  ภาพที่ 12 ถังบรรจุสารเคมี

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  13

  4) การดแูลตนเองขณะใช้สารเคมทีางการเกษตรเช่นใส่หน้ากากปิดจมกูและปาก

  สวมถุงมือและรองเท้าบู๊ทขณะผสมหรือพ่นสารเคมีห้ามรับประทานอาหาร

  ดื่มน�้าสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา

  ภาพที่ 13 การใส่หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคมี

  5) มีชุดส�าหรับใช้งานเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะ

  ภาพที่ 14 การใส่ชุดป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  14

  6) หลีกเลี่ยงการใช้ปากเป่าหัวฉีดเวลาอุดตันควรใช้ไม้แคะเอาสิ่งที่อุดตันออก

  ภาพที่ 15 การแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตันที่ถูกต้อง

  7) อย่าล้างภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์พ่นลงในล�าคลองแต่ให้ตักน�้ามาใส่ภาชนะ

  บรรจุแล้วพ่นใส่บริเวณข้างเคียงที่มีศัตรูพืช

  ภาพที่ 16 การล้างภาชนะบรรจุที่ไม่ถูกต้อง

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  15

  8) เมือ่เสร็จจากการใช้สารเคมทีางการเกษตรแล้วให้ถอดเสือ้ผ้าทีใ่ส่ออกซกัและ

  อาบน�า้ทันทีหากสารเคมทีางการเกษตรหกรดร่างกายให้ล้างออกทนัทีในกรณี

  ท่ีไม่มีน�้าสะอาดให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเอาสารเคมีทางการเกษตรออกและหากมี

  บาดแผลระวังอย่าให้สารเคมีทางการเกษตรโดนแผล

  ภาพที่ 17 การล้างเสื้อผ้าที่ถูกวิธี

  9) การสารเคมหีกรดร่างกายให้ล้างด้วยสบูแ่ละน�า้มากๆทนัทีในกรณีสารเคมเีข้า

  ตาให้ล้างน�้าสะอาดจ�านวนมากประมาณ10นาที

  ภาพที่ 18 การล้างสารเคมีหากเข้าตา

 • ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 2

  การดูแลตนเองเพื่อป้องกันสารเคมีทางการเกษตร

  16

  เอกสารอ้างอิง

  เกษราวัลณ์นิลวรางกูร,JeKanAdler-Collinsและรัตน์ดาวรรณคลังกลาง,เกษรแถวโนนงิ้ว,

  (2552). ระบบบรกิำรสขุภำพแรงงำนนอกระบบอย่ำงมส่ีวนร่วมในหน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

  : กรณีศึกษำคนท�ำไร่อ้อย.รายงานการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

  ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. (2552).กำรเจ็บป่วยของสังคมไทยจำกสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช. เอกสาร

  ประกอบการปฏิรูประบบสุขภาพส�าหรับเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.

  2546.นนทบุรี:

  สถาบันวิจัยระบบกระทรวงสาธารณสุข.พาลาภ สิงหเสนี. (2535).พิษของยำฆ่ำแมลงต่อ

  สิ่งแวดล้อม.กรุงเทพฯ:ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  สมงิเก่าเจรญิและยพุาลลีาพฤกษ์.(ป.ป.ม).เกณฑ์มำตรฐำนในกำรรกัษำผู้ป่วยทีไ่ด้รบัพษิจำก

  สำรเคมกี�ำจดัแมลงกลุม่ออร์กำโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต.กรงุเทพฯ.:โรงพมิพ์พมิพ์ด.ี

  สราอาภรณ์,ไชยนันต์แท่งทอง,บุญยฤทธิ์ปัญญาภิญโญผลและชัชชัยธนโชคสว่าง.(2553).

  คู่มือควำมปลอดภ้ยในกำรใช้สำรเคมีในห้องปฏิบัติกำร. คณะสาธารณสุขศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล.

  สราอาภรณ์,ยศวนิกู่แก้วเกษม,ด�ารงศักดิ์เด่ียววานชิย์,วชัรภีรณ์พนัธ์ภมูพิฤกษ์,พชัรีปญุญา

  เจริญนนท์,ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจและชัชชัย ธนโชคสว่าง. (2554).อำชีวอนำมัยและ

  ควำมปลอดภัยส�ำหรับเกษตรกรรำยย่อยผู้ปลูกปำล์มน�้ำมัน.กรุงเทพฯ:ม.ป.พ.

  Kawakami,T.,Arphorn,S.&Ujita,&Y.(2006).Work improvement for safe home : Action

  manual for improving safety, health and working conditions of home workers.

  (WISH). InternationalLabourOrganization,Bangkok.Thailand.