Click here to load reader

A V A - · PDF file TVRDJAVA 2 Uvodna re~ uredni{tva Bilo mi je veoma drago kada sam ~uo prvi komentar - bio je apsolutno pozitivan! Retke kritike (zlata vredne) su nam pomogle da

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A V A - · PDF file TVRDJAVA 2 Uvodna re~ uredni{tva Bilo mi je veoma drago kada sam ~uo prvi...

 • Broj: 22 − decembar 22003.

  T V R \ A V A

  Konstrukcije ili undeadovi?

  Magic The Gathering: Evolucija!

  Najava: srpska FRP video igra?

 • TT VV RR DD JJ AA VVAA

  2

  Uvodna re~ uredni{tvaUvodna re~ uredni{tva

  Bilo mi je veoma drago kada sam ~uo prvi komentar - bio je apsolutno pozitivan! Retke kritike (zlata vredne) su nam pomogle da organizujemo ovaj broj malo bolje, ali su nam re~i podr{ke definitivno dale nu`no samopouzdanje da nastavimo dalje sa ovim projektom. @elim ovim putem u li~no i u ime redakci- je da se zahvalim sajtu www.tolkien.co.yu (na dis- tribuciji) i klubu dru{tveno-didakti~kih igara Dragon iz Novog Sada na direktnoj podr{ci u materijalu i delimi~noj podr{ci u distribuciji. Pre ta~no mesec dana je objavljen prvi broj Tvr|ave - mesec dana nakon tog prvog broja mo`emo da se pohvalimo uspe{no realizovanim drugim brojem: vi{e drago- cenog vremena koje smo uspeli sebi da priu{timo rezultirali su kvalitetnijim sadr`ajem, boljim grafi~kim re{enjima i slogom, nekim novim idejama, uspostavljenim kontaktima i dragocenim iskustvom. Na www.tolkien.co.yu }e uskoro biti postavljen pose- ban deo posve}en webzine-u i (nadamo se) jo{ nekim sli~nim publikacijama, a pominju se i jo{ neki saj- tovi. Me|utim, li~no `alim zbog toga {to je malo ko poslao komentar na mail redakcije, pa stoga nije oformljena rubrika ~italaca. U ovom broju smo poku{ali da ubacimo vi{e konkretnih korisnih teksto- va, ali nismo ba{ do kraja to izveli. Za{to? Pa, kao prvo, imamo tekstova koji se me|usobno nastavljaju, i koji su predvi|eni da idu po brojevima (npr. RPG za po~etnike), zatim dosta tekstova koji su posve}eni u potpunosti istoj tematici (Film, Knjige) etc. Dosta ovih tekstova bi}e objavljeno u slede}em izdanju, a tada }e se pojaviti i jo{ neke novine: opisi NPC karaktera, odre|enih zajednica (Red Wizards, kul- tovi), konkretne taktike za FRP, neke polemike u vezi kori{}enja nekih skillova i featova itd. ^injenica je da je webzine dobro do~ekan i da imamo volju i mogu}nost da nastavimo dalje, zato - da ne du`imo pri~u, ve} da pre|emo na delo!

  - M. Trifkovi}

  [email protected] BROJA:

  Uvodna re~ uredni{tva..........................................2 Tamnice? Zmajevi?................................................3 RPG za po~etnike (II)........................................7 Humor....................................................................10 Najava: Tasaani napadaju!.....................................11 Book of Vile Darkness.........................................13 Konstrukcije ili undeadovi?...............................14 Film: Magle Avalona; Heroj...................................17 3.5 edicija: pregled klasa.........................................18 Magic The Gathering: evolucija.............................20

 • TT VV RR DD JJ AA VVAA

  3

  PerunPerun

  Tamnice? Zmajevi?Tamnice? Zmajevi?

  Dungeon je mjesto u kojoj se de{ava bar polovina avantura. To je mjesto koje je obi~no sudbina ve}ine "would be" avanturista. Oni tu obi~no okon~aju svoju karijeru i vrlo mali broj njih se izvu~e napolje da bi ponovo ugledali svjetlost dana. Za{to su dun- geoni tako te{ki, dosadni i jednoli~ni pitanje je koji svaki prosje~an doma}i avanturista mo`e da postavi. Odgovor je obi~no trivijalan i podrazumjeva nedostatak vrijednih DM-ova koji }e dobro osmisliti svoje tamnice i nedostatak podr{ke u doma}oj litera- turi koja bi mogla da potpomogne dobro avanturisan- je.

  Svako ko se bar malo bavio D&D-jem zna da je glavni izvor avantura bio i jeste ~asopis Dungeon koji izlazi na zapadu i koji se bavi tematikom D&D avantura. Taj ~asopis je izdao pregr{t avantura za D&D i pravo je malo blago za svakog DM-a koji ho}e da ve} razra|ene ideje ubaci u svoju D&D kam- panju. Na `alost do njega se vrlo te{ko dolazi, a i kad se do|e obi~no velika prepreka je jezik koji ote`ava pravilno razumjevanje teksta. Ali i pored toga ti mag- azini su nezaobilazan izvor za avanture, koje su ve} razra|ene i testirane od profesionalaca.

  Moja kompanija je uglavnom igrala avanture iz ~asopisa Dungeon, osim nekih avantura koje je smis- lio neko od Dm-ova. Te avanture su nam bila osnova za igranje i razvijanje karaktera. Tu je naravno bilo klasi~nih dungeona ili tamnica, u koje smo mi onako neiskusni ulazili i zavisno od avanture i na{e igre izvla~ili deblji ili tanji kraj.

  Po{to sam zapo~eo temu tamnice nave{}u primjer kompanije u kojoj sam ja avanturisao. To je bila mal- tene praistorija nekog na{eg igranja i mi smo igrali D&D prvu ediciju i to neki random generisani svjet, ta~nije svjet koji se sastojao iz lokacija koje smo pro-

  lazili avanturi{u}i kroz Dungeon avanture. Ne ra~unaju}i po~etak mog avanturisanja kada sam igrao kao NPC paladin i postigao par sitnica sa njim (taj karakter se urezao u moju igra~ku psihu i nastavio da me prati tokom daljnjeg avanturisanja), moj zvani~no prvi karakter je bio mag specijalista i to iluzionista (nije bio gnom). Prva avantura (od koje je sve i po~elo) bila nam je jedna avanturica iz ~asopisa "Dungeon" koja se zvala "Barque without a bark, you can't be sirious" i ona nas je stavila u neki pri- morski gradi} dok je nismo i uspje{no zavr{ili, i u njoj je moj wizard igrao dosta zapa`enu ulogu. Ina~e to je bila jedna od najzanimljivijih avantura koje sam ja do`ivio, bila je dosta dobro vo|ena i pri~a je bila dosta zanimljiva, sa dosta potencijala za rol plej, tipi~na gradska avantura. Slede}a avantura bila je klasi~na tamnica i upravo nju uzimam kao primjer dobre tamnice. To je tako|e avantura iz "Dungeon" magazina i zvala se "Tomb it may concern", avantu- ra koja je predvi|ena (samo) za paladina koji treba da na|e svog paladinskog konja (mada se mogla pri- lagoditi kompaniji low level avanturista, {to je na{ DM i u~inio). On po~inje kao fighter u nekoj grobni- ci, izgubio je pam}enje (od udarca, klasi~na amnezi- ja i to kratkotrajna) i ne zna da je Vitez, ali kroz avan- turu mu se sje}anje polako vra}a i on se sje}a zbog ~ega je u toj tamnici i treba da je uspje{no rje{i. Na{a kompanija je tu tamnicu zapo~ela tako {to smo nekako do{li u {umu i neki NPC nas je doveo do njenog ulaza, plo~e koja se otvara i vodi nani`e u tamnicu. Ina~e ta tamnica je bila jazbina nekog vje{taca koji je u svojoj `elji za mo}i, po~eo da terori{e {umu i porobljava njene stanovnike. Na kraju mu se nekim nesre}nim slu~ajem desava stra{na transformacija (valjda prokletstvo {umskih bogova koji ga ka`njavaju pretvaranjem u ju-ju zombija, i to neki inteligentniji oblik koji je zadr`ao neke od svo- jih ma|ioni~arskih sposobnosti). Od tada {uma postaje mirnija, a taj ~arobnjak zaboravljen i zatvoren u svojoj jazbini koja je nekad bila centar njegove mo}i.

  Na{a kompanija pronalazi njegovu jazbinu i polako se spu{tamo u tamu tamnice. Na po~etku u predvor- ju do~ekuju nas 8 skeleta koji su u udubljenjima u zidu i kad smo mi u{li oni se aktiviraju po{to su imali nare|enje da ubiju svakog ko u|e. Mi ih uz malo muke (po{to je ve}ina nas i dalje bila prvi nivo) ubi- jamo i nastavljamo dalje sa istra`ivanjem. Tamnica

 • TT VV RR DD JJ AA VVAA

  nije bila mnogo velika ni te{ka i mi smo je bez mnogo muke savladali, ali na kraju u zavr{noj sceni do~ekuje nas vje{tac koji je u skoro mumificiranom stanju (veliki ju-ju zombi, ina~e oni nastaju kad se na njih baci neki spell, drain life ili slicno) i mi smo sa njim imali dosta problema. Mislim da niko nije poginuo, ali nas je bar polovina bila u nesvjesti. No sre}om ubili smo mrskog zlotvora i uzeli mu klju~eve od blaga.

  U poslednjoj prostoriji otvorili smo njegove dragocjenosti i tu je me|u nekim potionim-a i zlatnicima bio i jedan od najvrjednijih predmeta koji sam ja ikad dobio u svojoj kari- jeri (ba{ mene je zapao). To je bio mali nov~i} koji je na prednjoj strani imao ugraviranog konja, a pozadi imao je natpis Equus. Kad se izgovori ta rje~ pojavljuje se ìvotinja koja postaje vitezov konj (bilo je jedno 20-tak vrsta ìvotin- ja, preko kamila, bikova, warhorsea, super warhorsea, ultra warhorseva koji su hodali po vodi i jo{ nekih planarnih hor- seva; DM je bacao random) i mene je zapao warhorse (malo iznad prosjeka, mudri tj. wise DM mi je dodjelio sasvim pris- tojnog konja) koji mo`e da se dozove kad kod ho}ete, samo se izgovori magi~na rje~ i to je to, pojavljuje se predivan warhorse koji nam je nadalje vjerno slu ìo i mogao da se bori (a bio je d`epne velicine, i {to je najbolje bio je samo moj). Bilo je jo{ nekih stvari i to je to, svi smo iza{li iz tamnice zadovoljni. Kasnije nastavljamo dalje sa avanturisanjem, ve} pre{li nivo ili dva.

  To je na{a prva tamnica koju smo odigrali (i uspje{no) zavr{ili. Ina~e dosta dobra stvar su i iluzije u tamnici koje mogu da se upotrebe kao neka vrsta zamke. Ja sam vodio neke piramide u skorije vrijeme (opet klasi~an dungeon, nema svjetla, samo memljivi hodnici i prostorije) i u prvoj sam stavio mumiju (dosta te`ak protivnik), a u drugoj (koja je uslijedila poslje prve) sam stavio samo iluziju mumije koja je napala avanturiste, i to je bio za njih izazov, jer ih je prva mumija skoro sve pobila. Jedan od trojice (~etvrti mag je bio slijep) je provalio da u prostoriji nema ni~ega (sre}om pro{ao je saving throw vs spell, jer bi se ina~e do smrtli tukli sa iluz- ijom koja ne trpi dmg, a oni trpe kao da je stvarno, a u stvari to je samo {ok od iluzije od koga bi na kraju i umrli, vjeruju}i da ih je mumija ubila; mada su imali {anse da skapiraju da ne{to nije u redu kad je mumija po~ela da izbacuje magic missile {to inace one obi~no ne rade) tako da je on ostale razuvjerio da to nije mumija ve} samo njena iluzija (tako ih i spa{avaju}i jer su se oni uporno borili protiv nje).

  Ova illusion zamka nam daje dobar primjer zamke koje su

  ina~e jedan od zna~ajnih djelova D&D tamnica, por