23
  Željko Marković  BRAZOVNA TEHNOLOGIJA  br. 4/2007.  76  INTEGRATIV NA NASTAVA Integrativna nastava je nastava u kojoj su granice izme đu različitih predmeta ili disciplina izbrisane ili zamagljene. U inte- grativnoj nastavi se ostvaruju smislene veze između sličnih aspekata razli čitih disciplina. To je pristup u kojem se integrišu, me đu- sobno prožimaju i sintetišu perspektive neko- liko disciplina u novu celinu koja je veća i značajnija od prostog zbira sastavnih ele- menata, u ovom slučaju – pojedinačnih dis- ciplina ili predmeta. Vesna  Đ  orđ ević  Posdiplomac, Učiteljski fakultet, Beograd INOVATIVNI MODELI NASTAVE (Integrativna nastava, Projektna nastava i Interaktivna nastava)  Rez ime : Integrativna nastava je inovativni model u kojem ne postoje strogo povu č ene granice izmeđ u pojedinih predmeta, ve ć se nastavne jedinice razli č itih oblasti izuč avaju integrativno, u me đ upredmetnoj povezanosti. U radu se razmatra teorijska osnova ove nastave i daju prakti č ni primeri or- ganizacije nastavnog č asa.  Klj uč  ne r eč i:  integrativna nastava, projektna nastava, interaktivna nastava.  Stručni rad „Obrazovna tehnologija” 4/2007. UDK: 371.26  Stručni rad „Obrazovna tehnologija” 4/2007. UDK: 371.3

7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

  • Upload
    -

  • View
    264

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 1/22

Željko Marković  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 76

 INTEGRATIVNA NASTAVA

Integrativna nastava je nastava u kojojsu granice izmeu različitih predmeta ilidisciplina izbrisane ili zamagljene. U inte-grativnoj nastavi se ostvaruju smislene vezeizmeu sličnih aspekata različitih disciplina.

To je pristup u kojem se integrišu, meu-sobno prožimaju i sintetišu perspektive neko-

liko disciplina u novu celinu koja je veća iznačajnija od prostog zbira sastavnih ele-

menata, u ovom slučaju – pojedinačnih dis-ciplina ili predmeta.

Vesna   or ević  Posdiplomac,Učiteljski fakultet, Beograd

INOVATIVNI MODELI NASTAVE(Integrativna nastava, Projektna nastava i

Interaktivna nastava)

 Rezime: Integrativna nastava je inovativni model u kojem ne postoje strogo povuč ene

granice izme u pojedinih predmeta, već se nastavne jedinice različ itih oblasti izuč avaju

integrativno, u me upredmetnoj povezanosti.

U radu se razmatra teorijska osnova ove nastave i daju praktič ni primeri or-

ganizacije nastavnog č asa.

 Ključ  ne reč i: integrativna nastava, projektna nastava, interaktivna nastava.

Stručni rad„Obrazovna tehnologija”

4/2007.UDK: 371.26

Stručni rad„Obrazovna tehnologija”

4/2007.UDK: 371.3

Page 2: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 2/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.77

Integrativna nastava se zasniva na

prirodi same realnosti. Umesto da se svet iznanje veštački dele na predmete i discipline,inegrativna nastava posmatra svet kao celinui kao takvog ga i proučava.

Ovo omogućava jedan celoviti kon-tekst za učenje koji vodi ka većoj mogućnostida se naprave i zapamte veze i da se rešavajuproblemi. Integrativno učenje podrazumevasagledavanje različitih dimenzija jednog pro-blema, sagledavanje iz različitih uglova i sarazličitih strana. Mozak najbolje stiče i pamtiinformacije onda kada se one mogu povezati

u smislenu mrežu značenja.Integrativni pristup podrazumeva

aktivnog učenika. On se ne svodi samo pre-nošenje činjenica, nego mnogo više na reša-vanjeproblema,postav-ljanjepitanja iaktivnogtraženja

odgovoraiz svojeokoline iokru-ženja.

Onoslikavameuzavisnostrealnogsveta i ži-

vota i uk-ljučujeučeničkemisli,osećanja,intuiciju,interesovanja i is-

kustvo učenja čime se postiže bolje razu-

mevanje nego kod onog koje se postiže uče-njem pojedinačnih predmeta.

Integrativnost ne znači odricanje odsamih disciplina. Njeni koreni se nalaze up-ravo u njima, ali nudi alternativu dominacijiznanja iz ugla pojedinačnih disciplina. Poje-dinačne discipline nam nude dubinu i foku-siranost a integrativnost širinu konteksta,promenu perspektive ali i primenu znanja iz

  jedne oblasti u drugoj – tj. funkcionalnoznanje. 

 Nivoi integrativnosti

  Prvi nivo:  Učenici pohaaju ča-sove iz različitih predmeta (dis-ciplina) bez mogućnosti da seznanja ni iz tih predmeta, makar iformalno, povežu. Ovakav vidnastave je uglavnom zastupljen unašim školama. 

  Drugi nivo:Učenici imaju mogućnostda steknu uvid u znanja (na sličnu te-mu) iz različitih disciplina, ali je pro-ces integracije tog znanja ostavljenučeniku. 

Treć i nivo: Ovaj nivo pozivaučenike i nastavnike da se uk-ljuče u proces integracije pouzoruna predavanja koja pre-daje tim stručnjaka, ali nas-tavnici dalje zadržavaju svojuulogu kao predstavnika svojediscipline (predmeta). 

Č etvrti nivo:Pravi ili suštinski vid integra-cije u kojem i učenici i nastavnici ulažuvelike napore i doprinose izgradnji jednenove celine koja se sastoji od meusobnoprožetih znanja i veština iz različitih dis-ciplina. Toj novoj celini svaka disciplinadaje svoj doprinos. 

Page 3: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 3/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 78

Implementacija integrativne nastave

u škole

Najbolji način jeste postojanje državnestrategije tj. nacionalne koncepcije koja zah-teva ali i podržava implementaciju integra-tivne nastave.

Meutim, ukoliko takve nacionalnestratigije nema, kao što je kod nas slučaj,integracija je ostavljena pojedincima, bilo da

su to pojedine škole ili pojedini učitelji inastavnici, (uglavnom najveći entuzijasti uko lektivu), ali prepušteni sebi i svom en-

tuzijazmu bez ozbiljne podrške. U prvomslučaju, integracija se realizuje preko zva-ničnog plana i programa, tj. kurikuluma.

Prednost ovakvog načina jeste u tomešto on podrazumeva i profesionalnu ali i lo-gističku podršku (edukacija i obuka nastav-nika, literatura i podrška putem štampanihmaterijala, didaktički materijali, organizacija

Jednostavno, život je integrativan 

Tradicionalna škola, koja uči činjenicama i totako što sva znanja deli u pojedinačnepredmete koji nemaju dodira jedan sa

drugim (iako je u stvarnom životu potpunosuprotno), ne može da pripremi i osposobi

učenike za savremeni svet koji setransformiše velikom brzinom. Kroz

integrativnu nastavu se ne usvajaju samoodreena znanja iz pojedinih predmeta nego

se i neguju i stiču misaone sposobnosti, fizičke,emotivne i socijalne kompetencije.

Danas postoji niz alarmantnihproblema koji se ne mogu rešiti

iz perspektive samo jednediscišpline, kao što su

siromaštvo, kriminal u školama,SIDA i rasizam.

Poslodavci žele diplomcekoji su u stanju

da se nose samultidisciplinarnošću posla.

Postoje dinamične promene udanašnjem znanju, koje brišugranice izmeu disciplina, kaošto su npr. studije kulture,istočnoevropske studije, ženskestudije, multikulturalizam...

Naučna istraživanja i razvoj suuspostavili potpuno noveintegrisane discipline kao što subiofizika,neuronauka, biomedicinskiinženjering, genetskiinženjering,elektrohemija...

Razvoj elektronsketehnologije i internetrevolucija menjaju načinna koji organizujemo,strukturiramo i tražimoznanje, zamenjujući linearne

modele hipertekstlinkovima koji ne poznajugranice meu disciplinama

Administracija smatra da ćeuštedetisredstva ako ih ne budedelila meu pojedinačnimdisci linama.

Page 4: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 4/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.79

rasporeda u školama...). Na ovaj način se,

takoe, izbegava podela na ''integrativce'' i„tradicionaliste“ koji bi kočili ovaj proces.Ovde treba naglasiti da su učitelji, tj. Pro-fesori razredne nastave, po prirodi svogaposla, mnogo bliži i bliskiji integraciji negopredmetni nastavnici i profesori u višimrazredima osnovne i srednje škole, te da bikao takvi, mogli poslužiti kao uzor svojimkolegama – predmetnim nastavnicima.

Kako školska adminstracija može dapodrži uvoenje integrativne nastaveukoliko ne postoji državna strategija?

Veliku, gotovu odlučujuću ulogu usprovoenju integracije u školama, bez ob-zira na postojanje državne strategije ili ne,imaju direktori škola.

Oni su ti koji mogu i treba dapromovišu integrativnu nastavu na naučnimvećima ali i na roditeljskim sastancima.

Ukoliko bi se jedan ili dva učitelja ilinastavnika zainteresovali da integrišu svoje

predmete, njima bi bila neophodna pomoć ipodrška kako u vidu didaktičkog materijala,tako i u vidu prilagoavanja rasporeda ča-sova.

Što se više učitelji na stavnici uklju-čuju u ovaj proces, to je sve neophodnijareorganizacija rasporeda časova koji bitrebalo da predvidi i sadrži ne samo časoveučenika, nego i vreme potrebno za pripremuučitelja i timova učitelja koji su do tadarealizovali svoju nastavu u izolaciji.

U tom slučaju bi prvo trebalo uraditiraspored časova za one učenike i učitelje kojiće raditi po principu integracije, zbog spe-cifičnosti njenih potreba, a zatim ostale.

Da bi ovakva nastava, kao i velikinapori koji se ulažu da bi se ona organizovalai realizovala, bila prihvaćena od strane nas-tavnika i učitelja bez velikih otpora, poželjno

 je dodatno motivisati zaposlene u školi.

Sredstva za dodatnu motivaciju, tre-

balo bi da obezbedi direktor animirajućilokalnu ali i širu društvenu zajednicu.

ARTIKULACIJA ČASA

Razred - III Tema - „Al’ se nebo osmehiva“Nastavni predmeti : srpski jezik, likovnakultura, muzička kultura, matematika,priroda i društvoVreme održavanja : II, III , IV čas

Ciljevi :

-  uočavanje motiva u umetničkoj pesmi;-   jezička sredstva kojima je pesma otvo-

rena;-  obnavljanje pojmova: pesma, stih, strofa,

pesnik, pesnička slika...-  izražavanje doživljenog u pesmi na raz-

ličite načine: rečima, slikom-crtežom,muzikom, pokretom...

-  uočavanje razlika u pojedinim rečima uodnosu na savremeni jezik

-  razlikovanje sna i jave-  negovanje životnog optimizma-  razvijanje mašte i motivisanje na korisno

i lepo-  bogaćenje rečnika učenika.

Priprema za rad: Kroz radioničarski radpodeliti učenike na grupe i upoznatiih sa temom časa i sa ciljevima i zadacima.(Korelacija sa prirodom i društvom )

Page 5: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 5/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 80

Splet aktivnosti :

1.  - Č itanje pesme „Cic“ Branka Radič ević  a;- Krać i razgovor o pesmi i prvimutiscima;- Podela zadataka uč enicima i izbor

 odgovarajuć ih aktivnosti.

2.   Rad u grupama prema afinitetima.

Učenici su podeljeni u četiri grupe.Radeprema trenutnim afinitetima. Jedni će se ba-

viti analizom pesme, drugi likovnim oslika-

vanjem doživljaja pesme, treći dramskim

prikazom situacije iz pesme sa predlogomrešenja, a četvrti rešavanjem zadataka iz ma-tematike sa temom iz obraene pesme.

Sve grupe prave plakat kao povratnu in-formaciju svog rada. Neke grupe pripremajuprikaz svojih rezultata rada.

3.  Samostalni rad uč enika po grupama

Učenici rade po grupama i temama zakoje su se opredelili uz mogućnost promene

aktivnosti.

Grupa za matematiku 

Reši zadatke koristeći već stečena znanja:

1.  Ako jedan ribar upeca 232 ribe za odreeni period, koliko će upecatiza 4 dana ?

2.  Jedan ribar ulovi za nedelju dana 228 kg ribe. Njegova dva druga ulove po 156kg ribe. Koliko su ulovili zajedno?

3.  Izračunaj :

269 + 181 • 3 = ___ 520 + 684 2 = ___101 + 205 • 3 = ___ 404 + 690 3 = ___786 - 127 • 5 = ___ 725 – 549 9 = ___854 – 134 • 4 = ___ 901 – 844 4 = ___

4.  Ako jedan ribar ulovi 136 kg ribe za jedan dan, koliko ulovi za 5 dana ?

5.  Prvog dana prodato je pet paketa po 87 kg ribe. Drugog dana prodata su tridžaka po 1244 kg ribe. Koliko je ribe prodato ukupno?

6.  Količnik brojeva 486 i 2 uvećaj za količnik brojeva najvećeg trocifrenog broja ibroja 9.

7.  Reši jednačine:580 : X = 5 X : 6 = 960 636 : X = 6X : 5 = 137 948 : X = 4 X : 4 = 213

8.  Prvog dana prodato je pet paketa po 89 kg ribe. Drugog dana tri džaka po 157 kgribe. Koliko je ukupno prodato ribe?

Page 6: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 6/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.81

Grupa za srpski jezik

1.  Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.2.  Iznesi svoje utiske o pročitanoj pesmi.3.  Kakva raspoloženja budi ova pesma?4.  O kome i o čemu pesma govori?5.  Objasni nepoznate reči iz pesme.6.  Koliko strofa ima pesma?7.  U kojim stihovima i kojim izrazima su prikazani nebo i reka?8.  Koji je ribarčetov doživljaj prikazan u pesmi, kako i u kojim strofama?

9.  U kojim stihovima je opisan ribarčetov san, a u kojima java?10. Zašto je dečak sanjao ribu?11. Šta je dečak osećao kad se probudio?12. Može li se ono što želiš dobiti u snu? Zašto?13. Kako ti se može ostvariti želja?14. Pronai sve glagole u pesmi.15. Koja sve osećanja oslikava ova pesma?

1. Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.2. Pokušaj da uočiš pesničke slike i da ih u pesmi obeležiš olovkom.3. Ilistruj pesničku sliku koja ti se najviše dopada.4. Pokušaj da u svoju sliku pomoću boja i crteža uneseš što više osećanja.5. Obavezno daj naziv svojoj slici, ali tako da bude povezana sa pesmom.

1.Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.2.Odredi najznačajnije dramske momente u pesmi i povuci te stihove.3.Pokušaj da sa svojim drugovima dramski prikažeš ovu pesmu.4.Potrudite se da promenite kraj pesme i da odglumite najpovoljnije rešenje

za dečaka.5.Ukoliko imate vremena, prikažite sasvim drugu, savremenu situaciju, koja

se rešava na isti način.

Група за ликовно изражавање 

Група за драмско изражавање 

Page 7: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 7/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 82

  PROJEKTNA NASTAVA

Razvijanje i primena stvaralačkihsposobnosti nastavnika i njihov direktanuticaj na razvoj stvaralačkog mišljenja uče-nika (odnosno svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa) osnovni je zadatakprojektne nastave.

Projektna nastava je najsloženiji oblikpraktičnog smisaonog i intenzivnog sticanjaznanja, i to iz celovitih delatnosti, odnosno izproblemskih celina i oblasti saznanja, pred-stavljanja, transfera i prezentovanja, upotrebei primene konkretnog znanja. Zahtevi ovenastave su najbrže i najefikasnije postizanje

ciljeva, kao i razraenih kriterijuma za vred-novanje rezultata konačnih ciljeva nastave

kroz njihovu konkretizaciju u rešavanju

problema. Projektna nastava je ciljno usmereni

proces ograničenog trajanja koji zahtevaodreene resurse i organizaciju izvoenja. Popravilu, projekat o nastavi se može orga-nizovati kao istraživački , razvojni  ili ino-vacijski  koji podrazumeva i iziskuje visoknivo samostalne misaone i praktične ak-tivnosti nastavnika i učenika.

U projektno organizovanoj nastavikoristimo   objektni, sistemski i  procesni

 aspekt .

Naučnoistraživački i obrazovni pro- jektni procesi u koje spada projektna nastava,svrstavaju se u  jednokratne projektne pro-cese čije su karakteristike:

-  ciljna usmerenost,-  privremenost,-    jednokratnost (neponovljivost sa da-

tim objektom projekta),-  ograničenost trajanja.

sistemski aspekt(probabilistički)

objektni aspektprogramsko- sadržajniprostorno-materijalni

procesni aspekt(komunikacijski)

PROJEKTNOORGANIZOVANA

NASTAVA

Page 8: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 8/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.83

-  CILJ FORMIRANjA – podrazumeva se

 jedan osnovni cilj, najčešće je statičan, sačitavim nizom potciljeva koji su najčešćegipki i promenljivi, zavisno od potreba,vladajućih prilika i uslova opstanka orga-nizacije.

-  USPOSTAVLjANjERACIONALNOG SKLADA – izmeupostavljenih ciljeva i korišćenihsredstava za ostvarivanje istih.

-  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 – kao svrstavanje delova celokupneorganizacije u funkcionalnu celinu.

-  INFORMACIONI odnosno AKCIONISISTEMI - kao neizostavan element usklopu aktivnosti upravljanja (planiranja,donošenja odluka organizovanja, koor-diniranja i kontrolisanja) i meusobnopovezanih organizacijskih elemenata.

-  LjUDSKI POTENCIJAL – stručnaosposobljenost, vrednosni sistem poje-dinca, interesi, aspiracije, očekivanječoveka, koordinacija aktivnosti poje-dinaca, usaglašavanje potreba celine itd.

-  NAČIN REALIZACIJE PREDVI-ENIH CILJEVA – primenom odgo-varajućih tehnika, kroz proces odlu-čivanja.

RAZVOJ SPOSOBNOSTI UPROJEKTNOJ NASTAVI

Nastava je intelektualna i praktičnasinteza šireg konglomerata disciplina, slo-žena, slojevita i etički osetljiva delatnost.Ona, takoe, ima izuzetno važno mesto urazvijanju mišljenja i čini ga širim, dubljim,refleksivnijim, otvorenijim, pokretljivijim isvestranijim.

Osnovne sposobnosti koje se kodučenika razvijaju u projektnoj nastavi su:

Te sposobnostti ličnosti omogućavaju  joj generisanje i stvaralačku primenu ideja irešenja. Generisanje ideja se dešava u inter-

aktivnom komuniciranju u svim prostornim ivremenskim situacijama, u odnosima saljudima, objektima, dogaajima, aktivno-stima.

Bitna pretpostavka projektne nastave  je komunikacijska proaktivnost učesnika.Ona je suštinska varijabla za ostvarivanjeprojektovanih ciljeva nastave kao više-

 

originalnost

fluentnost senzitivnost

strukturalnostupravljivost

fleksibilnost

Page 9: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 9/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 84

parametarske kategorije. Stvaralaška primena

ideja i rešenja uslovljena je stvaralačkimmišljenjem koje je značajan resurs, a rezultat

 je složenih intelektualnih procesa.Razvijanje i primena stvaralačkih

sposobnosti nastavnika i njihov direktan uti-caj na razvoj stvaralačkog mišljenja učenikaosnovni je problem projektne nastave.

DIMENZIJE MIŠLJENJA KOJE SE

RAZVIJAJU U PROJEKTNOJNASTAVI

U procesu sticanja znanja, radi njegoveprimene u rešavanju složenih problema i za-dataka stvaralačkog tipa, neophodno jekombinovati dve vrste mišljenja – kon-vergentno (logič  ko) i divergentno( stvaralač  ko).

-  Zasniva se na rigoroznim pravilimalogičkog mišljenja (logički strogoutvren niz intelektualnih radnji kojelogički vode do jednog jedinogispravnog rešenja).

-  Operiše činjenicama, brojkama,zakonitostima, analizama itemporalnim informacijama.

-  Neophodna je sposobnostanaliziranja podataka i operisanjamatematičkim informacijama.

-   Rešavanje problema je uspešno ako: o  cilj dobro projektovano  program i sadržaj dobro

napisano  nastavni proces (čas) dobro

dizajnirano  situacije u nastavi

interesantneo  odluke koje se donose

realističneo  izlazne solucije

zadovoljavajuće

-  Literarno-kreativno mišljenje sanizom intelektualnih delatnosti.

-  Proizvodnja ideja u što većem broju.-  Oblikovanje originalnih i

neočekivanih ideja-  Hleksibilnost mišljenja i

vrednovanje ideja-rešenja problema.-  Otkrivanje alternativnih rešenja-

povezivanje ideja koje nisu logičkisrodne.-  Vizuelizacija prostorne veštine i

istraživanje strukture.-  Izbor optimalnog rešenja po

tehničkim i tehnološkimkriterijumima.

-  Podsticanje inicijativnosti-  Podsticanje samostalnosti-  Podražavanje-razvoj stvaralaštva-  Razvoj sposobnosti pronalaženja

svojih i originalnih rešenja.-  Implementacija pozitivnih rezultata.

Page 10: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 10/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.85

AKTIVNOSTI U PROJEKTNOJ NASTAVI

nastavnik učenik

-  Stvaranje odgovarajućeg didaktičko--  tehničkog okruženja,-  izgradnja strategije nastave za

generisanje ideja i viševarijantnih rešenjaproblema učenja kroz

planiranje,organizovanje,voenje ikontrolu praktičnog izvoenja tihfunkcija, individualizacijuuslova,ciljeva,metoda i dife- renciranjesadržaja

-  evaluacija celog procesa i faznih koraka,uključujući i rezultate praktičnogpraćenja izvoenja od strane učenika,

-  evaluacija kvaliteta svih ulaznih iprocesnih veličina i donošenje odluke zademonstriranje i korigovanjepostupaka,aktivnosti i rešenja.

-  nastavnik projektuje,reprojektuje ipostavlja ciljeve,odreuje obim istrukturu sadržaja,oblike i metoderealizacije, planira i obezbeujeresurse,vrši izbor i adaptacijutehnologije,prenosi i oplemenjujeinformacije,prezentuje sadržaje.

-  animira učenike za stručno i naučnoformulisanje problema,definisanjepojmova,opisivanjeprocedura,demonstracijupostupaka,uopštavanje,interpretiranje,zaključivanje,povezivanje,evaluaciju ivrednovanje.

-  Praktično-smisaono uočavanjeproblema,detalja i drugih entiteta

-  intelektualno aktiviranje uhorizontalnoj,vertikalnoj i lateralnoj

korelaciji poznatih i novihpojmova,termina,značenja,-  uočavanje i korigovanje grešaka-  usavršavanje tehnika izvoenja-umenja-  otklanjanje zbunjujućih faktora u

praktičnim aktivnostima,kontrolaentiteta

-  objektivno komuniciranje saciljevima,sadržajima,metodama,resursima i rezultatima

-  razvoj socijalne recepcije i razumevanjesmisla konkretne delatnosti

-  vežbanje primene znanja,upotrebesposobnosti i korišćenja veština.

Page 11: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 11/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 86

  FAKTORI nastavne situacije IZVAN 

 nastavnikove kontrole

  FAKTORI koje nastavnik

 KONTROLIŠE 

  FAKTORI koje nastavnik može

 DELIMI Č  NO DA KONTROLIŠE

•Opšta inteligencija•Genetski faktor u formiranju karaktera učenika•Psihofizičko zdravlje učenika•Pripremljenost učenika za školu•Materijalno finansijske mogućnosti•Socijalni status i kooperativn

•Društvena atmosfera•Atmosfera za učenje koja vlada u učionici,

kabinetu,radionici,laboratoriji i drugimprostorijama

•Nastavnikovo znan e o samome sebi.

•Prostor•Vreme učenja

•Situacije u procesu učenja•Odnosi u procesu učenja•Okruženje učenja

-ORGANIZATOR (planer,dijagnostič ar,terapeut) -PREDAVAČ  (realizator) -PROFESIONALAC (struč njak, ekspert) 

-MOTIVATOR (lič nost) -EVALUATOR (dijagnostič ar-kontrolor) -KOMUNIKATOR (pedagoški partner u

afektivnoj interakciji)

-PLANER (predpismene aktivnosti i

tehnike) -PROAKTIVNI KOMUNIKATOR-KOOPERATIVNI organizator, evaluator,

 kontrolor, donosilac odluka, realizator  -Rešava zadatke i celovite probleme u

sticanju znanja

-Koristi nauč eno van škole

Page 12: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 12/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.87

SVI UČENICI POSEDUJU ŠIROK SPEKTAR ZNANjA IISKUSTVA

-Stiču osećaj za šansu, raanje entuzijazma i preuzimanjerizika

INDIVIDUALNE RAZLIKE MEU UČENICIMA SU PRED-NOST ZA PRIMENU METODA:

1.  Učenje usavršavanjem metoda2.  Voenje putem otkrića3.  Praktično smisaono učenje4.  Aktivno učenje celovitih delatnosti

Uspešnije se razvijaju i uvećavaju znanje i veštine, sposob-nosti komuniciranja (posebno diskutovanja, prezentiranja i proak-tivnog slušanja, i interakcije učenika sa različitim gledištima) itolerisanje različitih mišljenja.

DOMINIRANjE RAZNOVRSNIH KONCEPTUALNIH SITUA-CIJA

- Usavršava se komunikacija sa figurativnim aspektimakojima se produktivno gradi koherentno struktuiran KONCEP-TUALNI SISTEM pojedinaca i grupe tj. način na koji oni (učenici)misle i dela u.

Kreiraju se nove kombinacije neočekivanih analogija uodnosima izmeu misli, činjenica i delatnosti u sticanju znanja ibrzini učenja.

  KOOPERATIVNO STICANjE ZNANjAU PROJEKTNOJ NASTAVI 

Page 13: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 13/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 88

DIDAKTIČKO-STRUČNI DIZAJNPROJEKTNE NASTAVE

Ostvareni učinak projektne nastave strogo zavisi od prethodnog planiranja, orga-nizovanja, voenja i kontrole, kao i kasnije konkretne primene stečenih znanja, veština isposobnosti. Zato se razlikuju :

entiteti didaktičko-stručnog dizajna . 

-Rizik dijagnostikovanjaprojektnog problema-Rizik izbora pristupa

projektnom problemu

-Rizik definisanjanačina rešavanjaprojektnog problema

-Rizik sprovoenja rešenjaprojektnog problema u

adekvatnoj organizaciji itehnologiji nastavnog procesa

RIZICI KODREALIZOVANJA LOGIČKOG

DIZAJNA PROJEKTNENASTAVE

Dizajn se u početnoj fazi ostvaruje

razmišljanjem o projektnom problemu.Polazeći od toga da je „problem uprojektnoj nastavi neka razlika izmeupotrebnog i posedujućeg konkretnogznanja“, razmišljanjem treba otkriti da li jeproblem postavljen na način jasan irazumljiv onima kojima se dizajner kaokreator obraća. Rezultat ovog razmišljanja

 je osmišljavanje predmeta za dizajn-projekta. On mora biti neposredno„shvatljiv“ i „čitljiv“ učeniku i da njegovifunkcionalni kvaliteti imaju jasno izraženoznačenje.

To je domen logičkog dizajna u kome

nastavnik kao dizajner sintetički prikupljapodatke iz struke i iskustva i preciznijeosmišljava predmet koji namerava daprojektuje, tj. realizuje. 

Page 14: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 14/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.89

Sistemski dizajn projektne nastave sadržisistemsku seriju planskih, didaktičko-tehničkih,organizacionih, operativnih,realizatorskih i verihikativnih entitetaprojekta zasnovanih na logičkoj koncepciji.Dakle, sistemski dizajn projektne nastavesadrži naučno-stručne dimenzije projektanastave, prepoznatljive po nizu strukturnih i

funkcionalnih entiteta koji integrišudidaktičke principe i mogućnosti njihoveprimene.Predmet nastave sistemski je projektovan irazraen kroz objektne, namenske ikonačne ciljeve učenja.

- su osnovni podaci, informacije iznanja o konkretnim objektima,sistemima i procesima iz predmetanastave. To su konkretni sadržaji zakoje će se vezati učenikovamentalna aktivnost.

OBJEKTNI CILJEVI

projektne nastave se vezuju za fizičke, psihofizičkei mentalne aktivnosti učenika u toku nastavnogprocesa. Kvalitetnim dizajnom namenskih ciljevaprojektne nastave nastavnik angažuje pažnju iinteresovanje učenika, kao i konkretne aktivnostikoje se vezuju za identifikovane objekte koji činipredmet projekta, odnosno projektnog procesa.

NAMENSKI CILJEVI

- iskazuju konkretne praktično-upotrebne stavove veština,znanja i izvršne sposobnosti koje učenici stiču obradomprojektne teme. Suština konačnih ciljeva projektnognastavnog procesa iskazuje se nastojanjem da se kodučenika razviju osećaj, navika i potreba perspektivnogorijentisanja u rešavanju problema.

KONAČNI CILjEVI

Ostali elementi sistemskog dizajnanastave su sledeći:

-Identifikacija prethodnih znanja isposobnosti;-Metode realizacije pojedinih projektnihaktivnosti u nastavi ;-Vremensko-prostorni i drugi uslovi

realizacije nastave.

Fizički dizajn projektne nastave je dizajn u kome sukonkretizovani entiteti planiranja nastavnih aktivnostirealizuje se tj. fizički se ostvaruje u realizaciji i

verifikaciji samog toka nastave.Sistemski dizajn konvertuje logički u fizički dizajn

koji počinje završetkom vizuelne ekskluzivne šeme, azavršava se realizacijom pojedinih projektnihaktivnosti i projekata u celini.

U holističkom dizajnu se utvruju verifikativnientiteti nastave nakon njene analize i celovitihsagledavanja efekata. U ulozi valorizatora pojavljuje

se nastavnik kao kontrolor uspešnosti realizacijeprojektnih nastavnih aktivnosti.Nastavnik sačinjava analizu rezultata projektne

nastave i utvruje da li su uspešno realizovaniprojektni ciljevi.

Na ovaj način je zaokružena procesna celinaaktivnosti planiranja, organizacije, voenja(realizacije) i kontrole projektne nastave.

Page 15: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 15/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 90

  INTERAKTIVNA NASTAVA

Samo aktivnim radom učenikaobezbeujemo efikasno učenje. Pored toga,interakcija je preduslov za razvijanjeinterpersonalnih kvaliteta ličnosti učenika.Da bi se ovo ostvarilo važno je konstituisatirazred kao grupu, a u okviru njega, malegrupe ili timove koji će ostvariti interaktivnui kvalitetnu saradnju pri učenju.

Interaktivno učenje je proces koji rezultira

relativno permanentnim promenama urazmišljanju i ponašanju koje nastaju naosnovu iskustva, tradicije i prakse ostvareneu socijalnoj interakciji.

Ovo učenje se zasniva na postignuću,pozitivnim vezama meu individuama ipostizanju socijalne kompetencije u procesupsihološkog prilagoavanja.

Realizacijainteraktivnog

učenja u

praksipodrazume

vaprimenu

drugačijihpostupakai metoda unastavnoj

praksi.Postoji deset

 tehnika i procedura

 za konstituis

 anje grupa i one nam govore o specifičnosti

primene interaktivnog učenja u praksi.Prednost ovih tehnika je u tome što se mogu

ugraditi u postojeću nastavnu praksu.

•pravilno formirati male grupe,• podsticati pozitivnu meuzavisnost članova,• podržati individualnu uključenost,• razvijati interpersonalne i kognitivne sposobnosti,• stvoriti povoljnu emocionalnu klimu,• analizirati i vrednovati rad i efekte grupnog rada,•odabrati adekvatne metode interaktivnog učenja.

pozitivnakooperacija pozitivna

interakcija

napor koji vodipostignuću

pozitivne veze

Psihološko prilagoavanjeSocijalna kompetencija

Page 16: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 16/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.91

Tehnike za konstituisanje grupa:

Lični karton – povezuje ja i mi identitet.Učenici donose zajedničku odluku o imenu grupe.Ispisujući svoje osobine na „lični karton“ i nudeći taj karton grupi na uvid, učenik doživljavapromociju svoga ja-identiteta u grupi. 

Srodne duše – dijagnostička, ali i korektivna tehnika. Nakon iskazivanja svojih stavova,vode se diskusija o svim pitanjima.Iz te diskusije nastavnik izvodi zaključak, predloge isugestije za dalju akciju. Svoje stavove i emocije učenici iskazuju na „termometru stavova“.Ovom tehnikom je omogućena izuzetno efikasna dijagnostika na pojedinačnom i grupnomplanu. 

Osećanja i gradivo – direktno spaja učenikove emocije ili afektnu sa kognitivnom stranom.Direktno se obezbeuje podrška grupe na koju pojedinac može da se osloni, snažnamotivacija zasnovana na pripadnosti grupi. 

Razlike u sličnostima – evidentira razlike i nalazi sličnosti meu učenicima, njihovimstavovima ili ciljevima itd. 

Poštujemo razlike meu ljudima – oslanja se na igru kao način izražavanja učenika. Svakaigra u ovoj tehnici polazi od pretpostavke da se dostojanstvo vlastitog „ja“ može ostvaritisamo preko osećaja tolerancije za druge. Sve igre služe za konstituisanje grupe, za jačanjeintergrupnih relacija i unutargrupnog poverenja. Na ovaj način odeljenje postaje homogeno ideluje kao grupa. 

Pismo – pišu grupe, a ne pojedinci. Svaka grupa sama bira problem i temu pisma, a zatim čitapismo pred razredom. Posle toga se organizuje rasprava, diskusija čija je svrha da se nae

rešenje za problem iznesen u pismu. 

Razredni ugovor – primenjuje se u razredima koji su već dostigli odreeni nivo saglasnosti isocijalne interakcije. Cilj je da se ustanove norme ponašanja koje će učenici sami izvesti, azatim poštovati. 

Usaglašavanje ciljeva – cilj je da spoji učenikove individualne ciljeve sa ciljevima grupe irazreda. Diskusija oko usaglašavanja ciljeva teče u parovima, na nivou grupe iliodeljenja.Usaglašene ciljeve je diskusijom moguće dovesti u vezu sa radom na nastavnomgradivu. 

Zajednički ciljevi – izgraivanje poverenja – posebna vrednost je u proceduri ispisivanjaveza izmeu ciljeva grupe i zadate teme. Važnu je da ovu vezu učenici izvedu sami. Način na

koji nastavnik izvodi najvažniji cilj odeljenja je posebno značajan, jer učenike uvodi ukognitivnu i grafičku tehniku usaglašavanja ciljeva. Grupna prezentacija ima poseban značaj jer se grupe izražavaju o tome šta su usaglasili članovi, ali i o tome kako je usaglašavanjeteklo. 

Misli, upari, podeli – nastavnik postavi pitanje, učenici razmisle svako o svom odgovoru, azati sa drugim učenikom, svojim partnerom, prodiskutuje o mogućem odgovoru na pitanje.Učenici su tako u mogućnosti da svoj odgovor koriguju u diskusiji u paru. 

Page 17: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 17/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 92

PRI FORMIRANjU GRUPE NASTAVNIK MORA :

1.  Konstituisati grupe – podeliti razred u grupePodeliti uloge u grupama.Ostvariti interakciju meu članovima u svakoj grupi.Odabrati i primeniti adekvatnu tehniku za ostvarivanjepoverenja i saradnje u grupi.Analizirati funkcionisanje grupe.

2.  Analizirati odnos grupe i cilja rada Nastavnik istražuje ciljeve učenika.Uspostavlja vezu izmeu pojedinačnih i grupnih ciljeva.Istražuje kako učenici vide doprinos grupeu ostvarivanju svojih ciljeva.Stvara opšte kolektivno raspoloženje da se ciljeviostvare.

3.  Rešiti pitanje vostva (organizacije grupe)Nastavnik često režira izbor zadataka tako da izgledakao slobodni izbor učenika ili grupe.Obezbeuje visoku privlačnost zadataka.Uvažava stavove učenika o gradivu i nastavnompredmetu.Planira rad i deli ga sa učenicima.Cilj učenja mora biti atraktivan za sve učenike.

4.  Rešiti pitanje vostva grupeSvaki učenik treba da proe vežbe u rukovoenju i organizaciji grupe ali da imai više ulogaUčenike sklone vostvu obučiti da prihvataju odluke grupe.

Sve učenike treba osposobiti za demokratiju.

Nastavnik može biti istovremeno član više grupa.Izbegavati duže zadržavanje jednog voe grupe.Voenje grupe prilagoditi cilju grupne aktivnosti.Vrstu vostva kombinovati po potrebi.Sve učenike treba osposobiti za demokratiju.

5

4. 3.

2.

1.

???циљ 

Page 18: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 18/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.93

5. Ostvariti didaktičke pretpostavke za rad u grupi

6. Pripremiti i pratiti interakciju u grupi Pratiti socijalnu interakciju u grupi nekompatibilnesa zadatkom rada, dinamikom u grupi i životom u školi.Dodela posebno pripremljenih uloga i samostalna podelauloga.Obratiti pažnju na interpersonalne odnose učenika ukolektivu.Stimulisati pozitivne interakcije.Posebno pratiti položaj introvertnih učenika koji imajuproblema u socijalnoj komunikaciji, zaštititinestabilne i psihotraumatizovane učenike, pomoćiim oprezno.Analizirati aktivnosti u grupi, vrednovati postignut,uspeh i pohvaliti i istaći dobru saradnju sa učenicima.

HOMOGENE GRUPE

HETEROGENE

AD HOK GRUPE

VRSTE GRUPA

Page 19: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 19/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 94

Grupe koje su sastavljene od članova sa istim ilipribližno jednakim svojstvima ujednačavanjemunutargrupe.

Kada?

-U istom razredu-zavisno od sadržaja.-U sportskim ili slobodnim aktivnostima.-Uraznim projektima ili programima.-Kad nastavnik proceni da će tako ostvariti pedagoškimaksimum. 

Kako?

-Po rangu: prva 4 su prva grupa, druga 4 su drugagrupa

itd.

-Od najsposobnijih do najslabijih - pogodno zarotacijugrupa i sadržaja. 

Kriterijum?

-Školske ocene, uspeh na testu, sposobnosti, radnenavike, uzrast, pol, udaljenost od škole, socijalni imaterijalni status...

Grupe čiji se članovi razlikuju po prethodnompostignuću. 

Kada? 

Formiraju se kada postoji pretpostavka ujednač enostime u

grupama po uspešnosti njenih članova.

Kako? U svaku grupu se stavlja po jedan od najboljih, jedanodprosečnih i jedan od slabijih učenika i tako za svakugrupu. 

Kriterijum? Prethodni uspeh, sposobnosti, predznanje, radne

navike,socijalni status...

Formiraju se u slučajevima kad nije važno da li ćegrupe biti ujednačene po bilo kom osnovu, običnokad je potrebno brzo formirati grupe. Načini suproizvoljni, obično brojanjem članova bez obzira nanjihove osobine (prvih 5, pa drugih 5 ili izgovaranjembrojeva, pa svi koji su broj 1 su prva grupa,itd.), akriterijuma nema.

HOMOGENE GRUPE HETEROGENE GRUPE

AD HOK GRUPE

Page 20: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 20/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.95

pravilnoformiranje

grupe

podsticati pozitivnumeuzavisnost članova

podržatiindividualnuuključenost

razvijatiinterpersonalne i

kognitivnesposobnosti

odabrati adekvatnemetode interaktivnog

učenja

stvoriti povoljnuemocionalnu klimu

analizirati i vrednovatirad i efekte grupnog

rada

Page 21: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 21/22

Vesna   or ević  

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007. 96

UVAŽAVANjE INDIVIDUALNIH

RAZLIKAU INTERAKTIVNOJ NASTAVI

Podela uč enika na razrede i ode-

ljenja zasnovana je na pretpostavci da su

uč enici istih godina približno jednaki i prema

drugim obeležjima i karakteristikama, a

 posebno s obzirom na tempo razvoja drugih

karakteristika. Iz takve pretpostavke izvedene

su i mnoge druge pretpostavke na kojima se

  zasniva klasič na organizacija i realizacija

vaspitno-obrazovnog rada u školi.

Vremenom, mnogim istraživa-njima, dovedena je u pitanje dominacija

„proseč nog uč enika“. Dokazano je da ne-

  jednak tempo razvoja svakog uč enika, kao i

razlike u genetskim potencijalima i soci-

  jalnim okolnostima i uslovima u kojima se

razvijaju, dovodi do velikih individualnih

razlika me u uč enicima. One se javljaju u

 fizič kom, mentalnom razvoju, brzini napre-

dovanja u nastavi, stepenu usvojenih znanja i

uopšte na obrazovnom nivou.

Postoje razlike u fizič kim karakteristikama

koje u manjoj ili većoj meri utič u na  ponašanje uč enika, ali i na njegov uspeh u

uč enju. To su karakteristike razvijenosti

 pojedinih č ulnih organa (vid, sluh). U takvim

sluč ajevima je neophodno prilago avanje

uslova vaspitno-obrazovnog rada stepenu

razvijenosti ili oštećenosti č ula.

  Mnogo je teže stvoriti uslove za

bolji rezultat prilago avajući postojeće us-

love, prema psihič kim karakteristikama i

osobinama psihič kog razvoja uč enika. Teš-

koće se uvećavaju i zato što razlike u nivoima

 psihič kog razvoja nisu lako uoč ljive, kao fizič ke razlike.

Uoč ljive su i razlike u stepenu in-

dividualnog aktiviteta uč enika tokom procesa

uč enja.

Savremenije koncepcije nastave

nude organizacionu šemu u kojoj uč enici

imaju veće slobode kretanja i raznovrsnije

modele individualnog rada i stvaranja.

Poznati su različ iti interaktivni i kooperativni oblici uč enja. Oni se zasnivaju

na aktivnoj ulozi uč enika i nastavnika u

 procesu usvajanja znanja i uč enja.

Kooperativniobliciučenja

timski rad

nastavnik - učenik

u grupama učenika

Page 22: 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic

5/10/2018 7 Ot 4 2007 Vesna Djordjevic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/7-ot-4-2007-vesna-djordjevic 22/22

 

 Inovativni modeli nastave

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA •••• br. 4/2007.97

INTERAKTIVNA NASTAVA

RAZLIČITIH NIVOA SLOŽENOSTI

Pedagoško-psihološke osnove nastave raz-

lič itih nivoa složenosti su:

1.  U planiranju, pripremanju nastave neop-

hodno je uvažavati razlike izme u uč enika

koje najviše utič u na njihov uspeh u

školskom uč enju (inteligencija, motivacija

  za školsko uč enje, razvijenost navika i

tehnika uč enja.

2.   Izvo enjem nastave na različ itim nivoima

složenosti obezbediti individualizaciju

uč enja.

3.  Sadržajem vežbi na različ itim nivoima te-

  žine i uputstava nastavnika za organizo-

vanje uč enja obezbediti ostvarivanje ciljeva

i zadataka nastave.

4.   Nastavnik uz pomoć č estih informacija o

 ponašanju i napredovanju uč enika u sa-

mostalnom uč enju, dolazi do bitnih poda-

taka o raznim osobinama i karakteris-

tikama uč enika i uč enja na koje treba

uticati.

5.    Nastava se mora zasnivati na raz-

novrsnosti situacija, raznolikosti pod-sticaja i procesa.

6.  Treba koristiti dve mogućnosti uticaja na

 proces uč enja:

-  strukturom zadataka programirati

sadržaj uč enja i

-  sadržajem vežbi programirati proces

uč enja.

7.  Obezbediti pedagoške i psihološke

karakteristike povratne informacije.

 Interakcija se u nastavu različ itih nivoa

složenosti uvodi unošenjem u njegovuorijentacionu strukturu interaktivnih

oblika uč enja :

-  tandemsko uč enje (kooperativno

uč enje u paru uč enik-uč enik )

-  grupno uč enje ( kooperativno uč enje

u grupama uč enika )

-  kooperativno uč enje nastavnik-uč enik 

(u tandemu, u grupi, u odeljenju )

Strukturainteraktivne

nastave

1.  Pripremne aktivnosti2.  Zajedničke uvodne nastavne

aktivnosti3.  Interaktivni rad na diferenciranim

vežbama4.  Kooperativno vrednovanje odgovora

i rešenja5.  Završne zajedničke aktivnosti

INNOVATIVE MODELS OF TEACHING(integrative, project and interactive teaching)

Abstract: Integrative teaching is an innovative model in which there are no strict boundariesamong subjects, different subjects' lessons are not taught separately, but as integrated in mutualrelationships..

The paper considers the theoretical base of this type of teaching and it gives practicalexamples of the class organization.

Key words: integrative teaching, project and interactive teaching.

 Nastavak u sledeć em broju: Razvojna mastava, Nastava putem otkrić  a, Nastava na dal inu i Modularna nastava