26
A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának BESZÁMOLÓJA a 2014/2015-ös tanév I. félévéről Kincsesbánya, 2015. január 30. Összeállította: Keszte Jánosné tagintézmény- vezető

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának

BESZÁMOLÓJA

a 2014/2015-ös tanév

I. félévéről

Kincsesbánya, 2015. január 30. Összeállította: Keszte Jánosné

tagintézmény- vezető

Page 2: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

2

I. Helyzetelemzés

A 2014/2015-ös tanévet különleges körülmények között kellett kezdenünk.

A 140 milliós (pályázaton nyert) iskolafelújítási projekt csak 2014. augusztus 15-én, azaz

két héttel a tanévnyitó előtt kezdődhetett el.

Az épület egészére kiterjedő nyílászárócsere bontási-beépítési munkálatai, valamint a nagy

mennyiségű építési törmelék és vakolatomlás miatt az iskola technikai dolgozói nem tudták

volna a szeptemberi tanévnyitóra előkészíteni az iskolát.

Ezért a tantestület tagjai a Szülői Munkaközösséggel és a helyi civil szervezettel, valamint

nagyszámú önkéntessel összefogva, társadalmi munkában mintegy két hét alatt (hétvégeken

is) kitakarították, s tanításra alkalmassá tették az épület minden helyiségét.

Az energetikai pályázat felújítási munkálatai az első félévben a tanítással párhuzamosan

2015. december végéig tartottak. Az iskolai élet rendjét ennek megfelelően kellett kialakítani.

Legfontosabb feladatunk volt a diákok testi épségének, biztonságának megóvása, ezért az

osztályfőnöki órákon előtérbe kerültek a balesetvédelmi oktatások.

Az épület felállványozása miatt az óraközi szünetekben és a délutáni szabadidős

foglalkozásokon meg kellett szervezni a diákok biztonságos kinn tartózkodását. Erre az iskola

melletti sportpálya és játszótér szolgált megfelelő helyszínül.

A tanórák védelme érdekében napi kapcsolatot tartott az iskola vezetése a kivitelező

szakemberekkel, s együttműködve, rugalmas szervezéssel elértük, hogy a pedagógusok

nevelő-oktató munkája sem sérült.

Legnehezebb feladatnak a mindennapos testnevelés és a sportszakkörök megszervezése

bizonyult, hiszen a tornaterem eredeti, rendeltetésszerű használatára csak annak elkészülését

követően, január 20-ától kerülhetett sor. Ezért kollégáink a tanmenet témaköreinek

átcsoportosításával jelentős számú órát tartottak a szabadban.

Az iskolafelújítás a tanév II. felére teljes egészében befejeződött. A január 28-án

megrendezett átadási ünnepségre az iskola új arculatot öltött. Köszönettel tartozunk a

települési önkormányzatok polgármestereinek és képviselő-testületeinek, a KLIK Móri

Tankerület igazgatójának és gazdasági vezetőjének a támogatásért, valamint a felújítási

munkálatok segítése érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért. Ugyancsak köszönettel

tartozunk Kajos Péterné igazgató asszonynak és Törő Gábor országgyűlési képviselő úrnak az

uniós pályázati projekt támogatásáért.

Intézményünkben a nevelő-oktató munka és a diákélet a II. félévtől az eddig megszokott és

jól bevált módon folytatódik.

Page 3: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

3

II. Személyi feltételek

A 2014/2015-ös tanévben új oktatási formát vezettünk be intézményünkben.

A köznevelési törvény keretei között az első és második évfolyamban iskolaotthonos

formában tanulhatnak a diákok. Ehhez két új tanító felvételére kaptunk engedélyt a KLIK

Móri Tankerület igazgatójától. Így 14-ről 16-ra nőtt az álláshelyek száma intézményünkben.

Az első évfolyamban új kollégaként Pötörné Janó Viktória, a második évfolyamban

Bolvári Beatrix lett az iskolaotthonban tanító kollégáink párja.

Pötörné Janó Viktória korábban helyettesként dolgozott iskolánkban, szakmai munkáját

akkor is nagyra értékeltük. Ebben a tanévben (várakozásunknak megfelelően) Vargáné Gáspár

Zita kolléganővel harmonikus munkakapcsolatban kiváló teljesítményt nyújtottak.

Bolvári Beatrix több diplomájának köszönhetően a 2. évfolyamban iskolaotthonos tanító

néniként, valamint német nemzetiségi nyelvtanárként és gyógypedagógusként is dolgozik

intézményünkben. Végzettsége alapján alkalmas a SNI tanulók (eltérő értelmi képességű)

fejlesztésére, az alapító okiratunkban szereplő szakfeladat ellátására.

Szakmai munkájáról óralátogatások sorozatán keresztül győződtem meg. Bemutató órát

tartott szakmai továbbképzési napunkon, melyen a csókakői tantestület tagjai is hospitáltak.

Mindannyian elismerően szóltak nevelő-oktató munkájáról.

További feladatként, elérendő célként a párjával való harmonikus pedagógus-pedagógus

viszony kialakítását határozzuk meg a tanév végére. Ez kétirányú együttműködést feltételez.

Ebben a tanévben sem sikerült a gyesen lévő testnevelés-technika szakos kollégát aktív

korú pedagógussal helyettesíteni. Továbbra is nagy hiány van e két szak tekintetében

pedagógusokból. Ezért két nyugdíjas óraadó kollégával, Buranitsné Králl Zsuzsannával és

Jánosi Zsuzsanna tanárnővel kötöttünk szerződést, akik nyugdíjasként felelősségteljesen,

odaadóan és kiváló szakmai hozzáértéssel végzik munkájukat.

Jánosi Zsuzsanna testnevelő segítségével országos pályázatot nyertünk a „Gyalogló

világnapon”, melynek eredményeként az ország 10 legjobban teljesítő iskolái közé kerülve

mintegy 100.000 Ft értékben nyertünk sporteszközöket.

A 7-8. évfolyamban a rajzot továbbra is óraadó kolléga látja el a fehérvárcsurgói

tantestületből, ám személyében változás történt. Kántor Erika tanárnő fiatalos lendülettel és

lelkesedéssel tanít, segítségével 7. osztályos diákunk 1. helyezett lett a Gazdasági Kamara

által kiírt megyei rajzpályázaton.

Page 4: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

4

Új kollégáink mellett a törzsgárda is kiválóan teljesített ebben a tanévben. A nyertes

pályázatokról szóló fejezetben részletesen szólunk munkájukról, eredményeikről. Igazi

csapatmunkásként együttműködve dolgozunk nevelő-oktató munkánk színvonalának

megtartásáért, az iskola jó hírnevének öregbítéséért. Köszönettel tartozom a tantestület

munkájáért.

III. Tárgy feltételeink

A helyzetelemzésben említettem, hogy a nyertes európai uniós pályázatnak köszönhetően

teljes egészében megvalósult az intézmény energetikai felújítása. Az alábbi területeken és

formában készültek el a fejlesztések.

1. Az iskola egészére kiterjedően, minden helyiségben kicserélték a nyílászárókat:

korszerű műanyag ablakokat, bejárati ajtókat építettek be, és a tornaterem korábbi,

kopolitüvegből készített falát is kicserélték.

2. A tetőszigetelés mellett az épület 10 cm-es külső szigetelést kapott, új vakolatot és

lábazatot, valamint színes, jó minőségű festést.

3. Elvégezték teljes körűen a világítás korszerűsítését, a lámpatestekben ledek

biztosítják a megfelelő fényt.

4. A fűtéskorszerűsítés részeként leválasztották a Művelődési Ház fűtését az iskolától.

Új, biomasszával működő kazánt kötöttek be, s a radiátorokat szabályozó

szelepekkel látták el.

5. Az épület tetejére napelemeket helyeztek el, hogy a villamosenergia

visszapótlásával is csökkenthetők legyenek a rezsiköltségek.

Újracsomagolták az iskolánkat, így nemcsak tartalmi munkánkat tekintve, de tárgyi

feltételeink és a környezettudatos, gazdaságos működtetés tekintetében is „Ökoiskola”

lettünk.

Emellett a nyár folyamán folytattuk az iskola belső felújítását, modernizálását az elmúlt 7

év hagyományainak megfelelően. A Szülői Munkaközösség támogatásával és felajánlásával

az első osztályosok termében sikerült a már balesetveszélyessé kopott parkettát korszerű,

magas kopásállóságú, esztétikus laminált padlóra cserélni.

A Kincsesbánya Gyermekeiért Alapítvány anyagi támogatásával valósulhatott meg a tanári

szoba, az igazgatói és igazgatóhelyettesi iroda oldalfalainak és mennyezetének felújítása:

vakolatjavítás hálózással, glettelés, színre festés. Másrészről az emeleti folyosón 2 osztály

öltözőfakkjának felújítása: modern, esztétikus falburkolattal való borítása, s az ülőpadok

Page 5: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

5

kicserélése. Harmadrészt ugyancsak az Alapítvány támogatásával sikerült 25 méter

hosszúságban függönykarnisokat felszerelni és függönnyel díszíteni az emeleti folyosót.

Kincsesbánya Önkormányzatának anyagi támogatásával sikerült a felső folyosó további 2

öltözőfakkjának felújítása.

Így mind a négy felsős évfolyam diákjai örülhetnek az esztétikus környezetnek.

A KLIK Móri Tankerületének segítségével ugyancsak az emeleti folyosó ablakbeépítés

utáni helyreállítása, meszelése, színre festése és olajlábazat készítése valósulhatott meg.

Tárgyi eszközökkel is gazdagodtunk ebben a félévben. Szintén a Kincsesbánya

Gyermekeiért Alapítvány karácsonyi ajándékának köszönhetően 3 CD-lejátszót és a 4

digitális táblánk mellé hangszórókat tudtunk vásárolni.

Az intézmény saját forrásból is tudta gazdagítani tárgyi feltételeinket. Ebben a tanévben

első ízben sikerült profitálni referenciaintézményi minősítésünkből. Ugyanis áruba tudtuk

bocsátani a „Hogyan készítsünk pedagógus etikai kódexet?” című „jó gyakorlatunkat”, melyet

a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola vásárolt meg 247.000Ft-ért. A befolyt

összegből finanszírozni tudtuk a tornaterem új üvegfalát védő 100 m2-es háló megvásárlását

és felszerelését. Reményeink szerint a jó minőségű, korszerű technikával felszerelt védőháló

megakadályozza (rendeltetésszerű használat mellett) az üvegtörésből származó, jelentős

anyagi károkat.

IV. Nevelő-oktató munkánk a kiemelt célok és feladatok tükrében

A) Az egész napos iskolai oktatás tapasztalatai

A tanév első fele természetesen nem alkalmas arra, hogy messzemenő következtetéseket

vonjunk le a beválóságot illetően.

Azonban az világosan látszik, hogy sokkal körültekintőbben, aprólékosan kell megtervezni

az e tanulási formában részt vevő diákjaink közismereti óráinak és gyakorlásra, szabad

játékra, regenerálódásra fordítható idejének arányát. A leghatékonyabb időbeosztást sok

tényező befolyásolja, ezért a tanév végéig úttörő munkát végezve, szükség esetén,

korrekciókat beépítve kell eljárnunk. A diákok eredményei biztatóak, szépen haladnak és

fejlődnek. A szülők szemléletformálása is sokat haladt előre: nehéz számukra a megszokott

házi feladatoktól eltérően, csak a hétvégére korlátozni a gyakorlást. Fontos, hogy

pedagógusaink folyamatosan tájékoztassák a szülőket gyermekeik előrehaladásáról.

Folytassanak rendszeres párbeszédet a problémák feltárása és megoldása érdekében. Az e

munkaforma elfogadtatásában, népszerűsítésében nagy szerepe és felelőssége van a

pedagógusoknak.

Page 6: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

6

Összességében elmondható, hogy az egésznapos iskolai oktatási forma eddig bevált, a

menet közben adódott problémákat orvosoltuk, így az első félév rendben telt.

B) Pályázati tevékenységünk

A 2014-es év, s különösen a 2014/2015-ös tanév első fele sikeres pályázatokban és

szakmai elismerésekben bővelkedett.

A nyári szünetben megírt pályázataink mindegyike nyert.

„Az iskola közös ügyünk”, partnerség és hálózatosodás című KLIK-es pályázaton a

20. jubileumi Kazinczy-napok programsorozatának benyújtásával nyertünk

októberben.

Ugyanebben a hónapban értesültünk arról, hogy a mentoráló intézményi pályázatra

benyújtott „jó gyakorlatunkkal” 3 évre elnyertük e kitüntető címet, s ezzel együtt

egy félmilliós eszközfejlesztést. (Reméljük, a második félévben meg is kapjuk az

igényelt iskolabútorokat.)

Novemberben kaptuk a hírt, hogy az Országos Gyaloglónapon kiírt pályázaton is

nyertünk (erről a helyzetelemzésben számoltunk be).

Szintén novemberben diákjaink remekeltek. 7. osztályosaink a Gazdasági és

Iparkamara szakmák megismerése céljából kiírt pályázatára nyújtották be

munkájukat, s a megye 10 legjobb csapata döntőse közé iskolánk 2 hetedikes

diákokból álló csapata is bejutott.

Decemberben szintén a Gazdasági és Iparkamara által megújuló energiák

témakörben kiírt pályázaton iskolánk több díjat is nyert. A legtöbb pályamunkát

benyújtó iskolának járó különdíjat, a 3. évfolyamosok versenyében egy III. és a 7.

évfolyamosok versenyében egy I. díjat.

Decemberben szinte a karácsonyfa alá érkezett ajándékként az a hír, hogy a még

szeptemberben benyújtott ökoiskolai pályázatunk is nyert. Az elmúlt 7 évben

végzett munkánk eredményeként 3 évre (2017. december 31-éig) megkaptuk az

„Ökoiskola” címet.

C) Mentoráló intézményi cím

/Szakmai továbbképzést működtető rendszer/

A 2014-es esztendő mérföldkőnek tekinthető a szakmai elismerések, minősítések

tekintetében is.

Page 7: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

7

A tavaszi minősített referenciaintézményi cím mellé 2014 októberében rangos

elismerésben részesültünk. A Móri Tankerület egyetlen iskolájaként 3 évre elnyertük „jó

gyakorlatunkkal” a mentoráló intézményi címet.

Ennek keretében megkaptuk azt a jogot is, hogy havonta szakmai műhelymunkát, vagyis

pedagógus-továbbképzést tarthassunk iskolánkban, ahol az érdeklődő intézmények

pedagógusait felkészítjük a Hogyan készítsünk pedagógus etikai kódexet? című jó

gyakorlatunk adaptálására. Megtisztelő számunkra, hogy erről a 30 órás képzésről hivatalos

igazolást állíthatunk ki, mely beleszámít a pedagógusok hétévente kötelező továbbképzésébe.

Büszkék vagyunk arra, hogy tantestületünk az elmúlt 7 évben végzett nevelő-oktató munkája

alapján érdemelte ki e szakmai elismerést. A cím kötelez. Rengeteg pluszmunkával jár. Az

első félévben októbertől januárig 4 alkalommal tartottunk szakmai napot. A novemberi

műhelymunkán 13 megyei oktatási intézményből közel 40 pedagógus vett részt. Két bemutató

órát is tartottunk az 5. és a 7. évfolyamban. Töretlen az érdeklődés jó gyakorlatunk iránt, ezért

a második félévben is folytatjuk az adaptációra felkészítő képzéseket. Tantestületünkből

Keszte Jánosné és Vargáné Gáspár Zita mentorpedagógusként, Horváth István Attiláné és

Németh Ágnes közreműködő pedagógusként szervezi és vezeti a szakmai továbbképzési

napokat.

Kollégáink ezzel párhuzamosan vesznek részt a megye többi mentoráló intézményében

szervezett továbbképzéseken. Ez térítésmentes lehetőség arra, hogy mások jó gyakorlatát

átvéve iskolánk is profitálhasson belőle.

Külső-belső továbbképzési rendszerünknek szerves részét képezi a csókakői tantestülettel

kialakított szoros szakmai munkakapcsolat.

Novemberben a csókakői tantestület látogatott iskolánkba, ahol 4 bemutató órán keresztül

bepillantást nyerhettek az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka színvonalába.

Bemutató órát tartott Türkné Nagy Mariann és Horváth István Attiláné mellett első ízben

Plózer Alexandra és új kollégaként Bolvári Beatrix is.

Eredményesnek és a pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének tekintetében igen

hatékonynak tekintjük e szakmai együttműködést. Tavasszal mi látogatunk el Csókakőre.

A nevelő-oktató munka egyéb területeiről részletesen szólnak kollégáink: az alsós, és az

osztályfőnöki munkaközösség vezetői, a diákönkormányzat vezetője, valamint az

ifjúságvédelmi és környezeti nevelési felelős.

Kincsesbánya, 2015. január 30.

Keszte Jánosné

Page 8: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

8

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Kincsesbánya

I. félévi összesítő táblázat

2014/2015-ös tanév

DICSÉRETEK MEGROVÁSOK Oszt. Létsz. Mag.

átl.

Szorg.

átl.

Hiányzás

össz.

nap/fő

Igazolt

nap/fő

Igazo-

latlan

nap/fő

Igazg. Oszt.

főnöki

Szak-

tanári

Igazg. Oszt.

főnöki

Szak-

tanári

Felzárk. Tantárgy Hosp. Csal.

lát. ö.

1. 24 4,54 4,66 4,3 4,3 24 1 1 magy.matem. 24

2. 24 4,66 4,79 4,46 4,46 2

3. 30 4,42 4,66 4,22 4,22 2 1 3 magy.matem. 2

4. 19 4,73 4,73 5,86 5,86 6 3 1 mat.nyelvtan 1

Alsó

össz.

97 4,59 4,71 4,71 4,71 6 24 6 1 5 4 25

5. 19 4,57 4,52 8,25 7,08 1,17 18 4 1 1 4

6. 20 4,75 4,7 7,81 7,81 28 4 3

7. 17 4,41 4,12 7,14 7,14 0,01 16 3 4 6 2 fizika,

földrajz

2 1

8. 14 3,21 3,5 6,5 6,2 0,3 5 4 43 1 ének

Felső

össz.

70 4,24 4,21 7,43 7,06 0,37 62 11 5 11 50 3 3 5

Iskola

össz.

167 4,42 4,46 6,07 5,885 0,185 68 35 5 17 51 8 7 29

Page 9: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

9

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI EREDMÉNYEIRŐL

OSZTÁLY/TANTÁRGY 1.OSZT. 2.OSZT. 3.OSZT. 4.OSZT. 5.OSZT. 6. OSZT. 7. OSZT. 8.OSZT. ÁTLAG

MAGATARTÁS 4,54 4,66 4,42 4,73 4,58 4,75 4,41 3,21 4,42

SZORGALOM 4,66 4,79 4,66 4,73 4,53 4,70 4,12 3,50 4,46

NYELVTAN 4,38 3,90 4,05 3,52 3,70 3,65 3,50 3,81

IRODALOM 4,59 4,00 4,26 3,89 3,70 4,06 3,78 4,04

TÖRTÉNELEM 3,63 3,60 3,53 3,14 3,48

NÉMET 4,67 4,40 4,57 4,15 3,57 3,59 3,21 4,02

MATEMATIKA 4,46 3,86 4,31 4,16 3,55 3,71 3,00 3,86

TERMÉSZETISMERET 4,80 4,20 4,26 3,84 3,95 4,21

FIZIKA 3,71 3,21 3,46

BIOLÓGIA ÉS EG.TAN 3,94 3,50 3,72

KÉMIA 3,47 3,21 3,34

FÖLDÜNK ÉS KÖRNY. 3,47 3,50 3,49

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET 4,36 4,25 4,31

ERKÖLCSTAN/HITTAN 5,00 4,84 5,00 4,95

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISM. 4,07 4,07

INFORMATIKA 4,11 4,15 4,12 4,07 4,11

ÉNEK-ZENE 5,00 4,93 5,00 4,89 4,85 4,35 3,42 4,63

RAJZ ÉS VIZ.KULT. 4,92 4,83 4,78 4,42 4,70 4,50 4,57 4,67

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 4,88 4,80 4,84 4,57 4,45 4,50 4,00 4,58

TESTNEVELÉS 4,96 4,90 5,00 4,78 4,85 3,80 3,57 4,55

TÁNC ÉS DRÁMA 5,00 5,00

ÁTLAG 4,77 4,42 4,56 4,30 4,13 3,91 3,58 4,23

KÉSZSÉGTÁRGY.N 4,58 4,07 4,29 4,06 3,94 3,73 3,47 4,02

MULASZTÁS 4,30 4,46 4,22 5,86 8,25 7,81 7,15 6,5 6,32

KITŰNŐ 4 8 3 3 2 2 1 1 24

JELES 3 8 5 4 2 2 3 2 29

BUKOTT 1-4. FELZÁRK. 1 3 1 2 1 8

Page 10: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

10

FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

ALSÓ TAGOZAT

2014/2015. tanév

A 2014/15. tanév első félévében igyekeztünk megvalósítani minden, a munkatervben kitűzött

feladatot. Úgy érezzük, hogy szakmai munkánk eredményes és tartalmas volt ezen időszakban.

2014 augusztusában az elsős tanító nénik (Vargáné Gáspár Zita és Pötörné Janó Viktória) ellátogattak

minden kisdiákjuk otthonába, ahol a családi beszélgetések mellett a tanévnyitó műsorra is közösen

készülhettek.

Szeptember 1-jén a legkisebbeket avattuk iskolánk tanulóivá, ahol bizonyították talpraesettségüket,

érettségüket. Az első tanítási napot tantestületünk „közösségépítő tréninggel” folytatta Plózer

Alexandra kolléganőnknél, Isztiméren.

Immár hagyomány, hogy a tanév kezdetén védőnőnk, Gózan Éva tisztasági vizsgálata segíti felmérni

tanulóink testápolási, tisztálkodási szokásait, aktuális állapotát, majd évfolyamonként szűrővizsgálatot

végez az esetleges egészségügyi problémák megelőzése, a szükséges korrekciók elvégzése céljából.

Az idén is folytatódott a „Fonódás Kulturális Egyesület”programja Mohán, ahol a 2. osztályosok és

tanító nénik (Beinschróth Klára és Bolvári Beatrix) népi hagyományok felidézésével,

munkafolyamatok tanulásával gazdagodhattak szeptember 11-én.

Iskolánk jó kapcsolatot ápol a helyi és az isztiméri óvodával. Ezt bizonyítja, hogy a kis elsősök a

tanító néni vezetésével ellátogattak 18-án az isztiméri Hétpettyes Tagóvodába, ahol vidám közös

programon vehettek részt iskolások, ovisok egyaránt.

Szeptember 19-én nagyon érdekes, gyakorlati információszerzésre adott lehetőséget az alsós

gyermekek számára is Paksi Atomerőmű interaktív kamionjában tartott előadás.

Az alsós munkaközösség vezetését e tanévtől Vargáné Gáspár Zita vette át Feichtingerné Szabó Mária

kolléganőnktől. Az iskola alsó szintjén berendezett „tanári szoba” lett a szakmai anyagjaink

gyűjtőhelye és havi megbeszéléseink színtere. Havi rendszerességgel találkozunk értekezleteken, ahol

megbeszéljük az aktuális teendőinket, ütköztetjük véleményünket, megvitatjuk problémáinkat, közös

döntéseket hozunk.

Megtartotta minden alsós évfolyam a 22-i összevont szülői értekezletet követően az osztály szülői

értekezletet.

A 1. és 2. évfolyamon bevezetett kísérleti tankönyvek használata közben folyamatosan gyűjti minden

érintett kolléga a tapasztalatokat.

E hónap végén 25-én tartottuk a papír- és elektronikai hulladékgyűjtést. Alsós évfolyamaink közül a 4.

osztályosok voltak a legeredményesebbek.

Bolvári Beatrix kolléganő folyamatos, lelkes, segítő munkával zárkóztatja azokat a tanulókat, akiknek

fejlesztő foglalkozásra van szükségük.

Page 11: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

11

Zökkenőmentesen sikerült az idén új próbálkozásként az 1-2. évfolyamon a néptánc bevezetése, mely

során Cserta Gábor tanár úr heti egy testnevelésórán segíti a gyerekek közös táncélmény szerzését,

tudásszerzését.

Szeptember során felmérte minden kollégám a gyerekek év eleji tudását.

Október 1-jén megemlékeztünk „ A zene világnapjáról”. 2-án pedig az „Idősek napja” alkalmából az

1. osztályosok köszöntő műsorral kedveskedtek a helyi Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjainak. E napon

ügyes sportolóink váltóversenyen vettek részt Móron, ahol az alsós fiúk 2. helyen végeztek.

3-án a „Magyar Diáksport Napja 2014.” elnevezésű programban vett részt minden alsós évfolyamunk

és segítő kollégánk (Sallay Orsolya, Pötörné Janó Viktória, Bolvári Beatrix, Feichtingerné Szabó

Mária, Beinschróth Klára, Vámosné Dévai Katalin), melyet a helyi IKSZT munkatársai, a szülői

munkaközösség vezetői szerveztek alsósok-felsősök számára.

6-án az elsősök a kincsesbányai Napraforgó Tagóvodában tölthetek néhány örömteli órát közös

játékos program keretében.

4. osztályosaink Feichtingerné Szabó Mária szervezése nyomán bérletes színházi előadást tekintettek

meg Székesfehérváron.

Sallay Orsolya kolléganőnk szervezése nyomán szerdánként 10 alkalommal gyógyúszás

foglalkozásokra utazhattak Mórra a másodikosaink. Köszönjük a „Kincsesbánya Gyermekeiért”

Alapítvány támogatását.

13-án házi (válogató) népdaléneklési versenyt szervezett Vargáné Gáspár Zita, amelyet követően a

helyezettek elkezdhették felkészülésüket a tankerületi vetélkedésre.

14-én a 4. osztályosok látogattak el osztályfőnökükkel Mohára, ahol a „Fonódás” programon vettek

részt.

15-én a kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos szakmai előadáson informálódott Vargáné Gáspár Zita.

17-én kapcsolódhatott be iskolánk a „Mozgó műhelyek Fejér megyében” kulturális programsorozatba,

mely 1. alkalommal az 1-2. osztályos diákoknak kézműves foglalkozást és filmvetítést kínált. A

koordinációs feladatokat Vargáné Gáspár Zita vállalta.

18-án került megrendezésre az iskola díjazását hozó „Világ Gyalogló Nap”, mely során az alsó

tagozatosok túrája a Víztározóig vezetett.

Sallay Orsolya, a 3. évfolyam osztályfőnöke, Plózer Alexandra kolléganő óráin hospitált október

folyamán.

21-22-én minden alsós kisdiák találhatott érdekes, izgalmas elfoglaltságot a Kazinczy-napok

rendezvényein, programjain, melyet Sallay Orsolya, Plózer Alexandra precíz szervező munkája előzött

meg. Alsó tagozatos részére hirdetett komplex műveltségi versenyen csapatunk (2-3-4.o.) a második

helyen végzett. A programsorozat végén Vámosné Dévai Katalin kolléganőnk jubileumi köszöntésére

is sor került.

November folyamán is folytatódott a programdús szakmai munka.

E hónap első hetében iskolaorvosi vizsgálaton vettek részt osztályaink.

Page 12: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

12

Pályamunkákat készítettek diákjaink „Az iskola a közös jövőnk” című rajzpályázatra.

Márton napja alkalmából is sok pályamunka készült nemzetiségi német nyelvet oktató kollégáink

szervezése nyomán.

12-én tartottuk iskolánkban a referencia- és mentorálási intézményi működés keretén belül az 1.

szakmai műhelymunkát, melyben a Pedagógus etikai kódex 1. részének készítésébe vonta be az

érdeklődő kollégákat Horváth István Attiláné és Vargáné Gáspár Zita.

14-én első osztályosaink megkapták tanulmányi munkájukról a negyedéves szöveges értékelést,

melyet néhány nappal később szülői fogadóóra követett. (Vargáné Gáspár Zita, Pötörné Janó Viktória)

Ugyanezen nap délelőttjén látogattak el harmadikosaink Sallay Orsolya kíséretében a „Mozgó

műhelyek Fejér megyében” BRUMI II. programjaira, ahol kézműves foglalkozás és gyermekfilm

vetítés várta a gyerekeket.

18. j-ly versenyen vett részt Kállai Kristóf 3. és Hudák Gergely 4. osztályos tanulónk.

19-én tartottuk csókakői kollégáink számára szakmai napunkat, melyen a 2. osztályosok mutatták be

Bolvári Beatrix kolléganőnkkel német nyelvi tudásukat, a 3. osztályban pedig Plózer Alexandra tartott

környezetismeret órát. A tanórákat követően konzultációs lehetőséget is biztosítottunk.

21-én került sor a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara által meghirdetett „Legyél te a

természet zöld őre” című rajzpályázat díjkiosztó ünnepségére, amelyre Feichtingerné Szabó Mária

kísérte el a „Legjobb kollázs” címet elnyerő tanítványát, Hudák Gergelyt.

24-én rendkívüli tantestületi értekezleten 3 teamben vettek részt az alsós kollégák is, ahol az ÖKO-

iskola, az iskolába hívogató programok és a mentorálás témakörökben készítettek a csoportok

intézményi cselekvési tervet.

26-án harmadikosaink és negyedikeseink 5-5 fős csapata készített igényes hon- és népismereti

feladatlapot a „Mozgó műhelyek Fejér megyében” elnevezésű versenyre.

27-én a móri Petőfi Sándor Általános Iskola szépkiejtési versenyén képviselte iskolánkat Szűcs Vivien

3. osztályos és Hegedüs Ninetta 4. osztályos tanulónk. Felkészítő tanítóik: Sallay Orsolya és

Feichtingerné Szabó Mária.

Vámosné Dévai Katalin e hónapban a 3. és 4. osztályosok számára szervezett „Kívánság-délután”-t.

A karácsonyi műsor közeledtével másodikosaink buzgó felkészülésbe fogtak Beinschróth Klára

irányító munkájával.

27-én került megrendezésre Fehérvárcsurgón a kistérségi népdaléneklési verseny, ahol alsó

tagozatosaink közül Kállai Kristóf 3. osztályos tanulónk 1. helyezést kapott, Palkovics Flóra 2.

osztályos tanuló pedig külön díjban részesült. Felkészítő és kísérő tanítójuk: Vargáné Gáspár Zita

28-án Sallay Orsolya látogatott el harmadikosaival a Fonódás Kulturális Egyesület által szervezett

„Őrizzük meg apáink örökségét” elnevezésű kolbásztöltő foglalkozására, Mohára.

30-án, vasárnap, elsőseink Isztiméren kis adventi műsort mutattak be Pötörné Janó Viktória

vezetésével.

December 1-jén az 1. osztályosok adventi műsora hangzott el iskolánkban.

Page 13: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

13

5- én tartotta a 3. és 4. osztályunk osztályfőnökeikkel Mikulás-délutánt. A 4. osztályosok Mohára

utaztak, ahol mézeskalácsot készítettek, díszítettek és kolbászt töltöttek.

6-án az 1. és 2. évfolyamosaink számára szerveztek a tanító nénik vidám Mikulásváró programot.

A 7-i vasárnapon, majd 8-án a 4. osztályosok és osztályfőnökük adták elő szép adventi műsorukat.

8-án került sor az alsó tagozatosok fogászati szűrésére, ahová osztályfőnökeik kísérték el

tanítványaikat.

10-én délelőtt az első osztályosok vettek részt Vargáné Gáspár Zitával a BRUMI II. kézműves

foglalkozásán és az ezt követő rajzfilmvetítésen.

Nagy örömünkre 12-én bejutott és elmehetett a „Mozgó műhelyek Fejér megyében” elnevezésű

TÁMOP hon-és népismereti verseny döntőjére mindkét alsós csapatunk Plózer Alexandra kíséretével.

Ugyanezen a napon iskolai foci házibajnokságot szervezett Jánosi Zsuzsa testnevelés szakos

kolléganőnk, ahol alsósaink is részt vettek a versengésben.

14-én Isztiméren, majd 15-én iskolánkban mutatták be adventi műsorukat a 3. osztályosok

osztályfőnökük, Sallay Orsolya vezetésével.

E nap délutánján rendkívüli értekezletet tartott Keszte Jánosné, Horváth István Attiláné, Pötörné Janó

Viktória és Vargáné Gáspár Zita az első osztályos szülők számára, ahol tájékoztatás hangzott el a

következő tanévet érintő személyi változásokról. Pötörné Janó Viktória lesz a következő elsős

évfolyam osztályfőnöke, a jelenlegi első osztályba pedig új osztálytanító érkezik majd.

16-án a „Hinni kell” című katolikus bábelőadást tekinthették meg az előzetesen jelentkező gyermekek.

17-én Vámosné Dévai Katalin vezetésével zajlott a hagyományos Mikulás-kupa, ahol ügyességi

sorversenyek szórakoztatták az alsó tagozatosainkat és az érdeklődő leendő első osztályosokat

szüleikkel.

19-én „Klári néni angyalkái” hoztak ünnepi üdvözletet osztályainkba, majd megtekinthettük a

másodikosok igazán karácsonyi hangulatot árasztó, kedves karácsonyi műsorát. Köszönet Beinschróth

Klára lelkes felkészítő munkájáért.

Karácsony elő napján, 23-án a Platán Idősek Otthonába vittek a másodikos lányok ünnepi, szép

gondolatokat.

A téli szünet ünnepi napjai után újult erővel vetettük bele magunkat a félév zárását előkészítő

heteknek.

Január 13-án Beinschróth Klára szakmai műhelymunkán vett részt a székesfehérvári Széna téri

Általános Iskolában, ahonnan pozitív élményekkel tért haza.

15-én pedig a kincsesbányai Napraforgó Óvoda meghívását elfogadva, elsőseink Pötörné Janó

Viktória kíséretében megtekintették a Habakukk Bábszínház újabb előadását.

A folyamatos felkészülő munka közben elkészültek a félévi felmérések, értékelések, így

megtörténhetett 16-án az félévben elért eredmények lezárása. 21-én minden kisdiák megkapta jól

megérdemelt félévi bizonyítványát.

Page 14: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

14

Pötörné Janó Viktória, leendő elsős tanító néni megkezdte az iskolára hangoló foglalkozások

előkészítését.

Egy munkaközösség csak közös összetartó erővel működik igazán jól. Bízom benne, hogy a

sok-sok feladat közben kicsit több időnk lesz egymásra, és a jövőben is tudunk majd jó közösségként

működni.

Köszönöm kollégáim kitartását, buzgó tevékenykedését, amellyel hozzájárultak e félév

sikerességéhez. Az elkövetkezendő hónapokra is sok erőt, lelkesedést kívánok mindnyájuknak!

Vargáné Gáspár Zita

alsó tagozatos munkaközösség-vezető

A Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája osztályfőnöki

munkaközösségének beszámolója a 2014/2015-ös tanév első félévi munkájáról

A 2014. augusztusi alakuló értekezletünkön az új tanév célkitűzéseit az Oktatási törvény

rendelkezéseinek, Pedagógiai programunknak, Házirendünknek, SZMSZ-ünknek, s az immár

a 2. és 6. évfolyamokon is belépő Tantervünknek megfelelően határoztuk meg, s készítettük el

Munkatervünket, határoztuk meg a kollégák tantárgyfelosztását, s a tanórán kívüli ellátandó

feladatokat.

Egyrészt a mindennapos testnevelés bevezetése (4. 8. osztály kivételével),s a német

népismeret órák miatt megnövekedett óraszámok, az első két évfolyamon bevezetett

iskolaotthonos oktatás, és a bejáró tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az étkezést

igénylők nagy száma miatt nehéz volt biztosítani a tanórák, foglalkozások arányos

időbeosztását. A félév során szerzett tapasztalatok alapján igyekszünk a második félév

órarendjét is hasonló alapelvek figyelembe vételével elkészíteni. Az ebédlő férőhelyeinek

növelésével sikerült a második félévre optimalizálni az étkezés beosztását. (Köszönjük

Kincsesbánya Önkormányzatának támogatását.)

A tanév eleji munkaszervezést előkészítette az előző tanév végén felmért tanulói igények

összesítése. A pedagógusok 32 órás munkaidő keretében biztosítottuk a korrepetálásokon,

tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön, sportkörökön való részvételi lehetőséget.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a napközis foglalkozások a 3. 4. 5. osztályos diákok 92%-a

igényelte. A felső tagozaton, a tanulószobán a lassabban haladó diákok tanulószoba keretében

kapnak segítséget a tanórákra való felkészüléshez.

Page 15: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

15

A szabadidő szervezésében nagy segítséget nyújtanak a „külsős” segítőink: szülők, civil

szervezetek tagjai, akik pl. az „Ügyes kezek”, „Vadvirág”, Sakk, Természetjáró szakkörök,

sportfoglalkozások színvonalas működtetésével járulnak hozzá diákjaink sokirányú

fejlődéséhez.

Augusztus utolsó hetében ellenőriztük a nyári szünetben karbantartóval balesetvédelmi

bejáráson felmért a megoldandó feladatok elvégzését, rögzítettük az újonnan felmerült

problémákat. Szintén az augusztusi előkészületek során Gózan Éva védőnővel egyeztetve idén

is megalkottuk az osztályfőnöki munkatervünkkel is összehangolt egészségnevelési tervünket,

s e szerint zajlottak le a védőnői és iskolaorvosi vizsgálatok, védőoltások, tisztasági

vizsgálatok, rendhagyó osztályfőnöki órák.

Nyertes referenciaintézményi pályázatunk fenntarthatóságnak biztosítására sikeresen

pályáztunk a Mentoráló intézményi címre. A pályázat feladatainak megvalósítása havi

rendszerességgel feladatot ad munkaközösségünk tagjainak.

Németh Ágnes, az ökoiskolai munkacsoport vezetőjének irányításával elkészítettük és

szeptember 5-ig benyújtottuk pályázatunkat az ökoiskolai cím elnyerésére. Nagy örömünkre,

sikerült elérni e célunkat is.

Szeptember 1-jén, az első tanítási napon köszöntöttük az elsős diákjainkat és új

tanulóinkat. Az osztályfőnöki órákon felfrissítettük a Házirend szabályait, a hetesi, ügyeletesi

teendőket, tűzvédelmi-és balesetvédelmi előírásokat. A sikeres energetikai pályázatunk

keretében a tanév első felében az épületben felújítási munkálatok folytak, ezért folyamatosan

figyelnünk kellett a tanulók biztonságára.

Plózer Alexandra kolléganőnknek köszönhetően csapatépítő tréninggel töltöttük az első

nap délutánját.

2-án Etényi Edit, a hetedikesek osztályfőnöke a Határtalanul pályázat előkészítő

értekezletén vett részt. A szeptember 8.-12. közötti héten a pályázatot előkészítő tanórákat,

foglalkozásokat tartottunk.

Szeptember 3-án megtartottuk a Tűzriadót. A tanulókkal átbeszéltük a felújítás miatt

megváltozott menekülési útvonalakat, teendőket.

8-án a hetedik osztályban tanító kollégák számára Nedvigné Zöld Anikó tartott érzékenyítő

tréninget a látássérült tanulókkal való bánásmódról.

15-tól 19-ig tartó héten Etényi Edit és Németh Ágnes kíséretével Szlovákiában a Felvidéki

bányavárosokkal ismerkedtek tanulóink a „Határtalanul” pályázat keretében.

22-én tartottuk az összevont szülői értekezleteket. A szülők tájékozódhattak a tanév

feladatairól, a nyertes pályázatokról, a környezettudatos szemlélet kialakításának

Page 16: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

16

fontosságáról, a védőnői szolgálat tevékenységéről és az alapfokú művészeti oktatásról is.

Ugyanezen a héten zajlottak le az osztályokban is a szülői értekezletek, ahol megújultak az

SZM-vezetőségek, előkészítették a Pedagógus etikai kódex II. részének felülvizsgálatát.

25-én folytattuk le a környezetvédelmi nevelés legfontosabb eseményeit: a papírgyűjtést,

és az elektronikai hulladékgyűjtést.

25-én Kispál Barbara, Keszte Jánosné, Horváth Istvánné a móri Petőfi Sándor Általános

Iskola Műhelymunkáján vett részt, megismerve az iskola referenciaintézményi működését.

29-én Horváth Istvánné, az országos mérések koordinátora Székesfehérváron vett részt az

OKÉV-mérésekről szóló továbbképzésen.

30-ig leadásra kerültek az átdolgozott tanmenetek, év eleji felmérések statisztikái.

Felmértük a HHH-s tanulókat. a fejlesztő pedagógus elkészítette a fejlesztési terveket.

Október 1-jén a nagyszünetben emlékeztünk a Zene világnapjára. E napon a hetedikesek

rendhagyó osztályfőnöki órájának témája „mindannyian mások vagyunk…”Nedvigné Zöld

Anikó beszélgetett az új látássérült tanuló beilleszkedéséről.

2-án rész vettünk a Móri Bornapok keretében rendezett futóváltón, melyen a fiúcsapat 2,

helyen végzett, a lányok ötödikek lettek.

3-án az iskolarádión keresztül emlékeztünk meg az állatok világnapjáról. e napon az

IKSZT-vel együttműködve rendhagyó testnevelésórákat tartottunk 2014 lépés címmel.6-án

pedig a hetedik osztályosok aradi vértanúkról szóló emlékműsorát hallhattuk.

Október 6-án tartottuk munkaértekezletünket. E napon a budapesti Látásvizsgáló Intézet

munkatársai, Garai Szilvia és Kovácsné Pusztai Mária konduktorok hetedikes fizika óra

megtekintésével vizsgálták a látássérült tanuló integrációját. A nevelési értekezleten

megbeszéltük, kicseréltük a tapasztalatainkat.

8-án SZM megbeszélést tartottunk, melyen a 20. jubileumi Kazinczy-napok előkészítése,

az Iskola közös ügyünk pályázat feladatainak áttekintése volt a fő téma. E napon a

Kincsesbánya gyermekeiért Alapítvány megbeszélésén is a Kazinczy-napok szervezése volt a

fő téma.

15-én az OFI továbbképzésé a kísérleti tankönyvekről szóló továbbképzésen vettek részt

Németh Ágnes, Vargáné Gáspár Zita, Türkné Nagy Mariann, Horváth Istvánné.

16-án tartottuk a mentoráló intézményi pályázatunkhoz kapcsolódó első foglalkozást.

Horváth Istvánné vezetésével az osztályfőnöki munkaközösség fő feladata (a csókakői vendég

kollégákkal együtt) az „ideális diák” értékrend felállítása volt.

Page 17: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

17

18-án rendkívüli tanítási napot szerveztünk: beneveztünk az Országos gyalogló nap

akcióba. A részvételünk 117%-os volt. Az ország első 10 jutalmazottjaként 25 focilabdával

lettünk gazdagabbak.

21-22-én rendeztük meg a 20. jubileumi Kazinczy-napokat, melynek fő szervezői Sallay

Orsolya, Etényi Edit, Plózer Alexandra voltak.

Az Iskola közös ügyünk nyertes pályázatunk programterve alapján terveztük és

valósítottuk meg a rendezvénysorozat programját.

Október 21-én a megnyitó ünnepséget a Művelődési Házban tartottuk, ahol a Keszte

Jánosné által összeállított és rendezett „Haza és anyanyelv” című, nagyszabású irodalmi

emlékműsorban az iskola minden tanulója szerepelt. A 167 diák mellett a pedagógusok és volt

tanítványok is felléptek. Az ünnepség második felében az osztályok képviselői virágot

helyeztek el a Kazinczy- emlékfalnál, a „zöld diákönkormányzat képviselői pedig emlékfát

ültettek.

Délután körzeti tanulmányi versenyeket rendeztünk tíz iskola, köztük a madari Édes

Gergely testvériskola diákküldöttségének részvételével. Az anyanyelvi versenyt iskolánk

csapata nyerte, az alsós komplex és kis természettudós vetélkedő kívül idén német

nemzetiségi népismeret vetélkedőt is szerveztünk.

A nagyszámú támogatónak (önkormányzatok, szülők, helyi vállalkozók, civil szervezetek,

Kincsesbánya Gyermekeiért Alapítvány) köszönhetően változatos kulturális, sport és

kézműves foglalkozáson vehettek részt tanulóink. Néhány kiragadott példa közülük:

kiállítások, régi korok játékai, gyöngyfűzés, teasarok, csillámtetoválás, népi mesemondó

előadása, hangszeres bemutató, óriás zsiráffal és Stoplival, a Videoton hivatalos

reklámfigurájával találkozás és fotózkodás, táncbemutató, kézműveskedés,

biokozmetikumokkal ismerkedés, diszkó.

Az Iparkamara jóvoltából szakmák bemutatójára is sor került, melyet a diákok nagy

érdeklődése övezett.

A második napra terezett sportversenyeket, a Kazinczy-kupát a zord időjárás és a

katasztrófavédelmi előrejelzés miatt egy tavaszi időpontra kellett halasztani.

Az iskolai jeles napokat az 1956-os forradalom- és szabadságharc tiszteletére rendezett

ünnepi műsor zárta, melyet az iskola 8. osztályos tanulói készítettek, s mely egyben községi

ünnepély is volt a Művelődési Házban.

November 3-i értekezletünkön előkészítettük a Műhelymunkánkat, és a helyi

továbbképzési napunkat. Megszerveztük a nyílt napok látogatásának menetrendjét, a

pályaválasztási kiállítást és szülői értekezletet.

Page 18: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

18

10-én az 5. osztályosok a Népzenei Műhely nyertes pályázatának keretében a Leleményes

Hugó című filmet tekintették meg.

11-én zártuk a Márton-napi pályázatot, melyet a német népismeretet oktató kollégák

szerveztek.

November 12. fontos nap volt iskolánk történetében: az Educatio Kht. által meghirdetett

pályázati lehetőséggel élve Műhelymunka keretében több, mint 45 pedagógusnak mutathattuk

be a „Hogyan készítsünk Pedagógus etikai kódexet?” című jó gyakorlatunkat.

13-án kaptunk értesítést arról, hogy a Gyalogló nap pályázatán az ország első 10 iskolája

közt 25 db focilabdát nyertünk a sikeres megvalósítás jutalmaként.

14-én a nyolcadikosok Székesfehérváron megtekintették a megyei pályaválasztási

kiállítást.

17-én a hatodik és hetedik osztályosok Népzenei Műhely nyertes pályázatának keretében

Budapestre látogattak, ahol a Rómeó és Júlia interaktív színházi előadáson vettek részt.

18-án a székesfehérvári Táncsics Mihály Ált. Iskola szervezésében „Ly” és „J” helyesírási

versenyen vettek részt tanulóink, ahol Zámbó Bettina és Petrimán Olívia is 2. helyezést ért el.

19-én a helyi továbbképzési programunk keretében a csókakői kollégákat invitáltuk a

következő órákra:

- 1. óra: történelem 5. o. Türkné Nagy Mariann

- 2. óra: német nyelv 2. o. Bolvári Beatrix

- 3. óra természetismeret 3. o. Plózer Alexandra

- 4. óra fizika 7. o. Horváth István Attiláné

20-án a hetedikes és nyolcadikos szülők számára pályaválasztási szülői értekezletet

szerveztünk, amelyen az Iparkamara előadásán kívül a Táncsics Mihály Gimnázium

igazgatójának, valamint Horváth Istvánné pályaválasztási felelős tájékoztatását is

meghallgathatták a szülők és a gyerekek is.

21-én a Bodajki Ált. Iskola szervezésében „Jól felkészültem-e?” elnevezésű versenyen

vettek részt 4 nyolcadikos diákunk, melyen Petrimán Olívia magyar nyelvből harmadik,

összetettben az ötödik helyen végzett.

24-én tartott munkaértekezleten készítettük elő a decemberi programokat: a mentoráló

intézményi pályázat havi feladatait, iskolára hangoló program előkészületeit.

26-án hetedikeseink a Fejér Megyei Iparkamara által meghirdetetett „Iparkodjunk,

gyerekek!” című pályázatán 2 csapattal is bekerültek a döntőbe, ahol szépen helyt álltak, sok

élménnyel gazdagodtak.

December az advent időszaka. Már hagyománnyá vált, hogy a hétfői nagyszünetben a

várakozásra hangoló műsorok után a DÖK-vezető gyújtja meg az adventi gyertyát. A műsort

Page 19: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

19

az előtte lévő vasárnapon Isztiméren is bemutatják diákjaink. Elsőként az első osztályosok,

majd a negyedikesek, végül a harmadikosok műsorával hangolódtunk, készülődtünk az

ünnepekre.

6-án, a nyolcadikosoknak köszönhetően megérkezett a Mikulás. A felsősök klubdélutánnal,

mozi látogatással ünnepeltek, s az ötödikesek Mohán vettek részt szaloncukor készítésen. A

közösségépítés fontos színterei voltak e rendezvények.

A község bányászhagyományainak ápolásában is részt vesz közösségünk: 6-án a Borbála-

napi megemlékezésen is részt vettek tanulóink.

9-én a mentoráló intézményi pályázat keretében Keszte Jánosné tartott tánc-és dráma órát

az ötödik osztályban, A téma az „ideális diák” értékrendjének felülvizsgálata volt.

10-én lezártuk a középiskolai felvételi vizsgára való jelentkezési folyamatot, minden

érintett tanuló lapja a szükséges kérvényekkel együtt időben eljutott a kiválasztott

intézménybe.

11-én a 2 csapattal vettünk részt a Bugát Pál Szakközépiskola megyei egészség-és

környezetvédelmi vetélkedőjén, ahol a Haász Evelin, Katona Dorina, László Viktória alkotta

hetedikes csapat szoros versenyben 5 helyezést ért el a nyolcadikos diákok között.

12-én rendben lezajlott a felső tagozatosok fogorvosi vizsgálata, a visszarendelt tanulók

beutalóit eljuttattuk a szülőknek.

15-én kezdődő héten adventi vásárt szerveztünk, melynek lebonyolításában a Dök-

képviselők közreműködtek. Az ajándéktárgyak elkészülte a diákok, pedagógusok és a segítő,

támogató szülők munkájának köszönhető!

Az iskolára hangoló program első rendezvénye a 16-án megrendezett Mikulás-kupa, ahol

az ötödikesek és DÖk-képviselők is segédkeztek a lebonyolításban.

Hamar elérkezett a szünet előtti utolsó tanítási nap, az adventi készülődést hangulatosabbá

tette az iskola varázslatos dekorációja, az iskolarádió adventi hangulatot keltő műsora, a

másodikos angyalkák megható látogatása. A nap tetőpontja a 2. és 6. osztályok

„Kölcsöngyerek visszajár” című karácsonyi műsora volt.

Január 5-én a munkaértekezleten megbeszéltük a félévzáráshoz kapcsolódó

feladatokat,előkészítettük a januári műhelymunkát, s a Pedagógus etikai kódex I. részének

kibővítését az iskolaotthonos működésre, illetve új kolléga beilleszkedésére vonatkozó

paragrafusokkal. Az első félév feladataihoz kapcsolódott még a felvételi vizsgára felkészítés,

a lassabban haladó és tanév közben érkező tanulók felzárkóztatása is, a szülők tájékoztatása

is.

Page 20: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

20

6-án a nyolcadik osztályban tanító kollégák rendhagyó szülői értekezletet tartottak a

kialakult tanulmányi és magatartási problémák közös megoldás keresésére.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy pozitív változás figyelhető

meg az osztály mindennapjaiban.

Az adminisztrációs teendők elvégzése sem elhanyagolható része az osztályfőnöki

teendőknek, melyből bőven jutott e félévben is. (15-ére készítettük el a bűnmegelőzési

munkáról szóló beszámolót. )

A határozatunk alapján a magatartás és szorgalom értékelése, a hiányzások rendszeres

adminisztrálása minden hónap végén megtörtént, ezt a munkaközösség-vezető ellenőrizte.

Ezúton köszönöm kollégáim munkáját, és a következő félévhez sok sikert kívánok!

Kincsesbánya, 2015. február 1. Horváth István Attiláné osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Gyermekvédelem

Félévi beszámoló

2014/2015

Iskolai gyermekvédelmi munkánk a móri Szociális Alapszolgáltatási Központ

Gyermekjóléti Szolgálatával karöltve lenne hatékonyan biztosított.

Sajnos, a központ státusz,- illetve szakember hiánnyal küzd, így az előző években jól működő

havonkénti jelzőrendszeri értekezés (esetmegbeszélés) az előző félévben csak a

gyermekvédelmi felelősökkel és az önkormányzatok gyámügyi előadóival jött létre.

Ennek ellenére a tanév zökkenőmentesen indult:

Az osztályfőnökök az 1. és az 5. évfolyamon augusztusban családlátogatásokon vettek részt.

Ezen alkalmakkor megismerkedtek a gyermekek otthoni környezetével, felmérték, mennyire

biztosítottak a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételek.

Örvendetes, hogy az elsős tanító néni nem jelzett hátrányos helyzetben levő tanulót.

A felsőbb osztályokban 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulót tartunk nyilván,

ebből egy testvérpárt. Megnyugtató, hogy közülük két anyuka talált munkát, így a család

anyagi helyzete jelentősen javult. Egy kislányhoz, akit a nagymama nevel, a szomszédba

költözött az édesanyja, így az érzelmi stabilitás is jobban jelen van.

Page 21: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

21

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 30 fő jogosult (18%). Fontos feladatunk a

határozatok érvényességi idejének figyelemmel kísérése, a szülők figyelmeztetése a megújítás

fontosságára.

A nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak rendszeresen juttatunk adományokból érkező

ruhacsomagokat, cipőket. Az idén is megvalósult a karácsonyi „cipősdoboz-akció”: 5

kisgyermek örülhetett az ünnep alkalmából a magukat megnevezni nem kívánó családok által

nyújtott meglepetés-csomagoknak.

Jó az együttműködés a védőnővel, a háziorvosokkal, az óvoda gyermekvédelmi felelősével:

az év közben felmerülő problémákra közösen keressük a lehető legjobb megoldást.

A székesfehérvári Pedagógiai Szakszolgálattal, azon belül a móri Nevelési Tanácsadóval

szinte naprakész a kapcsolatunk.

Félévkor a BTM-es, év végén az SNI-s tanulók esedékes kontroll-vizsgálati kérelmét

bonyolítjuk a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógus, a szaktanárok és az osztályfőnökök

közreműködésével.

2014 novemberének végén felhívást kaptunk a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri

Tagintézményének (Nevelési Tanácsadó) igazgatójától, Siteri Erikától, hogy magatartási

gondok, családi problémák, lelki eredetű testi tünetek, … észlelése esetén pszichológus

személyében segítséget kapnak az érintettek, amennyiben jelezzük a problémát.

Két tanulónk esetében az osztályfőnökök a rendelkezésre álló nyomtatvány kitöltésével már

jelezték, hogy igénybe kívánják venni a szolgáltatást.

A félév során a Gyermekjóléti Szolgálat felé egy alkalommal jeleztünk: a nyolcadik

osztályosok körében elterjedt „saját testi épség veszélyeztetése”-ként mondható divat miatt. A

családsegítő szakember – Fucskó Lászlóné Judit – ígéretet tett egy, az osztályközösségben

lebonyolításra kerülő pszichológiai tanácsadás megszervezésére.

A félév zárása kapcsán az osztályfőnökök áttekintik a hátrányos helyzetű gyermekek

életkörülményeivel, testi-lelki fejlődésével kapcsolatos eredményeket, teendőket és jellemzés

formájában rögzítik észrevételeiket, javaslataikat.

Nagy örömünkre a 2014-es nyári Erzsébet-táborba 8 fő hátrányos helyzetű, illetve

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónk is eljutott, s a most

szerveződő 2015-ös nyaralásra is jelezték szándékukat. Útiköltségüket a tavalyi évben a

„Kincsesbánya Gyermekeiért” Alapítvány támogatta, reméljük ebben az évben is lesz rá

lehetőség, hogy a családoknak csak a 2000,- Ft-os önrészt kelljen vállalnia.

Page 22: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

22

Gyermekvédelmi szempontból is igen örömteli, hogy az IKSZT sok gyermekeknek és

fiataloknak szóló foglalkozást szervezett, amely szórakoztató volt, s egyben a csellengés, a

helytelen viselkedések helyett értelmes, hasznos szabadidős programokat nyújtott.

Kincsesbánya, 2015. január 16.

Beinschróth Klára

gyermekvédelmi felelős

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014-15-ös félévi beszámolója

A Diákönkormányzat szerepe ettől a tanévtől még jelentősebbé vált. Ugyanis a

szeptemberben beadott ökoiskolai pályázathoz kapcsolódóan megalakítottuk az úgynevezett

„Zöld diákönkormányzatot”.

A jubileumi Kazinczy-napokon fontos feladatot végeztek. Emlékfát ültettek a 20.

évforduló alkalmából az iskola udvarán. A csemete védelme, fejlődésének figyelemmel

kísérése is az ő feladatuk lett.

A három évre elnyert „Ökoiskola” cím kötelez: a „zöldek” folyamatosan dolgoznak a

szelektív hulladékgyűjtés, a téli madáretetés megszervezése, a tisztasági verseny segítése és a

felújított iskola állagának megőrzése érdekében.

Iskolánkban havi rendszerességgel és alkalomszerűen is szervez programokat a

diákönkormányzat.

Állandó tevékenységük az iskolarádió működtetése, melynek szerkesztői hetedik

osztályos diákjaink. A tanév aktualitásaihoz, valamint jeles napokhoz és népszokásokhoz is

kapcsolódik a tizenöt perces műsor tematikája. (8 program)

A több éve működő „Kívánságdélutánok” nagyon népszerűek a diákok körében, hiszen

minden hónapban más-más osztály kívánsága teljesülhet.

A diákönkormányzat alkalomszerű programjai szintén az aktualitásokhoz kapcsolódnak.

A Diákbíróság kéthavonta jutalmat adott 2 alsós és 2 felsős gyermeknek. Ők kapták a

legtöbb dicséretet a magatartás füzetben. Novemberben: Palócz Mira 5. o., Kocsis Dominik

5.o., Hudák Gergő 4.o., Török Laura 4.o., Januárban: Török Laura 4. o., Muhita Bence 4. o.,

Palócz Mira 5.o., Keller Dániel 7. o.

Mi pedagógusok azt az ígéretet tettük, igyekezni fogunk, hogy több dicséretet adjunk.

Ebben a dologban még fejlődnünk kell.

Page 23: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

23

Dök-programok:

1. 2014. szeptember: diák-önkormányzati képviselők valamint a diákönkormányzat

vezetőjének a megválasztása, újraválasztása. A pénteki kívánságdélutánok megszervezése,

időterv készítése.

2. 2014. október: pénteki „Kívánságdélután” (2. o.). Játék a szabadban: foci- és

kidobóbajnokság. A szülők palacsintát sütöttek.

3. 2014. október. idősek köszöntése a Platán Idősek Otthonában (ajándékkészítés).

4. 2014. november: „Kívánságdélután” (3. o.). Célbadobó és -gurító versenyek.

5. 2014. november: DÖK vezetőségi munkamegbeszélés. A „Diákbíróság” hatáskörének

érvényesítése: jutalmazás.

6. 2014. december: Mikulás-kupa a tornateremben, ovisokkal együtt 78 résztvevővel. Voltak

leendő elsőseink is az isztiméri és a kincsesi oviból. A felsős gyerekek sok segítséget adtak a

feladatok lebonyolításában. Szülőktől is kaptunk segítséget.

7. 2014. december: „Kívánságdélután” (4. o.). Téli, erdei számháború.

8. 2014. december: karácsonyi ajándékok készítése, kézműveskedés.

A vállalt feladatok közül sikerült teljesíteni:

Játéktevékenység biztosítása.

A szabadidő hasznos eltöltésére példaadás, programszervezés.

A közös élményekben rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázása.

Érdekképviselet.

Kincsesbánya. 2015-01-19.

Vámosné Dévai Katalin

Dök-segítő pedagógus

Page 24: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

24

Ökoiskolai beszámoló

2014-2015

I. félév

Iskolánkban 2014 júniusában alakult meg az ökoiskolai munkacsoport azzal a céllal,

hogy a több éves előkészítő munka után megpályázzuk az Ökoiskola címet. A

szeptemberben beadott pályázatunkat siker koronázta, 2014. december 13-án Budapesten

ünnepélyes keretek között vehette át iskolánk az ÖKOISKOLA címet adományozó

díszoklevelet.

2015. január 1-től 2017. december 31-ig vagyunk jogosultak a cím használatára.

Ebben a három évben teljesítjük a munkatervünkben megfogalmazott feladatokat és

felkészülünk a cím újbóli megpályázására.

Az ökoiskolai munkatervünk nemcsak a tanulók egészséges, környezettudatos

magatartásának, életvitelének kialakulását hivatott elősegíteni, de nagy hangsúlyt fektetünk

a hagyományok, a nemzeti értékek tiszteletére, megőrzésére.

1. Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés

Szeptemberben megtörtént az egyeztetés az iskolaorvossal, a védőnővel és az

iskolafogászattal a gyermekek szűrését illetően és a kiírtaknak megfelelően ezek le is

zajlottak. A védőnői osztályfőnöki órák az egészségmegőrzésről, a megelőzésről szóltak.

Az iskolatej- és gyümölcs programot folytattuk, folytatjuk ezzel járulva hozzá a

gyermekek egészséges táplálkozásához.

Tisztaságversenyünk célja minden évben, hogy a diákokat ösztönözzük saját

környezetük rendben tartására, a tisztaságra, a váltócipő használatára.

A testnevelést oktató kollégáink szívesen használják az iskola mellett található erdei

futópályát, annak gondozása, karbantartása is az ő feladatuk a gyerekekkel karöltve.

Októberben részt vettünk a Magyar Diáksport Napján és a Magyar Szabadidősport

Szövetség gyaloglást népszerűsítő rendezvényén, a Világ Gyalogló Napon. Ez utóbbin

díjazásban részesültünk, mivel sok embert megmozgattunk ezen a napon: 25 focilabdát

kaptunk díjként.

Page 25: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

25

Évek óta lehetőségünk van arra, hogy a második osztályosok tízalkalmas

úszásoktatáson vegyenek részt. Szeretnénk, ha ez a jövőben is megmaradna, de ez a

költségeket tekintve (utaztatás, uszodabérlet) a jövőben nehézségekbe ütközhet.

Az alsósoknak rendezett decemberi Mikulás-kupa sorverseny jó alkalmat nyújtott a

mozgásra, a játékra.

2. Természet-, környezetvédelem, fenntarthatóságra nevelés

A természetjáró szakkör folytatta munkáját, sok család vett részt a környéken való

barangolásban, a természet felfedezésében.

A madárkákat idén is finom ennivalókkal várjuk vissza a madáretetőinkhez.

Folyamatos a PontVelem program (használt elem és mobiltelefon gyűjtés), és a nevet

kapott energia-járőr szolgálat (az ügyeletes feladata a szünetek végén a csapok, villanyok,

nyílászárók ellenőrzése).

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a kincsesbányai önkormányzat sikeres

pályázatának köszönhetően 140 milliós iskola-felújításra került sor az ősszel:

nyílászárócsere, fűtés- és világításkorszerűsítés, külső szigetelés, színes vakolat,

napelemek, biomassza kazán. Sok energiát takarítunk meg ezekkel az újításokkal így

érdemes még nagyobb figyelmet fordítani ezek ellenőrzésére.

A szelektív hulladékgyűjtést sajnos egy időre fel kellett függesztenünk éppen a

felújítás miatt: nem volt hol tárolnunk a hulladékot. De most már újra tudjuk a szétválogatott

hulladékot (papír, műanyag, fém, italos-karton) fogadni a megújult hulladékudvarunkban.

Műanyag kupakokat is gyűjtünk jótékony célra: oklevél igazolja, hogy egy beteg kislány

gyógykezelésére fordították az általunk leadott kupakokért járó összeget.

Az őszi hagyományos papírgyűjtés alkalmával messze nem gyűlt össze akkora

mennyiség, mint szokott, de véleményem szerint ez jó hír: egyre kevesebb papírt, újságot

használunk, sokan szívesebben tájékozódnak elektronikus úton. Emellett azonban az

elektronikai hulladékgyűjtést is szorgalmazzuk a környezet megóvása érdekében.

Az iskolarádióban rendszeresen közlünk Zöld Híreket, megemlékeztünk az Állatok

világnapjáról és a Füstmentes napról.

Novemberben hirdette ki a „Legyél Te a környezet zöld őre” elnevezésű

rajzpályázatot kiíró Gazdasági és Iparkamara a győzteseket. Iskolánk 7. osztályos diákja,

László Viktória győzött a felső tagozatosok versenyében, a negyedikes Hudák Gergely

különdíjat kapott, iskolánk pedig kiérdemelte a legtöbb rajzzal pályázó iskola címet.

Page 26: A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája Beszámoló 2015

26

3. Részvétel a közösségi életben, segítségnyújtás hagyományápolás, nemzeti értékek

tisztelete, megőrzése

Szoros kapcsolatot ápolunk a Nyugdíjas klubbal, tanulóink az első félévben kétszer

kedveskedtek műsorral a helyi idős embereknek.

Egész évben zajlik a használt cipő- és ruhagyűjtés a rászorulók részére, valamint

decemberben ismét csatlakoztunk a „cipős-doboz” akcióhoz.

A Fonódás Hagyományőrző Egyesület ősszel 3 osztálynak nyújtott felejthetetlen

élményt a mohai tájházban tartott hagyományőrző, honismereti napokon.

Iskolarádiós megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk napján, az 56-os októberi

forradalomról a 8. osztály adott műsort a községi ünnepen.

20 éve vette fel iskolánk Kazinczy Ferenc nevét. Az októberi Kazinczy-napokon az

ünnepi műsor után emlékfát ültettek a Zöld Diákönkormányzat képviselői, majd kezdetét

vette a sok kézműves foglalkozás (fontos szempont volt az újrahasznosítható anyagok

használata), tanulmányi versenyek (a Kis természettudós vetélkedő témája idén a

természetvédelem volt), a diákok kóstolhattak egészséges ételeket, és bár a zord időjárás

miatt a Kazinczy-kupa (sportverseny) elmaradt, a tornateremben biztosítottunk a

gyerekeknek sokféle mozgási lehetőséget.

Márton napra alkotói pályázatot írtunk ki diákjainknak, a műveket kiállítottuk,

zsűriztük, remek munkák születtek.

A december a karácsonyvárás jegyében telt el: a közös adventi gyertyagyújtásokat az

osztályok műsorai tették meghitté, majd az utolsó tanítási napon a 2. és a 6. osztályosok

előadását tekintettük meg.

Az első féléves ökoiskolai munkánk sikeres volt, a második félévben is rengeteg tervünk

vár megvalósításra.

Köszönettel tartozunk mindazoknak (önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, a szülői

közösségnek, támogatóknak), akik együtt dolgoznak velünk céljaink elérésében.

Kincsesbánya, 2015. február 6.

Németh Ágnes ökoiskolai munkacsoport vezetője