8
ŠIROKOPOJASNI PRISTUP PO BAKARNIM PARICAMA Broadband access over copper pairs Saša Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd Nataša Živić, Elektrotehnički fakultet, Beograd Aleksandar Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Beograd Sadržaj - Poslednjih par godina svedoci smo brzog širenja komunikacionih tehnologija, posebno mobilnih komnikacija i Interneta. Po Moore-ovom zakonu, broj tranzistora na jednom silikonskom čipu raste eksponencijalno omogućavajući na taj način upotrebu složenijih aplikacija. Sa druge strane, porast Internet saobraćaja (sa svojim Moore-ovim zakonom), i zahtev za većim brzinama protoka postavljaju pred inženjere svojevrsan problem pristupa ISP-u. ISDN, sa svojom brzinom od 160kb/s je vrlo brzo postao spor za tzv. “aplikacije gladne propusnog opsega”, kao što su IP telefonija i prenos video podataka u realnom vremenu. Kako je tehnologija optičkih kablova još uvek daleko od običnog korisnika jedino rešenje je xDSL. Ključne reči - DSL, bakarna parica, E1/T1, pristup Internetu Abstract - In the last few years we have witnessed fast expansion of communication technologies, among which are mobile communications and Internet. By means of Moore’s law number of transistors placed on silicone chip expands exponentially, enabling more complicated applications to be used. On the other hand Internet growth (with its own Moore’s law), and demand for more speed places a rather big problem of ISP access in front of the engineers. ISDN with its speed of 160kbps soon became to slow for “bandwidth-hungry applications” such as IP-telephony and real-time video. With fiber optics still too far, the only solution is xDSL. Keywords - DSL, copper pair, E1/T1, Internet access 1. UVOD Prvi primer xDSL tehnologije je predstavljao DSL modem. Naziv je dobio u BELL laboratorijama i stvorio dovoljno zabune. DSL znači Digital Subscriber Line i ne označava vrstu linije (kako bi se moglo pomisliti na prvi pogled) već modem. Linija koju ovaj modem koristi je obična upredena bakarna parica. Međutim negde se ova oznaka koristi za ceo sistem (dva modema i linija izneđu njih), tako da se mora biti obazriv u korišćenju ove skraćenice. Danas je, međutim, sve više uobičajeno koristiti ovu skraćenicu samo za modem, pa će u tom kontekstu biti upotrebljena i ovde. Na osnovu DSL-a su izvedene skraćenice i za ostale članove familije ( Tabela I). Sam DSL je služio za prenos BRI (Basic-Rate-Interface) ISDN-a imao je protok od 160kb/s (2B+D) i prenosio je “sirove” bite, dok se za razdvajanje kanala brinula ISDN oprema u prostorijama korisnika. Domet ovakvog modema je bio oko 6km na parici preseka 0.5mm. Uspeh DSL-a je otvorio prostor za povećanje brzine protoka i ubrzo se pojavila HDSL/SDSL tehnika prenosa. Ove dve tehnike su u osnovi iste sa jedinom razlikom u broju potrebnih parica za prenos protoka od 2048kb/s (1544kb/s u Severnoj Americi). Velika ekspanzija Interneta je donela potrebu za još većim protokom. Kako, međutim, korisnik ka svom ISP-u ne šalje veliku količinu podataka (procenjuje se da prosečna E-mail poruka iznosi oko

2 Djordjevic Zivic Djordjevic

  • Upload
    esma

  • View
    72

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dd

Citation preview

IROKOPOJASNI PRISTUP PO BAKARNIM PARICAMABroadband access over copper pairsSaa orevi, Institut Mihajlo Pupin, BeogradNataa ivi, Elektrotehniki fakultet, BeogradAleksandar orevi, Elektrotehniki fakultet, BeogradSadraj -Poslednjih par godina svedoci smobrzogirenja komunikacionih tehnologija,posebno mobilnih komnikacija i InternetaPo Moore!ovom zakonu, broj tranzistora na jednomsilikonskom ipu raste eksponencijalno omogu"avaju"i na taj nain upotrebu slo#enijihaplikacija $adruge strane, porast Internet saobra"aja%sasvojimMoore!ovimzakonom&, izahtev za ve"im brzinama protoka postavljaju pred in#enjere svojevrsan problem pristupa I$P!uI$'(, sasvojombrzinomod)*+kb,s je vrlo brzopostao spor zatzv -aplikacije gladnepropusnog opsega., kao to su IP telefonija i prenos video podataka u realnom vremenu /ako jetehnologija optikih kablova jo uvek daleko od obinog korisnika jedino reenje je 0'$1Kj!"ne re"i - '$1, bakarna parica, E),2), pristup InternetuAbs#rac# -In the last fe34ears 3e have 3itnessed fast e0pansion of communicationtechnologies, among 3hich are mobile communications and InternetB4 means of Moore5s la3number of transistors placed on silicone chip e0pands e0ponentiall4, enabling more complicatedapplicationstobeused 6ntheotherhandInternet gro3th%3ithitso3nMoore5sla3&, anddemand for more speed places a rather big problem of I$P access in front of the engineers I$'(3ith its speed of )*+kbps soon became to slo3 for -band3idth!hungr4 applications. such as IP!telephon4 and real!time video 7ith fiber optics still too far, the onl4 solution is 0'$1 Ke$%ords - '$1, copper pair, E),2), Internet access&' U(O)Prvi primer xDSL tehnologije je predstavljao DSLmodem Na!ivjedo"io#$%LLla"oratorijama i stvoriodovoljno!a"#ne DSL!na&i Digital S#"s'ri"er Line i neo!na&avavrst#linije(kako"i semoglopomisliti naprvipogled) ve modem Linija koj# ovaj modemkoristi jeo"i&na #predena "akarna pari'a*e#tim negde se ova o!naka koristi !a 'eo sistem (dvamodema i linija i!ne# njih), tako da se mora "iti o"a!riv #korienj# ove skraeni'e Danas je, me#tim, sve vie#o"i&ajeno koristiti ov# skraeni'# samo !a modem, pa e #tom kontekst# "iti #potre"ljena i ovde Na osnov# DSL+a s#i!vedene skraeni'e i !a ostale &lanove ,amilije ( -a"ela .)Sam DSL je sl#/io !a prenos $0. ($asi'+0ate+.nter,a'e).SDN+aimaojeprotokod123k"4s(5$6D) i prenosioje7sirove8"ite, dokse!ara!dvajanjekanala "rin#la .SDNoprema # prostorijama korisnika Domet ovakvog modema je"io oko 2km na pari'i preseka 39mm:speh DSL+a je otvorio prostor !a poveanje "r!ineprotokai #"r!osepojavila;DSL4SDSLtehnika prenosak"4s od korisnika ka .SP+# (#pstream)-akojenastaoasimetri&ni DSL(ADSL) kodkoga postojedve"r!ine odkorisnika ka .SP+# (#pstream) i od.SP+a kakorisnik#(doAnstream) Najnovijavrsta ADSL+at!vBliteje !vani&no do"ila standard # j#n# 1CCCgodine (BCC55)0a!lika i!me# ADSL+a i Blite+a je # postojanj# (odnosnonepostojanj#) t!v splitera koji ra!dvaja ADSL deo od Pk"4sposvakompar#ine!natnomanjimdometom Donoenjem standarda od strane organi!a'ija kao%-S. (%-S. %-0195 i %-S. -S 131 1F9 !a linijskiinter,ejs), !atim ANS. # Severnoj Ameri'i i .-: omog#ilojedalji ra!voj ovih tehnologija;DSL-14%1 sistemi kaolinijski kod koriste 5$1J (tAo "inarD + one L#aternarD) &ija&etvoronivoska ema (# literat#ri po!nata i kao =+PA*odnosno=+level P#lse Amplit#de *od#lation) omog##jeprenos podataka dva p#ta veom "r!inom od linijske H=ISDSL(Single+pair ili SDmmetri' ;igh+"it+rate DigitalS#"s'ri"er Line) !a prenos koristi samo jedn# pari'# i to jeosnovna ra!lika (i prednost) # odnos# na spomen#te ;DSLsisteme HFI AmitavaD#tta+0oD7> second3indfor3iring., IEEE$pectrum.,Septem"er1CCC H=I 7$4mmetric '$1; ?rom9'$1to$'$1@9'$1:.,Ahite paper, *etalink transmission devi'es, Ran#arD1CCCH9I ?@rsti, : @amek, A @#!manovi72he